Procedura wypadkowa

Komentarze

Transkrypt

Procedura wypadkowa
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W
ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE
Podstawa prawna
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.
69 z późniejszymi zmianami).
Definicja
Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły:
na terenie Szkoły;
poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”).
Cele procedury
Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących
poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.
Zakres
Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia
wypadku ucznia.
Opis działań
1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając
fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu
pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej
pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),
b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca
zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
c) niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.
Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – przywołuje nauczyciela uczącego w
najbliższej Sali i prosi o nadzór nad swoimi uczniami.
Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne.
O każdym wypadku nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku,
powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia.
2. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o
zdarzeniu ustala z nim:
a) potrzebę wezwania pogotowia,
b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
c) godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia
1
Dziecko musi zostać odebrane przez rodzica, a dopóki rodzic się nie zgłosi, opiekę nad dzieckiem
sprawuje nauczyciel. Nie można dziecka, które uległo lekkiemu wypadkowi wypuścić samego ze
szkoły, nawet, gdy skończyło lekcje.
3. Podczas przekazania dziecka rodzicowi nauczyciel dokonuje wpisu w dzienniku
lekcyjnym. W notatce muszą się znaleźć następujące informację:





Imię i nazwisko rodzica odbierającego dziecko
Imię i nazwisko dziecka
Data i godzina odbioru dziecka ze szkoły
Informacja o powiadomieniu rodzica o stanie dziecka i szczegółach wypadku
Notatkę podpisuje rodzic i nauczyciel.
4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.
5. O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i
współpracującego ze Szkołą pracownika służby bhp.
6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do
czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem
Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i
odpowiada za nie.
10. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:
d) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze Szkołą pracownik służby
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Szkoły przeszkolony
w
zakresie bhp,
e) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp,
w
skład zespołu wchodzi dyrektor Szkoły oraz pracownik Szkoły przeszkolony w
zakresie bhp,
f) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego,
kuratora oświaty,
g) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go
w
składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły
wyznacza dyrektor,
h) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową;
- przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub
wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół
przesłuchania
- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania;
jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności
2
wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania
odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców
- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji
określonej w pkt 9)
- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń
przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek
- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem
rodzaju wypadku
sporządza protokół powypadkowy wg wzoru protokół powypadkowy
podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły
f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu;
członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może
złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się
w protokole powypadkowym,
g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego
o
przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,
h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego
zaznajamia
się
rodziców
(opiekunów
prawnych)
poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem
w
protokole
- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego
ucznia, którzy potwierdzają to podpisem
w protokole,
- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy
doręcza się na ich wniosek,
- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole,
- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym
doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o
tym informowani przy odbieraniu protokołu),
- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie
przewodniczącemu zespołu,
- zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
 niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla
ustalenia stanu faktycznego
 sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem
dowodowym
- zastrzeżenia rozpatruje organ po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący
Szkołę może:
 zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub
przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
 powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia
postępowania powypadkowego
11. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków.
3
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr
120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65)
zarządza się, co następuje
Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki
§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia
poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę
możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
§ 41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.
2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora
oświaty.
3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego
inspektora sanitarnego.
4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego
pracownik szkoły lub placówki.
§ 42. 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor
zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
2. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor,
wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
§ 43. 1. Członków zespołu powołuje dyrektor.
2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym
protokół powypadkowy.
3. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4
4. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny
inspektor pracy.
5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której
mowa w ust. 4, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki
przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny
pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub
placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub
rady rodziców.
8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny
inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza
dyrektor.
9. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu,
który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które
odnotowuje się w protokole powypadkowym.
§ 44. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o
przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
§ 45. 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego
zaznajamia się:
1) poszkodowanego pełnoletniego;
2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami
postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).
§ 46. 1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami
postępowania powypadkowego.
2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce.
3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
§ 47. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
§ 48. 1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 46
ust. 1, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
2. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu
zespołu.
3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
5
4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
1) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;
2) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
§ 49. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:
1) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie
określonych czynności dowodowych;
2) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
§ 50. 1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.
2. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 51. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz
ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
§ 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 53. Szkoły i placówki niepubliczne dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 7 ust.
1, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2, § 20 i § 21 w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r.
§ 54. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz.
69)
Procedura wchodzi w życie z dniem 01.02.2016r.
6