Umowa dzierżawy

Komentarze

Transkrypt

Umowa dzierżawy
Umowa dzierżawy
Zawarta dnia …………………r. w Łodzi pomiędzy:
Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Alei Unii Lubelskiej 4, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000196146, NIP 727-26-16-658, zwaną dalej Wydzierżawiającym, w
imieniu której działa:
Sławomir Antos - Prezes Zarządu
a
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…. …………………………………………………………………………………….reprezentowaną
przez ……………………………………….. zwanego dalej Dzierżawcą
o następującej treści:
§1
1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków:
a. kuchnię wraz z restauracją samoobsługową (tzw. bar mokry);
b. teren kawiarni i restauracji w Hali 1 Aqua Parku, zagospodarowany
przekazanym do bezpłatnego używania elementem w postaci tzw. Statku;
c. teren przy basenie zewnętrznym zagospodarowany przekazanym do
bezpłatnego używania elementem w postaci baru tropikalnego (tzw. Chata
Algidy);
d. teren przeznaczony na punkt/-y małej gastronomii przy basenach
zewnętrznych (otwarte w sezonie letnim do wykorzystania przez Dzierżawcę);
e. teren przeznaczony na małą gastronomię przy wejściu głównym do Hali1
(otwarte w sezonie letnim do wykorzystania przez Dzierżawcę);
z przeznaczeniem na cele działalności gastronomicznej.
Dzierżawca na własny koszt organizuje i wyposaża tereny opisane w ust. d i e.
2. Szczegółowy wykaz wydzierżawianych miejsc wraz z ich planem określa:
Załącznik nr 1 – Rzut ogólny obiektu z zaznaczonym przedmiotem dzierżawy
Załącznik nr 1.1 – Rzut zaplecza kuchennego
3. Szczegółowy wykaz wyposażenia zaplecza kuchni określa Załącznik nr 2.
4. Umowę zawiera się na okres od dnia …………………do dnia …………….
§2
1. Dzierżawca zobowiązuje się na wydzierżawianych powierzchniach do prowadzenia
działalności gastronomicznej w dniach i w godzinach funkcjonowania Aqua Park
Łódź.
2. Działalność gastronomiczna w wydzierżawianych powierzchniach opisanych w § 1
pkt. 1 ust. a , b ,c zostanie uruchomiona przez Dzierżawcę w terminie od
…………….....................................
3. Dokładny termin uruchomienia działalności gastronomicznej w części zewnętrznej
Wydzierżawiający zobowiązuje się podać Dzierżawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. W wydzierżawianych powierzchniach Dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia
działalności gastronomicznej w postaci:
a. kuchni wraz z restauracją samoobsługową (tzw. bar mokry)
b. kawiarni i restauracji w Hali 1 Aqua Parku, zagospodarowanymi przekazanym
do bezpłatnego używania elementem w postaci tzw. Statku
c. baru przy basenie zewnętrznym zagospodarowanym przekazanym do
bezpłatnego używania elementem w postaci baru tropikalnego (tzw. Chata
Algidy)
Jednocześnie Dzierżawca może otworzyć dodatkowe punkty gastronomiczne w
miejscach opisanych w § 1 pkt. 1 w ust. d i e.
5. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania własnym staraniem wszystkich pozwoleń
i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej (w tym koncesji
na sprzedaż i podawanie alkoholu) przed datą określoną w pkt. 2 niniejszego
paragrafu lub inną uzgodnioną wspólnie z Wydzierżawiającym.
6. Strony ustalają, iż przynajmniej dwa z punktów gastronomicznych wymienionych w
§ 2 ust. 4 niniejszej umowy będą otwarte zawsze w godzinach otwarcia obiektu Aqua
Parku Łódź.
7. Organizowanie przez Dzierżawcę na wydzierżawianych powierzchniach imprez
zamkniętych dla gości Aqua Parku Łódź wymaga pisemnej zgody
Wydzierżawiającego.
8. Jadłospis oraz cennik (jak również wszelkie zmiany w jadłospisie i w cenniku)
obowiązujące w lokalach gastronomicznych prowadzonych przez Dzierżawcę na
terenie Aqua Park Łódź, wymagają pisemnej akceptacji Wydzierżawiającego.
