Regulamin - Stokrotka

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - Stokrotka
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
pod nazwą „Ebooki”
§ 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą
„Ebooki” („Promocja”). Celem Promocji jest reklama i promocja Organizatora oraz Partnera, a w
szczególności zachęcanie klientów do zakupu towarów i usług znajdujących się w ofertach handlowych
Organizatora oraz Partnera. W ramach Promocji Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów i
uzyskać Kupon Rabatowy uprawniający do nabycia prawa do e-booka, po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizatorem Promocji i wydającym Kupony Rabatowe jest:
„Stokrotka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1,
20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł
(dalej „Organizator”)
3. Partnerem Promocji i realizującym Kupony Rabatowe jest :
Ventigo Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al.
Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. 203, 02-777 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS
0000469421 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00
złotych, NIP 9512369204, REGON 146769931 (dalej jako „Partner”), który prowadzi księgarnię
internetową pod nazwą „Ktoczyta.pl” (dalej jako „Księgarnia”) na stronie internetowej:
www.ktoczyta.pl (dalej jako „Strona Internetowa Księgarni”)
4. Okres trwania Promocji: od dnia 4.02.2016 r. do dnia 10.03.2016 r. lub do wyczerpania
zapasów Kuponów Rabatowych, których liczba jest ograniczona, przy czym Kupony Rabatowe
będą wydawane w okresie od 04.02.2016r,do 29.02.2016r, a ich realizacja będzie możliwa w okresie
od 04.02.2016r.do 10.03.2016r.
5. Miejsce Promocji - Promocja będzie prowadzona we wszystkich sklepach sieci Stokrotka (dalej
„Sklepy”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów Organizatora, aktualna na dzień
rozpoczęcia Promocji, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Lista sklepów Organizatora będzie na
bieżąco aktualizowana na stronie internetowej www.stokrotka.pl.
6. Produkty – produkty dostępne w Sklepach z wyjątkiem:
a) napojów alkoholowych, za wyjątkiem piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
b) wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
c) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka
modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów
służących do karmienia niemowląt;
d) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo
farmaceutyczne.
7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat legitymująca się
zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że w świetle obowiązujących przepisów zgoda taka nie jest
konieczna, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, która
nabywa Produkt w ramach Promocji.
8. Kupon Rabatowy – wydawany Uczestnikowi papierowy kupon w formie karty upominkowej,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, uprawniający do nabycia prawa do
jednego e-booka darmowego i jednego ebooka z rabatem z Oferty Promocyjnej Partnera dostępnej na
Stronie Internetowej Księgarni, każdorazowo zgodnie z regulaminem tego sklepu internetowego.
9. Liczba Kuponów Rabatowych wydanych w ramach Promocji nie przekroczy …..sztuk, przy
wydawaniu Kuponów Rabatowych decyduje kolejność nabycia uprawnień do ich otrzymania.
10. Eebook – książka w wersji elektronicznej czyli tzw. e-książka (plik z treścią zawierającą książkę),
zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Partnera w ramach Księgarni,
stosownie do informacji podanej obok danego ebooka.
9. Oferta Promocyjna Partnera – zbiór ebook’ów przeznaczonych przez Partnera dla Uczestników
Promocji, przy czym Oferta ta składa się z dwóch części czyli zbioru darmowych ebooków oraz
ebooków dostępnych z rabatem w wysokości 25 % (tj. cena obniżona o 25% w stosunku do ceny
regularnej na dany ebook w Księgarni); wykaz darmowych ebooków jest dostępny przez okres
Promocji na stronie www.ktoczyta.pl natomiast rabat w wysokości 25% ceny jest przyznawany na
wszystkie pozostałe ebooki z oferty Księgarni tj z oferty handlowej obowiązującej w okresie Promocji.
Każdy Uczestnik może na podstawie jednego Kuponu Rabatowego nabyć zarówno jednego ebooka
darmowego i jak i jednego ebooka z rabatem.
10. Warunki realizacji Kuponów Rabatowych – w celu realizacji Kuponu Rabatowego Uczestnik
jest zobowiązany spełnić warunki niezbędne do uzyskania dostępu do Księgarni (w tym warunki
techniczne), zgodnie z postanowieniami regulaminu tego sklepu internetowego, zamieszczonymi na
Stronie Internetowej Księgarni.
