ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 12

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 12
ZARZĄDZENIE Nr 6/2017
WÓJTA GMINY KOBYLNICA
z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kobylnica do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz określenia zakresu
upoważnienia do podejmowania innych czynności.
Na podstawie art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.23 ze zm.) oraz art. 38
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1.
Upoważniam Panią Alicję Tantała – Kierownika Referatu Inwestycji i Funduszy
Europejskich w Urzędzie Gminy Kobylnica, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej, to jest do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń z zakresu spraw dotyczących gospodarki przestrzennej, podziałów
nieruchomości, rozgraniczeń, zajęcia pasa drogowego, ułożenia urządzeń nie związanych z
infrastrukturą drogową w pasach dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na lokalizację
zjazdów z dróg gminnych a także do podpisywania pism urzędowych w sprawach nie
mających charakteru spraw administracyjnych w zakresie objętym działalnością Referatu
Inwestycji i Funduszy Europejskich, Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
§ 2.
Upoważnienie, o którym mowa w § 1, zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa z
chwilą cofnięcia upoważnienia, ustania stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty