opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

opis przedmiotu zamówienia
Projekt „ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik nr 1 do SIWZ-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla
uczestników i uczestniczek projektu ,,CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS
Świdnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja
integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej w zakresie 10 bloków tematycznych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. SZKOLENIE
Zadanie Nr 1 - Indywidualna terapia psychospołeczna z treningiem kompetencji
i umiejętności społecznych.
Cel i tematyka: zmiana postawy w zakresie funkcjonowania w środowisku społecznozawodowym (minimalizowanie zjawisk patologii społecznych, minimalizowanie postawy
roszczeniowej, budowanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności za swoje życie),
przyjmowanie i realizowanie społecznie pożądanych norm, budowanie poczucia własnej
wartości, nabywanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nauka
zastosowania metod rozwiązywania konfliktów i sporów w zakresie rodzinnym oraz
w szerszej społeczności.
1) Poszczególne etapy realizacji zadania:
Indywidualna terapia psychospołeczna dla 30 uczestników projektu w wymiarze
8 godzin dla każdego z nich. Indywidualne dostosowanie częstotliwości spotkań
do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Maksymalnie 2 spotkanie
tygodniowo dla uczestnika projektu:
Łącznie 240 godzin.
Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 30 uczestników projektu
w łącznym wymiarze 15 godzin z podziałem na grupy:
I grupa – 15 osób – 7,5 godziny zajęć
II grupa – 15 osób – 7,5 godziny zajęć
Łącznie: 15 godzin
1
2) Częstotliwość spotkań dostosowana do potrzeb i możliwości uczestników
i uczestniczek projektu. Maksymalnie 2 spotkania tygodniowo dla danej grupy.
3) Termin realizacji zadania nr 1: od dnia 22.07.2013r. – do dnia 22.10.2013r.
4) Miejsce realizacji: na terenie Świdnika
5) Koszt wykonania zadania obejmuje:
wynagrodzenie terapeuty (psychologa lub pedagoga),
wynajem sali (miejsce odbywania terapii – Świdnik),
ubezpieczenie uczestników projektu,
serwis kawowy,
materiały dydaktyczne.
2. KURSY
Nr
Nazwa Zadania
Zadania
2
Kosmetyczka z umiejętnością stylizacji
paznokci i wizażem– kurs
Liczba
Liczba
godzin kursu uczestników
250
5
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
materiałoznawstwa i technologii kosmetyki i pielęgnacji
twarzy oraz ciała, manicure, pedicure, techniki zdobienia,
przedłużania i modelowania paznokci z uwzględnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy, kreowanie wizerunku.
3
Cukiernik z obsługą kasy fiskalnej - kurs
250
4
250
1
250
2
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
technologia żywienia, obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu,
wytwarzanie ciast, sporządzanie mas, kremów, deserów i
innych półproduktów, techniki, montaż i dekoracja wyrobów
ciastkarskich z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy.
4
Kucharz małej gastronomii – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
gastronomii (w tym podstaw żywienia, technologii
gastronomicznej, jakości i norm w zakresie obsługi
gastronomicznej, minimum HACCAP), przyrządzania
potraw, poznanie receptur, aranżacji.
5
Magazynier z obsługą wózka i kasy fiskalnej –
kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczna i praktyczne z zakresu:
budowa wózków jezdniowych, typy stosowanych wózków
jezdniowych, czynności operatora przed podjęciem pracy i w
czasie pracy , wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa ,
2
obsługa kasy fiskalnej, gospodarka magazynowa,
wiadomości z zakresu BHP, praktyczna nauka jazdy
wózkiem jezdniowym.
6
Kadry i płace – kurs
250
2
150
3
150
7
200
4
150
1
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
rachunkowości (aktywa-pasywa, prezentacja majątku w
bilansie, operacje gospodarcze, dowody księgowe, księgi
rachunkowe, ewidencja operacji bilansowych i wynikowych,
kosztów
i
przychodów,
rozrachunki,
księgowość
materiałowa i towarowa, aktywa trwałe, inwestycje i
zobowiązania finansowe, fundusze własne, rezerwy,
jednostkowe sprawozdania finansowe, prawo podatkowe –
koordynacja, podatek od osób fizycznych, prawnych,
towarów i usług, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
7
Florysta z obsługą kasy fiskalnej i komputera –
kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
materiałoznawstwa i technologii florystycznych (zasady
kompozycji, botanika, materiał roślinny, układanie i
dekoracje, florystyka okolicznościowa), obsługa komputera i
kasy fiskalnej w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej w tym komputerowych programów
sprzedażowych.
8
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i
komputera – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta, prowadzenie
dokumentacji
handlowej,
rozpoznawanie
znaków
pieniężnych, obsługa kasy fiskalnej i komputera, obsługa
programów sprzedażowych.
9
Operator koparko-ładowarki typ kl. III – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne użytkowanie
eksploatacyjne, dokumentacja techniczna bezpieczeństwo i
higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki
spalinoweelementy hydrauliki, budowa koparko – ładowarek,
technologia robót, zajęcia praktyczne.
