Wstępna informacja o wynikach egzaminu

Komentarze

Transkrypt

Wstępna informacja o wynikach egzaminu
O
K
E
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
W G DAŃSKU
Gdańsk
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 roku
przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku
w województwie kujawsko-pomorskim
(bez osób zdających egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu br.)
Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego
w maju 2014 roku przystąpiło 15 527 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Do egzaminu przystąpili równieŜ absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali
świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach,
a w maju 2014 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyŜszenia wyniku
egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.
Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające równieŜ wyniki zdających
w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2014 r.
Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2014 r.
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich
egzaminów obowiązkowych
w tym:
osób, które zdały egzamin
osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu
poprawkowego w sierpniu br.
osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niŜ
jednego przedmiotu
15 527
100%
10 988
71%
3 033
19%
1 506
10%
Tabela 2. Wyniki egzaminu maturalnego w 2014 r. w róŜnych typach szkół
Liczba
Odsetek
zdających,
zdających,
którzy mogą
którzy mogą
przystąpić
przystąpić
do egzaminu
do egzaminu
poprawkowego poprawkowego
w sierpniu br.
w sierpniu br.
Liczba
zdających
Liczba osób,
które zdały
egzamin
Odsetek
sukcesów
licea
ogólnokształcące
9 235
7 393
80%
1 330
14%
licea profilowane
331
122
37%
123
37%
5 752
3 446
60%
1 518
26%
65
6
9%
24
37%
144
21
15%
38
26%
Typ szkoły
technika
licea uzupełniające
technika
uzupełniające
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014
w województwie kujawsko-pomorskim
Gdańsk, 27 czerwca 2014 roku
Tabela 3. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów
Przedmiot
Poziom
egzaminu
Liczba
zdających
Minimum
Maksimum
Mediana
Średnia
podstawowy
15 922
0
100
50
50
16
rozszerzony
1 104
13
100
65
64
16
podstawowy
15 908
2
100
46
47
24
rozszerzony
2 026
0
100
44
45
23
podstawowy
14 012
0
100
72
67
25
rozszerzony
3 137
15
100
68
67
18
podstawowy
1 612
16
100
67
66
20
rozszerzony
120
13
100
55
58
21
podstawowy
94
22
100
72
69
19
rozszerzony
28
30
100
70
67
18
podstawowy
522
8
100
54
56
21
rozszerzony
18
60
100
83
81
12
podstawowy
53
42
100
89
80
19
rozszerzony
25
45
100
70
71
12
podstawowy
12
26
92
64
63
19
rozszerzony
3
45
77
62
61
13
podstawowy
1 310
12
83
46
47
12
rozszerzony
392
2
100
46
47
18
podstawowy
1 749
6
90
44
44
15
rozszerzony
886
12
100
53
54
17
podstawowy
1 627
6
86
32
34
12
rozszerzony
1 362
7
100
52
51
20
podstawowy
424
6
98
48
49
23
rozszerzony
1 025
3
100
48
51
23
podstawowy
536
0
91
49
50
15
rozszerzony
255
10
100
60
60
22
podstawowy
559
4
96
36
39
19
rozszerzony
451
0
100
50
51
22
Odchylenie
Odsetek
standardowe sukcesów
94%
Język polski
74%
Matematyka
91%
Język angielski
97%
Język niemiecki
100%
Język francuski
91%
Język rosyjski
100%
Język hiszpański
100%
Język włoski
Wiedza
o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Historia
Fizyka
i astronomia
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014
w województwie kujawsko-pomorskim
Gdańsk, 27 czerwca 2014 roku
Przedmiot
Poziom
egzaminu
Liczba
zdających
Minimum
Maksimum
Mediana
Średnia
Odchylenie
Odsetek
standardowe sukcesów
podstawowy
9
16
76
54
45
19
rozszerzony
7
100
100
100
100
0
podstawowy
27
18
83
49
49
27
rozszerzony
136
4
100
72
69
136
podstawowy
8
12
90
42
53
28
rozszerzony
5
62
100
100
92
15
podstawowy
1
86
86
86
86
0
rozszerzony
2
100
100
100
100
0
podstawowy
206
4
96
47
45
21
rozszerzony
169
4
100
60
58
27
podstawowy
1
34
34
34
34
0
rozszerzony
1
62
62
62
62
0
rozszerzony
1
60
60
60
60
0
Historia muzyki
Historia sztuki
Filozofia
Język łaciński
i kultura
antyczna
Informatyka
Wiedza o tańcu
Język ukraiński
•
•
Parametry statystyczne podano dla wyników wyraŜonych w procentach.
Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów.
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014
w województwie kujawsko-pomorskim
Gdańsk, 27 czerwca 2014 roku

Podobne dokumenty