Plan Gospodarki Odpadami

Komentarze

Transkrypt

Plan Gospodarki Odpadami
Załącznik nr 1
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY
CZUDEC NA LATA 20082008-2011
SPIS TREŚCI:
I.
Wstęp……………………………………………………………………………....3
II.
Charakterystyka Gminy Czudec…………………………………………………...7
III.
Aktualny stan gospodarki odpadami w Gminie Czudec
w latach 2004-2007………………………………………………………..….…..11
III.1.
Rodzaj i ilości zebranych odpadów na terenie gminy Czudec ……………….…..11
III.2.
Istniejące procesy odzysku i unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów
odpadów w latach 2004-2006……………………………………………………13
III.3.
System zbierania odpadów w gminie oraz wykaz podmiotów działających
na terenie gminy Czudec…………………………………………………………15
III.4.
Wyszczególnienie rodzajów odpadów i system ich zbierania……...……………18
a) odpady komunalne biodegradowalne……………………………………………..18
b) odpady komunalne opakowaniowe……..…………………………………….…..19
c) odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych……....20
d) odpady wielkogabarytowe……………………………………...………..…….....22
IV.
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami
w gminie Czudec……………………………………………………………….…22
V.
Prognoza zmian w gospodarowaniu odpadami w latach 2008-2011
(z uwzględnieniem lat 2012-2015)……………………………………………….23
VI.
Cele i obrane kierunki działań w gospodarce odpadami……………………….…25
VII.
Harmonogram i sposób finansowania przy realizacji zadań……………………...33
VIII.
Wnioski z analizy oddziaływania projektu Planu na środowisko………………...34
IX.
Sposoby monitoringu……………………………………………………………..36
X.
Streszczenie……………………………………………………………………….38
Bibliografia…...…………………………………………………………………………..40
Wybrane akty prawne…………………………………………………………………….41
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
I.WSTĘP
Plany Gospodarki Odpadami są dokumentami analizującymi obecny stan gospodarki
odpadami i istniejące w niej problemy. Daje to podstawę do przeprowadzenia prognoz na
kolejne lata, wytyczenia celów i ustalenia realnych strategii potrzebnych do ich osiągnięcia.
Konieczność sporządzenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Czudec podyktowana jest polityką ekologiczną państwa i wymaganiami określonymi
w Ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 j.t.) wraz
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 9 kwietnia 2003 roku
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66 poz. 620 ze
zm.).
Aktualizacja PGO jest równieŜ o tyle waŜna, Ŝe w ciągu ostatnich kilku lat zaszły
istotne zmiany w polskim prawie dotyczącym ochrony środowiska. Zaktualizowane zostały
m.in. ustawy: o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach oraz o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Ustanowiono równieŜ nowe akty prawne:
- Ustawa z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2005 R Nr 25 poz. 202 ze zm.)
- Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 ze zm.).
Art. 14 pkt. 14 Ustawy o odpadach wskazuje, Ŝe Plan Gospodarki Odpadami podlega
aktualizacji „nie rzadziej, niŜ co 4 lata”, tak więc zgodnie z tym zapisem oraz dla zachowania
zgodności z planami wyŜszego szczebla, niniejsza aktualizacja PGO obejmuje lata 2008-2011
z uwzględnieniem kolejnych czterech lat 2012-2015.
Pierwszy GPGO dla gminy Czudec sporządzony został w roku 2004 w ramach
Związkowego Planu Gospodarki Odpadami (kiedy gmina Czudec naleŜała do Związku
Komunalnego „WISŁOK”) i przyjęty uchwałą Rady Gminy w Czudcu nr XXX/210/2005r
w dniu 28 stycznia 2005 r.
PoniewaŜ w roku 2006 gmina wystąpiła ze Związku, niniejsza aktualizacja dotyczy wyłącznie
gminy Czudec.
3
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
NaleŜy równieŜ dodać, ze zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy o odpadach, aktualny PGO jest
częścią Gminnego Programu Ochrony Środowiska, o którym mówią art. 13-18 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150 j.t.).
Ustawa o odpadach precyzuje, Ŝe w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami
omawiane powinny być „odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz
przywoŜone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych”.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
wskazuje natomiast, Ŝe Gminny Plan Gospodarki Odpadami określa:
1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów
komunalnych,
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
d) istniejące systemy zbierania wszystkich
odpadów, w szczególności odpadów
komunalnych,
e)
rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,
f)
wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku
oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uwzględniające podstawowe informacje
charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest
sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności połoŜenie geograficzne,
sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne
i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ wynikające ze
zmian demograficznych i gospodarczych;
3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania
na środowisko,
4
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki,
transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,
d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów;
4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami
komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;
5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich
realizację;
6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych
celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich
źródeł;
7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki
odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
Niniejsza aktualizacja opracowana została zgodnie z polityką ekologiczną państwa, planami
gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym, a takŜe
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czudec, przyjętym
Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/304/2005 w dniu 29 grudnia 2005 r.
Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest rok 2006, jednak z uwagi na moŜliwości
uzyskania pełniejszych danych, pewne informacje obejmują równieŜ rok 2007.
Źródła informacji, które zostały wykorzystane do sporządzenia aktualizacji:
- Urząd Statystyczny w Rzeszowie
- Urząd Gminy w Czudcu
- zasoby internetowe
- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu StrzyŜowskiego
- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011
5
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
- opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie „Stan
środowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku”
W niniejszym opracowaniu uŜyto skrótów:
PGO – Plan Gospodarki Odpadami
GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami
PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami
WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
KPGO 2010 – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2010
uoo – Ustawa o odpadach
uocz – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów
GPZON – Gminny Punkt Zbiórki odpadów Niebezpiecznych
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
UG – Urząd Gminy
ZSEE – zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Ruczip- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czudec
6
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY CZUDEC
Gmina Czudec to gmina wiejska powiatu strzyŜowskiego, w województwie
podkarpackim, o powierzchni 8474 ha, zamieszkiwana przez 11725 osoby ( w 2007 r.-11791
osób). Obejmuje swym zasięgiem 8 sołectw:
- Pstrągowa
- Pstrągowa Wola
- Nowa Wieś
- Zaborów
- Czudec
- Przedmieście Czudeckie
- Babica
- WyŜne
i sąsiaduje z gminami: Boguchwała, Lubenia, Niebylec, StrzyŜów, Wielopole Skrzyńskie
oraz Iwierzyce.
