Warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii (projekt)

Komentarze

Transkrypt

Warunki uzyskania certyfikatu z psychoonkologii (projekt)
Warunki uzyskania certyfikatu psychoonkologa
1. Kwalifikacje grupy docelowej
Osoby chcące uzyskać certyfikat muszą spełniać następujące wymagania:
 wykształcenie wyższe
 przynależność do Polskiego Towarzystwa Pychoonkologiczego
 zawody: psycholog, socjolog, lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant,
teolog, pedagog, dietetyk (inne wykształcenie wyższe po konsultacji z Zarządem
Głównym PTPO).
2. Warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa
 udokumentowane 5 lat ciągłości pracy z chorym onkologicznie i jego rodziną.
 spełnienie warunków koniecznych
 zebranie 500 pkt. dodatkowych
 zdanie egzaminu końcowego przed komisją powołaną przez ZG PTPO. Zakres
materiału ustala Zarząd PTPO.
 napisanie pracy ( z pracy z pacjentem chorym onkologicznie i jego rodziną )
2.1 Warunki konieczne






ukończenie przez kandydata studiów podyplomowych z psychoonkologii
rekomendowanych przez PTPO (zał.nr.1)
uczestniczenie w superwizjach (u dwóch superwizorów najlepiej z psychoonkologii,
jeżeli niedostępni to z listy rekomendowanych superwizorów- zał. nr.2) – 40 godzin
superwizji. W wypadku, kiedy choć jeden superwizor tak uzna – zwiększenie ilości
godzin superwizji wg. wskazań superwizora
zaliczenie 100 h kwalifikowanych szkoleń – konferencji, warsztatów, kursów, cyklów
wykładów - dotyczące uzupełniania brakującej wiedzy.Za kwalifikowane uznawane
są organizowane przez PTPO, Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki
Paliatywnej, Ogólnopolskie Forum Ruchów Hospicyjnych, Akademię Walki z
Rakiem, Polską Unię Onkologiczną, superwizorów psychoonkologii PTPO. W
szczególnych przypadkach mogą być inne osoby lub instytucja mające rekomendacje
Zarządu Głównego PTPO.
udział w 3 kwalifikowanych krajowych konferencjach poświęconych tematyce
onkologicznej organizowanych przez Towarzystwa Naukowe, a także inne
towarzystwa.
wystąpienie (referat, doniesienie, plakat, prowadzenie warsztatów) na jednej
kwalifikowanej konferencji.
odbycie dwóch 4-tygodniowych staży (staż należy odbyć w innych miejscach niż
miejsce pracy, odbywanych w modułach czasowych nie krótszych niż 1 tydzień).
Miejsca stażu: hospicja dla dorosłych i dla dzieci, oddziały onkologiczne, poradnie
Akadamii Walki z Rakiem, kluby i stowarzyszenia (zrzeszające pacjentów, ich rodziny
lub opiekunów)
 udokumentowane przeprowadzenie 20 h edukacji (szkoła, towarzystwa,
stowarzyszenia, kluby pacjentów).
2.2 Punkty dodatkowe
Z poniższych propozycji kandydat wybiera aktywności, które pozwolą mu zgromadzić 500
pkt.
 udział w międzynarodowych i zagranicznych konferencjach – 20 pkt. za każdy udział
 bierny udział w kwalifikowanych ogólnopolskich konferencjach – 10 pkt. za każdy
udział
 czynny udział w konferencji (referat, doniesienie, plakat) – 40 pkt. za każde
wystąpienie
 aktywny udział przy organizacji konferencji promującej psychoonkologię- 50
punktów
 wydanie książki naukowej z zakresu psychoonkologii (własnego autorstwa lub jako
redaktor)– 300 pkt.
 wydanie książki popularnonaukowej z zakresu psychoonkologii (własnego autorstwa
lub jako redaktor)– 250 pkt.
 propagowanie wiedzy poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej pracy
zbiorowej w wydawnictwie zagranicznym – 65 pkt.
 propagowanie wiedzy poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej pracy
zbiorowej w wydawnictwie krajowym – 40 pkt.
 propagowanie wiedzy poprzez artykuły, felietony, udział w programie radiowym i
telewizyjnym – 15 pkt.
 propagowanie wiedzy poprzez wykłady, warsztaty, treningi – 3 pkt. za 1 godzinę
dydaktyczną
 odbycie dodatkowych superwizji (maks. 20) u innych superwizorów – 5 pkt. za każde
spotkanie.
 ukończenie pracy doktorskiej z psychoonkologii – 350 pkt.
 ukończenie pracy habilitacyjnej z zakresu psychoonkologii – 500 pkt.
 certyfikat trenera szkoleń psychoonkologii – 50 pkt.
 60 godzin osobistego doświadczenia( psychoterapia własna) zapewniające możliwość
rozpoznawania i radzenia sobie z własnym zaangażowaniem w procesie terapii
psychoonkologicznej-350 pkt.
2.3. Procedura ubiegania się i uzyskania Certyfikatu Psychoonkologii
Po zrealizowaniu warunków podstawowych i zgromadzeniu 500 dodatkowych punktów
