Zabezpieczenia przeciwpożarowe autobusu

Komentarze

Transkrypt

Zabezpieczenia przeciwpożarowe autobusu
NIEZAWODNOŚĆ POD RĘKĄ
Jako dodatkowe wyposażenie autobusu doskonale
sprawdzi się Gaśnica GH-2x, będąca niezwykle
skutecznym i w pełni bezpiecznym rozwiązaniem
wśród podręcznych sprzętów gaśniczych. Wysoką
skuteczność działania GH-2x zapewnia zastosowany
środek gaśniczy - gaz FE-36TM (HFC 236 fa – zamiennik
halonu 1211), ten sam który jest wykorzystywany
w Aktywnej Linii Samogaszącej ALS. Gaz ten jest
bezwonny
i
bezbarwny,
nie
przewodzi
prądu
i nie pozostawia zanieczyszczeń. Posiadany atest
Polskiego Zakładu Higieny potwierdza, że gaz FE-36TM
AUTOBUSU
jest w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska.
Właściwości gazu są czynnikiem wyróżniającym
GH-2x na tle powszechnie stosowanych gaśnic.
Procesowi
gaszenia
nie
towarzyszy
gwałtowny
spadek temperatury, jak ma to miejsce przy użyciu
gaśnic wykorzystujących dwutlenek węgla CO2.
Dzięki temu GH-2x eliminuje niebezpieczeństwo
narażenia skóry na bolesne i trudne do wyleczenia
uszkodzenia
Pożary autobusów to stosunkowo powszechne zjawisko,
czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych
które niesie ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia
w pojeździe. Z kolei użycie popularnych gaśnic
ludzkiego. Producenci autobusów nie są zobowiązani
proszkowych wiąże się z ogromnym zapyleniem,
przepisami prawa do stosowania w ich konstrukcji
utrudniającym oddychanie oraz ograniczającym
materiałów niepalnych. Coraz gęstsza sieć gumowych
widoczność,
ewakuacji
i plastikowych elementów w komorze silnika czy agregatu
pasażerów. Ponadto proszek może przez długi czas
grzewczego sprawia, że wysoka temperatura dość
utrzymywać się w szczelinach gaszonych powierzchni,
szybko może doprowadzić do pojawienia się ognia.
wydłużając czas niesprawności gaszonych urządzeń.
Dlatego warto zawczasu zadbać o odpowiednią
Niewielkie gabaryty i poręczna budowa gaśnicy
ochronę pojazdu i jego pasażerów.
odmrożenia
oraz
a
ryzyko
tym
trwałego
samym
drogę
sprzyjają swobodnemu użytkowaniu przez każdą,
nawet nieprzeszkoloną osobę.
Przedsiębiorstwo Usługowe
Poż-Pliszka Sp. z o.o.
80-392 Gdańsk
ul. Szczecińska 45
tel. +48 58 556 74 20
fax +48 58 556 74 05
e-mail: [email protected]
www.pliszka.pl
ZALECANE
ROZWIĄZANIA
Systemy
AKTYWNA LINIA
SAMOGASZĄCA ALS
przeciwpożarowe
system
Automatyczny System Gaśniczy ASG to system oparty
autobusów to Aktywna Linia Samogasząca ALS oraz
gaśniczy, którego natychmiastowe działanie zapewnia
na elektronicznym układzie detekcji, którego działanie
Automatyczny System Gaśniczy ASG. Urządzenia
detektor ciepła w postaci przewodu polimerowego,
polega
zostały stworzone tak, aby kompleksowo zabezpieczać
połączonego ze zbiornikiem wypełnionym środkiem
środkiem gaśniczym.
miejsca, w których prawdopodobieństwo pojawienia
gaśniczym. Wewnątrz zabezpieczanej przestrzeni
Elektryczna linia detekcji rozprowadzana jest wewnątrz
się płomieni jest najwyższe, jak np. komora silnika,
przewód
pęka
zabezpieczanej komory silnika. Na skutek wzrostu
komora agregatu grzewczego czy klimatyzator.
w miejscu wystąpienia pożaru. Pęknięcie powoduje
temperatury bądź pojawienia się ognia, linia zostaje
natychmiastowe
przerwana, a nadzorująca detektor centrala sterująca
Zastosowanie
systemów
dedykowane
gaśniczych
ALS
dla
AUTOMATYCZNY SYSTEM
GAŚNICZY ASG
i
ASG
Aktywna Linia Samogasząca to niezależny
polimerowy
tworzy
wyrzucenie
oplot,
środka
który
gaśniczego
na
całkowitym
bezpośrednio w kierunku ognia i zgaszenie go
wysyła
ugaszenie
w
oraz
Za pomocą układu przewodów i dysz do wnętrza
prawdopodobieństwo
towarzyszący temu spadek ciśnienia w zbiorniku
komory silnika wyrzucony zostaje środek gaśniczy.
pojawienia się paniki i chaosu wśród pasażerów.
powoduje uruchomienie sygnału dźwiękowego lub
W tym samym czasie do kabiny kierowcy wysyłany jest
W
optycznego na konsoli kierowcy, informując go
sygnał dźwiękowy lub optyczny, powiadamiający
o zaistniałym zdarzeniu.
obsługę pojazdu o zdarzeniu.
materialne
i
redukując
ograniczając
przeciwieństwie
działających
na
do
bazie
tym
samym
systemów
substancji
straty
gaśniczych
proszkowych,
zarodku.
Przerwanie
działania
detektora
systemu
wiąże
rozpoczęciu
akcji
1
Skuteczność
się
Czynnikiem gaśniczym wykorzystywanym w systemie
gaśnicze, które nie powodują uszkodzeń w gaszonych
bezpośrednio z aktywnym mechanizmem gaszenia
ASG jest środek pianotwórczy typu AFFF, tworzący
mechanizmach i urządzeniach oraz nie wywołują
pożarów przez gaz
Polega on na fizycznym
w trakcie akcji gaśniczej mgłę wodną. Na gaszonych
duszności u pasażerów.
schładzaniu i usuwaniu energii cieplnej z płomieni oraz
powierzchniach powstaje film, izolujący je od powietrza
Oba systemy charakteryzują się prostotą działania,
powstrzymywaniu reakcji spalania. Wyładowanie gazu
i zabezpieczający przed ponownym pojawieniem się
a ich montaż w żadnym stopniu nie utrudnia obsługi
nie wiąże się jednak z intensywnym spadkiem
ognia. Wyjątkowe właściwości środka gwarantują
technicznej pojazdu.
temperatury przy wypływie środka, jak ma to miejsce
niezawodne działanie systemu w temperaturze od -35
przy użyciu CO2 (nawet do -79°C). Dzięki temu ALS nie
do 90°C.
wywołuje szoku termicznego gaszonych urządzeń
Konfiguracja systemu umożliwia uruchomienie procesu
i minimalizuje czas ich niesprawności.
gaszenia automatycznie lub ręcznie.
1
6
2
7
1
2
2
gaśniczej.
systemy ALS i ASG wykorzystują najnowsze środki
FE-36TM.
ALS
ciepła
o
przestrzeni
gwarantuje skuteczne wykrycie oraz natychmiastowe
ognia,
sygnał
wypełnieniu
dioda
sygnalizująca
zadziałanie
systemu
1 centrala sterująca gaszeniem
przycisk ręcznego
uruchamiania
systemu
4 przewód detekcyjny
2 zbiornik ze środkiem gaśniczym
3 dysza gasząca
5 przewód zasilający centralę
6 zawór elektromagnetyczny
5
4
7 wyłącznik krańcowy
www.pliszka.pl
3