Reklama zimowej 2010 nowa - ZKWP

Komentarze

Transkrypt

Reklama zimowej 2010 nowa - ZKWP
Zwiàzek Kynologiczny w Polsce Oddzia∏ w Legionowie
2010
XIX Zimowa
Wystawa
Psów Rasowych
odb´dzie si´
w Nowym Dworze Mazowieckim
11 i 12 grudnia 2010 r.
na terenie
Nowodworskiego
OÊrodka Sportu
i Rekreacji
ul. Sportowa 66
Czytelnie wype∏nione zg∏oszenie
wraz z kserokopià rodowodu i dowodu wp∏aty
za udzia∏ w wystawie prosimy przesy∏aç do dnia
I termin – 02 listopada 2010
II termin – 15 listopada 2010
na adres:
Zwiàzek Kynologiczny w Polsce
Oddzia∏ w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Jagielloƒska 20
tel./fax 22 784 27 66
e-mail: [email protected]
Op∏at´ prosimy kierowaç na konto:
ING BÂ O/Legionowo
43 1050 1012 1000 0022 1151 3888
Uwaga! Terminy nie b´dà przed∏u˝ane.
Op∏aty
Wystawcy krajowi – zg∏oszenia
i op∏aty wniesione do dnia 02.11.2010 r.
(dotyczy wy∏àcznie psów zarejestrowanych w ZKwP)
● za pierwszego psa (z katalogiem) 70 z∏
● za ka˝dego nast´pnego (bez katalogu) 60 z∏
● za psa w klasie baby i szczeniàt (bez katalogu) 40 z∏
● weterani, interchampiony, rasy polskie (bez katalogu)
bezp∏atnie - pod warunkiem wystawienia
Wystawcy krajowi – zg∏oszenia w II terminie
i op∏aty wnoszone po 02.11.2010 r.
(dotyczy wy∏àcznie psów zarejestrowanych w ZKwP)
● za pierwszego psa (z katalogiem) 90 z∏
● za ka˝dego nast´pnego (bez katalogu) 90 z∏
● za psa w klasie baby i szczeniàt (bez katalogu) 60 z∏
● weterani, interchampiony, rasy polskie (bez katalogu)
bezp∏atnie - pod warunkiem wystawienia
M∏ody Prezenter (bez katalogu) 20 z∏
Op∏aty wnoszone po 10.12.2010
i na wystawie wynoszà 120 z∏
za ka˝dego zg∏oszonego psa,
bez wzgl´du na klas´ i iloÊç zg∏oszonych psów.
Za psy zwolnione z op∏at, zg∏oszone a nie wystawione,
egzekwowana b´dzie op∏ata w wysokoÊci 120 z∏
za ka˝dego psa (równie˝ rasy polskie).
Wystawcy zagraniczni Foreign exhibitors
● For the first dog (incl. catalogue) 40 €
● For each next dog (without catalogue) 30 €
● Baby and puppy class 30 €
Zamieszczenie reklamy w katalogu wystawy
ca∏a strona pó∏ strony
Hodowcy (czarno-bia∏e)
100 z∏
70 z∏
Hodowcy (kolorowe)
200 z∏
120 z∏
Firmy (czarno-bia∏e)
200 z∏
100 z∏
Firmy (kolorowe)
500 z∏
300 z∏
Reklamy wykonane w programie MicrosoftWord nie b´dà przyjmowane
Ostateczny termin przyjmowania reklam
up∏ywa 15 listopada 2010 r.
Zg∏oszenia elektroniczne
przyjmowane b´dà do dnia
21 listopada 2010 r. (do pó∏nocy)
www.zkwp-legionowo.pl
Wystawa
Psów Rasowych
odb´dzie si´
11 i 12 grudnia 2010 r.
w Nowym Dworze
Mazowieckim
11 grudnia 2010
M∏ody Prezenter:
●
Zygmunt Jakubowski
II grupa FCI
obsada s´dziowska
2010
XIX Zimowa
12 grudnia 2010
M∏ody Prezenter:
●