kandydat składa wniosek rekomendowany przez superwizora o dopuszczenie do egzaminu
końcowego. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację potwierdzającą uzyskane
punkty i jedną pracę (patrz pkt.2).
Konieczne jest przedstawienie:
1. kserokopii dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
2. Kserokopii ukończenia studiów podyplomowych
3. kserokopie dyplomów i zaświadczeń ze szkoleń, w których uczestniczył,
4. kserokopie programów z konferencji naukowych, w których uczestniczył,
5. udokumentowany przebieg pracy zawodowej
6. kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność do PTPO,
7. kserokopię potwierdzającą bieżące opłacanie składek członkowskich,
8. kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty certyfikacyjne
Kandydat dostarcza rekomendację superwizora, który stwierdza, że kandydat posiada:
 odpowiednią wiedzę teoretyczną
 doświadczenie zawodowe
Upoważniony przedstawiciel Zarządu Głównego PTPO, po sprawdzeniu prawidłowości
dostarczonej dokumentacji i wyznaczeniu recenzenta pracy, o której mowa w punkcie 2
(wymagana bezwzględnie pozytywna recenzja), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną
określa termin egzaminu końcowego. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin. W
przypadku prawidłowego dopełnienia wszystkich wymogów Komisja Egzaminacyjna
wnioskuje do Zarządu Głównego PTPO o nadanie absolwentowi Certyfikatu Psychoonkologii
na okres 5 lat.
Po podjęciu przez Zarząd Główny PTPO pozytywnej decyzji, kandydat otrzymuje dyplom
dający mu prawo używania tytułu psychoonkologa.
2.4. Przedłużenie ważności certyfikatu
Przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne 5 lat dokonuje Zarząd Główny PTPO na
wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią następujących warunków:
 udokumentowanie ciągłości pracy klinicznej (nie dotyczy urlopu macierzyńskiego,
wychowawczego i innych wydarzeń losowych).
 zgromadzenie w przeciągu ostatnich 5 lat nie mniej niż 200 punktów za działalność
określoną w punktach dodatkowych (patrz punkt 2.2.).
Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej
Brak wniosku o odnowienie ważności certyfikatu psychoonkologa powoduje jego
wygaśniecie.
2.5. Warunki dotyczące wstrzymania nadawania, przedłużenia lub odmowy
nadania certyfikatu.
Zarząd Główny PTPO może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie
dotyczące nadawania lub przedłużenia certyfikatu albo odmówić nadania lub przedłużenia
certyfikatu, jeśli istnieją wobec kandydata zastrzeżenia natury moralnej, wykonuje on
nieprawidłowo swoje obowiązki zawodowe, toczy się wobec niego postępowanie
dyscyplinarne lub karne. Odmowa powinna być uzasadniona pisemnie
2.6. Opłaty
Kandydat zobowiązany jest, w ramach postępowania kwalifikacyjnego i postępowania
dotyczącego przedłużania ważności certyfikatu, do wniesienia opłaty certyfikacyjnej, która
stanowi 0,4 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez
prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalana corocznie.
Wnosić je należy w dwóch ratach;
1. za procedurę certyfikacyjną
2. za przyznanie certyfikatu
Wysokość opłat i rat ustala Zarząd Główny PTPO i ogłasza w komunikacie na stronie
internetowej. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego
2.7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin odbywania superwizji, wymogi dotyczące pracy pisemnej i zakres
materiału obowiązującego przy egzaminie końcowym ustalone zostaną odrębną
uchwałą Zarządu Głównego PTPO i Komisji Egzaminacyjnej podanej do wiadomości
zainteresowanym.
2. Lista certyfikowanych psychoonkologów i superwizorów psychoonkologii zostanie
podana oddzielnie i będzie systematycznie uaktualniana.
3. Obowiązujący wzór certyfikatu zostanie ustalony odrębną ustawą Zarządu Głównego
PTPO.
4. Osobom, którym zostanie odmówione przyznanie lub przedłużenie certyfikatu
psychoonkologii przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTPO. Odwołanie
powinno być złożone u Prezesa PTPO w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
decyzji. Odwołanie zostaje przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
członków PTPO. Decyzja Walnego Zgromadzenia PTPO jest ostateczna
5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd
Główny PTPO.
3. Warunki zwyczajne uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii





Legitymowanie się Certyfikatem Psychoonkologii od minimum 5 lat,
Czas pracy jako psychoonkolog – min. 8 lat,
Prowadzenie w okresie min. 2 lat superwizji innych psychoonkologów (min. 2 osób)
łącznie, przez co najmniej 100 h. pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PTPO
z którym omawiał, lub wspólnie prowadził spotkania superwizyjne oraz uzyskał od
niego rekomendację (na piśmie), potwierdzającą posiadanie umiejętności prowadzenia
superwizji,
Przygotował co najmniej 3 publikacje lub wystąpień na konferencjach naukowych po
uzyskaniu Certyfikatu Psychoonkologa,
Brał udział w seminarium szkoleniowym z zakresu superwizji.
3.1. Dokumenty niezbędne do uzyskania Certyfikatu Superwizora
Psychoonkologii
1. Podanie do Zarządu Głównego PTPO o umożliwienie przystąpienia do procedury
uzyskania certyfikatu superwizora.
2. Opis przebiegu pracy zawodowej
3. Kserokopię Certyfikatu Psychoonkologa
4. Kserokopie programów z konferencji naukowych, w których uczestniczył.
5. Kserokopie dyplomów i zaświadczeń ze szkoleń, w których, uczestniczył
6. Przedłożenie rekomendacji swojej pracy superwizyjnej, napisanej przez jednego
superwizora PTPO.
7. Opis działalności edukacyjnej promującej psychoonkologię – warsztaty, szkolenia,
udział w konferencjach, artykuły w prasie branżowej, działalność w mediach
8.Przedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do PTPO wraz z
potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek członkowskich
9.Kserokopie dokumentów poświadczających wniesienie opłaty za procedury
certyfikacyjne.
Zarząd Główny PTPO po zapoznaniu się z dokumentacją wyznacza – po uzgodnieniu z
Komisją Egzaminacyjną – termin i miejsce egzaminu. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza
egzamin.
Jeśli kandydat dopełni wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu, Komisja
wnioskuje do Zarządu Głównego PTPO o nadanie certyfikatu Superwizora Psychoonkologii
na okres 5 lat.
3.2. Warunki niezbędne do odnowienia ważności Certyfikatu Superwizora
Psychoonkologii




