14.01.2016 -Zielona Góra-KZ - Infos

Komentarze

Transkrypt

14.01.2016 -Zielona Góra-KZ - Infos
Zdzieszulice Górne 15d, 97-400 Bełchatów
Tel. 667 802 302, Fax: 44 667 61 60
e-mail: [email protected]
Kontrola zarządcza w tym analiza ryzyka
w jednostkach sektora finansów publicznych
Szanowni Państwo
Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się:
14 stycznia 2016r. w Zielonej Górze, Centrum Biznesu Spółka z o. o.
ul. Bohaterów Westerplatte 23, Sala O14, godz. 10:00-15:00
Program szkolenia:
1. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych:
• cele i zasady kontroli zarządczej,
• kontrola zarządcza a kontrola finansowa,
• standardy kontroli zarządczej w świetle szczegółowych wytycznych Ministerstwa Finansów
• regulacja prawne z zakresu kontroli zarządczej,
• sprawozdawczość z zakresu kontroli zarządczej.
2. Obowiązki kierownika z zakresu kontroli zarządczej:
• wyznaczenie koordynatora do spraw kontroli zarządczej,
• wyznaczenie zespołu ds. zarządzania ryzykiem,
• wyznaczenie zespołu ds. przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.
3. Wyznaczanie celów i zadań według Standardów kontroli zarządczej:
• powiązanie misji jednostki z szczegółowymi zadaniami,
• sposoby wyznaczania zadań,
• zadania strategiczne a zadania operacyjne,
• kaskadowanie celów i zadań,
• plan działalności z określeniem wskaźników/mierników wykonywania celów i zadań.
4.
Definiowanie wskaźników niezbędnych do prowadzenia kontroli zarządczej:
• wskaźniki ilościowe,
• wskaźniki wartościowe,
• wskaźniki opisowe,
• praktyczne przykłady wykorzystywanych wskaźników.
5. Rola i znaczenie systemu zarządzania ryzykiem w funkcjonowaniu kontroli zarządczej
w jednostce sektora finansów publicznych.
6. System zarządzania ryzykiem:
• definiowanie i mapowanie ryzyk,
• sposoby reakcji i zapobiegania wystąpieniu poszczególnych ryzyk,
• karty i rejestr ryzyka.
7. Mapowanie ryzyka – case study.
INFOS Centrum Szkoleń i Doradztwa Prawnego
NIP: 769-206-90-16, REGON: 362280921, e-mail: [email protected], www.infos.edu.pl
Zdzieszulice Górne 15d, 97-400 Bełchatów
Tel. 667 802 302, Fax: 44 667 61 60
e-mail: [email protected]
8. Monitoring i ocena kontroli zarządczej:
• sprawozdanie z planu działalności jednostki,
•
samoocena kontroli zarządczej,
•
ankiety, raporty, analizy.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma następujące materiały:
1. Kodeks etyki jednostki
2. Kartę opisu stanowiska pracy wraz z zasadami wypełniania karty
3. Arkusz rozmowy oceniającej wraz z zasadami przeprowadzania rozmów rocznych
4. Strukturę standardów kontroli zarządczej
5. Przykładowy plan działalności jednostki
6. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki
7. Wytyczne do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i siły oddziaływania ryzyka
8. Kartę rodzajów ryzyk w jednostce
9. Kartę analiz ryzyk
10. Rejestr ryzyk
11. Mapę oceny ryzyka
12. Przykładowe mierniki budżetu zadaniowego
13. Kwestionariusz samooceny systemu kontroli zarządczej
14. Kwestionariusz oceny dojrzałości jednostki w zakresie kontroli zarządczej
15. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w jednostce
Prowadząca: Marta Górka – Wykładowca i trener szkoleń adresowanych do jednostek samorządu
terytorialnego, wieloletni praktyk – specjalizuje się w tematyce związanej ze sprawozdawczością, kontrolą
zarządczą i finansowaniem zadań samorządu terytorialnego, były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej,
autorka wielu publikacji i opracowań z zakresu sprawozdawczości i finansowania zadań jednostek samorządu
terytorialnego.
Koszt szkolenia: 180 zł brutto /osoba – VAT Zwolniony* - cena specjalna dla pierwszych 10 osób
Normalny koszt szkolenia – 200 zł brutto/osoba
*Kwota szkolenia zwolniona jest z podatku VAT jeżeli szkolenie związane jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20.12.2013 r. w zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 ze zm).
Jeśli nie zostaną spełnione www. warunki należy do kosztu szkolenia doliczyć 23% VAT
Cena obejmuje: obsługa organizacyjna szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie
ukończenia szkolenia.
Osoby, które zostaną zgłoszone na szkolenie, otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku otrzymania zbyt małej liczby zgłoszeń.
O ewentualnym odwołaniu szkolenia zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.
INFOS Centrum Szkoleń i Doradztwa Prawnego
NIP: 769-206-90-16, REGON: 362280921, e-mail: [email protected], www.infos.edu.pl
Zdzieszulice Górne 15d, 97-400 Bełchatów
Tel. 667 802 302, Fax: 44 667 61 60
e-mail: [email protected]
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoba do kontaktu: Julita Kabzińska - Właściciel,
tel. 667 802 302, e-mail: [email protected]
INFOS Centrum Szkoleń i Doradztwa Prawnego
NIP: 769-206-90-16, REGON: 362280921, e-mail: [email protected], www.infos.edu.pl

Podobne dokumenty