Rozwiń talent lidera – leadership training z udziałem koni…

Komentarze

Transkrypt

Rozwiń talent lidera – leadership training z udziałem koni…
kobiety nas inspirujÑ
H
˚aneta Poirieux,
właÊcicielka firmy Bilans
Consulting Development
orse-Concept
Rozwiń talent lidera
– leadership training
z udziałem koni…
Horse Concept to nie
tylko metoda treningu
dla managerów,
dyrektorów i prezesów
firm. To udost´pnienie
wra˝liwoÊci i màdroÊci koni
ludziom do pracy nad ich
wn´trzem, potencjałem,
mo˝liwoÊciami, rozwojem…
To urzeczywistnienie
mojego marzenia. Wszystko
zapoczàtkował mój koƒ
– uratowany od rzeêni. On
wprowadził mnie na drog´
pokonywania moich własnych
barier, zach´cił mnie do
szukania kreatywnych
rozwiàzaƒ, otworzył przede
mnà „furtki mo˝liwoÊci”,
które doprowadziły mnie
dziÊ do zrealizowania
projektów i działaƒ
wczeÊniej niemo˝liwych
i niewyobra˝alnych.
Niemo˝liwe stało si´ mo˝liwe.
Z ˚anetà Poirieux, właÊcicielkà firmy Bilans Consulting
Development i propagatorkà metody Horse Concept
Poland, rozmawia El˝bieta Jeznach.
Kiedy po raz pierwszy zetknęła
się pani z końmi?
Już w dzieciństwie rosłam w bliskiej obecności koni. Później po wielu latach przerwy
kupiłam konia, na którym uczyłam się jazdy
konnej. Ponieważ nikt w stajni nie chciał na
nim jeździć oprócz mnie, był nierentowny i
został przeznaczony na sprzedaż do ubojni.
Trafił do mnie i zaczęliśmy tworzyć naszą
wspólną historię… 10 lat temu trafiłam we
Francji na szkolenie z końmi dla swojego
rozwoju osobistego. Stwierdziłam, że jest
to tak wspaniała metoda, że chciałabym ją
udostępnić w Polsce. Tymczasem w kraju
temat był jeszcze nieznany. Dopiero później
pojawiło się zainteresowanie tą dziedziną,
nadal jednak traktowaną z przymrużeniem
30
oka przez fachowców od konwencjonalnych
metod szkoleniowych. Moja firma doradczo-szkoleniowa Bilans Consulting Development prowadzi między innymi klasyczne
szkolenia dla top managementu od 1999 r.
Wiem, że trening z końmi ma realną i niepowtarzalną wartość ze względu na fakt, iż
bazuje na zmianie zachowań, a nie na zdobywaniu wiedzy. Managerowie mają przesyt
wiedzy, którą im się wpaja podczas szkoleń.
Stosują ją przez pierwszy tydzień, a później
dawne odruchy powracają. Trening z końmi
cieszy się ogromnym entuzjazmem wszystkich dotychczasowych uczestników. Horse
Concept Poland działa prężnie w Polsce od
4 lat dla największych koncernów, przede
wszystkim francuskich.
Ma pani zatem z pewnością
sentyment do Francji?
Z Francją wiąże się wiele lat mojego życia:
wyjechałam tam w wieku 18 lat, wyszłam
za mąż, urodziłam trójkę dzieci, zaczęłam
pracować. Francja jest dla mnie od zawsze
źródłem inspiracji.
Do kogo skierowana jest metoda
Horse Concept?
Metoda Horse Concept jest adresowana
do wszystkich tych, którzy używają autorytetu i chcą w naturalny sposób pozyskać
swoich podopiecznych – współpracowników, partnerów, klientów, dostawców – do
współpracy, aby ci z kolei dawali z siebie
wszystko, co najlepsze.
Na czym polega metoda Horse
Concept?
Wykorzystujemy następujące analogie: życie stadne koni a współpraca zespołowa w
firmie, relacje koni pomiędzy sobą a relacje
międzyludzkie, ustanawianie autorytetu w
stadzie a budowanie autorytetu w grupie ludzi. Stawiamy na obserwację i zrozumienie
zachowań, mowy ciała, spójności pomiędzy
intencją a działaniem. Pokazujemy, jaki styl
relacji jest skuteczny, by bazowała ona na
wzajemnym szacunku i zaufaniu – pozwala to spojrzeć w głąb siebie i stwierdzić, co
utrudnia nam kontakty z innymi, a co może
spowodować, że stajemy się niepisanymi
liderami w grupie. Jest to metoda pozwalająca ludziom korygować ich postawy – koń
