SonOra Day - Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej

Komentarze

Transkrypt

SonOra Day - Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej
1CE055P2 - SoNorA
O.2.4.3 – warsztaty krajowe
Pakiet
Roboczy
WP 2 – Komunikacja, zarządzanie i rozpowszechnianie wiedzy
Działanie
A2.4 – Krajowe rozpowszechnianie
Autor
PP 15 Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej
Wersja
2
Data
29.09.2010
Status
Dokument końcowy
Tytuł: O2.4.3 – warsztaty krajowe
Nazwa dokumentu: Końcowe Krajowe warsztaty SMAB projektu SoNorA_2.2.3
Chronologia Zatwierdzenia Dokumentu
Dokument
Wersja
1
Przegląd/Zatwierdzenie
Data
Status
14.09.2010
projekt
Data
28.09.2010
Status
Zatwierdzenie Partnera
Wiodącego
Dzień South-North Axis – 28 październik 2010 – w Regionie Pomorskim/Gdyni odbędą się
trzy wydarzenia:
1. Walne Zebranie Członków SMAB – skupiające się na wynikach i rekomendacjach
projektu SoNorA – włącznie z inicjatywą subregionalnych stref funkcjonalnych,
rekomendowanych dla terenów zurbanizowanych połoŜonych wzdłuŜ autostrad, w
pobliŜu portów morskich i lotniczych.
2. Seminarium informacyjne „Autostrada Morska Karlskrona-Gdynia”,
3. „Warsztaty Krajowe” projektu “SoNorA – South-North Axis..
Znaczenie Osi Północ-Południe w Polsce (naleŜącej zarówno do Europy Środkowej jak i
Europy Bałtyckiej) jest juŜ potwierdzone. Wartością dodana europejskiej inicjatywy TEN-T
w strefie VI korytarza transportowego jest rosnąca rola miast i regionów, połoŜonych wzdłuŜ
osi północ-południe, w jej zagospodarowaniu i rozwoju. Udział w projekcie SoNorA
samorządów polskich miast i województw zapewnia szerokie, publiczne poparcie - a w
konsekwencji - sukces.
Dla miast portowych – utrzymujących stałe połaczenia Ŝeglugowe – oś północ-południe nie
jest ograniczona.
W portach morskich Pomorza łączymy środkowoeuropejskie osie transportowe północpołudnie – z resztą świata.
Wydarzenie 1. Popularyzacja inicjatywy UE w Polsce: ,,Autostrada Morska Karlskrona-Gdynia”.
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
09.00
Otwarcie spotkania –
Pan Janusz Jarosiński - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia
09.15
„Bałtyckie Autostrady Morskie – wyróŜnione projekty, bariery i wyzwania dla polityki Autostrad Morskich Unii
Europejskiej.”
Pan Bogdan Ołdakowski – Prezes zarządu „Actia Forum” Gdynia
09.35
Inicjatywa ,,Baltic Link” w Szwecji.
Pan Per-Olof Löfberg -
przedstawiciel Baltic Link Association – koordynator projektu „Autostrada Morska
Karlskrona-Gdynia”
10.00
Przerwa kawowa
10.10
Cele strategiczne projektu „Autostrada Morska Karlskrona-Gdynia” w Polsce Pan Harris Mawusi – ZMPG S.A. koordynator polskiej części projektu
10.30
Zakończenie. Udział w ,,Warsztatach Krajowych” projektu ,,SoNorA”
Wydarzenie 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej – rozpoczęcie inicjatywy ,,Miejskich Stref
Funkcjonalnych Korytarza Bałtyk Adriatyk”.
Miejsce – Urząd Miasta Gdyni
09.00
Otwarcie Walnego Zebrania SMAB
Pan dr Wojciech Szczurek – prezes SMAB - prezydent miasta Gdyni.
09.15
Prezentacja i dyskusja na temat udziału SMAB w projekcie SoNorA” i dotychczasowych rezultatów – koordynator
projektu w zakresie zadań SMAB Pan Ryszard Toczek – Urząd Miasta Gdynia dyrektor biura SMAB
09.30
Prezentacja/dyskusja dotycząca inicjatyw: Baltic-Adriatic Corridor i Subregionalnych Stref Funkcjonalnych –
wypracowanych w ramach projektu „SoNorA” – przedstawiciel samorządu Województwa Pomorskiego (koordynator
inicjatywy BNAC w Polsce) i Towarzystwa Urbanistów Polskich
10.00
Informacja o bieŜącym etapie budowy Autostrady A-1.
10.30
Sprawy organizacyjne SMAB
11.00
Udział w ,,Krajowych Warsztatach” projektu ,,SoNorA”
Wydarzenie 3. Warsztaty krajowe ,,SoNorA”
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
11.00
Otwarcie „Warsztatów Narodowych” SMAB
Pan dr Wojciech Szczurek - prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej – prezydent Gdyni
11.10
Wystąpienie przedstawiciela Koordynatora projektu „SoNorA”
Pan Riccardo Martini – Koordynator projektu - Region Veneto
11.30
Wystąpienie przedstawiciela Władzy WdraŜającej Programu Europa Środkowa 2007-2013.
Pani Monika Strojecka-Gevoryan (do potwierdzenia)
11.50
Wystąpienie przedstawiciela Ministra Infrastruktury RP – partnera stowarzyszonego projektu „SoNorA”.
Pan Maciej Jaszczuk – MI - Modyfikacja sieci TEN-T
12.10
Prezentacje Komitetu Regionów UE:
Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego: inicjatywa BAC w Polsce (do potwierdzenia)
Pan dr inŜ. Stanisław Szwabski – Przewodniczący Rady Miasta Gdyni (do potwierdzenia)
12.45.
przerwa kawowa
13.00
Prezentacje krajowych partnerów projektu:
Pani Marta Ciesielska - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Pan Michał Gogół – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
13.40.
Prezentacje partnerów wspierających SMAB w projekcie „SoNorA”
Pan Tore Almlöf - miasto Karlskrona
Pan Michał Graban - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
14.20
konferencja prasowa
14.20
obiad
15.00
Prezentacja rezultatów projektu w odniesieniu do zadań wykonywanych przez SMAB
- Studium Przypadku: „Budowanie Konsensusu” w strefie korytarza
transportowego północ-południe
- Studium Przypadku: Usuwanie przeszkód w realizacji infrastruktury waŜnej
dla powstania korytarza transportowego północ-południe
16.00
dyskusja
16.30
przerwa kawowa
16.45
Prezentacja projektów uzupełniających projekt ,,SoNorA”:
,,Interface”
– Program Współpracy Transgranicznej Regionu Południowego Bałtyku, “SEB Node” Program
Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Litwa-Polska-Rosja
– p. Jakub Urbaniak Urząd Miasta Gdyni
17.00
Prezentacja:
“Działania Stowarzyszenia dla Rozwoju Regionu Śląsko-Morawskiego dla udoskonalenia transportu na osi BałtykAdriatyk”
Pan dr Paweł Santarius – dyr. SRRŚ-M - Ostrava
17.20
Zakończenie ,,Warsztatów Narodowych” SMAB
Pan dr Wojciech Szczurek – prezes SMAB
Pan Riccardo Martini – Koordynator projektu - Region Veneto

Podobne dokumenty