52,33% zajmują grunty rolne, 26,10% tereny leśne, a 15, 3% to nieuŜytki.
Gmina ma charakter rolniczo - przemysłowy. W rolnictwie przewaŜa uprawa zbóŜ
oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.
W 2006 zanotowano 577 podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.
Lokalizację gminy w odniesieniu do województwa podkarpackiego przedstawia mapa nr 1.
7
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Mapa nr 1
obszar gminy Czudec
8
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Tab. Nr 1. Liczba mieszkańców z uwzględnieniem podziału administracyjnego
w latach 2004-2007
SOŁECTWO
2004
2005
2006
2007
2417
2412
2387
2370
Pstrągowa
+ Pstrągowa Wola
850
860
848
856
Nowa Wieś
1140
1136
1126
1136
Zaborów
2939
2948
2925
2952
Czudec
1806
1797
1831
1868
Przedmieście
Czudeckie
1194
1197
1215
1218
Babica
1419
1411
1393
1391
WyŜne
RAZEM
11765
11761
11725
11791
Dane z UG w Czudcu
Wykres 1
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2004
2005
2006
a
ow
a
N
Ps
trą
go
w
Ps
trą
go
w
a+
W
ie
ś
Za
bo
ró
w
Pr
ze
C
zu
dm
de
.C
c
zu
de
ck
ie
Ba
bi
ca
W
yŜ
ne
O
G
Ó
ŁE
M
2007
W
ol
a
LICZBA
MIESZAKAŃCÓ
W
UKŁAD DEMOGRAFICZNY GMINY CZUDEC
Gmina Czudec połoŜona jest w dolinie Wisłoka, na Pogórzu StrzyŜowsko –
Dynowskim ok. 20 km od Rzeszowa. Znaczną część terenu gminy (ok. 4 500 ha), ze względu
na szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe, objęto ochroną w ramach Sędziszowsko StrzyŜowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występują tu równieŜ inne formy ochrony
przyrody:
- rezerwat „Wielki Las” o powierzchni 70,75 ha sięgający północnej części miejscowości
Nowa Wieś,
- obszar głównego zbiornika wód podziemnych GZWP-432-Dolina Wisłoka, wymagający
szczególnej ochrony,
- obszar węzłowy rangi krajowej 32-K Pogórza StrzyŜowsko-Dynowskiego, będący częścią
systemu Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA,
9
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
- parki podworskie na terenie wsi Babica i Czudec,
- 6 pomników przyrody Ŝywej w miejscowościach: Czudec, Zaborów, Babica i Nowa Wieś.
Malownicze połoŜenie całego obrębu gminy, o górskim ukształtowaniu terenu charakteryzuje
ją jako obszar o znaczących walorach turystycznych, a występowanie cennych przyrodniczo
siedlisk oraz waŜnych gatunków zwierząt, podnosi jej atrakcyjność równieŜ pod względem
przyrodniczym (tereny gminy Czudec naleŜeć mają do planowanego obszaru chronionego
Natura 2000 - „Wisłok Środkowy z Dopływami”).
Przez gminę, przebiega droga wojewódzka nr 988 Babica - Warzyce oraz droga krajowa Nr 9
Radom-Barwinek w kierunku przejścia granicznego na Słowację.
Obecnie Gmina Czudec jest w pełni zgazyfikowana. Sieci kanalizacyjne i wodociągowe
zostały wybudowane w Czudcu, Przedmieściu Czudeckim i Babicy. Ich zasięg planuje się
poszerzyć o następne miejscowości gminy. W Przedmieściu Czudeckim znajduje się
biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków wraz z punktem zlewnym oraz zamknięte
w roku 2005, składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 0.96 ha (obecnie w trakcie
rekultywacji).
Na terenie gminy znajdują się 1 przedszkole, 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum,
2 zespoły szkół (przedszkole i szkoła podstawowa), 1 zespół szkół (przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum) oraz szkoła ponadgimnazjalna – zespół szkół (liceum
Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa oraz 4 Technika).
10
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
III. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADMI W GMINIE CZUDEC
Pomimo, iŜ na gospodarkę odpadami kładzie się coraz większy nacisk, nadal jej stan
jest w dość słabej kondycji, będąc przy tym ogromnym obciąŜeniem dla środowiska
naturalnego.
Niniejszy rozdział przedstawia zmiany zachodzące w gospodarce odpadami na terenie gminy
Czudec w latach 2004-2006 (niektóre dane sięgają roku 2007) wraz z nasuwającymi się
wnioskami.
Zgodnie z art. 3 Ustawy o odpadach, odpady komunalne to „odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.
Ich źródłem są gospodarstwa domowe oraz podmioty wytwarzające odpady podobne do
komunalnych tj. przede wszystkim małe firmy zajmujące się handlem, usługami lub
rzemiosłem, targowiska, placówki oświatowe, obiekty turystyczne i inne.
III.1. Rodzaj i ilości odpadów zebranych na terenie gminy Czudec
W roku 2006 z terenu Gminy zebrano 514,80 (w roku 2007 – 484,255) Mg odpadów
komunalnych.
Tab. Nr 2. Ilości zebranych odpadów w latach 2004-2007 z podziałem na rodzaj [Mg]
RODZAJ ODPADU
2004
2005
2006
2007
343
365
274,63
248,86
Odpady zmieszane
6
10,15
22,72
27,01
Papier i tektura
57,50
41,83
124,9
132,17
Szkło
6,2
4,37
9,21
8,92
Złom metalowy
15,64
16,69
46,86
49,22
Tworzywo sztuczne
bd
bd
33,20
13,6
Wielkogabaryty
0,008
Leki
0,083
0,03
0,007
Baterie
3,25
4,46
ZSEE
RAZEM
428,34
438,12
514,80
484,255
Dane z UG w Czudcu
11
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Wykres 2
GRUPY ZEBRANYCH ODPADÓW W LATACH 2004-2007
400
350
300
ODP. ZMIESZANE
250
PAPIER I TEKTURA
200
SZKŁO
150
ZŁOM METALOWY
100
TWORZYWA SZTUCZNE
50
0
2004
2005
2006
2007
PowyŜsza tabela oraz wykres wskazują na ogólną tendencję wzrostu ilości
odbieranych odpadów komunalnych, przy malejącej ilości odpadów komunalnych
zmieszanych. Porównanie wyników z lat 2004-2006 pokazuje, Ŝe dokonano duŜego postępu
jeśli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów (prawie 2,5-krotny wzrost ilości odpadów
zbieranych selektywnie). Równie dobrą tendencją jest równoczesny (towarzyszący wzrostowi
w zakresie selektywnej zbiórki) spadek ilości odpadów zmieszanych. Nie ulega jednak
wątpliwości, Ŝe system selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czudec wymaga dalszego
inwestowania i rozwijania.