9. Nazwy poszczególnych punktów gastronomicznych prowadzonych przez Dzierżawcę
na terenie Aqua Parku Łódź zostaną ustalone za porozumieniem z
Wydzierżawiającym.
§3
1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umów partnerskich i sponsorskich
z zewnętrznymi dostawcami (np. z dostawcami kawy, napojów, itp.), w tym także
umów na wyłączność we wszystkich punktach gastronomicznych na terenie Aqua
Parku Łódź prowadzonych przez Dzierżawcę.
2. Dzierżawca nie będzie zawierał podobnych umów na wyłączność z którymkolwiek z
dostawców.
3. W przypadku zawarcia przez Wydzierżawiającego umów, o których mowa w pkt. 1
niniejszego paragrafu Wydzierżawiający wspólnie z Dzierżawcą dokona analizy tych
umów w zakresie ich wpływu na jakość i koszty realizacji niniejszej umowy. Jeżeli
zawarcie tych umów powodować będzie powstanie strat po stronie Dzierżawcy, strony
odrębnym porozumieniem ustalą sposób pokrycia tych strat.
4. Warunki umów, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wydzierżawiający uzgodni
z Dzierżawcą, w szczególności w zakresie ceny zakupu, logistyki dostaw i jakości
produktów.
5. Uwzględniając pkt. 1 - 4 Dzierżawca przyjmuje do wiadomości że Wydzierżawiający
podpisał już umowy na wyłączność z:
• PEPSI z dnia 17.10.2007 roku
• Unilever Polska z dnia 29.05.2009 roku.
Dzierżawca oświadcza, iż znana jest mu treść umowy zawartej w dniu 29 maja 2009 r.
pomiędzy Unilever Polska Sp. z o.o., a Wydzierżawiającym i zobowiązuje się do
przestrzegania jej postanowień w zakresie:
− dbałości o statek i jego wyposażenie
− dbałości o chatę i jej wyposażenie
− przestrzegania zasad sprzedaży produktów Unilever oraz zakazu
sprzedaży produktów konkurencyjnych
a w szczególności:
a)
otrzymuje do bezpłatnego używania elementy zagospodarowania przestrzeni zwane
dalej „Statkiem” wraz z jego wyposażeniem. Statek stanowi własność Unilever i został
oddany w najem Aqua Parkowi. Dzierżawca otrzymuje do korzystania Statek na czas
trwania umowy dzierżawy. Przekazanie Statku następuje na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego, który stanowi Załącznik nr 3A. Dzierżawca zobowiązany jest
dbać o czystość Statku i jego wyposażenia. Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy
szczegółowe wytyczne co do zasad utrzymania czystości Statku i jego wyposażenia.
W przypadku zauważenia usterek, wad, Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym Wydzierżawiającego. W przypadku gdyby Dzierżawca stwierdził,
że korzystanie ze Statku wiąże się z zagrożeniem dla życia i mienia powinien
uniemożliwić korzystanie z niego klientom i niezwłocznie poinformować o tym
Wydzierżawiającego. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z
normalnego korzystania ze Statku.
b) otrzymuje do bezpłatnego używania elementy zagospodarowania przestrzeni zwane
dalej „Chatą Algidy” wraz z jej wyposażeniem. Chata Algidy stanowi własność Unilever
i zostaje oddana w najem Spółce Aqua Park Łódź. Dzierżawca otrzymuje Chatę Algidy
na czas trwania umowy dzierżawy. Przekazanie Chaty Algidy następuje na podstawie
protokółu zdawczo – odbiorczego, który stanowi Załącznik nr 3B. Dzierżawca
zobowiązany jest dbać o czystość Chaty Algidy i jej wyposażenia. Wydzierżawiający
przekaże Dzierżawcy szczegółowe wytyczne co do zasad utrzymania czystości Chaty
Algidy i jej wyposażenia. W przypadku zauważenia usterek, wad, Dzierżawca
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wydzierżawiającego. W
przypadku gdyby Dzierżawca stwierdził, że korzystanie z Chaty Algidy wiąże się z
zagrożeniem dla życia i mienia powinien uniemożliwić korzystanie z niego klientom i
niezwłocznie poinformować o tym Wydzierżawiającego. Dzierżawca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z normalnego korzystania z Chaty Algidy.
