Spelling Bee - Gimnazjum

Komentarze

Transkrypt

Spelling Bee - Gimnazjum
********************************************************************************
Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
********************************************************************************
REGULAMIN
IV KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Spelling Bee
I. ORGANIZATOR
Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
91-170 Łódź, ul. K. K. Baczyńskiego 156
www.katolik.edu.pl
II. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie klas I – III gimnazjów z województwa łódzkiego
III. CELE KONKURSU
- Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów
- Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom znajomości ortografii
języka angielskiego
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja konkursowa będzie oceniać znajomość pisowni i umiejętność
literowania słów w języku angielskim objętych podstawą programową z języka
angielskiego dla III etapu edukacji. Zadania konkursowe mogą też, w myśl zasady
kumulatywności, obejmować treści programowe dla I i II etapu edukacji z języka
angielskiego.
V. OBOWIĄZUJĄCA (lub ZALECANA) LITERATURA
1. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej
z zakresu języka angielskiego na poziomie gimnazjum (III etap edukacji).
VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest organizowany w 3 etapach:
Etap I – szkolny: 04 lutego 2016 r.
Etap II – międzyszkolny: 11 lutego 2016 r.
Etap III – finał: 11 lutego 2016 r.
Etap I SZKOLNY
1. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie pisemnego dyktanda.
2. W dniu poprzedzającym eliminacje (031.02.2016 r.) Organizator
konkursu przesyła drogą elektroniczną tekst dyktanda do zgłoszonych
szkół.
3. W dniu eliminacji (04.02.2016 r.) uczestnicy piszą tekst dyktowany
przez wyznaczonego członka Szkolnej Komisji Konkursowej.
4. Tekst będzie zawierał 130 do 160 słów, w tym nazwy własne które
zostaną przeliterowane. Dopuszczalna jest pisownia brytyjska lub
amerykańska.
5. Do eliminacji międzyszkolnych Szkolna Komisja Konkursowa
zakwalifikuje 3 uczniów, którzy popełnili najmniejszą ilość błędów.
6. Do 08.02.2016 r. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła
Organizatorowi drogą elektroniczną Protokół z eliminacji szkolnych,
zawierający nazwiska zakwalifikowanych uczniów oraz nazwisko
nauczyciela wyznaczonego do opieki nad uczniami podczas kolejnych
etapów.
Etap II MIĘDZYSZKOLNY
1. Eliminacje międzyszkolne zostaną przeprowadzone w formie
pisemnego dyktanda.
2. W dniu eliminacji, 11.02. 2016 r. o godzinie 9.00 w siedzibie
Organizatora członek komisji konkursowej podyktuje uczestnikom
tekst w języku angielskim o długości 130-160 słów. Będzie on zawierał
również nazwy własne, które zostaną przeliterowane. Dopuszczalna jest
pisownia brytyjska lub amerykańska.
3. Do eliminacji finałowych Międzyszkolna Komisja Konkursowa
zakwalifikuje autorów 30 najlepszych prac.
4. Ogłoszenie wyników eliminacji II Etapu nastąpi około godziny 11.00
Etap III FINAŁ
1. Etap finałowy będzie miał formę ustną. Odbędzie się w siedzibie
Organizatora w dniu 11.02.2016 r. od godziny 11:00.
2. Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w konkursie literowania słów.
Będzie on polegał na ustnym literowaniu słów przez uczestników
konkursu, dyktowanych przez członka Międzyszkolnej Komisji
Konkursowej. Podczas eliminacji, wzorem konkursów
przeprowadzanych w USA, obowiązywać będzie zasada tzw. nagłej
śmierci (sudden death)
3. W trakcie eliminacji Komisja wyłoni laureatów trzech pierwszych
miejsc.
Ogłoszenie listy 10 finalistów i 3 laureatów II Konkursu
Ortograficznego z Języka Angielskiego Spelling Bee oraz
PODSUMOWANIE i WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi tego samego
dnia, tj. 11.02.2016 r. o godzinie 13:00
VII. TERMINARZ KONKURSU
Zgłoszenie szkoły do konkursu – do 01.02.2016 r.
Eliminacje I etapu – 04.02.2016 r.
Eliminacje II etapu – 11.02.2016 r.
Eliminacje Finałowe – 11.02.2016 r.
VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE (Zał.1)
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]
do dnia 01.02.2016 r.
IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI II ETAPU i FINAŁU
Siedziba Organizatora: 91-170 Łódź, ul. K.K. Baczyńskiego 156
X.NAGRODY
Laureaci i finaliści konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Ich nauczyciele
i szkoły zostaną uhonorowani dyplomami.
SPONSORZY KONKURSU:
 Biuro Podróży Fan Tur,
 Rada Rodziców Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II,
 wydawnictwo Oxford University Press,
 wydawnictwo Nowa Era,
 księgarnia E. Stompel,
 księgarnia "Atut".
XI. UWAGI KOŃCOWE
1.Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest
do okazania ważnej legitymacji szkolnej.
2. Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w niezbędne przybory
do pisania.
Międzyszkolna Komisja Konkursowa
Dyrektor Szkoły
Dyr. M. Szymańska
Dr B. Wilson
Mgr J. Dyniak
Mgr D. Rokicka-Walczak
Ks. mgr Tomasz Wojciechowski
Łódź, 14 listopada 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI:
Zał. 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE
Zał. 2 PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU ELIMINACJI

Podobne dokumenty