Podatko we Espresso

Komentarze

Transkrypt

Podatko we Espresso
Publikacja wydawana przez dział prawno – podatkowy PwC
Podatkowe Espresso
Przegląd orzecznictwa oraz praktyki fiskalnej
7 marca, nr 9/2013
CIT: Wydatek w postaci kary umownej poniesionej z powodu
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi spółka
nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (w imieniu Ministra Finansów) w interpretacji
z 8.02.2013 r. wypowiedział się w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów
zasądzonej i zapłaconej kary umownej na rzecz wykonawcy.
Zdaniem organu podatkowego, zapłata przez spółkę przedmiotowej kary
nie prowadzi do osiągnięcia przychodów, bowiem ani bezpośrednio, ani
pośrednio nie warunkuje ich uzyskania. W przedmiocie niniejszej sprawy,
konieczność zapłaty kary umownej wynikała z działania spółki
niezgodnego z zasadami współżycia społecznego, tj. niewykonania
zobowiązań umownych. Spółka podpisując umowę na realizację inwestycji
z wykonawcą winna zabezpieczyć środki na jej wykonanie. Spółka powinna
się liczyć z poniesieniem określonych wydatków, w tym zapłaty zaliczki na
poczet umowy. Z uwagi na powyższe, wydatek w postaci kary umownej
poniesionej z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
spółka, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
PIT: Zorganizowanie przez wnioskodawcę świąt branżowych
nie będzie skutkować po stronie pracowników
wnioskodawcy i innych uczestników imprez powstaniem
przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ( w imieniu Ministra Finansów) w interpretacji
z 13.02.2013 r. wypowiedział się na temat, czy zorganizowanie przez wnioskodawcę
świąt branżowych skutkować powinno po stronie pracowników wnioskodawcy i innych
uczestników imprez przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Zdaniem organu podatkowego, z uwagi na fakt, że zorganizowane przez
wnioskodawcę święta branżowe nie będą skierowane do wąskiego kręgu
odbiorców (tj. pracowników wnioskodawcy) i na dzień ich zorganizowania
nie można jednoznacznie ustalić osób w nich uczestniczących, a tym
samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokość przychodu
przypadającego na jedną osobę – to z tytułu uczestnictwa w spotkaniu
pracowników wnioskodawcy oraz zaproszonych gości, nie powstanie po
ich stronie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego wartość
wnioskodawca zobowiązany byłby doliczyć do przychodu pracownika ze
stosunku pracy, a po stronie zaproszonych gości nie powstanie przychód,
o którym mowa w odpowiednim przepisie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Tym samym na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki
płatnika z tytułu świadczeń w związku ze zorganizowaniem świąt
branżowych.
CIT: Zrzeczenie się przez wykonawcę odsetek od zasądzonej
spornej kwoty powoduje powstanie przychodu podatkowego
dla wnioskodawcy
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (w imieniu Ministra Finansów) w interpretacji
z 13.02.2013 r. wypowiedział się na temat czy zrzeczenie się przez wykonawcę
odsetek od zasądzonej spornej kwoty powoduje powstanie przychodu podatkowego
w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego
wynika, że sąd zasądził kwotę sporną wraz z odsetkami do zapłaty. Wnioskodawca
należność główną uregulował i uzyskał od wykonawcy oświadczenie, iż zrzeka się
wszelkich roszczeń obejmujących odsetki od zasądzonej kwoty.
Zdaniem organu podatkowego, w związku ze zrzeczeniem się przez
wykonawcę roszczenia w postaci odsetek od należności głównej na rzecz
wnioskodawcy, należy stwierdzić, że stanowić ono będzie przychód
podatkowy, o którym mowa w odpowiednim przepisie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo warto zwróci uwagę,
że zasadniczo przychód z tytułu umorzonych zobowiązań nie wiąże się
z kategoria kosztową, tj. powstanie tego przychodu nie jest związane
z koniecznością poniesienia konkretnego wydatku, gdyż dla powstania
tego przychodu wystarczy zaistnienie zobowiązania pieniężnego
po stronie podatnika i umorzenie tego zobowiązania.
CŁO: Zawarcie i publikacja przez UE Konwencji w sprawie
paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł
pochodzenia
Przetestuj taxonline.pl
Zeskanuj kod:
www. taxonline.pl/testowy
W dniu 26.02.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany
tekst Regionalnej Konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych
reguł pochodzenia wraz z decyzjami Rady Unii Europejskiej, odnoszących się do tej
Konwencji. Przedmiotowa Konwencja reguluje przepisy dotyczące pochodzenia
towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między Unią Europejską,
państwami EFTA oraz szeregiem innych państw śródziemnomorskich (jak np. Turcja,
Izrael, Tunezja, Maroko i in.) wskazanych w jej preambule. Konwencja podlega
sukcesywnemu zatwierdzeniu przez poszczególne państwa będące jej stronami.
Tekst Konwencji określa ogólne zasady dotyczące definicji produktów
pochodzących wraz z metodami współpracy administracyjnej oraz
postanowienia szczególne, które mają zastosowanie w handlu pomiędzy
stronami Konwencji. Dodatkowo w załącznikach do konwencji zostały
dokładnie określone towary wraz z przetworzeniami jakie powinny zostać
na nich dokonane w celu uzyskania statusu towarów pochodzących, wzory
świadectw wraz z wzorami wniosków o ich wydanie oraz wzory innych
dokumentów niezbędnych dla określenia pochodzenia towarów.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Tomaszem Misiakiem:
[email protected], Tel.: 22 523 4858, tel. kom.: 502 18 4858
–
Zastrzeżenie prawne:
z
Przegląd orzecznictwa oraz praktyki fiskalnej ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić jedynej
e
podstawy do podejmowania działań.
s prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC"
© 2013 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie
odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy
wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers
k
International Limited, z których każda stanowi odrębny
i niezależny podmiot prawny.
a
n