Tylko w roku 2007 (w stosunku do roku 2006) zanotowano spadek ilości wszystkich
zebranych odpadów komunalnych. Wynik ten jest skutkiem mniejszej ilości zebranych
odpadów wielkogabarytowych oraz złomu metalowego.
Odpady zebrane selektywnie stanowiły w roku 2004 - 19,92%, a w roku 2007 juŜ 48,61% ich
ogólnej ilości.
III.2. Istniejące procesy odzysku i unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów
odpadów w latach 2004-2007
Tab. Nr 3
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu
Rodzaj
procesu
1
R5
20 01 02
15 01 07
Szkło
Opakowania ze szkła
12
Docelowi odbiorcy odpadów
Recykling Centrum Jarosław
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
JUKO Piotrków Trybunalski
2
3
4
20 01 01
15 01 01
Papier i tektura
Opakowania z papieru
i tektury
R3
20 01 32
Leki inne niŜ wymienione
w 20 01 31
D 10
20 01 34
20 01 35*
5
20 01 36
20 01 35*
MTM Straszęcin,
ALBA Atol Kraków
Eko-Top Rzeszów
Raf-Ekologia, Jedlicze
Baterie i akumulatory inne niŜ
wymienione w 20 01 33
ZuŜyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niŜ
wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne
składniki
R 3,
R 4,
R6
Eko-Top Rzeszów
ZuŜyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niŜ
wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35
ZuŜyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niŜ
wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne
składniki
Urządzenia zawierające freony
R 3,
R 4,
R 14,
R 1,
D 10,
D5
„Remondis” Kraków
Tworzywa sztuczne
Opakowania z tworzyw
sztucznych
R3
WIBO Malinie,
Polimer Rzeszów
POLOWAT Bielsko Biała
Zakład Wyrobów z Tworzyw
Sztucznych Zacios Mieczysław
Nosówka
ELANA PET Toruń
EKO-POL Świdnik
„Jarkomet” Jasło
„Lider” B. Bujak, Wielopole
Skrzyńskie
"Edex", Babica
Złom, Biała
Składowisko odpadów w Paszczynie
Składowisko odpadów w Kozodrzy
Składowisko odpadów w StrzyŜowie
20 01 23*
6
7
8
20 01 39
15 01 02
20 01 40
15 01 04
20 03 01
20 03 99
9
20 03 07
Metale
Opakowania z metali
R4
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach
D5
Odpady wielkogabarytowe
R 1, R 4,
R 5, R 6,
R 14, D 5,
D 10,
13
Odpady poddawane są demontowaniu,
po czym zostają przekazane
powyŜszym odbiorcom
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
10
20 01 26
Oleje i tłuszcze inne niŜ
wymienione w 20 01 25
R9
RAN-OIL, Tarnów
Źródło: firmy wymienione w rodz.III.2.
R1 wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R3 recykling lub regeneracja substancji organicznych
R4 recykling lub regeneracja metali i związków metali
R5 recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych
R6 regeneracja kwasów lub zasad
R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby jego wykorzystania
R14 inne działania wykorzystujące odpady w całości lub części lub prowadzące do odzysku z
nich materiałów bądź substancji
D10 termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach
D5 składowanie na składowiskach
Mapa 2. Kierunki przekazywania odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
Czudec
Na terenie gminy Czudec nie ma instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów. Wszystkie odpady komunalne, zebrane na terenie gminy trafiają do odbiorców
zlokalizowanych poza granicami gminy. Odpady zmieszane przekazywane są na składowiska:
w StrzyŜowie, Kozodrzy lub Paszczynie, a odpady segregowane do dalszych odbiorców
zajmujących się recyklingiem, odzyskiem bądź unieszkodliwianiem. Szczegółowy ich wykaz
przedstawia tab nr 5.
Tab. Nr 4. Charakterystyka instalacji do unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy
Czudec
NAZWA
i
MIEJSCOWOŚĆ
POJEMNOŚĆ [Mg]
MOC
PRZEROBOWA
[Mg/rok]
ŚREDNIA DOBOWA
ILOŚĆ
DEPONOWANYCH
ODPADÓW [Mg]
CAŁKOWITA
WYKORZYSTANA
Składowisko odpadów
w Paszczynie
Składowisko odpadów
152 158
150 466
1 000
> 20
1 443 700
1 035 800
5 000
ok. 300
14
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
w Kozodrzy
Składowisko odpadów
w StrzyŜowie
60 000
18 600
3 000
< 10
III.3. System zbierania odpadów w gminie oraz wykaz podmiotów działających na
terenie gminy Czudec
Na terenie gminy działają 3 firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Czudec na odbiór
odpadów komunalnych z terenu gminy Czudec. Są to:
- Gospodarka Komunalna w BłaŜowej Sp. z o.o.; ul. 3-go maja 35, 36-030 BłaŜowa,
- P.H.P.U „ZAGRODA” Sp. z o.o.; ul. 1-go maja 38B, 38-100 StrzyŜów,
- P.H.U. Nieradko Włodzimierz; 38-120 Czudec, ul. Rzeszowska 50.
W gminie funkcjonuje „workowy” system zbierania odpadów z moŜliwością selektywnej
zbiórki.
Wg „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czudec”, dla potrzeb
selektywnej zbiórki stosuje się worki na:
- odpady komunalne zmieszane,
- makulaturę (papier i tektura, opakowania z papieru i tektury),
- szkło białe (szkło, opakowania ze szkła),
- szkło kolorowe (szkło, opakowania ze szkła) ,
- tworzywa sztuczne (tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych),
- złom metalowy (metale, opakowania z metali).
Przy czym naleŜy dodać, Ŝe koszt zakupu worka na odpady segregowane wynosi ok. 7% ceny
worka na odpady zmieszane.
