zobacz treść - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Komentarze

Transkrypt

zobacz treść - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Mostowa 11 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-778
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 583264960
Osoba do kontaktów: Renata Kryszkiewicz
E-mail: [email protected]
Faks: +48 583264999
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zdw-gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/5
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie. Zadanie polega na
zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
opracowaniu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej STWiORB),
wykonaniu dwuetapowego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pełnieniu nadzoru autorskiego oraz
wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa drogowego znajdujących się w liniach rozgraniczających
inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem map
podziałowych a także wybudowaniu obiektu budowlanego ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót
budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/
i pozwoleniem na budowę oraz wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych (2 szt.) wykonanie oraz montaż
dwustronnych tablic pamiątkowych (2 szt.).
Przebudowa obejmuje następujące odcinki dróg o łącznej długości ok. 9,4km:
- droga wojewódzka nr 222 – m. Godziszewo, ok.378 m
- droga wojewódzka nr 224 – od km ok. 94+893 do km ok. 104+065,11
Ponadto budowie i przebudowie podlegać będą krótkie odcinki dróg powiatowych i gminnych w obszarze
wlotów na skrzyżowania, a także szereg elementów istniejącej infrastruktury technicznej.
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi
w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać przewidywany zakres
robót budowlanych obejmujący min:
• rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok.9,4 km do parametrów klasy G,
• poszerzenie jezdni w przekroju drogowym do szerokości 7,0 m z umocnionymi poboczami gruntowymi,
• poszerzenie jezdni w przekroju ulicznym do szerokości 7,0 m,
• wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
• korekta korony drogi,
• korekta nienormatywnych łuków poziomych i spadków poprzecznych jezdni,
• przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, w tym z drogą wojewódzką nr 222,
• budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych,
• przebudowa lub budowa zjazdów,
• wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek przejść dla pieszych,
• przebudowa lub budowa zatok autobusowych,
• przebudowa lub budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości,
• zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowów drogowych,
• regulacje odwodnienia poprzez naturalne spadki powierzchniowe oraz budowa i przebudowa
• kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych,
• przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz w miejscach
• wymaganych przepisami (w rejonie dojścia do zatok autobusowych, itd.),
• przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb
• przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci,
• zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/5
• wycinka drzew znajdujących się w projektowanej jezdni lub poboczu, zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
• przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
• montaż barier ochronnych i balustrad,
• wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego,
• wykonanie docelowego oznakowania drogi.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres zadeklarowany w ofercie, jednak nie krótszy
niż 5 lat. Okres rękojmi wydłuża się na okres gwarancji.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Słownik główny
45233140
71322000
71248000
79342200
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/5
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
03/2016/PN/WRI/WPI
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ZDWMagda
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-007657 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 015-021254 z dnia: 22/01/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
19/01/2016 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/5
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
29/02/2016 Godzina: 11:00
Sekcja IV Procedura; IV.3.4) Termin (dd/mm/rrrr)
składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
29/02/2016 Godzina: 11:30
Sekcja IV Procedura; IV.3.8) Warunki (dd/mm/rrrr)
otwarcia ofert
Powinno być:
Powinno być:
15/03/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
15/03/2016 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-020973
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/5