10
Ogrodnik – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
przygotowanie gleby, nasadzenia, nawożenie, sadzenie,
przycinanie drzew, krzewów, obsadzanie kwietników
kwiatami rabatowymi, prace ogrodnicze wykonywane na
trawnikach, prace porządkowe na terenach zieleni.
3
1) Zadania Nr 2,3,4,5,6,7,8,10 – przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu
z uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu w rozumieniu rozporządzenia MEiN z
dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz.U. z 2012r. poz. 186 z późn. zm.)
2) Zadanie Nr 9 - przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z uzyskaniem
zaświadczenia o jego ukończeniu w rozumieniu rozporządzenia MEiN z dnia
11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.
z 2012r. poz. 186 z późn. zm.) oraz uzyskanie kwalifikacji operatora na podstawie
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r., Nr 118 poz. 1263) –
potwierdzenie odbycia szkolenia i uzyskania kwalifikacji, przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
3) Termin wykonania zadań od nr 2 do nr 10: od dnia 22.07.2013r.
do dnia 22.10.2013r.
4) Miejsce realizacji: na terenie Świdnika lub Lublina
5) Koszt wykonania zadania obejmuje:
badania lekarskie kwalifikujące do udziału w kursie
wynagrodzenie wykładowcy i koszt zajęć (teoria i praktyka)
wynajem sali,
ubezpieczenie uczestników projektu,
ciepły posiłek podczas każdego dnia szkoleniowego
materiały dydaktyczne i szkoleniowe, w tym odzież ochronna
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) przeprowadzenia szkoleń w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-15.00 z wyjątkiem dni świątecznych z zastrzeżeniem przy
zadaniu nr 1 - zajęcia z terapii psychospołecznej mogą być prowadzone po
godz. 16:00, a także w soboty i niedziele pod warunkiem uzyskania przez
Wykonawcę zgody uczestnika/uczestniczki projektu;
2) zorganizowania i przeprowadzenia badań lekarskich kwalifikujących do
udziału w kursie;
3) sporządzania list obecności uczestników i uczestniczek, dziennika zajęć oraz
dodatkowo w przypadku zadania nr 1 kart terapii oraz kart treningu wraz z
przekazaniem ich kserokopii MOPS w Świdniku z rozliczeniem finansowym
po zakończeniu zajęć;
4) wydania każdemu uczestnikowi i uczestniczce szkolenia/kursu materiałów
dydaktycznych związanych z tematyką zajęć tj: materiałów szkoleniowych
niezbędnych do realizacji szkolenia/kursu (w szczególności: podręczniki,
skrypty, materiały piśmiennicze, materiały robocze itp.);
5) ubezpieczenia uczestników;
6) oznaczenia prowadzonego szkolenia/kursu oraz zastosowanych materiałów
zgodnie z wytycznymi Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego ,,Wytyczne dot. oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki’’ z dnia 4 lutego 2009 roku dostępnymi
na stronie internetowej www.efs.gov.pl
4
7) wydania każdemu uczestnikowi i uczestniczce zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego zakończenie szkolenia/kursu z zastrzeżeniem:
a) przy zadaniach nr 2,3,4,5,6,7,8,10– zakończenie oznacza uzyskanie
zaświadczenia o ukończeniu kursu w rozumieniu rozporządzenia MEiN
z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r. poz. 186 z późn. zm.)
b) przy zadaniu nr 9 – zakończenie oznacza uzyskanie zaświadczenia
o ukończeniu kursu w rozumieniu rozporządzenia MEiN z dnia
11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r. poz. 186 z późn. zm.) oraz uzyskanie
kwalifikacji operatora na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r., Nr 118
poz. 1263) – potwierdzenie odbycia szkolenia i uzyskania kwalifikacji,
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
8) przekazanie kserokopii zaświadczeń do MOPS w Świdniku po zakończeniu
szkolenia/kursu
9) zapewnienia ciepłego posiłku (co najmniej II danie składające się z porcji
mięsnej, ziemniaków lub ryżu lub kaszy oraz surówki lub gotowanych warzyw
z zapewnieniem w przypadku zajęć przypadających w piątki odpowiedniego
posiłku bezmięsnego ) – warunek ten dotyczy realizacji zadań od nr 2 do nr 10.
10) zapewnienia serwisu kawowego (składającego się co najmniej z kawy - w tym
kawy rozpuszczalnej, herbaty, cukru, mleka lub śmietanki do kawy, cytryny
oraz kruchych ciastek – minimum trzy rodzaje, uzupełnianego w trakcie
trwania zajęć) – warunek ten dotyczy realizacji wszystkich zadań.
11) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację dotyczącą
niniejszego zamówienia do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność,
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu
archiwizacji dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.
12) Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym do wglądu wszystkie
dokumenty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia wizyt monitorujących w celu weryfikacji
prawidłowości realizacji zamówienia.
Kod przedmiotu zamówienia według CPV:
80.50.00.00-4 – usługi szkoleniowe,
80.57.00.00-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
5

Podobne dokumenty