P U B LI C

Komentarze

Transkrypt

P U B LI C
Rada
Un
i
iEu
rope
jsk
ie
j
źdz
ie
rn
ika2014r
.
B
rukse
la,13pa
(OR
.en)
C
I
BL
U
P
12782/
14
L
IM
ITE
COEURPREP30
NOTA
Od
:
Do
:
Se
k
re
ta
r
ia
t Gene
ra
lnyRady
Kom
i
te
tS
ta
ł
y
chP
r
zed
s
taw
i
c
ie
l
i/Rada
Do
ty
cz
y
:
RadaEu
rope
js
ka(23
i24paźdz
ie
rn
i
ka2014r
.
)
–P
ro
je
k
tkon
k
lu
z
j
i
r
t
.2u
s
t
.3l
i
t
.a
)r
egu
lam
inuw
ew
n
ę
t
r
zn
egoR
ad
yd
e
l
ega
c
j
eo
t
r
z
ym
u
jąwza
łą
c
z
en
iu
Z
godn
i
eza
p
ro
j
e
k
tkon
k
lu
z
j
ip
r
z
ygo
t
ow
an
yp
r
z
e
zp
r
z
ew
odn
i
c
zą
c
egoR
ad
yE
u
rop
e
j
s
k
i
e
jwś
c
i
s
ł
e
jw
spó
łp
ra
c
y
zc
z
łon
k
i
emR
ad
yE
u
rop
e
j
s
k
i
e
jr
ep
r
e
z
en
tu
ją
c
ympań
s
tw
oc
z
ł
on
kow
s
k
i
es
p
raw
u
ją
c
ep
ó
ł
ro
c
zną
ad
z
i
eo
ra
zzp
r
z
ew
o
dn
i
c
zą
c
ymK
om
i
s
j
i
.
p
r
e
z
yd
en
c
j
ęwR
o
o
12782
/
14
Con
se
i
lUE
o
DPG
L
IM
ITE
1
PL
I.
RAMY POLITYKI KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ DO ROKU 2030
1.
W oparciu o zasady określone w konkluzjach Rady Europejskiej obradującej w marcu 2014 r.
Rada Europejska uzgodniła dzisiaj ramy polityki klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej do roku 2030. W związku z tym nie później niż w pierwszym kwartale 2015 r.
UE przedłoży swój wkład w tym zakresie z uwzględnieniem ram czasowych dotyczących
zawarcia globalnego porozumienia klimatycznego uzgodnionych przez strony Ramowej
konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Warszawie. Rada Europejska apeluje do
wszystkich krajów o przedstawienie ambitnych celów i polityk odpowiednio wcześnie przed
Konferencją Stron (COP 21) w Paryżu. Rada Europejska powróci do tej kwestii po
konferencji, by dokonać oceny jej wyników.
Cel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych
2.
Rada Europejska zatwierdziła unijny cel zakładający ograniczenie krajowych emisji gazów
cieplarnianych do roku 2030 o 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. W związku
z tym:
2.1
wyznaczony cel zostanie zrealizowany wspólnie przez UE w sposób najbardziej
racjonalny pod względem kosztów, przy czym sektory objęte unijnym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (ETS) i nieobjęte tym systemem musiałyby do 2030 r.