c) Zobowiązuje się, że na terenie Chaty Algidy (opisanej w §2 pkt.4 ust. c niniejszej
umowy) oraz w promieniu 3 metrów od krawędzi Chaty Algidy, nie będzie prowadził
sprzedaży innych towarów niż lody marki Algida oraz desery lodowe, do
przygotowania których zostaną wykorzystane lody pod marką Algida, gorąca herbata
marki Lipton oraz gorąca kawa, przy czym urządzenia lub materiały wykorzystane do
przyrządzenia lub podania nie będą oznakowane znakami towarowymi producentów.
d) Zobowiązuje się, że na terenie baru tropikalnego, opisanego w §2 pkt. 4 ust. d umowy,
nie znajdą się elementy reklamowe podmiotów innych niż Algida.
e) Zobowiązuje się, że będzie prowadzić sprzedaż produktów Algida zgodnie
z ustaleniami zawartymi pomiędzy Unilever Polska Sp. z o. o i Wydzierżawiającym.
W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę postanowień umowy, które skutkować
będzie nałożeniem przez Unilever Polska Sp. z o.o. na Wydzierżawiającego kary
finansowej, Dzierżawca pokryje naliczoną karę w całości.
6. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zorganizowania imprez zamkniętych na
terenie Aqua Parku bez możliwości korzystania z zaplecza gastronomicznego
dzierżawionego przez Dzierżawcę.
§4
1. Dzierżawca nie może prowadzić w dzierżawionych pomieszczeniach działalności
innej niż wskazana w § 2 niniejszej umowy.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania lokali określonych w § 2 niniejszej umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., a także w
sposób niezakłócający działalności Wydzierżawiającego.
3. Dzierżawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za swoją działalność oraz
swoich pracowników w punktach gastronomicznych na terenie Wydzierżawiającego
zobowiązując się jednocześnie, iż nie spowoduje szkód na wydzierżawionych
powierzchniach, a także iż nie naruszy dobrego imienia Wydzierżawiającego.
4. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu
dzierżawy na swój koszt, celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie
niepogorszonym.
5. Dzierżawca zobowiązany jest do regularnego serwisowania przekazanego
wyposażenia we właściwych punktach serwisowych. Wszelkie koszty serwisu
obciążają Dzierżawcę.
6. Dzierżawca dokona we własnym imieniu i na własny rachunek zakupu i
ewentualnego montażu dodatkowego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
lokalu gastronomicznego nie objętego Załącznikiem nr 2 (w szczególności: zastawy
stołowej, sztućców itp.), w zakresie uzgodnionym uprzednio przez strony bez prawa
do dochodzenia zwrotu ich wartości od Wydzierżawiającego.
7. Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu
dzierżawy za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z
Wydzierżawiającym bez prawa do dochodzenia wobec niego roszczeń w tym
zakresie.
8. Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia
przedmiotu dzierżawy, w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych
przeróbek i adaptacji.
9. Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w podnajem lub
poddzierżawę, ani do bezpłatnego użyczenia osobom trzecim bez pisemnej zgody
Wydzierżawiającego.
10. Umieszczanie jakichkolwiek reklam, szyldów czy oznaczeń Dzierżawcy na zewnątrz i
wewnątrz budynku wymaga uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
11. Dzierżawca zobowiązuje się uruchomić działalność gastronomiczną w lokalach
będących przedmiotem niniejszej umowy w terminie najpóźniej 5 dni od
protokólarnego ich przejęcia.
§5
1. Wydzierżawiający zobowiązuje się wydać Dzierżawcy przedmiot dzierżawy
określony Załącznikiem nr 1. na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego i
utrzymywać go w stanie zdatnym do użytku przez cały czas trwania umowy. Protokół
zdawczo odbiorczy stanowi Załącznik nr 4. Na takiej samej zasadzie odbywa się
przekazanie przedmiotu dzierżawy po zakończeniu obowiązywania umowy.
2. Wydzierżawiający zapewni Dzierżawcy dostęp do łącza telefonicznego oraz do
dzierżawionych pomieszczeń energii elektrycznej, wody i ogrzewania. Wymienione
media (energia , woda) będą opomiarowane, a ich stan początkowy będzie spisany
w protokóle zdawczo-odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 4.