Worki rozprowadzane są za pośrednictwem punktów sprzedaŜy tj. głównie w sklepach
i kioskach, gdzie mieszkańcy mogą się w nie zaopatrywać wg swoich potrzeb, a odpady
odbierane są wg własnych harmonogramów firm, raz w tygodniu lub co dwa tygodnie
- w zaleŜności od miejscowości. Natomiast umowy moŜna zawierać bezpośrednio w danej
firmie, bądź za pośrednictwem Urzędu Gminy w Czudcu.
Ponadto na terenach szkół znajdują się gniazda recyklingowe, z których w pełni korzystać
mogą uczniowie oraz pracownicy placówki, składując w nich poszczególne odpady
segregowane: makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe oraz złom metalowy.
Gniazda te rozstawione zostały na terenie placówek oświatowych równieŜ po to, aby słuŜyć
w celach edukacyjnych.
15
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Tab. Nr 5. Porównanie ilości zebranych odpadów z teoretyczną ilością wytworzonych
odpadów na terenie gminy w latach 2004-2006 [Mg]
2004
2005
2006
Zebrane
Wytworzone
Zebrane
(dane szacunkowe)
ODPADY ZMIESZANE
w tym: biodegradowalne
ODPADY
OPAKOWANIOWE,
w tym biodegradowalne:
RAZEM ODPADY
BIODEGRADOWALNE
WIELKOGABARYTY
ODPADY
NIEBEZPIECZNE
Wytworzone
Zebrane
Wytworzone
(dane szacunkowe)
(dane szacunkowe)
343
bd
86,34
1975,34
711,12
823,55
365
bd
73,04
1996,13
718,6
823,27
274,63
bd
203,69
2016,77
726,04
820,75
bd
205,89
bd
205,82
bd
205,19
bd
bd
0,00
917,01
117,72
17,65
bd
bd
0,083
924,42
117,47
17,64
bd
33,2
3,28
931,23
117,47
17,6
Teoretyczna ilość obliczona została za aktualizacją WPGO
Wykres 3
PORÓWNANIE ILOŚCI WYTWORZONYCHI ZEBRANYCHODPADÓWKOMUNALNYCHNA TERENIE GMINY
WIELKOGABARYTY
ODPADY NIEBEZPIECZNE
ODPADY SEGREGOWANE
2004
2005
Wytworzone
Zebrane
Wytworzone
Zebrane
Wytworzone
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Zebrane
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ODPADY ZMIESZANE
2006
Tab. Nr 6. Szacunkowy skład morfologiczny odpadów komunalnych (zmieszanych)
w roku 2006 i ich udział procentowy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa odpadu
Odpady kuchenne biodegradowalne
Odpady z pielęgnacji terenów zielonych
Papier i tektura
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metal
Odpady tekstylne
Drewno
Odpady niebezpieczne
16
Ilość [%]
16,2
3,6
14,6
5,7
13,1
8,4
5,0
1,4
1,5
0,9
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Odpady mineralne, w tym popiół
11
29,6
Dane pozyskane za WPGO
Tab. Nr 7. Ilość umów i gospodarstw w latach 2004-2007
2004
2005
2006
SOŁECTWO
Pstrągowa
+
Pstrągowa Wola
Nowa Wieś
Zaborów
Czudec
Przedmieście
Czudeckie
Babica
WyŜne
RAZEM
2007
Ilość
gospodarstw
Ilość
umów
Ilość
gospodarstw
Ilość
umów
Ilość
gospodarstw
Ilość
umów
Ilość
gospodarstw
Ilość
umów
604
bd
603
bd
603
92
593
281
212
285
735
452
bd
bd
bd
bd
215
284
737
449
bd
bd
bd
bd
215
284
738
451
74
36
366
146
214
284
738
467
153
93
669
260
299
355
2942
bd
bd
bd
299
353
2940
bd
bd
bd
303
351
2945
40
109
863
305
348
2949
68
184
1508
Dane z UG Czudec
Wykres 4
ILOŚĆ UMÓW W STOSUNKU DO ILOŚCI GOSPODARSTW
W LATACH 2006-2007
3000
2006 Iloś ć gos podars tw
2500
2006 Iloś ć um ów
2007 Iloś ć gos podars tw
2000
2007 Iloś ć um ów
1500
1000
500
0
Pstrągow aNow a Zaborów Czudec Przedm. Babica WyŜne OGÓŁEM
Wieś
Czudeckie
Jak wykazuje powyŜsza tabela oraz wykres, ilość umów corocznie wzrasta i ich
przyrost jest duŜo szybszy niŜ zwiększanie się liczby domów mieszkalnych, co daje bardzo
optymistyczną perspektywę dotyczącą objęcia umowami 100% mieszkańców.
NaleŜy tu
jednak
zwrócić uwagę,
Ŝe zawarcie umowy nie
jest
jednoznaczne
z wywiązywaniem się z niej, tzn. nie gwarantuje legalnego pozbywania się odpadów przez
mieszkańców. Z wielkim teŜ prawdopodobieństwem moŜna załoŜyć, Ŝe są gospodarstwa,
z których odpady trafiają zgodnie z przepisami prawa do odpowiednich odbiorców, ale
stosowna umowa nie została przez nie zawarta.
Jednym z powodów, dla których mieszkańcy wsi nie są chętni do kupowania worków
i wystawiania ich do odbioru (oraz podpisania umowy z odbiorcą) to trudność, jaką jest
17
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
odległość od trasy przejazdu firm zbierających odpady (często sięgająca nawet 1 km), a takŜe
brak dostępności worków we wszystkich sklepach czy kioskach. To z kolei jest skutkiem
braku porozumienia pomiędzy firmami odbierającymi odpady komunalne od mieszkańców,
a właścicielami ewentualnych punktów dystrybucji.
Innym powodem, przypuszczalnie bardziej powszechnym jest niewłaściwa postawa
mieszkańców, brak wiedzy na temat szkód, jakie wyrządza się poprzez nienaleŜyte
postępowanie z odpadami (spalanie, tzw. „dołowanie”, czyli zakopywanie, czy teŜ
składowanie w niedozwolonych, przypadkowych miejscach) oraz brak wyobraźni.
Dlatego powyŜsze dane przedstawione w tab. Nr 7 tylko szacunkowo wskazują, jaki
procent gospodarstw praktykuje prawidłową gospodarkę odpadami na terenie swoich
domostw. Po zestawieniu danych wynika, Ŝe rocznie na jednego mieszkańca przypada ok. 41
kg wszystkich zebranych odpadów komunalnych. Z ww. przyczyn nie moŜna jednak tych
danych przyjąć jako realne, tym bardziej, Ŝe ustalona w „Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Czudec” średnia ilość odpadów komunalnych, jaką działająca na
terenie gminy firma powinna odebrać od jednego mieszkańca wynosi 120l/kwartał, tj. ok. 100
kg/rok.