zredukować emisję gazów cieplarnianych, odpowiednio, o 43% i 30% w stosunku do
roku 2005;
2.2
wszystkie państwa członkowskie będą uczestniczyć w tych staraniach, zapewniając
równowagę między względami sprawiedliwości i solidarności;
EU ETS
2.3
sprawnie funkcjonujący, zreformowany system handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
będzie głównym europejskim instrumentem wykorzystywanym do osiągnięcia tego
celu; roczny wskaźnik dotyczący zmniejszenia limitu maksymalnych dozwolonych
emisji zostanie podniesiony z 1,74% do 2,2% począwszy od 2021 r.;
2.4
przydział bezpłatnych uprawnień nie wygaśnie i będzie nadal obowiązywał po roku
2020, tak by zapobiec ucieczce emisji wynikającej z polityki przeciwdziałania zmianie
klimatu, do czasu podjęcia porównywalnych działań w innych dużych gospodarkach;
ma to służyć zapewnieniu odpowiednich poziomów wsparcia dla sektorów, którym
grozi utrata konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Przyszłe uprawnienia
powinny zapewnić lepsze dostosowanie do zmieniających się poziomów produkcji
w różnych sektorach. Jednocześnie w pełni utrzymane zostaną zachęty dla przemysłu
w zakresie innowacji, a obciążenia administracyjne nie zwiększą się;
12782/14
DPG
LIMITE
2
PL
2.5
istniejący program finansowania NER300 zostanie przedłużony, jego zakres zostanie
rozszerzony o innowacje w zakresie technologii niskoemisyjnych w sektorach
przemysłowych, a początkowa pula zostanie zwiększona do 400 mln uprawnień
(NER400). Do tego programu będą się kwalifikować projekty inwestycyjne we
wszystkich państwach członkowskich;
2.6
powstanie nowa rezerwa obejmująca [1–2%] uprawnień w zakresie unijnego ETS
służąca zaspokojeniu szczególnie wysokich potrzeb w zakresie dodatkowych inwestycji
w tych państwach członkowskich o niskich dochodach (PKB na mieszkańca 1 poniżej
60% średniej UE). Rezerwa ta będzie miała następujące cechy:
–
wpływy z rezerwy będą wykorzystywane do zwiększenia efektywności
energetycznej i modernizacji systemów energetycznych tych państw
członkowskich, tak by ich obywatele mogli korzystać z czystszej i bezpiecznej
energii po przystępnej cenie;
–
wykorzystanie środków finansowych będzie całkowicie przejrzyste;
–
uprawnienia z puli rezerwowej zostaną zbyte w drodze aukcji zgodnie z tymi
samymi zasadami i na tych samych warunkach co inne uprawnienia;
–
rezerwa umożliwi utworzenie funduszu zarządzanego przez EBI, który będzie
aktywnie współpracować z bankami krajowymi i regionalnymi, tak by zapewnić
stosowną dystrybucję środków, a jednocześnie uproszczone mechanizmy dla
małych projektów;
2.7
w imię solidarności i wzrostu 10% uprawnień EU ETS, które państwa członkowskie
mają sprzedać na aukcji, zostanie rozdzielonych między te państwa, których PKB na
mieszkańca nie przekroczył 90% średniej UE (w roku 2013), natomiast pozostałe
uprawnienia zostaną rozdzielone pomiędzy wszystkie państwa członkowskie na
podstawie zweryfikowanych emisji;
1
Wszystkie odniesienia do PKB dotyczą 2013 r. i są wyrażone w EUR w cenach rynkowych.
12782/14
DPG
LIMITE
3
PL
Sektory nieobjęte ETS
2.8
metodologia określania krajowych celów redukcji emisji dla sektorów nieobjętych ETS,
uzgodniona w decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego na rok 2020, będzie
nadal stosowana do roku 2030, a podział wysiłku redukcyjnego będzie ustalany na
podstawie względnego PKB na mieszkańca. Wszystkie państwa członkowskie
przyczynią się do osiągnięcia łącznej redukcji emisji przez UE w 2030 r., realizując cele
krajowe na poziomie od 0% do -40% w stosunku do roku 2005;
2.9
cele dla państw członkowskich, w których PKB na mieszkańca jest wyższe niż średnia
UE, zostaną odpowiednio dostosowane, tak by odzwierciedlić racjonalność kosztową
w ramach tej grupy oraz krajowe poziomy ambicji w tym zakresie. Znacznie zwiększy
się wykorzystanie instrumentów elastyczności, co ma zapewnić racjonalność kosztową
wspólnego wysiłku UE oraz uspójnianie poziomów emisji na mieszkańca do roku 2030;
2.10 należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zagrożenia związane z uzależnieniem
od paliw kopalnych w sektorze transportu. Wymaga to przyjęcia kompleksowego,
neutralnego technologicznie podejścia w zakresie promowania efektywności transportu,
transportu elektrycznego i odnawialnych źródeł energii w transporcie także po roku
2020;
2.11 należy dostrzec różnorodne cele sektora rolnego i sektora użytkowania gruntów oraz
konieczność zapewnienia spójności między unijnymi celami w zakresie bezpieczeństwa
żywnościowego i w kontekście zmiany klimatu. Rada Europejska zwraca się do
Komisji, aby przeanalizowała najlepsze sposoby zachęcania do zrównoważonej
intensyfikacji produkcji żywności przy jednoczesnej optymalizacji udziału tego sektora
w łagodzeniu skutków emisji i sekwestracji gazów cieplarnianych.