10. Informacja o zasadach i szczegółach Promocji będą zamieszczane na stronie internetowej
Organizatora dostępnej pod adresem www.stokrotka.pl (dalej „Strona WWW Organizatora” )
11. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie WWW Organizatora i jest dostępna na
terenie każdego Sklepu oraz na stronie internetowej Partnera, pod adresem: www.ktoczyta.pl
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, przecenami lub pozostałymi
szczególnymi ofertami cenowymi.
13. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
§ 2. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji zrobią dowolne
zakupy Produktów za kwotę co najmniej równą 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) podczas
jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem jednego paragonu fiskalnego). Zrobienie jednorazowo
zakupów za większą kwotę niż wymieniona powyżej nie uprawnia Uczestnika do otrzymania więcej niż
jednego Kuponu Rabatowego, co oznacza, że podczas jednej transakcji opiewającej na co najmniej 25
zł. można otrzymać tylko jeden Kupon Rabatowy.
2. Każdy Uczestnik może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić
wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. Uczestnik ma prawo nie korzystać z Promocji i odmówić
przyjęcia Kuponu Rabatowego.
3. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na ekwiwalent rzeczowy.
4. Kupony Rabatowe będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Późniejsze wydanie
Kuponu Rabatowego na podstawie paragonu fiskalnego lub innego dowodu dokonania zakupu
Produktów nie będzie możliwe.
5. Każdy Uczestnik na podstawie jednego Kuponu Rabatowego jest uprawniony do nabycia z Oferty
Promocyjnej Partnera maksymalnie dwóch ebooków: jednego ze zbioru darmowych ebooków i
jednego ebooka z rabatem 25%.
§ 3. REKLAMACJE
1. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż 30 dni
od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływnie powyższego terminu nie będą
rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce
zawierającej reklamację.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika
składającego reklamację, ewentualnie numer telefonu, jak również opis podstaw reklamacji i treść
żądania Uczestnika. Do reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (treść:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora - Stokrotka Sp. z o.o.
w Lublinie, w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego Promocji”). Reklamacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres: Stokrotka Sp. z o.o., ul.
Projektowa 1, 20-209 Lublin.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi nie więcej niż 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. O
sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli z uwagi na złożoność
sprawy zajdzie konieczność przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego termin rozpatrzenia
reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. W takim przypadku Organizator poinformuje
Uczestnika o konieczności przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego i wskaże nowy termin
rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on być dłuższy niż kolejne 30 dni.
4. Reklamacje dotyczące Oferty Promocyjnej Partnera, w tym warunków świadczenia usługi przez
Partnera Uczestnik składa bezpośrednio do Partnera. Reklamacji związanych z kwestiami
technicznymi Księgarni Ktoczyta.pl należy dokonywać za pośrednictwem strony Partnera:
http://ktoczyta.pl/kontakt. W przypadku doręczenia na adres Organizatora reklamacji dotyczącej
usługi świadczonej przez Partnera, Organizator przekaże reklamację Partnerowi informując Uczestnika
o przekazaniu reklamacji. Odpowiedzialność za terminowość i wynik postępowania reklamacyjnego w
takim przypadku ponosi Partner.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest „Stokrotka” spółka z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł.
2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator nie będzie przekazywał
danych osobowych innym podmiotom.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w zakresie
niezbędnym do celów związanych ze zgłoszoną przez Uczestnika reklamacją dotyczącą Promocji.
4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich
usunięcia lub poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych
należy kierować na adres: Stokrotka spółka z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin lub na adres poczty
elektronicznej: [email protected]
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu z ważnych przyczyn,
za które uznaje się konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu w razie zaistnienia
wątpliwości co do interpretowania jego treści. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną
powiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepach oraz na Stronie WWW
Organizatora. Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić poprzez ogłoszenie jednolitego
tekstu zmienionego Regulaminu.
2. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji nie mogą pozbawić
Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich
Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i
marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Promocji będą rozstrzygane przez właściwy
sąd powszechny.
6. Integralną cześć Regulaminu stanowią załączniki.

Podobne dokumenty