III.4. Wyszczególnienie rodzajów odpadów i system ich zbierania
a) odpady komunalne biodegradowalne
Przez odpady biodegradowalne naleŜy rozumieć wszelkie odpady, które są zdolne do
rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak odpady kuchenne, ogrodowe, pochodzące
z pielęgnacji terenów zielonych, odpady organiczne z targowisk oraz papier i tektura. Tego
rodzaje odpady wytwarzane są w ilości ok. 62 kg/m/rok czyli ok. 730 Mg rocznie na terenie
gminy Czudec.
Akt prawa miejscowego, jakim jest ruczip wskazuje, aby odpady roślinne gromadzone
oddzielnie, zagospodarowywane były we własnym zakresie bądź przekazywane do
kompostowni odpadów.
ODPADY ZIELONE I KUCHENNE
Odpady zielone oraz tzw. kuchenne są przede wszystkim zagospodarowane jako
poŜywienie dla zwierząt gospodarskich lub po przetworzeniu, wykorzystywane jako naturalny
nawóz. Szacuje się, Ŝe w związku z tym procent tego rodzaju odpadów trafiających do
18
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
strumienia odpadów komunalnych, jest niewielki (wg KPGO 2010 w ten sposób
zagospodarowanych jest ok. 70% odpadów zielonych i kuchennych).
PAPIER I DREWNO
Odpady z drewna i papieru (tektury) zagospodarowywane są przez właścicieli
nieruchomości na potrzeby własne. Najczęściej wykorzystywane są do wytwarzania energii
cieplnej w piecach centralnego ogrzewania lub spalane przy posesji. Pozostałe odpady,
z grupy 15 01 01 oraz 20 01 01, zbierane są selektywnie w systemie workowym lub przy
wykorzystaniu gniazd recyklingowych, znajdujących się na terenach szkół.
b) odpady komunalne opakowaniowe
Komunalne odpady zbierane selektywnie to odpady z grupy 15 z Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dn. 21 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r.
Nr 112 poz. 1206). Są to m.in.:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
Zbierane są na zasadzie selektywnej zbiórki w systemie workowym. Ponadto na terenach
szkół porozstawiane są specjalne pojemniki, tzw. gniazda recyklingowe, pełniące równieŜ
funkcję edukacyjną.
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czudec” przewiduje
selektywne zbiórkę odpadów tylko z grup: 15 01 01, 15 01 02, 15 02 04, 15 01 07. Natomiast
opakowania wielowarstwowe, podczas segregacji trafiają zazwyczaj do worków/pojemników
na makulaturę. Szacuje się, Ŝe jeden mieszkaniec gminy wytwarza ok. 70 kg rocznie odpadów
opakowaniowych, co daje w sumie ok. 820 Mg rocznie, natomiast odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji stanowią ok. 30% ich ilości.
19
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
c) odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych
Poza działalnością przemysłową, handlową i usługową, źródłem odpadów
niebezpiecznych są równieŜ gospodarstwa domowe.
Odpady, które zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów
komunalnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 września 2001 w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i są to:
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie
20 01 35* ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
W ruczip wskazano, Ŝe odpady te gromadzone w sposób selektywny, powinny być
przekazywane działającym w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Czudec, firmom. W roku 2007 w sposób selektywny zebrano
łącznie ponad 4,5 Mg odpadów niebezpiecznych.
ZUśYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest dwa razy w roku podczas akcji zbiórki
odp. wielkogabarytowych. Ponadto zgodnie z Ustawą oucz na stronie internetowej
20
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
www.bip.czudec.pl podane są dane teleadresowe firm, które zajmują się odbiorem tego
rodzaju odpadów na indywidualne zlecenie klienta.
Ilości zebranego na terenie gminy Czudec ZSEE corocznie wzrastają – w roku 2007
mieszkańcy przekazali 4,46 Mg „elektroodpadów”. Jest to jednak wartość prawie
dziesięciokrotnie niŜsza od określonej w Dyrektywie 2002/96/WE (WEEE), zobowiązującej
kraje członkowskie Unii (w tym równieŜ Polskę) do wykazania się zbiórką ZSEE na
poziomie 4 kg od jednego mieszkańca /rok.
PRZEPRACOWANE OLEJE
Na terenie Gminy obecnie stoi jeden pojemnik przeznaczony na zbiórkę olejów
przepracowanych. Usytuowany na stacji benzynowej przy ul. Strumykowej w Czudcu, do tej
pory zapełniony został w 2/3 tj. ok. 300 l zuŜytego oleju.
Planuje się postawienie kolejnego zbiornika (beczki) na stacji paliw w Babicy.
Odbiór tego odpadu zapewnia firma RAN-OIL Sp. z o.o. z Tarnowa, z którą Gmina ma
podpisaną stosowną umowę.
BATERIE
Selektywna zbiórka baterii przeprowadzana jest w ramach Podkarpackiego Systemu Zbiórki
ZuŜytych Baterii organizowanego przez ZK „WISŁOK” we współpracy z Firmą UsługowoHandlową „EKO – TOP” Sp. z o.o. z Rzeszowa. Pojemniki rozmieszczone zostały
w szkołach oraz w Urzędzie Gminy.
Z posiadanych przez Urząd Gminy w Czudcu danych wynika, Ŝe w roku 2007 zebrano tylko
14 kg zuŜytych baterii.
PRZETERMINOWANE LEKI
W celu wyeliminowania ze strumienia odpadów komunalnych przeterminowanych bądź nie
wykorzystanych lekarstw, gmina Czudec podjęła akcję ich regularnej zbiórki. Oddawać je
moŜna bezpłatnie w kaŜdej aptece na terenie gminy do specjalnych pojemników. Koszty
przedsięwzięcia pokrywa budŜet gminy, a odpady przekazywane są do przedsiębiorstwa
RAF-EKOLOGIA Jedlicze.
W roku 2007 zebrano 8 kg tych odpadów. Tak mała ilość wynika jednak z faktu, Ŝe
zorganizowaną zbiórkę przeterminowanych leków rozpoczęto w drugiej połowie 2007 r.