12782/14
DPG
LIMITE
4
PL
Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
3.
Ustala się unijny cel, by w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej
w UE wynosił co najmniej 27%. Cel ten będzie wiążący na szczeblu UE. Aby zrealizować ten
cel, państwa członkowskie będą podejmować zobowiązania w związku z koniecznością
wspólnego osiągnięcia unijnego celu. Na szczeblu UE ustala się orientacyjny cel w wysokości
30% dotyczący poprawy efektywności energetycznej w 2030 r. w porównaniu z prognozami
zużycia energii w przyszłości. Komisja określi priorytetowe sektory, w których można
uzyskać znaczny wzrost efektywności energetycznej, i zaproponuje sposoby działania w tym
zakresie, a wysiłki regulacyjne i finansowe UE i państw członkowskich będą się
koncentrować na tych sektorach.
Powyższe cele zostaną zrealizowane w pełnym poszanowaniu swobody, z jaką państwa
członkowskie mogą określać swoje koszyki energetyczne.
Bezpieczeństwo energetyczne
4.
Przywołując swoje konkluzje z czerwca 2014 r., Rada Europejska zatwierdziła dalsze
działania na rzecz ograniczenia zależności energetycznej UE i zwiększenia jej bezpieczeństwa
energetycznego zarówno w odniesieniu do energii elektrycznej, jak i gazu. W tym kontekście
Rada Europejska zatwierdziła sprawozdanie prezydencji w sprawie bezpieczeństwa
energetycznego 2. Z zadowoleniem odniosła się do sprawozdania Komisji dotyczącego
natychmiastowego działania mającego na celu zwiększenie odporności UE na ewentualne
poważne zakłócenia w najbliższym sezonie zimowym. Sprawozdanie to przedstawia pełny
obraz solidności systemu energetycznego Europy (test wytrzymałościowy). W związku z tym
Rada Europejska z zadowoleniem odnotowuje wkład wniesiony przez wszystkie państwa
członkowskie, główne podmioty rynku energii oraz kraje sąsiadujące i partnerów.
4.1
Rada Europejska postanowiła, że:
–
państwa członkowskie w koordynacji ze swoimi krajami sąsiadującymi podejmą
pilne działania służące przedstawieniu projektów niezbędnych do osiągnięcia
obecnego celu dotyczącego połączeń międzysystemowych w zakresie energii
elektrycznej wynoszącego 10%;
2
Dok. 13788/14.
12782/14
DPG
LIMITE
5
PL
–
państwa członkowskie i Komisja zadbają o to, by realizacja projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania określonych w europejskiej strategii
bezpieczeństwa energetycznego, które łączą wyspy energetyczne – w
szczególności państwa Morza Bałtyckiego i Półwysep Iberyjski – z pozostałą
częścią wewnętrznego rynku energii, miała najwyższy priorytet i została
zakończona do roku 2020. W związku z tym Rada Europejska z zadowoleniem
odnotowała niedawną informację, że operatorzy systemów przesyłowych
uzgodnili wspólną strategię rozwoju połączenia międzysystemowego Półwyspu
Iberyjskiego z wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej, w tym konkretne
projekty służące znacznemu zwiększeniu zdolności w tym zakresie. Operatorzy
systemów przesyłowych i organy regulacyjne zapewnią włączenie tych projektów
do najbliższych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. W kontekście wysp
energetycznych przedmiotem szczególnej uwagi będą Malta, Cypr i Grecja;
–
w przypadku gdy realizacja tych projektów nie wystarczy do tego, by osiągnąć cel
wynoszący 10%, określone zostaną nowe projekty, które w ramach zbliżającego
się przeglądu wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania zostaną do tego wykazu pilnie dodane i będą szybko wdrażane.
