zaktualizowane oceny ryzyka krajów. Nowa dziesiątka z

Komentarze

Transkrypt

zaktualizowane oceny ryzyka krajów. Nowa dziesiątka z
I
N
F
O
R
M
A
C
J
A
P
R
A
S
O
W
A
Paryż, Warszawa, 27 marca 2014 r.
PANORAMA COUNTRY RISK – WIOSNA 2014
A) Zaktualizowane oceny ryzyka krajów
oraz klimatu dla biznesu dla poszczególnych krajów
Stany Zjednoczone wśród krajów o najmniejszym poziomie ryzyka
podczas, gdy gospodarki wschodzące walczą o swą pozycję
Ożywienie w gospodarkach rozwiniętych (prognoza na rok 2014 na poziomie 1,9%, po
uzyskaniu 1,2% w roku 2013) znajduje odzwierciedlenie w rewizji w górę ocen Coface dla
Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, które znalazły się wśród krajów o
najmniejszym poziomie ryzyka, z najwyższą oceną A1. Jednak dla głównych rynków
wschodzących poziom ryzyka wzrósł – oceny dla Brazylii, Rosji, Turcji oraz Wenezueli
zostały obniżone lub umieszczone na negatywnej liście obserwacyjnej.
Klimat dla biznesu w krajach wschodzących pozostaje zmienny. Oceny kilku krajów,
takich jak Ukraina, czy przywołana już Wenezuela zostały obniżone. Inne kraje, takie jak
na przykład Algieria, wykazują poprawę klimatu dla biznesu.
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania: Poprawa oceny opiera się na solidnych podstawach
Stany Zjednoczone dołączają do krajów o najniższym poziomie ryzyka. Z oceną A1 Stany Zjednoczone
znalazły się w grupie krajów takich jak Japonia, Kanada, czy Szwajcaria i wykazują dynamiczny,
zrównoważony wzrost gospodarczy (prognoza według Coface na rok 2014 na poziomie 2,7%), który jest
wynikiem zarówno zrównoważonej konsumpcji gospodarstw domowych, jak i stabilnej pozycji firm.
Poziom rentowności firm powrócił do poziomu sprzed kryzysu, ze stosunkowo niskim poziomem
zadłużenia. Kolejnym czynnikiem mającym znaczenie dla poprawy oceny ryzyka Stanów Zjednoczonych
było rozwiązanie na początku 2014 roku kryzysu związanego z limitem zadłużenia publicznego.
Wielka Brytania, po dwuletniej przerwie, powróciła na pozytywną listę obserwacyjną z oceną A3.
Wzrost (prognoza na poziomie 2,1% w 2014 roku), który dotychczas był spowodowany konsumpcją
gospodarstw domowych, wspieraną łatwiejszym dostępem do kredytów, będzie nadal zwiększał się w
bieżącym roku także dzięki rosnącemu poziomowi inwestycji. Wśród firm panuje coraz większe poczucie
pewności, nawet w obliczu faktu, że niektóre sektory gospodarki, w tym produkcja przemysłowa,
pozostają w tyle za innymi, takimi jak sektor usług finansowych, czy budownictwo.
Wiele gospodarek głównych krajów wschodzących znajduje się pod presją
W głównych krajach wschodzących nadal trwa spowolnienie wzrostu wywołane czynnikami związanymi z
podażą. Dwa z krajów BRIC zostały szczególnie boleśnie dotknięte spadkiem poziomu inwestycji.
W Brazylii, której ocena spadła do poziomu A4, na potencjał wzrostu wpływ miało spowolnienie
konsumpcji oraz przeszkody natury strukturalnej: niedostateczna infrastruktura, brak wykwalifikowanej
siły roboczej oraz niesprzyjający klimat dla biznesu.
W Rosji napięcia geopolityczne stale pogarszają osłabioną już gospodarkę, co sprawiło, że Coface
umieścił ten kraj na negatywnej liście obserwacyjnej z oceną B. Kryzys na Ukrainie, jak i zwiększenie
odpływu kapitału będą miały negatywny wpływ na spowolniony już wskaźnik wzrostu (prognoza na
poziomie 1,0% dla roku 2014, po 1,3% w roku 2013), któremu będzie towarzyszył spadek inwestycji.
Ponieważ niestabilność sytuacji politycznej to jeden z czynników branych pod uwagę przez Coface,
oceny A4 dla Turcji oraz C dla Wenezueli zostały umieszczone na negatywnej liście obserwacyjnej,
odzwierciedlając skomplikowaną sytuację polityczną tych krajów.