21
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Ze względu na wysokie koszty inwestycji, na terenie gminy nie utworzono Punktu
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i na obecną chwilę Gmina nie ma równieŜ tego
w najbliŜszych planach. Poza ww. stacjonarnymi punktami deponowania określonych
rodzajów odpadów niebezpiecznych, działające na terenie gminy podmioty odbierające
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadają odpowiednie zezwolenia
uprawniające je równieŜ do odbioru wybranych frakcji odpadów niebezpiecznych.
d) odpady wielkogabarytowe
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest przeprowadzana przez Gminę Czudec,
akcyjnie 2 razy w roku. Odpady są wystawiane przez mieszkańców w wyznaczone dni na
trasie zbierania. Ich odbiór zapewnia wybrana przez Urząd Gminy firma, a koszt
przedsięwzięcia całkowicie pokryty jest z budŜetu gminy. W roku 2006 zebrano łącznie
33,2 Mg odpadów wielkogabarytowych.
IV.
IDENTYFIKACJA
PROBLEMÓW
W
ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA
ODPADMI W GMINIE CZUDEC
Na terenie gminy, w gospodarce odpadami ciągle największym problemem są
nieustannie powstające dzikie wysypiska oraz zanieczyszczenie odpadami gleby, wód
powierzchniowych i podziemnych (poprzez zakopywanie odpadów lub ich składowanie
w nieodpowiednich miejscach) oraz powietrza (spalanie odpadów w piecach centralnego
ogrzewania). Spowodowane jest to nie tylko niską świadomością ekologiczną społeczeństwa,
ale takŜe brakiem odpowiednich uregulowań prawnych m.in. pozwalających samorządom
gminnym na wprowadzenie, bez uprzedniego przeprowadzania referendum, tzw. „podatku
śmieciowego”, który objąłby wszystkie gospodarstwa, a tym samym zmusił mieszkańców do
postępowania z odpadami zgodnie z przepisami prawa. Byłoby to tym bardziej korzystne, Ŝe
w takim przypadku prowadzenie przydomowych kompostowni oraz selektywnej zbiórki nie
tylko ograniczyłoby ilości odpadów trafiających na składowiska, lecz takŜe skutkowałoby
niŜszymi kosztami dla gospodarstwa.
Kolejnym problemem są ograniczone moŜliwości kontrolowania przez samorządy gminne
przedsiębiorców zbierających na terenie gminy odpady komunalne pod względem dalszego
z nimi postępowania.
22
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Miedzy innymi te ograniczenia powodują, Ŝe osiągniecie załoŜonych w Ustawie o odpadach
oraz krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami celów dotyczących redukcji
ilości składowanych odpadów komunalnych moŜe stać się praktycznie niemoŜliwe. Do tego
dochodzi daleka perspektywa wybudowania planowanego ZZO w Rzeszowie, do którego
naleŜeć miałaby gmina Czudec. Zbyt wysokie koszty i ekonomiczna nieopłacalność
wybudowania przez jedną gminę instalacji do odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów
powoduje, Ŝe nadal odpady w większości trafiają i będą trafiały na składowiska.
Kolejnym problemem jest powolny wzrost ilości mieszkańców objętych zorganizowaną
zbiórką odpadów komunalnych oraz mały postęp w selektywnej zbiórce, w tym równieŜ
odpadów niebezpiecznych wygenerowanych ze strumienia odpadów komunalnych, zaś brak
moŜliwości pełnego monitoringu przepływu strumienia odpadów powoduje m.in. niemoŜność
ustalenia rzeczywistych ilości wytwarzanych odpadów.
To najwaŜniejsze z problemów dotykających samorządy gminne, które odpowiedzialne są za
utrzymanie prawidłowej gospodarki odpadami na swoim terenie.
Celem niniejszej aktualizacji jest zaplanowanie maksymalnej redukcji ubocznych ich skutków
poprzez szeroką analizę i zaplanowanie odpowiednich działań.
V. PROGNOZA ZMIAN W GODPODAROWANIU ODPADAMI
Zgodnie z danymi pozyskanymi w Głównym Urzędzie Statystycznym, na terenach
wiejskich do 2015 r. moŜna będzie zanotować niewielki, choć dodatni przyrost naturalny
ludności.
Tab. Nr 8. Prognoza demograficzna dla gminy Czudec na lata 2009-2015
Liczba ludności
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
11 821
11 840
11 858
11 876
11 892
11 908
11 922
+0,16
+0,15
+0,15
+0,14
+0,13
+0,12
Przyrost liczby +0,17
ludności [%]
Wynikiem tego będzie wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych o ok. 1%
rocznie, przy czym dodać naleŜy, Ŝe skład morfologiczny wytwarzanych w gminie odpadów
komunalnych nie ulegnie znaczącej zmianie.
Tab. 9. Prognozowana masa wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych na terenie gminy Czudec [Mg]
Odpady komunalne:
2009
2011
2013
2015
23
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
-odpady zmieszane
(w tym odpady biodegradowalne)
-odpady zbierane opakowaniowe
(w tym odpady biodegradowalne)
2077,88
(748,04)
845,62
(211,41)
2119,65
(763,08)
862,62
(215,65)
2162,25
(778,42)
879,95
(219,98)
2205,71
(794,06)
897,64
(224,41)
-odpady wielkogabarytowe
-odpady biodegradowalne
-odpady niebezpieczne
121,03
959,45
18,13
123,46
978,73
18,50
125,94
998,4
18,87
128,47
1018,47
19,25
Dane szacunkowe, obliczone za WPGO
Rozwój świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa spowoduje objęcie znacznie
większej ilości mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, intensyfikację
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wygenerowanych z ich strumienia odpadów
niebezpiecznych.
Wśród
mieszkańców
gminy
rozpowszechnione
będzie
równieŜ
wykorzystanie odpadów biodegradowalnych - zielonych i kuchennych. To sprawi, Ŝe ilości
odpadów zbieranych selektywnie zwiększą się kosztem ilości zmieszanych odpadów
komunalnych, a wsparciem w redukcji ilości składowanych odpadów będzie realizacja
budowy ZZO. Odnotować będzie moŜna równieŜ eskalację ilości odpadów poddanych
procesom odzysku bądź unieszkodliwieniaw przeznaczonych do tego instalacjach.
PowyŜsze przewidywania sugerują spadek zanieczyszczenia gleby, wód oraz powietrza
spowodowanego nieprawidłową gospodarką odpadową.
