Pobierz cennik - Finance SC Biuro Rachunkowe

Komentarze

Transkrypt

Pobierz cennik - Finance SC Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe FINANCE s.c.
Katarzyna Oleksak, Justyna Gwóźdź
Ul. Handlowa 8, 37-450 Stalowa Wola
tel. 518 610 199, 512 947 066
www.financebiuro.pl
RYCZAŁT / KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Zakres usług: prowadzenie ewidencji przychodów / księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, wyliczenie miesięcznej zaliczki na
podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie ZUS właściciela, prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz
wykazu środków trwałych.
Opłata miesięczna w zależności od ilości dokumentów księgowych:
Ilość dokumentów w miesiącu
do 10
do 30
do 50
do 80
do 100
do 150
do 200
powyżej 200
Cena
100,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
cena ustalana indywidualnie
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Zakres usług: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji VAT, ewidencji
wyposażenia oraz wykazu środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie z ZUS właściciela.
Opłata miesięczna w zależności od ilości dokumentów księgowych:
Ilość dokumentów w miesiącu
do 50
do 100
do 150
do 200
do 300
do 400
powyżej 400
Cena
500,00 zł
600,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
cena ustalana indywidualnie
KADRY I PŁACE
Naliczanie płac pracowników: sporządzenie listy płac, sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych / rozliczeniowych ZUS wraz z
przekazem elektronicznym, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych.
Pełna obsługa kadrowo-płacowa: sporządzenie listy płac, sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych / rozliczeniowych ZUS wraz z
przekazem elektronicznym, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, prowadzenie ewidencji kadrowej
(kartoteki osobowe), przygotowanie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, wypowiedzenia, kwestionariusze osobowe,
rejestracja nieobecności (choroby, urlopy), wystawianie świadectw pracy, pozostała dokumentacja.
Usługa
naliczanie płac pracowników
pełna obsługa kadrowo-płacowa
Cena
15,00 zł za osobę
25,00 zł za osobę
POZOSTAŁE USŁUGI
Usługa
sporządzenie wniosku o zwrot VAT z tytułu wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym
sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP
analizy i raporty według potrzeb Klienta (również w języku
angielskim)
inne usługi księgowe według indywidualnych potrzeb klienta
Cena
40 zł za przygotowanie wniosku + 2 zł za każdą dostarczoną fakturę
(ksero dokumentów załączanych do wniosku gratis)
od 15,00 zł
od 50,00 zł
cena ustalana indywidualnie
cena ustalana indywidualnie
Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji np.: faktura, rachunek, umowa o pracę,
dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służace do księgowania np.:
kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako
zbiorcze dokumenty księgowe.
Powyższy cennik służy do szacunkowego określenia kosztów usług, a wszystkie ww. ceny są cenami netto.
ZASADY WSPÓŁPRACY
W celu prawidłowego sporządzenia rozliczeń podatkowych oraz ZUS prosimy naszych Klientów o terminowe kompletowanie i
dostarczanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.
Ogólny termin przekazywania dokumentacji to do 5-go dnia każdego miesiąca. W przypadku firm większych prosimy aby
dokumentacja spływała do nas na bieżąco (lub w okresach tygodniowych/dwu tygodniowych). Dokumenty można także przesyłać do
nas pocztą lub drogą elektroniczną. W drodze indywidualnych ustaleń, istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów od
Klienta przez Biuro.

Podobne dokumenty