3. Wydzierżawiający zapewni pracownikom Dzierżawcy dostęp do pomieszczeń
sanitarnych wraz z garderobą. Dzierżawca jest obowiązany dokonać zakupu szafek
do przebieralni dla personelu na własny koszt.
4. Wydzierżawiający ma prawo do kontroli w czasie godzin pracy w obecności
Dzierżawcy. Dzierżawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot dzierżawy celem
kontroli osobie wskazanej przez Wydzierżawiającego.
§6
1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu
a) czynsz w wysokości; 2 000zł słownie netto (dwa tysiące złotych);
b) opłaty za media wg stanu liczników (stan początkowy określony zostanie w
momencie sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego);
c) oferowaną wysokość prowizji (wartość zaoferowaną przez oferenta – podstawowe
kryterium) ……………. wartości brutto miesięcznego obrotu w obiektach
gastronomicznych prowadzonych przez Dzierżawcę na terenie obiektu Aqua Park
Łódź w terminie do 10-tego każdego miesiąca, przelewem na konto
Wydzierżawiającego w ING Bank Śląski S.A. numer konta 48 1050 1461 1000 0022
7705 4371.
2. Opłata, wymieniona w pkt. 1 ust. a niniejszego paragrafu, obejmuje czynsz za
dzierżawę powierzchni, koszt ogrzewania pomieszczeń, opłatę za wywóz śmieci, oraz
opłatę amortyzacyjną wyposażenia.
Opłata, wymieniona w pkt. 1 ust. b niniejszego paragrafu, obejmuje opłatę za zużycie
wody, energii elektrycznej wg stanu liczników. Koszty korzystania z telefonu i
Internetu rozliczne będą miesięcznie według faktycznie poniesionych kosztów na
podstawie faktury wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego.
3. Opłata, wymieniona w pkt. 1 ust. a tego paragrafu, nie obejmuje kosztów wywozu
odpadków organicznych i olejowych (zużyty olej spożywczy). Dzierżawca w chwili
podpisania umowy musi przedstawić umowę zawartą z dostawcą na odbiór tego typu
nieczystości.
4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych opłat obciążających
Dzierżawcę naliczane będą odsetki ustawowe.
5. W przypadku, gdy Dzierżawca, z winy nie leżącej po stronie Wydzierżawiającego, nie
prowadzi działalności gastronomicznej ( obsługa klienta ) zgodnie z § 2 pkt. 6 umowy,
zobowiązany jest do zapłaty oprócz miesięcznego wynagrodzenia opisanego w § 6
pkt.1 ust. a i b, dodatkowej kary umownej w wysokości 500zł (pięciuset złotych) za
każdy dzień nie prowadzenia działalności tzn. nie prowadzenia działalności
gastronomicznej w którymkolwiek punkcie albo tylko w jednym z nich zgodnie z
§ 2 pkt. 6.
6. Dzierżawca zobowiązuje się do godziny 10;00 rano przedstawić Wydzierżawiającemu
wysokość obrotu z dnia poprzedniego, wg punktów sprzedaży. Obrót oznacza cały
obrót osiągnięty przez Dzierżawcę na terenie Aquaparku, bez względu na formę
sprzedaży.
7. Proporcjonalne zmniejszenie czynszu następuje z powodu :
- przerwy technologicznej
- całkowitego zamknięcia obiektu z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych
- awarii uniemożliwiającej funkcjonowanie całego obiektu
- zamknięcia obiektu z powodu organizacji na terenie obiektu imprezy zamkniętej z
cateringiem firm zewnętrznych
- innych zdarzeń losowych skutkujących zamknięciem obiektu.
§7
1. Strony zgodnie ustalają, iż płatności w kasach wszystkich punktów gastronomicznych
prowadzonych przez Dzierżawcę na terenie obiektu Aqua Park Łódź będą mogły być
dokonywane w następujących formach:
a. płatność gotówką,
b. płatność bezgotówkowa kartą płatniczą i/lub kredytową,
c. płatność bezgotówkowa za pośrednictwem systemu
Wydzierżawiającego (system bransoletek chipowych).
informatycznego
2. Dokładne procedury płatności i wzajemnych rozliczeń między stronami w przypadku
płatności bezgotówkowej, o której mowa w pkt. 1 ust. c tego paragrafu, zostały
zawarte w Załączniku nr 5.
3. Dzierżawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich transakcji z klientami
przez system kasowy prowadzony przez Dzierżawcę lub Wydzierżawiającego.
W przypadku stwierdzenia, że Dzierżawca nie przeprowadził transakcji przez system
kasowy (nie zaewidencjonował go w systemie kasowym, fiskalnym) obowiązany jest
zapłacić karę w wysokości 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) za nie
zaewidencjonowaną transakcję.
§8
1. Umowę zawiera się na okres dwóch lat od dnia…………… do dnia………………….
2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:
a. zwłoki przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu lub opłat, o których mowa w § 6
przez jeden okres płatności ( miesiąc);
b. oddania przedmiotu dzierżawy w podnajem, poddzierżawę lub do bezpłatnego
używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego;
c. używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub
przeznaczeniem;
d. gdy Dzierżawca nie przedstawi Wydzierżawiającemu każdego dnia
zestawienia obrotu (§ 6 pkt.5);
e. jeśli Dzierżawca nie gwarantuje uzgodnionego poziomu usług i/lub nie
respektuje otwarcia przynajmniej dwóch punktu gastronomicznego na terenie
Aqua Parku;
f. jeśli Dzierżawca nie utrzymuje w wydzierżawianych pomieszczeniach
standardów sanitarnych dotyczących czystości, przechowywania żywności,
higieny pracowników itp.;
g. Innych przypadków rażącego naruszenia umowy.
3. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-u miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
4. W razie rozwiązania umowy, Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego
wydania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawca nie jest
odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania.
5. Podstawą ustalenia stanu technicznego lokali, o których mowa w § 2 umowy będzie
protokół odbiorczy sporządzony i podpisany przez obie strony niezwłocznie po
wydaniu przedmiotu dzierżawy.
§9
Tytułem zabezpieczenia należności czynszowych i ewentualnie powstałej szkody w
przedmiocie umowy Dzierżawca złoży w chwili zawarcia umowy kaucję w kwocie
30.000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych). Kwota powyższa będzie nie oprocentowana i
będzie podlegać zwrotowi w chwili zakończenia umowy pomniejszona o zaległe należności
czynszowe i koszty naprawienia ewentualnych szkód.
§ 10
1. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z
wykonywaniem Umowy, a w szczególności za:
−
szkody wyrządzone na przedmiocie dzierżawy wynikające z jego
nieprawidłowej eksploatacji lub zniszczenia. Odpowiedzialność nie
dotyczy szkód powstałych w wyniku normalnego zużycia oddanych w
dzierżawę przedmiotów;
−
−
szkody wyrządzone na innym niż oddane w dzierżawę mieniu
Wydzierżawiającego a powstałe w związku z wykonywaniem umowy
(zalanie, pożar itp.);
szkody wyrządzone pracownikom Wydzierżawiającego oraz osobom
trzecim (w szczególności klientom Wydzierżawiającego)
2. Dzierżawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilne z sumą
gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej 500.000 PLN i polisa ta
obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy.
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej stanowi Załącznik 6 do
umowy.
§ 11
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny w Łodzi.
4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.
5. Koszty zawarcia umowy ponosi Dzierżawca
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dzierżawcy i
dla Wydzierżawiającego. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.
§ 13
Niżej wymienione Załączniki stanowią integralną część umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ZAŁACZNIK 1
ZAŁACZNIK 1.1
ZAŁACZNIK 2
ZAŁACZNIK 3A
ZAŁACZNIK 3B
ZAŁACZNIK 4
ZAŁACZNIK 5
ZAŁACZNIK 6
– Rzut ogólny obiektu z zaznaczonym przedmiotem dzierżawy
– Rzut zaplecza kuchennego
– Wykaz wyposażenia zaplecza kuchni
– Protokół zdawczo-odbiorczy- STATEK
- Protokół zdawczo-odbiorczy - CHATA ALGIDY
– Protokół zdawczo-odbiorczy zaplecza kuchennego
– Zasady rozliczania płatności bezgotówkowej
– Polisa ubezpieczenia Dzierżawcy

Podobne dokumenty