VI. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI
W ostatnich latach na terenie gminy zanotowano wzmoŜenie działań na rzecz ochrony
środowiska związanych z gospodarką odpadami. Działania te naleŜy jednak uporządkować,
usprawnić oraz określić nowe cele. Takie właśnie zadanie ma niniejsza aktualizacja GPGO.
Warto nadmienić, Ŝe w stosunku do poprzedniego PGO, ogólnie przyjęta hierarchia działań
nie uległa zmianie. Zgodnie z nią celem gospodarki odpadami jest:
a) zapobieganie powstawania odpadów - minimalizacja ich ilości,
b) maksymalne wykorzystanie powstałych odpadów,
c) unieszkodliwianie odpadów, nie nadających się do wykorzystania, bądź ich
pozostałości,
d) składowanie odpadów.
Następnym krokiem jest wytyczenie realnych do osiągnięcia celów, zaplanowanie
odpowiednich posunięć oraz ich realizacja. Wszystkie planowane działania powinny być
zgodne z KPGO, WPGO oraz PPGO.
Zgodnie z tymi wytycznymi gmina Czudec wytyczyła następujące cele:
24
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Edukacja ekologiczna –podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie:
a) minimalizacji wytwarzania odpadów,
b) segregacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
c) kompostowania odpadów organicznych,
d) właściwego postępowania z odpadami,
e) szkodliwości odpadów dla środowiska naturalnego (w tym odpadów
niebezpiecznych).
Świadomość ekologiczna społeczeństwa jest bardzo waŜnym elementem przy osiąganiu
prawidłowej gospodarki odpadami. W celu rozpowszechnienia postaw proekologicznych, pro
odpadowych, konieczne jest systematyczne przeprowadzanie akcji edukacyjnych związanych
z tą problematyką. Ich zadaniem ma być promowanie oszczędzania surowców, recyklingu,
korzystania z produktów wielorazowego uŜytku, materiałów wysokiej trwałości itp.
Edukacja ekologiczna prowadzona będzie wśród społeczeństwa w kaŜdej grupie wiekowej,
począwszy od
najmłodszych
(w wieku
przedszkolnym),
poprzez
uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, jak równieŜ wśród osób w wieku średnim i starszych.
MoŜna to osiągnąć dzięki współpracy z placówkami oświatowymi (przedszkola,
szkoły), lokalną prasą, organizacjami ekologicznymi, parafiami oraz za pomocą ulotek, akcji
plakatowych, zebrań wiejskich, konkursów itp.
NaleŜy podkreślić, Ŝe dobrze prowadzona edukacja ekologiczna, to połowa sukcesu w drodze
do wypracowania prawidłowej, praktycznej postawy mieszkańców.
Niekoniecznie wymaga ona duŜych nakładów finansowych, ale na pewno ogromnego
zaangaŜowania osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska / gospodarkę odpadami
w gminie.
współpraca przy tworzeniu/budowie ZZO
Wg aktualnego WPGO oraz wcześniejszych załoŜeń, gmina Czudec naleŜeć będzie do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rzeszowie.
Aby budowa takiego obiektu była ekonomicznie uzasadniona, powinna mieć
przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru
zamieszkałego przez min. 150 tys. osób. Dlatego ZZO Rzeszów obejmował będzie
11 gmin z powiatu rzeszowskiego i strzyŜowskiego: Krasne, Lubenia, Sokołów Młp.,
Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Wiśniowa, StrzyŜów, Niebylec, Frysztak, Czudec oraz
miasto Rzeszów.
Wg wariantu I ZZO Rzeszów będzie posiadał:
25
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
- sortownię
- instalację do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych
- stanowisko do demontaŜu odpadów wielkogabarytowych
- instalację do rozdrabniania gruzu budowlanego
- pomieszczenia magazynowe
Wariant II przyjmuje, ze na ZZO Rzeszów będą się składać:
- instalacja termicznego przekształcania odpadów
- stanowisko do demontaŜu odpadów wielkogabarytowych
- instalacja do rozdrabniania gruzu budowlanego
- pomieszczenia magazynowe
- lokalne kompostownie odpadów zielonych
Ponadto w ramach ZZO Rzeszów planuje się utworzyć:
- stacje przeładunkowe zintegrowane z ZZO z moŜliwym doposaŜeniem w sortownię
odpadów z selektywnej zbiórki
- punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych
- kompostownie odpadów zielonych
Szacunkowy koszt budowy ZZO Rzeszów będzie wynosił ok. 85 mln zł (przy wariancie I)
lub ok. 250 mln zł (wariant II). Koszty te podzielone zostaną pomiędzy wszystkie
naleŜące do niego gminy proporcjonalnie do ilości ich mieszkańców.
Lokalizację ZZO na terenie woj. podkarpackiego pokazuje mapa nr 3.
26
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Mapa 3
lokalizacja planowanych ZZO
kierunek przepływu odpadów komunalnych
27
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
WdraŜanie/udoskonalanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz
niebezpiecznych
wygenerowanych
ze strumienia
odpadów komunalnych,
a przede wszystkim:
a) rozpowszechnienie/udoskonalenie zbiórki baterii, olejów przepracowanych
oraz przeterminowanych leków,
b) zbiórka środków ochrony roślin i opakowań po nich,
c) zbiórka odpadów budowlanych i remontowych,
d) zbiórka świetlówek.
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy jest prowadzony
prawidłowo i aktualnie gmina nie planuje zmian w tym systemie.
Aby zwiększyć ilość selektywnie zebranych odpadów, naleŜy przede wszystkim
uświadomić społeczeństwo o wszechstronnych korzyściach płynących z tego procesu. Tu
wielką rolę odgrywać ma edukacja ekologiczna.
Podobne działania powinny być podjęte przy zbiórce przeterminowanych lekarstw, olejów
odpadowych oraz zuŜytych baterii, z tym, ze w przypadku dwóch ostatnich naleŜy
zwiększyć ilość pojemników na te odpady, tym samym zwiększając dostępność punktów
ich deponowania.
Zbiórkę świetlówek początkowo moŜna oprzeć o rozmieszczenie odpowiednio
oznakowanych pojemników w sklepach z art. elektrycznymi i elektronicznymi lub
przemysłowymi, natomiast dla środków ochrony roślin punktami składowania mogą być
sklepy z art. rolniczymi czy ogrodniczymi.
Zbiórka odpadów remontowych i budowlanych wymaga bardziej przemyślanych działań.