uczy, staje się naszym zwierciadłem. Główną
zaletą innowacyjnej metody treningu Horse
Concept adresowanej do kadr zarządzających jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do budowania relacji
interpersonalnych, które są podstawą naszego życia w społeczeństwie, w organizacjach
formalnych i nieformalnych.
Jak przebiegają takie szkolenia?
Spotkania mogą odbywać się w coachingu
jedno- lub dwuosobowym bądź np. w grupach 8-, 10- lub 14-osobowych. Szkolenie
rozpoczyna się od zapoznania uczestników
z psychiką i zachowaniem koni: mówimy o
tym, jak można na konia zadziałać, czego
unikać. Następnie przechodzimy do ćwiczeń, które umożliwiają każdemu uczestnikowi znalezienie się sam na sam z koniem
na tzw. koralu i podjęcie próby porozumienia się i wyegzekwowania od zwierzęcia po-
żądanego przez nas komunikatu. Chodzi o
to, by koń uznał nas za lidera, z którym
będzie chciał dobrowolnie współpracować, za którym zechce podążać – niczym
w życiu, kiedy sami chętnie podążamy za
naszymi mentorami. Ćwiczenia realizowane w ramach Horse Concept nie są ani symulacjami, ani grą ról. Są to realne zadania
sytuacyjne mające na celu lepsze poznanie
siebie, wyrażanie własnych zdolności przywódczych, otwieranie się na uważność i
empatię dla drugiego człowieka niezależnie
od tego, czy jest to nasz przełożony, podwładny, kolega, partner, uczeń czy dziecko.
Spotkania z końmi mają oddziaływanie
wielopłaszczyznowe, ponieważ kształtują
równolegle postawy w biznesie, wzbogacają
osobowość, wpływają na naszą równowagę
emocjonalną i na naszą psychikę.
Gdzie odbywają się spotkania
Horse Concept?
Spotkania wiążą się z pracą z pięknymi
zwierzętami, odbywają się więc w pięknych
miejscach, jak np. pałac w Nieborowie i
stadnina koni tuż przy pałacu oraz ośrodek
Buksza – są tam konie do polo, żyjące na
zewnątrz, dlatego zachowały one wiele cech
naturalnych, w przeciwieństwie do zwierząt
przebywających głównie w stajniach rekreacyjnych. Trwają dyskusje z kolejnymi prestiżowymi miejscami, ale o tym wiadomo
będzie niebawem na stronie www.horseconcept.com.pl.
Ze szkoleń z końmi mogą
skorzystać zarówno osoby
prywatne, jak i firmy…
Tak, jest to produkt elitarny, dosyć drogi,
ponieważ i miejsca i konie wymagają odpowiedniej kadry. Nasz zespół tworzą trenerzy
jazdy konnej oraz trenerzy biznesu posiadający wieloletnie doświadczenie w coachingu.
Często sami posiadają konie lub pracują z
nimi na co dzień. Ich unikatowe umiejętności w połączeniu z „końskim zwierciadłem”
sprawiają, że uczestnicy warsztatów prowadzonych według metodologii Horse Concept
wyjeżdżają ze spotkania z nową świadomością siebie i wiedzą o sobie, którą mogą od
razu zastosować w organizacji i w życiu prywatnym. Działamy w nurcie psychologii humanistycznej, która mówi, że każdy człowiek
ma zdolność i prawo do rozwoju. Dlatego
zdarza się, że osoby prywatne, które nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, przyłączają się do grupy lub przychodzą
na spotkania indywidualne, które często są
odpłatne symbolicznie.
Jakie marzenie chciałaby pani
zrealizować w najbliższej
przyszłości?
Dążę do tego, aby pracy z końmi poświęcać coraz więcej czasu i móc połączyć pasję
do pracy z ludźmi z miłością do koni. Mój
koń nadal pokazuje mi właściwe kierunki… rozwój zawodowy i osobisty, terapia
dla dorosłych, młodzieży i dzieci, hipoterapia, w bliskiej przyszłości fundacja na
rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej… i kto wie,
co jeszcze? Wiele moich wewnętrznych
postanowień i marzeń urzeczywistnia się,
tym bardziej teraz, kiedy od koni czerpię
ich mądrość i równowagę. n
31