Uchwała Nr 371/LI/2010 Rady Gminy Czerwonak z

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr 371/LI/2010 Rady Gminy Czerwonak z
Uchwała Nr 371/LI/2010
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 kwietnia 2010r.
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i
Wypoczynku w Owińskach”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się „Regulamin
korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Owińskach”
w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU W OWIŃSKACH
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Teren Rekreacji i Wypoczynku zwany dalej GTRiW jest własnością gminy i
stanowi dobro ogólne wszystkich mieszkańców.
2. Granice terenu, na którym obowiązuje regulamin określa załącznik – w formie mapydo uchwały.
3. W GTRiW wydziela się podstrefy:
Podstrefa „A” -Kąpielisko strzeŜone „AKWEN TROPICANA”
Podstrefa „B”- Rejon wędkowania – zbiornik ujęcie wody
Podstrefa „C”- Rejon wędkowania - zbiornik wędkarski
4. W celu zachowania walorów wypoczynkowo- rekreacyjnych terenu, zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa, wszystkich przebywających zobowiązuje się do:
1) Zachowania ciszy i spokoju.
2) Przestrzegania porządku i czystości.
3) Poszanowania istniejących urządzeń oraz wyposaŜenia.
4) Przestrzegania znaków drogowych, zakazu kąpieli oraz innych
znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie.
5. Zabrania się:
1) Niszczenia roślinności .
2) Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu.
3) Bez zgody administratora terenu:
a) palenia ognisk,
b) biwakowania,
c) organizowania jakichkolwiek imprez.
4) Poruszania po GTRiW wszelkimi środkami mechanicznymi (poza rowerami i
wózkami inwalidzkimi) za wyjątkiem dróg dojazdowych do parkingów.
5) Kąpieli ,poza kąpieliskiem strzeŜonym.
6) Zanieczyszczania wody, uŜywania środków piorących i higieny osobistej w
zbiorniku wodnym.
7) Kąpieli zwierząt w zbiornikach.
6. Inne postanowienia:
1) Korzystanie z GTRiW, z wyjątkiem kąpieliska strzeŜonego i wydzielonych miejsc
parkingowych jest bezpłatne.
2) Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest jedynie w
miejscach wyraźnie do tego celu wyznaczonych.
3) Wprowadzanie psów na teren rekreacji i wypoczynku jest dozwolone tylko,
poza kąpieliskiem w przypadku, gdy pies ma załoŜony kaganiec i jest na
smyczy.
4) Przed opuszczeniem terenu naleŜy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce,
śmieci wynieść do rozstawionych pojemników.
5) Po zakończonym grillowaniu, gorące węgle naleŜy zalać wodą i po
wystudzeniu zabrać z sobą. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów
bezpośrednio na ziemię, czy do plastikowych pojemników na śmieci jest
zabronione.
6) Prawo do wędkowania mają osoby posiadające kartę wędkarską oraz
zezwolenie wydane przez dzierŜawcę wody z pieczątką Urzędu Gminy
Czerwonak. Połów ryb odbywać się moŜe tylko zgodnie regulaminem
ustalonym przez dzierŜawcę.
7) Gmina nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy
pozostawione bez opieki na GTRiW.
Rozdział II
Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z kąpieliska strzeŜonego.
§2
1. Kąpielisko jest strzeŜone w godz. 1000-1800.
2. Kolory flagi oznaczają:
1) biała – kąpiel dozwolona
2) czerwona – zakaz kąpieli
3. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu.
4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom po spoŜyciu alkoholu
lub zaŜyciu środków odurzających.
6. Zabrania się sprzedaŜy, podawania, wnoszenia i spoŜywania napojów alkoholowych.
7. Akwen wód przybrzeŜnych podzielono na:
1) brodzik dla małych dzieci o głębokości do 0,4 m, oddzielony bojami i
ogrodzeniem sięgającym dna,
2) akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczony
pływakiem koloru Ŝółtego,
3) akwen dla osób umiejących pływać o głębokości powyŜej 1,2 m
oznaczony pływakiem koloru czerwonego.
8. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną
obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
10. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kapiących się pełnią ratownicy
będący członkami WOPR
11. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń
ratownika.
12. Grupy zorganizowane przed wejściem do wody muszą zgłosić się do ratownika.
13. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
1) przekraczać granic stref wyznaczonych kąpielisk,
2) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
3) zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności
hałasować, popychać i wrzucać innych osób do wody,
4) zaśmiecać terenu kąpieliska oraz plaŜy,
5) rozpalać ognisk i grilli.
14. Wprowadzanie zwierząt na teren kąpieliska jest zabronione.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane
będą z terenu kąpieliska, niezaleŜnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania karnego.
16. Osoby korzystające z pływającego sprzętu wodnego zobowiązane są do
przestrzegania regulaminu korzystania z tego sprzętu i ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone przy jego uŜywaniu szkody.
17. Zabrania się wpływania sprzętem pływającym na teren kąpieliska.
18. Za przedmioty wnoszone przez osoby korzystające z kąpieliska na jego teren,
kierownictwo kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności.
§3
Traci moc uchwała Nr 278/XXXIX/Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 maja 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu korzystania z kąpieliska w Owińskach
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie
projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia ”Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i
Wypoczynku w Owińskach”
Zgodnie z art.40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym określenie zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej jest
kompetencją rady gminy.
Z uwagi na konieczność zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z
terenów rekreacyjnych niezbędne staje się prawne uregulowanie obowiązujących
na nich zasad. Uchwalenie „Regulaminu” nałoŜy na osoby korzystające z terenów
rekreacyjnych obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania oraz
wskaŜe sytuacje niepoŜądane. Powinno to spowodować osiągnięcie wyŜszego
standardu kultury społecznej
Podanie treści „Regulaminu” do wiadomości publicznej umoŜliwi
odpowiednim słuŜbom egzekwowanie poprawnego zachowania, co powinno
ograniczyć akty wandalizmu i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
korzystających z obiektów. UmoŜliwi równieŜ słuŜbom porządkowym ewentualne
nakładanie mandatów w sytuacji raŜącego naruszenia porządku publicznego.
Umieszczenie tablic informacyjnych zawierających tekst „Regulaminu” na
terenach, na których będzie on obowiązywać, jest konieczne w odniesieniu do
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków,
kierowanych do Gminy Czerwonak.
Uchwalenie „Regulaminu” nie powoduje skutków finansowych dla budŜetu
Gminy Czerwonak, z wyjątkiem kosztów ustawienia tablic informacyjnych.
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione .