Głośniki VISATON w ofercie TME

Komentarze

Transkrypt

Głośniki VISATON w ofercie TME
Głośniki VISATON w ofercie TME
Firma Transfer Multisort Elektronik jest autoryzowanym dystrybutorem niemieckiej firmy
VISATON - znanego producenta głośników. Obok cenionych na świecie głośników high-end
i samochodowych, VISATON oferuje równieŜ wiele rodzajów głośników przemysłowych:
do sygnalizacji dźwiękowej oraz odtwarzania muzyki i mowy w róŜnego rodzaju sprzęcie
i urządzeniach, w budynkach, halach i na otwartym terenie, w przemyśle i przestrzeni
publicznej, w róŜnego rodzaju publicznych i prywatnych środkach transportu. Na tych właśnie
profesjonalnych produktach skupia się TME.
DuŜą część oferty firmy VISATON stanowią klasyczne nieobudowane głośniki
szerokopasmowe o okrągłych lub owalnych membranach i standardowych wymiarach
umoŜliwiających łatwą zabudowę (rys. 1).
Rys. 1
Głośniki wyróŜniają się szerokim pasmem, zrównowaŜoną charakterystyką przenoszenia,
relatywnie duŜą mocą znamionową i efektywnością. Dzięki temu idealnie nadają się
do róŜnego rodzaju systemów nagłośnienia w pomieszczeniach i pojazdach oraz innych
aplikacjach wewnętrznych, gdzie potrzebna jest dobra reprodukcja muzyki i mowy.
Dobrym przykładem produktu z tej właśnie grupy jest 13-centymetrowy głośnik FR13,
o impedancji 4i mocy znamionowej 30W. Dzięki specjalnej konstrukcji ma on bardzo dobre
parametry w zakresie niskich tonów i równomierną charakterystykę w szerokim paśmie
(65...20000Hz). Inny typ, owalny głośnik FR9.15, wyróŜnia się małą głębokością zabudowy –
jedynie 29 mm – przy impedancji 4 mocy 15 W i dobrze zrównowaŜonej charakterystyce
w paśmie 75...16000 Hz.
Głośniki z ekranowaniem magnetycznym
WyróŜniającą się grupą są głośniki z ekranowaniem magnetycznym, przeznaczone
do aplikacji wraŜliwych na działanie pola magnetycznego. Jeden z nich, 10-centymetrowy
głośnik szerokopasmowy R10SC cechuje się duŜą efektywnością oraz równomierną
charakterystyką
przenoszenia.
Jest
odpowiedni
do
systemów
nagłośnienia
w pomieszczeniach publicznych i środkach transportu. Charakteryzuje się impedancją 4
-1–
mocą 20 W i pasmem 100...13000 Hz. Podobne zalety ma znacznie mniejszy ekranowany
głośnik SC5.9ND, z owalną membraną i neodymowym magnesem, zajmujący powierzchnię
90 x 50 mm, przy czym jego głębokość to jedynie 30 mm. Jego impedancja to 8 moc 3 W,
a pasmo 150...17000 Hz.
Głośniki sufitowe
Do zabudowy w sufitach i ścianach wygodne są głośniki ze zintegrowanymi osłonami
czołowymi, tzw. głośniki sufitowe. Przykładowo, ekonomiczne głośniki DL8 są przeznaczone
do pomieszczeń zamkniętych. Mają białe metalowe atrapy i wymagają otworów
montaŜowych o średnicy 81 mm i głębokości jedynie 38 mm. Mocowanie zapewniają
spręŜyste zaczepy. Charakteryzują się impedancją 8 , mocą 10 W i pasmem 90…18000
Hz.
W pomieszczeniach o bardzo duŜej wilgotności i na zewnątrz budynków odpowiednie
są wodoszczelne głośniki sufitowe FR-WP (rys. 2).
Rys. 2
Seria ta obejmuje kilka typów o średnicach otworów montaŜowych od 73 do 141 mm.
Membrany, kosze i grille głośników są wykonane z tworzywa sztucznego, a całkowitą
wodoszczelność (IP 65) i odporność na korozję zapewnia zabudowany magnes
i wyprowadzenia pokryte silikonem. Dodatkowo szeroki zakres temperatur pracy – od -40
do +80oC – umoŜliwia nawet zastosowania morskie. Głośniki charakteryzują się impedancją
4 lub 8  i mocą od 15 do 60 W. Pasmo najmniejszego z serii FR8WP to 100...20000 Hz,
a największego FR16WP - 16...15000 Hz.
Głośniki mylarowe
Kolejną istotną grupą w ofercie firmy VISATON są głośniki z membranami mylarowymi.
-2–
Szeroki zakres temperatur pracy (od -40 do +70oC) i szczelne wykonanie (IP 65) umoŜliwiają
stosowanie ich na zewnątrz, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (rys. 3).
Dzięki niewielkim wymiarom są idealne w zastosowaniach o bardzo ograniczonej przestrzeni
montaŜowej. Mała moc, rzędu 1-2W, i nieco gorsze charakterystyki powodują jednak,
Ŝe są one bardziej odpowiednie do sygnalizacji i aplikacji głosowych.
Przykładowo, najmniejszy z rodziny K28WP mierzy 28 mm średnicy i 5,5 mm głębokości.
Ma moc znamionową 1 Wi pasmo 300...20000 Hz. Największy K64WP ma wymiary
odpowiednio 64 i 19 mm oraz parametry 2 W i 200...15000 Hz.
Głośniki miniaturowe
VISATON ma w ofercie jeszcze mniejsze głośniki. K16 ma tylko 16 mm średnicy, 3,5 mm
grubości i wyprowadzenia w postaci luźnych przewodów (rys. 4).
Rys. 4
Jest montowany przy pomocy paska klejącego. Jego parametry nie są imponujące –
impedancja 50 , moc znamionowa 0,5 W, pasmo 700...20000 Hz – dlatego jest
przeznaczony raczej do odtwarzania sygnałów dźwiękowych, ale za to nawet
w najmniejszych, najbardziej upakowanych przyrządach i urządzeniach. Podobne
-3–
zastosowanie ma przeznaczony do lutowania na płytce K23, o 23 mm średnicy i grubości 8,6
mm. Jego parametry pracy to: 8 , 0,2 W, 900...16000 Hz. Natomiast miniaturowy głośnik
z owalną membraną K20.40 odpowiedni jest takŜe do odtwarzania głosu, mimo Ŝe jego
powierzchnia to tylko 40 x 20 mm, a grubość jedynie 8 mm. Ma przy tym impedancję 8 ,
moc 1 W i pasmo 300...20000 Hz.
Głośniki bezmembranowe
Bardzo ciekawą konstrukcją są tzw. głośniki bezmembranowe (excitery) – przetworniki
elektrodynamiczne. Membranę dla nich stanowi spręŜysta powierzchnia, do której są
przymocowane (rys.5).
Rys. 5
Znakomicie sprawdzają się one w sytuacjach, gdy z powodów estetycznych, konstrukcyjnych
lub środowiskowych nie moŜna zastosować klasycznego głośnika, Zalety takiego
rozwiązania to niewidoczność głośnika na zewnątrz, ochrona przed niekorzystnymi
wpływami środowiskowymi i łatwość instalacji. Są jednak i wady: mała efektywność, łatwość
zakłócenia lub stłumienia dźwięku, duŜa zaleŜność parametrów emitowanego dźwięku
od materiału, rozmiarów i kształtu pobudzanej powierzchni. Tak czy inaczej, w niektórych
przypadkach excitery mogą okazać się rozwiązaniem najlepszym, a nawet niezastąpionym.
VISATON ma w ofercie dwa typy głośników bezmembranowych, EX45S i EX60S, o róŜnych
rozmiarach i mocy odpowiednio 10 i 25 W.
Przedstawiony opis najwaŜniejszych grup głośników przemysłowych firmy VISATON jest
z konieczności skrótowy i niepełny, jednak przedstawione przykłady powinny dość dobrze
zilustrować bogactwo oferty i najwaŜniejsze cechy szczególne głośników, istotne dla róŜnych
profesjonalnych zastosowań. Zainteresowanych dokładniejszymi informacjami technicznymi
i
handlowymi
odsyłamy
na
stronę
internetowa
polskiego
dystrybutora:
http://www.tme.eu/pl/linecard/p/372,visaton.html
-4–

Podobne dokumenty