F-129 Fiat Seicento wyp (20.02.06r.) - tuv.cdr

Komentarze

Transkrypt

F-129 Fiat Seicento wyp (20.02.06r.) - tuv.cdr
INSTRUKCJA
MONTA¯U I EKSPLOATACJI
HAKA KULOWEGO DO:
Fiat Seicento
PRZEZNACZENIE
Zak³adanie i wypinanie kuli haka:
1. Odblokowaæ dŸwigniê (19) kluczykiem (20) przekrêcaj¹c nim w lewo a nastêpnie poci¹gn¹æ za
dŸwigniê (19) do siebie i przekrêciæ w dó³ o 90 stopni. Poluzowaæ nakrêtkê (21) - w lewo.
2. W³o¿yæ do otworu w korpusie haka (1) kulê haka (2) - do oporu i przekrêciæ dŸwigni¹ (19) do pozycji
wyjœciowej (poziomej). Nastêpnie dokrêciæ mocno nakrêtkê dociskow¹ (21), zamkn¹æ zamek
zabezpieczaj¹cy kluczykiem (20) znajduj¹cym siê w dŸwigni (19).
3. Wyjêcie kuli haka (2) z korpusu haka (1) nale¿y przeprowadziæ w odwrotnej kolejnoœci.
4. W przypadku gdy kula haka (2) zostanie wyjêta z gniazda i nie bêdzie ponownie zaraz w³o¿ona,
otwór po wyjêciu kuli haka (2) nale¿y zabezpieczyæ wk³adk¹ (17) a zamek zabezpieczeniem
z tworzywa sztucznego (16).
Hak kulowy do samochodu Fiat Seicento jest przeznaczony do holowania przyczepy. Hak ten posiada
aktualny certyfikat uprawniaj¹cy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeñstwa "B" wydany przez
Przemys³owy Instytut Motoryzacji.
Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawid³owy monta¿ i eksploatacjê haka kulowego
w samochodzie Fiat Seicento.
(05/1998 - ® r. )
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 D 366
Nr kat.F-129
WARUNKI MONTA¯U
Hak mo¿e byæ u¿ywany i eksploatowany w samochodzie o w³aœciwym stanie elementów nadwozia.
Elementy te nie mog¹ byæ uszkodzone mechanicznie. Hak musi byæ zamontowany i eksploatowany
w samochodzie zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
WARUNKI EKSPLOATACJI
Hak posiada tabliczkê znamionow¹ okreœlaj¹c¹ prawid³owe i bezpieczne obci¹¿enie haka.
WR - dopuszczalny ciê¿ar ca³kowity przyczepy.
WM - dopuszczalny ciê¿ar ca³kowity samochodu.
Podczas eksploatacji poszczególne elementy haka powinny byæ utrzymane w nale¿ytym stanie
technicznym i zabezpieczone przed dzia³aniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi byæ
z³¹czona dodatkowym elastycznym z³¹czem o odpowiedniej wytrzyma³oœci (linka, ³añcuch). W czasie
eksploatacji haka kulowego nale¿y okresowo sprawdzaæ po³¹czenia œrubowe, a w przypadku
poluzowania nakrêtek nale¿y je dokrêciæ.
Po zamontowaniu haka kulowego nale¿y uzyskaæ wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na
dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.
UWAGA
Wszystkie uszkodzenia mechaniczne haka kulowego wykluczaj¹ dalsz¹ jego eksploatacjê.
Uszkodzony hak nie mo¿e byæ naprawiany. W czasie eksploatacji haka nale¿y okresowo sprawdzaæ
jego po³¹czenia œrubowe. Poluzowane nakrêtki nale¿y dokrêciæ. W przypadku nieprzestrzegania
sposobu monta¿u lub niew³aœciwego u¿ytkowania producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za
powsta³e szkody.
SCHEMAT
MONTA¯
Hak kulowy do samochodu Fiat Seicento sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
1. Korpus haka
2. Korpus kuli haka
3. Kula haka
4. Uchwyt do gniazda elektrycznego
5. Podk³adka specjalna
90x90/Ø12,5
6. Podk³adka specjalna eliptyczna
7. Podk³adka prostok¹tna 30x50/Ø10,5x5
8. Tulejka dystansowa
Ø25/Ø12,5x55
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
9. Œruba M12x90
10.Œruba M12x35
11.Œruba M10x40
12.Podk³adka zwyk³a Ø13,0
13.Podk³adka sprê¿ysta Ø12,2
14.Podk³adka sprê¿ysta Ø10,2
15.Nakrêtka M12
16.Nakrêtka M10
17.Zabezpieczenie kuli haka
18.Zabezpieczenie zamka
-
2 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
6
W celu zamontowania haka kulowego nale¿y przestrzegaæ poni¿szego opisu:
1.Monta¿ haka kulowego nie wymaga podcinania zderzaka tylnego w samochodzie.
2.Zdemontowaæ zderzak tylny samochodu i rozkrêciæ hak kulowy na elementy monta¿owe.
3.W³o¿yæ tulejki dystansowe Ø25/Ø12,5x55 (8) do otworów w pod³u¿nicach (tych znajduj¹cych siê
najdalej od pasa tylnego).
4.Przy³o¿yæ korpus haka (1) do pod³u¿nic i przykrêciæ go œrubami M10x40 (11) zak³adaj¹c w otwór
eliptyczny wspornika na samochodzie podk³adkê specjaln¹ (6) a nastêpnie podk³adkê prostok¹tn¹
(7), podk³adkê sprê¿yst¹ Ø10,2 (14) i nakrêtkê M10 (16).
5.Wywierciæ 2 otwory Ø12,5 (po jednym z ka¿dej strony) w pod³u¿nicach od spodu do wewn¹trz
baga¿nika poprzez otwory we wspornikach bocznych korpusu haka (1) i tulejki dystansowe (8).
6.Za³o¿yæ œruby M12x90 (9) z podk³adkami zwyk³ymi Ø13,0 (12) i specjalnymi (5) od góry, a od spodu
podk³adki sprê¿yste Ø12,2 (13) oraz nakrêtki M12 (15) i skrêciæ razem.
7.Za³o¿yæ i przykrêciæ zderzak tylny do samochodu.
8.Do korpusu haka (1), przykrêciæ korpus kuli haka (2) wraz z kul¹ haka (3) za pomoc¹ czterech œrub
M12x35 (10) wraz z podk³adkami sprê¿ystymi Ø12,2 (13) mocuj¹c równoczeœnie uchwyt gniazda
elektrycznego (4) z lewej strony kuli haka (3).
9.Sprawdziæ czy wszystkie po³¹czenia œrubowe zosta³y odpowiednio mocno dokrêcone.
20.02.2006.
Nr kat. F-129
UWAGA:
Cena haka nie obejmuje wi¹zki elektrycznej.
Nr kat. F-129

Podobne dokumenty