informacje o aktualnie prowadzonej praktyce superwizyjnej (miejscu, ilości godzin,
rodzaju superwizji, liczbie superwizowanych osób wraz z charakterystyką ich pracy)
informacje o udziałach w konferencjach, sympozjach, kursach, warsztatach (po
uzyskaniu certyfikatu)
oświadczenie o odbytych własnych superwizjach (potwierdzonych pisemnie przez
superwizora)
. wniosek o odnowienie ważności certyfikatu superwizora
Opłata za odnowienie ważności certyfikatu superwizora wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.
Brak wniosku o odnowienie ważności certyfikatu superwizora powoduje jego wygaśniecie.
4. Warunki nadzwyczajne uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa



przynależność do PTPO.
udokumentowane 8 lat w ciągłości pracy z chorym onkologicznie i jego rodziną.
udział w 6 kwalifikowanych krajowych konferencjach, szkoleniach, warsztatach
poświęconych tematyce psychoonkologicznej (patrz pkt. 2.1)
udokumentowane przeprowadzenie 250 h edukacji (uczelnie, szkoły, towarzystwa,
stowarzyszenia).
kandydat przygotował co najmniej 5 publikacji i/lub wystąpień dotyczących
problematyki psychoonkologicznej na kwalifikowanych konferencjach.


4.1. Dokumenty niezbędne do uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa w
trybie nadzwyczajnym
1. Podanie do Zarządu PTPO o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania
certyfikatu superwizora.
2. Opis przebiegu pracy zawodowej.
3 Kserokopie programów z konferencji naukowych, w których uczestniczył.
4.Kserokopie dyplomów i zaświadczeń ze szkoleń, w których, uczestniczył i/lub któ®e
prowadził
5. Przedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do PTPO wraz z potwierdzeniem
bieżącego opłacenia składek
6. Kserokopia dokumentów poświadczających wniesienie opłat za procedury certyfikacyjne
5. Warunki nadzwyczajne
Psychoonkologii

przynależność do PTPO.
uzyskania
Certyfikatu
Superwizora





kandydat pracuje z chorym onkologicznie lub jego rodziną min. 10 lat
udział w 8 kwalifikowanych krajowych konferencjach, szkoleniach, warsztatach
poświęconych tematyce psychoonkologicznej (patrz pkt. 2.1)
kandydat opublikował, co najmniej 8 publikacji i/lub wystąpień na kwalifikowanych
konferencjach dotyczących problematyki psychoonkologicznej.
kandydat udokumentował przeprowadzenie 400 h edukacyjnych (uczelnie, szkoły,
towarzystwa, stowarzyszenia.).
regularnei superwizuje prace innych psychoonkologów minimum przez 5 lat
5.1. Dokumenty niezbędne do uzyskania Certyfikatu Superwizora
Psychoonkologii w trybie nadzwyczajnym
1. Podanie do Zarządu PTPO o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania
certyfikatu superwizora.
2. Opis przebiegu pracy zawodowej
3. Opis działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, którą prowadził
4. Kserokopie programów z konferencji naukowych, w których kandydat uczestniczył.
5. Kserokopię certyfikatu psychoonkologa.
6. Przedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do PTPO wraz z
potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek członkowskich.
7. Kserokopia dokumentów poświadczających wniesienie opłat za procedury certyfikacyj
6.
Postanowienia
końcowe
dotyczące
uzyskiwania
psychoonkologia i certyfikatu superwizora psychoonkologii
certyfikatu
1. Zarząd Główny PTPO na podstawie dostarczonych dokumentów nadaje licencję na
okres 5 lat.
2. Zarząd Główny zawiadamia zainteresowanego o nadaniu mu Certyfikatu
Psychoonkologii Superwizora Psychoonkologii i przesyła dokument licencyjny
3. Okres trwania trybu nadzwyczajnego trwa 2 lata od chwili zatwierdzenia i ogłoszenia
procedur przez Zarząd Główny PTPO. Opłaty są wpłacane zgodnie z trybem
zwyczajnym
4. Okres przejściowy dla osób, którym brakuje kompletu wymaganych punktów wynosi 2
lata.

Podobne dokumenty