Kwestora - Akademia Pomorska w Słupsku

Komentarze

Transkrypt

Kwestora - Akademia Pomorska w Słupsku
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Kwestora
Jesteśmy jedyną publiczną uczelnią wyższą w Słupsku o ponad 45-letniej tradycji, która prężnie
rozwija się we wszystkich płaszczyznach działania, czerpiąc z bogatej historii, a jednocześnie idąc
z duchem czasu. Naszym priorytetem jest dynamiczny rozwój i dbałość o dobre imię.
Miejsce pracy: Słupsk
Zadania
• pełnienie funkcji głównego księgowego,
• dbałość o efektywną i przyjazną współpracę Kwestury z jednostkami organizacyjnymi
Uczelni,
• współpraca z władzami uczelni i raportowanie swoich działań,
• opracowywanie zasad polityki w zakresie rachunkowości Uczelni,
• opracowywanie prowizorium i planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
• nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Uczelni, w tym gospodarki finansowej,
• realizacja polityki finansowej Uczelni,
• organizacja systemu kontroli zarządczej w zakresie finansów,
• przygotowywanie analiz, prognoz , opinii oraz informacji zarządczych.
Wymagania:
• spełnianie przez kandydata wymagań określonych w art. 54 ust. 2 pkt 1-4 ustawy
o finansach publicznych,
• wykształcenie wyższe ekonomiczne (mile widziana ekonomia lub rachunkowość
przedsiębiorstw),
• staż pracy minimum 7 lat, w tym 3 lata na stanowisku głównego księgowego lub stanowisku
kierowniczym w księgowości jednostki sektora finansów publicznych,
• znajomość przepisów o finansach publicznych, prawa podatkowego, przepisów prawa
dotyczących organizacji i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, zamówieniach
publicznych,
• znajomość zasad rozliczania projektów,
• wysokie zdolności analityczne, umiejętność planowania przedsięwzięć z wykorzystaniem
środków publicznych oraz unijnych,
• umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz w oparciu
o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
• wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność zarządzania zespołem, organizowania
jego pracy oraz motywowania,
• wysokie standardy etyczne i merytoryczne,
• kreatywność w działaniu i w rozwiązywaniu potencjalnych problemów oraz otwartość
na zmiany.
Dodatkowe atuty:
- praktyczna znajomość specyfiki działalności i finansowania szkół wyższych,
- posiadanie uprawnień biegłego rewidenta.
Oferujemy:
- umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym,
- adekwatne warunki płacy do kompetencji i zaangażowania,
- stabilne zatrudnienie,
- możliwość rozwoju osobistego, w tym udział w szkoleniach,
- pakiet socjalny,
- przyjazny klimat pracy i współpracy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z praw publicznych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Akademia Pomorska w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22A – Kancelaria z dopiskiem „Konkurs – Kwestor” lub na adres
e-mailowy: [email protected] do 09 grudnia 2016 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wybranym kandydatom.
W aplikacji proszę zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. z późn. zmianami)”.

Podobne dokumenty