Piotr Król
I grupa FCI
Stanis∏aw Ab∏amowicz
Owczarek niemiecki
● Andrzej St´piƒski
Bia∏y Owczarek Szwajcarski, Border collie, Bouvier des Flandres,
Ceskoslovensky Vlcak,
Owczarek pirenejski, Owczarek podhalaƒski,
Owczarek Po∏udniowo-Rosyjski, Owczarek szetlandzki,
Owczarek szkocki d∏ugow∏osy
● Anna Kochan
Bearded Collie, Owczarek australijski Kelpie,
Owczarek australijski typ amerykaƒski,
Owczarek francuski Beauceron, Owczarek francuski Briard,
Owczarek staroangelski Bobtail, Owczarki belgijskie,
Polski owczarek nizinny,
Schipperke, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke
●
Anna Bogucka
Boksery, Sznaucery
Jadwiga Niciewicz
Buldog angielski, Czarny terier rosyjski, Dog kanaryjski,
Du˝y szwajcarski pies pasterski, Entelbucher, Fila Brasileiro,
Owczarek kaukaski, Pinczer miniaturowy,
Pinczer Êredni, Tosa
● Zygmunt Jakubowski
Cane Corso, Doberman, Hovawart,
Nowofunland, Rottweiler
● Andrzej Szutkiewicz
Bullmastif, Dog argentyƒski, Dog niemiecki, Dogue de Bordeaux,
Mastif angielski, Mastif hiszpaƒski, Mastif pirenejski,
Mastif tybetaƒski
Owczarek Êrodkowoazjatycki
● Anna Kochan
Bernardyn d∏ugow∏osy, Bernardyn krótkow∏osy,
Berneƒski pies pasterski
Leonberger
Jadwiga Niciewicz
Foksterier krótkow∏osy, Foksterier szorstkow∏osy,
Yorkshire terrier
● Piotr Król
Australian Silky Terrier, Border Terrier, Cairn Terrier,
Dandie Dinmont Terrier, Irish Soft Coated Wheaten Terrier,
Jack Russel Terrier, Kerry Blue Terrier, Niemiecki Terier MyÊliwski,
Norwich terrier, Parson Russel Terrier,
Terier irlandzki, Terier szkocki, Terier walijski,
West Highland White Terrier
● Magdalena Âwi´toƒ
Airedeale Terrier, American Staffordshire Terrier,
Bullterier, Bullterier miniaturowy, Staffordshire Bullterier
VI grupa FCI
IV grupa FCI
●
●
●
Stanis∏aw Ab∏amowicz
III grupa FCI
●
●
Andrzej Szutkiewicz
V grupa FCI
VII grupa FCI
●
Ewa Buk∏ad
IX grupa FCI
● Piotr Król
Chihuahua, Chiƒski grzywacz, Mops,
Pudle, Rosyjski Toy
● Magdalena Âwi´toƒ
Bichon Frise, Brabantczyk, Buldog Francuski, Chin japoƒski,
Cotton de Tulear, Hawaƒczyk, Pekiƒczyk,
Spaniel kontynentalny – Papillon,
Spaniel kontynentalny – Phalene,
Spaniel tybetaƒski, Terier tybetaƒski
● Wies∏aw Boryczko
Bichon Frise, Boston Terrier, Brabantczyk,
Cavalier King Charles Spaniel,
Chin japoƒski, Gryfonik brukselski, Gryfonik brukselski
King Charles Spaniel, Lhasa Apso, Maltaƒczyk, Shih Tzu
● Andrzej Szutkiewicz
Alaskan Malamute, Siberian Husky
● Wies∏aw Boryczko
pozosta∏e rasy
VIII grupa FCI
Monika Cyperling
Flat coated Retriever, Labrador retriever
● Zygmunt Jakubowski
pozosta∏e rasy
●
X grupa FCI
●
Ewa Buk∏ad
Best in Show
●
Zygmunt Jakubowski

Podobne dokumenty