DZIENNIK USTAW

Komentarze

Transkrypt

DZIENNIK USTAW
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r.
Poz. 1045
RO ZPO R ZĄ D ZE N I E
RA DY M I NI S TR Ó W
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. –
„Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;
2)
formy i zakres pomocy;
3)
tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do
kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
1)
słabowidzącym,
2)
niesłyszącym,
3)
słabosłyszącym,
4)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci
i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
Dziennik Ustaw
–2–
Poz. 1045
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również
zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do
szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do
zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.
§ 3. 1. Wartość pomocy, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty:
1)
225 zł – dla ucznia:
a)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do
kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;
2)
770 zł – dla ucznia:
a)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który korzysta z podręczników do
kształcenia specjalnego;
3)
325 zł – dla ucznia:
a)
słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c)
słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
4)
770 zł – dla ucznia:
a)
niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
5)
350 zł – dla ucznia:
a)
słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c)
słabosłyszącego,
Dziennik Ustaw
–3–
Poz. 1045
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
6)
607 zł – dla ucznia:
a)
niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników
do kształcenia specjalnego;
7)
390 zł – dla ucznia:
a)
słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c)
słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;
8)
445 zł – dla ucznia:
a)
słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c)
słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo
liceum plastycznego;
9)
175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klas I–III szkoły podstawowej – w przypadku
gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1
ustawy.
Dziennik Ustaw
–4–
Poz. 1045
2. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 6, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów
edukacyjnych nie może być wyższa niż:
1)
w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 192,50 zł;
2)
w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – 308 zł;
3)
w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 – 303,50 zł.
§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego
ze względu na siedzibę szkoły.
4. Wniosek o przyznanie pomocy uczniowi:
1)
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły baletowej i liceum plastycznego, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2)
szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa
– składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.
5. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy.
§ 5. 1. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę
prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną, ministra właściwego do spraw środowiska lub
Ministra Obrony Narodowej, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 1,
oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę
szkoły.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 1, ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa.
4. Lista uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w ust. 1–3, zawiera imię i nazwisko ucznia,
nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał.
§ 6. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, środki na udzielenie pomocy, o której
mowa w § 2, przekazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na rachunek bankowy
szkoły.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, przekazuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na rachunek bankowy szkoły.
4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1–3, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia
Dziennik Ustaw
–5–
Poz. 1045
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3.
5. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra
Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
6. W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego
opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie
odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
7. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu
wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
8. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub
podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do
wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko
ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów
edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: B. Szydło