Kosztorys ofertowy - Mogielnica, Urząd Gminy i Miasta

Komentarze

Transkrypt

Kosztorys ofertowy - Mogielnica, Urząd Gminy i Miasta
"KOSZT" TOMASZ KURPIOS
Warszawa ul.Bartoszewicza 5/34
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Remont wjazdu na teren OSP Dziarnów
OSP Dziarnów
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
ul. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica
Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Tomasz Kurpios
marzec 2012r.
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
marzec 2012r.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
11336-OSP Dziarnów-p
Lp. Podstawa wyceny
Opis
1
2
3
Remont wjazdu na teren OSP Dziarnów
1 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1 KNR 2-31
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mid.1 0803-03
neralno-bitumicznych o grubości 3 cm
2 KNR 2-31
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grud.1 0801-03 +
bości 9 cm
KNR 2-31
0801-04
3 KNR 2-31
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd.1 0101-01
dni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
4 KNR 2-31
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd.1 0101-02
dni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 2.4
5 KNR 2-31
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiad.1 0401-04
rach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi
6 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sad.2 0108-11
mowyładowczymi na odległość do 1 km
7 KNR 4-01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
d.2 0108-06
odległość do 1 km
Razem dział: Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi
3 45233140-2
Roboty drogowe
8 KNR 2-31
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstd.3 0103-02
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
9 KNR 2-31
Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiend.3 0107-02
nym sortowanym gr.0-61.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu
ponad 10 cm
10 KNR 2-31
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grud.3 0511-03
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11 KNR 2-31
Ława pod krawężniki betonowa z oporem
d.3 0402-04
12 KNR 2-31
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
d.3 0403-03
cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dział: Roboty drogowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 5548
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
m2
234.91
m2
234.91
m2
257.05
m2
22.14
m
62.40
m3
28.19
m3
59.69
m2
257.05
m3
51.41
m2
257.05
m3
2.81
m
62.40
Wartość
zł
(5 x 6)
7

Podobne dokumenty