W Turcji nie można wykluczyć zaistnienia napięcia politycznego związanego z nadchodzącymi
wyborami samorządowymi oraz prezydenckimi (które mają odbyć się w marcu oraz sierpniu 2014 roku).
Coface szacuje, że wzrost gospodarczy wyhamuje w 2014 roku do 2%, na co wpływ będzie miała
zaostrzona polityka monetarna oraz wysoki poziom inflacji. Od grudnia 2013 znacząco rośnie liczba
przypadków braku płatności w sektorze przedsiębiorstw, notowanych przez Coface.
Z kolei Wenezuela boryka się z recesją i hiperinflacją na tle problemów natury społecznej i politycznej.
Sytuacja pozostanie niepewna do czasu wyborów parlamentarnych, które mają odbyć się we wrześniu
2015 roku. Niepewne jest położenie przedsiębiorstw zagrożonych nacjonalizacją a także tych, które
mogą podlegać restrykcjom importowym oraz polityce regulacyjnej w zakresie cen i marży. Należy także
wspomnieć, że płatności dla krajowych i zagranicznych dostawców sektora państwowego oraz branży
górnictwa naftowego i gazu realizowane są ze sporym opóźnieniem.
Niezwykle zróżnicowany klimat dla biznesu
Poza rewizją całościowej oceny ryzyka krajów (country risk assessment), Coface przeprowadził także
doroczny przegląd ocen klimatu dla biznesu (business environment assessments).
Wśród krajów notujących poprawę znalazła się Algieria, która została zdjęta z negatywnej listy
obserwacyjnej z oceną B dla klimatu biznesowego. Kraj ten odczuwa korzyści wynikające ze zmian w
prawodawstwie dotyczącym przedsiębiorczości, które zostały wprowadzone w Prawie Finansowym w
2014 roku i obejmują usprawnienie procedur zatwierdzania projektów inwestycji zagranicznych.
Z drugiej strony, wśród krajów którym obniżono ocenę klimatu dla biznesu znalazła się Ukraina,
zdegradowana do poziomu D, co nie powinno budzić szerszego zdziwienia. Sytuacja panująca w tym
kraju, związana z korupcją oraz kwestiami legislacyjnymi znacznie się pogorszyła na przestrzeni
ostatnich lat. Wysoki poziom niestabilności politycznej ogranicza prawdopodobieństwo wprowadzenia
jakichkolwiek reform.
ZAŁĄCZNIK 1
Oceny ryzyka krajów
prowadzone
przez
ZMIANY OCEN RYZYKA KRAJÓW - MARZEC 2014
Coface określają średni
poziom
ryzyka
Oceny podwyższone, zdjęte z negatywnej listy obserwacyjnej
niewypłacalności
lub umieszczone na pozytywnej liście obserwacyjnej
przedsiębiorstw
w
danym kraju w ramach
NOWA OCENA
DOTYCHCZASOWA
prowadzonych
przez
KRAJ
MARZEC 2014
OCENA
nie krótkoterminowych
transakcji handlowych.
STANY ZJEDNOCZONE
A1
A2
Ocena nie
dotyczy
długu publicznego. Aby
WIELKA BRYTANIA
A3
A3
określić ryzyko danego
kraju, Coface analizuje
Oceny obniżone, zdjęte z pozytywnej listy obserwacyjnej
łącznie
perspektywy
lub umieszczone na negatywnej liście obserwacyjnej
gospodarcze,
polityczne i finansowe
BRAZYLIA
A4
A3
kraju,
doświadczenia
Coface nt. płatności
A4
TAJLANDIA
A3
firm oraz klimat dla
TURCJA
A4
A4
biznesu.
Oceny przyznawane są
B
GHANA
B
w
siedmiostopniowej
skali: A1, A2, A3, A4,
ROSJA
B
B
B, C, D (zgodnie ze
wzrostem
ryzyka).
C
WENEZUELA
C
Mogą skutkować także
umieszczeniem kraju na liście obserwacyjnej.
ZAŁĄCZNIK 2
Ocena klimatu dla
biznesu
jest
elementem całkowitej
oceny
ryzyka
dla
danego kraju i jest
ogłaszana dodatkowo,
oprócz oceny ryzyka.
Poddaje ona ocenie
dostępność
oraz
wiarygodność
informacji dotyczących
przedsiębiorstw,
a
także ochronę prawną
wierzycieli i uwzględnia
jakość
środowiska
instytucjonalnego.
Ocena
klimatu
dla
biznesu opiera się na 7stopniowej skali A1, A2,
A3, A4, B, C oraz D
(zgodnie ze wzrostem
ryzyka), podobnie jak
dla ocen ryzyka krajów.
ZMIANY OCEN KLIMATU DLA BIZNESU - MARZEC 2014
Oceny podwyższone, zdjęte z negatywnej listy obserwacyjnej