Unia Europejska i zainteresowane państwa członkowskie zapewnią odpowiednie
finansowanie tych projektów.
4.2
Rada Europejska uzgodniła, by:
–
podwyższyć cel dotyczący wzajemnych połączeń międzysystemowych w zakresie
energii elektrycznej do 15% do roku 2030; cel ten ma zostać osiągnięty poprzez
realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania,
z uwzględnieniem aspektów kosztowych i możliwości wymiany handlowej
w stosownych regionach;
–
wdrożyć będące przedmiotem wspólnego zainteresowania krytyczne projekty
w sektorze gazu określone w europejskiej strategii bezpieczeństwa
energetycznego oraz usprawnić mechanizmy umożliwiające lepsze wykorzystanie
instalacji regazyfikacji i pojemności magazynowej w systemie gazu, tak by lepiej
reagować na sytuacje nadzwyczajne;
12782/14
DPG
LIMITE
6
PL
–
zwrócić się do Komisji o zwiększenie udzielanego przez nią wsparcia, tak by
zapewnić lepszą koordynację wysiłków na rzecz ukończenia projektów
krytycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, oraz o
opracowanie ukierunkowanych działań, takich jak doradztwo techniczne lub
utworzenie wielostronnych grup zadaniowych zajmujących się konkretnymi
rurociągami międzysystemowymi łączącymi stosowne państwa członkowskie,
tak by szybko rozwiązać problemy związane z wdrażaniem;
–
usprawnić krajowe procedury administracyjne zgodnie ze wskazówkami Komisji
oraz dalej rozwijać politykę mającą zapewnić ochronę krytycznej infrastruktury
energetycznej, m.in. przed zagrożeniami w zakresie ICT;
–
aby zwiększyć siłę przetargową UE w negocjacjach dotyczących energii, w pełni
wykorzystać możliwości stwarzane przez decyzję ustanawiającą mechanizm
wymiany informacji w odniesieniu do zawieranych między państwami
członkowskimi a państwami trzecimi umów międzyrządowych w dziedzinie
energii, w szczególności w odniesieniu do postanowień standardowych i pomocy
Komisji przy negocjowaniu tych umów;
–
dopilnować, by państwa członkowskie i spółki uczestniczące przedstawiały
Komisji stosowne informacje i regularnie zasięgały jej rady podczas negocjacji,
także na temat oceny ex-ante zgodności danej umowy międzyrządowej z unijnymi
przepisami i priorytetami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego;
–
wykorzystać instrumenty polityki zagranicznej UE i państw członkowskich w celu
przekazywania spójnego przekazu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego,
w szczególności skierowanego do partnerów strategicznych i głównych
dostawców energii.
Rada Europejska powróci do kwestii bezpieczeństwa energetycznego w 2015 r., by ocenić
poczynione postępy.
12782/14
DPG
LIMITE
7
PL
Zarządzanie
5.
Rada Europejska uzgodniła utworzenie rzetelnego i przejrzystego systemu zarządzania, który
ma pomóc UE w zapewnieniu realizacji wszystkich zakładanych przez nią celów polityki
energetycznej, przy zachowaniu niezbędnej elastyczności dla państw członkowskich
i w pełnym poszanowaniu ich swobody w określaniu własnego koszyka energetycznego.
Ten system zarządzania:
5.1
będzie się opierał na istniejących elementach składowych, takich jak krajowe programy
klimatyczne, krajowe plany dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności
energetycznej. Oddzielne aspekty dotyczące planowania i sprawozdawczości zostaną
uproszczone i połączone;
5.2
zwiększy przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów, m.in. dzięki
systematycznemu monitorowaniu głównych wskaźników konkurencyjnego,
bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego;
5.3
ułatwi koordynację krajowych polityk energetycznych z krajami sąsiadującymi i będzie
sprzyjać rozwijaniu współpracy regionalnej między państwami członkowskimi.
Rada Europejska przypomina o swoim celu w postaci utworzenia unii energetycznej służącej
zapewnieniu przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii, zgodnie z zapisami
zawartymi w swoim programie strategicznym; będzie regularnie dokonywać przeglądu
realizacji tego celu.
12782/14
DPG
LIMITE
8
PL