lub umieszczone na pozytywnej liście obserwacyjnej
KRAJ
DOTYCHCZASOWA
OCENA
NOWA OCENA
MARZEC 2014
ZJEDN. EMIRATY ARAB.
A3
A3
ALGIERIA
B
B
INDONEZJA
C
B
RWANDA
D
C
Oceny obniżone, zdjęte z pozytywnej listy obserwacyjnej
lub umieszczone na negatywnej liście obserwacyjnej
RPA
A3
A4
TUNEZJA
A4
B
MADAGSKAR
C
D
UKRAINA
C
D
WENEZUELA
C
D
B) Ocena Polski
Stabilizacja na poziomie A3 - ocena niezmieniona od czerwca 2013 r.
W czerwcu 2013 r. ocena Polski została zdjęta z negatywnej listy obserwacyjnej, (na którą trafiła w
styczniu 2013) i do dzisiaj pozostaje na poziomie A3.
Powodem umieszczenia Polski w styczniu 2013 na negatywnej liście obserwacyjnej było
obserwowane spowolnienie gospodarcze i niestabilność branży budowlanej. Mniej otwarta
gospodarka Polska zaczęła odczuwać wpływ europejskiej recesji. Negatywna obserwacja oceny A3
potwierdzała, że ryzyko braku zapłaty wzrosło. W Polsce notowano pogorszenie w zakresie
regulowania płatności w transakcjach handlowych, co wyrażało się wzrostem przypadków
przeterminowanych należności i wzrostem liczby upadłości.
Jednak już w czerwcu 2013 ocenę A3 zdjęto z listy negatywnej. W przeciwieństwie do sąsiadów,
Polska obroniła się przed recesją, a spowolnienie gospodarcze było przejściowe. Powodem korekty
oceny był oczekiwany wzrost aktywności, spowodowany ekspansywną polityką monetarną kraju (od
listopada 2012 roku polski bank centralny luzował politykę monetarną w celu pobudzenia
konsumpcji i inwestycji prywatnych). Deprecjacja waluty wydaje się być pod kontrolą, co poprawia
polską konkurencyjność.
Najwyższą ocenę Polska miała od połowy 2007 roku do końca 2008. Nota A3+ oznaczała, że
znajdowała się na liście obserwacyjnej z perspektywą pozytywną, a zatem realne było w niedługim
czasie osiągnięcie wyższego pułapu A2. Jednak kryzys roku 2009 i następujące lata spowolnienia
odwróciły tę tendencję.
Obecna ocena A3 oznacza, że firmy rozliczają się ze swoimi kontrahentami nie zawsze na czas,
ale w większości regulują zaległości, a ryzyko niewypłacalności nie jest wielkie.
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
czerwiec
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2007
A3
A4
A4
A4
A3
A3
A3
A3 +
styczeń
marzec
styczeń
styczeń
styczeń
styczeń
czerwiec
styczeń
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
A3
A3 -
A3
A3
A3
A3 -
A3
A3
Aktualne oceny krajów dostępne są na stronie www.coface.pl poprzez bezpłatną wyszukiwarkę
C) Kraje BRICS spowalniają, ale inne kraje wschodzące przyspieszają
Coface zwraca uwagę na 10 krajów wschodzących, depczących po piętach
krajom BRICS
Po 10 latach szaleńczego wzrostu, kraje BRICS ostro wyhamowują - Coface prognozuje
średni wzrost dla 2014 roku na poziomie 3,2 punktu poniżej średniego wzrostu, jaki
został odnotowany dla tych krajów w ubiegłej dekadzie. Jednocześnie inne kraje
wschodzące znacznie przyspieszają swój rozwój. Wśród nich wyłania się „wiodąca 10” z
obiecującymi prognozami dla sektora produkcji oraz z finansowaniem mogącym
zapewnić wsparcie rozwoju.
Finansowanie jest niezbędne nie tylko dla
gospodarczego, ale także do rozwoju inwestycji.
zapewnienia
wysokiego
poziomu
wzrostu
Pomimo utrzymującego się korzystnego trendu wśród konsumentów, kraje BRICS borykają się ze
spadkiem wzrostu gospodarczego, który jest spowodowany dostosowaniem podaży oraz spowolnieniem
inwestycji. Krajowe przedsiębiorstwa nie dysponują wystarczającą mocą produkcyjną, by móc zaspokoić
utrzymujący się na wysokim poziomie popyt.
W celu zidentyfikowania obiecujących gospodarek, wybijających się na tle krajów BRICS, Coface ustalił
kilka kryteriów, wśród których znalazły się poniższe dwa o kluczowym znaczeniu:


Kraje o wysokim poziomie wzrostu gospodarczego z tendencją zwyżkową, o zróżnicowanej
gospodarce odpornej na spowolnienie wzrostu.
Kraje o możliwościach finansowania wystarczających do zapewnienia sfinansowania wzrostu
(jest to minimalny poziom oszczędności niezbędnych do uniknięcia konieczności zwracania się
ku zagranicznym oszczędnościom), które nie przedstawiają sobą ryzyka stworzenia bańki
kredytowej, lub które wciąż nie posiadają rynku kapitałowego o rozmiarach porównywalnych z
krajami OECD.
Kolumbia, Indonezja, Peru, Filipiny oraz Sri Lanka: silny potencjał oparty na solidnym klimacie
dla biznesu
Coface wyróżnił 10 „nowych wschodzących krajów”, spełniających wszystkie powyższe kryteria.
Niemniej jednak kraje te nie są jednakowe pod względem klimatu dla biznesu, gdyż w niektórych z nich
występują słabości, które mogą zdusić wzrost gospodarczy. Spowodowało to, że firma Coface wyróżniła
dwie grupy spośród „nowych wschodzących krajów”:

Kolumbia, Indonezja, Peru, Filipiny oraz Sri Lanka charakteryzują się solidnym klimatem dla
biznesu (A4 lub B), zbliżonym do obecnego klimatu panującego w krajach BRICS.

Z kolei Kenia, Tanzania, Zambia, Bangladesz oraz Etiopia mają bardzo trudny (C) lub skrajnie
trudny (D) klimat dla biznesu, który może ograniczyć perspektywy ich wzrostu gospodarczego.
„Wydaje się oczywistym, że druga grupa krajów znajduje się w o wiele trudniejszym położeniu, ponieważ
wykorzystanie ich pełnego potencjału wzrostu może potrwać znacznie dłużej. Jednakże problemy
związane z ich klimatem dla biznesu mają charakter względny - w 2001 roku jakość rządów w Brazylii,
Chinach, Indiach i Rosji była porównywalna z dzisiejszą sytuacją Kenii, Tanzanii, Bangladeszu, czy
Etiopii” - skomentował Julien Marcilly, Szef Działu Oceny Ryzyka Krajów w Coface.
Wzrost gospodarczy „nowych wschodzących krajów” obierze inną ścieżkę, niż miało to miejsce
w przypadku krajów BRICS
Niemniej jednak utrzymują się pewne słabości w stosunku do krajów BRICS w latach 2000-2010. Przede
wszystkim, 10 wyróżnionych „nowych krajów wschodzących” obecnie przedstawia sobą zaledwie 11%
populacji świata, podczas gdy kraje BRICS stanowiły 43% populacji świata w 2001 roku. Po drugie,
poziom ich PKB wynosi zaledwie 70% poziomu PKB krajów BRICS w 2001 roku. Ostatecznie, kraje
BRICS przeciętnie charakteryzowały się nadwyżką na rachunku bieżącym, a „nowe kraje wschodzące”
posiadają deficyt na poziomie około 6% PKB.
„Biorąc pod uwagę fakt, że wzrost w krajach rozwiniętych jest obecnie strukturalnie osłabiony, „nowe
kraje wschodzące” mogą odnieść mniejsze korzyści z handlu w stosunku do krajów BRICS w pierwszej
dekadzie XXI wieku. Poziom ich wzrostu będzie więc bardziej zależny od rynków krajowych oraz
eksportu na inne rynki wschodzące” - zakończył Julien Marcilly.
Mimo, iż klimat w „nowych krajach wschodzących” jest mniej optymistyczny, mają one przewagę nad
krajami BRICS w 2001 roku. Wskaźnik inflacji w tych krajach kształtuje się na poziomie około 2,8 punktu
poniżej wskaźników krajów BRICS na początku lat 2001-2010, a poziom zadłużenia publicznego wynosi
około 40% PKB w stosunku do 54% dla krajów BRICS w tamtych czasach.
KONTAKT DLA MEDIÓW:
Beata PADZIK – T. +48 22 465 00 12, M. 503 079 022, [email protected]
Informacje o Coface
Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w
zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i
eksportowych. W 2013 r. Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,44 mld EUR. 4 400 pracowników w
66 krajach zapewnia lokalną obsługę klientów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka
kraju dla 160 państw, w oparciu o unikalną wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 350
analityków ds. oceny ryzyka znajdujących się blisko klientów i ich dłużników.
We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Coface jest spółka zależną
Natixis, podmiotu Groupe BPCE zajmującego się świadczeniem usług na rzecz korporacji, zarządzaniem
inwestycyjnym oraz specjalistycznymi usługami finansowymi.
W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie
poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi
monitoring i windykację należności B2B.
Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl

Podobne dokumenty