Wyznaczenie miejsc składowania jest niedopuszczalne ze względu na zagroŜenie
powstania wielkiego „dzikiego wysypiska” odpadów zmieszanych. Jedynym sensownym
rozwiązaniem będzie poszerzenie zakresu zbiórki odpadów wielkogabarytowych o ww.
rodzaj odpadów, skutkiem czego mieszkańcy w sposób legalny, bezpieczny i bezpłatny
będą mogli oddawać zalegające, niewykorzystane odpady z remontów oraz budów.
Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk oraz wyeliminowanie praktyki ich
tworzenia
Powstawanie dzikich wysypisk odpadów jest problemem kaŜdej gminy, gdyŜ to one są
odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie.
Nielegalnie utworzone wysypiska odpadów mają negatywny wpływ na kaŜdą składową
środowiska naturalnego tym bardziej, Ŝe wśród gromadzonych w niedozwolonych
28
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
miejscach odpadów często znajdują się odpady niebezpieczne jak np.: azbest, oleje,
resztki
farb,
lakierów,
opakowania
po
pestycydach,
przeterminowane
lub
niewykorzystane lekarstwa, baterie itp.
Ponadto bardzo trudno jest zlokalizować wszystkie powstające dzikie wysypiska, a o ich
obecności najczęściej alarmują mieszkańcy.
Aby móc prowadzić inwentaryzację nielegalnych składowisk odpadów, naleŜy podjąć
współpracę z sołtysami, lokalnymi działaczami, mieszkańcami oraz innymi osobami,
które mogą dostarczać informacje o pojawiających się lub juŜ zalegających wysypiskach.
KaŜdy taki przypadek skutkował będzie wszczęciem postępowania administracyjnego,
a kaŜde ewentualne wykrycie sprawcy zostanie nagłośnione w celu powstrzymania
potencjalnych naśladowców tego typu wykroczeń.
DuŜą rolę odgrywać będą systematyczne, wyrywkowe kontrole właścicieli nieruchomości
pod względem postępowania z wytwarzanymi na terenie posesji odpadami oraz
posiadania umowy z firmą działającą na terenie gminy w zakresie odbioru odpadów
komunalnych.
Objęcie zorganizowaną zbiórką 100% mieszkańców
Zadanie to ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowych postaw i postępowania
mieszkańców z wytwarzanymi przez nich odpadami. Znaczną wartość będzie tu miała
sprawnie przeprowadzana edukacja ekologiczna, a takŜe systematyczne kontrole, jednak
rezultat objęcia wszystkich gospodarstw zbiórką odpadów jest moŜliwe tylko przy
wprowadzeniu tzw. podatku śmieciowego.
PoniewaŜ debaty na temat zmiany uocz pod tym katem trwają od kilku lat, załoŜono ten
cel jako długoterminowy mając nadzieję na moŜliwość wprowadzenia odgórnej opłaty za
oddawanie odpadów bez uprzedniego przeprowadzania referendum.
W międzyczasie administracja gminna będzie systematycznie przeprowadzała kampanie
informacyjne o obowiązku zawarcia umowy na odbiór nieczystości z terenu swoich
posesji.
W przypadku, gdy zapis o referendum nie zostanie wykreślony z ustawy, władze gminy
nadal będą starały się objąć umowami 100% mieszkańców gminy.
29
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Weryfikacja
i
ewentualna
korekta
Regulaminu
utrzymania
czystości
i porządku na ternie gminy Czudec
Jak wspomniano na wstępie opracowania, ustawy bezpośrednio lub pośrednio
dotyczące problematyki odpadowej co jakiś czas ulegają zmianom. Powstają teŜ nowe.
Zadaniem pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za ochronę środowiska
i gospodarkę odpadami jest ich znajomość, a zadaniem władz jest dostosowanie do nich
miejscowego prawa.
Dlatego naleŜy stale mieć na uwadze fakt, Ŝe pewne prawa i obowiązki zarówno
obywateli jak i samorządu gminnego mogą ulec zmianie, dezaktualizacji lub odwrotnie pojawią się nowe przepisy.
Korekta regulaminu powinna być zastosowana w celu moŜliwości ewentualnego
egzekwowania od mieszkańców dostosowania się do wszystkich nałoŜonych obowiązków
jak równieŜ do roszczenia przez nich swoich praw.
Stałe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska
w gminie (pracownika UG)
Aby gmina mogła sprawnie funkcjonować i wywiązywać się ze wszystkich ustawowo
narzuconych jej obowiązków dotyczących m.in. gospodarki odpadami i ochrony
środowiska (utrzymania czystości i porządku) na swoim terenie, samorząd gminny
powinien mieć wykwalifikowaną kadrę pracowniczą odpowiedzialną za powyŜsze
zagadnienia.
Kwalifikacje i doświadczenie zdobywa się poprzez działania naleŜące do zakresu
obowiązków pracownika/ów. Jednak dla skutecznego oraz bezbłędnego wypełniania
zadań / rozwiązywania problemów / rozpracowania zagadnień niezbędna jest teŜ wiedza
teoretyczna oraz konfrontacja z osobami o większym doświadczeniu i wiedzy. Dlatego
niezbędne jest korzystanie ze szkoleń, spotkań, konferencji, wykładów itp., dzięki którym
pracownik zdobędzie nową wiedzę pomocną w rozwiązywaniu napotykanych w tej
dziedzinie problemów.
Osiągnięcie
załoŜonych
celów
redukcji
ilości
składowanych
odpadów
komunalnych
ZałoŜenia KPGO oraz WPGO, zgodnie z uoo, wskazują konieczność redukcji ilości
składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i wyznaczają terminy
oraz poziomy tych redukcji na poziomie:
30
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
do 75% w 2010 r.
do 50% w 2013 r.
do 35% w 2020 r.
w stosunku do ilości wytworzonych odpadów na terenie gminy w roku 1995.
Obowiązek ten dotyczy równieŜ gminy Czudec. PoniewaŜ na terenie gminy odpady
komunalne zbierane i transportowane są przez prywatne firmy, gmina nie ma moŜliwości
dostosować do powyŜszych wymagań poprzez podjecie bezpośrednich działań w zakresie
dalszego postępowania z odpadami. Ten obowiązek przejęły firmy posiadające
zezwolenie wójta gminy Czudec na odbiór odpadów komunalnych.
W zezwoleniach tych wyszczególnione są warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca
działający w powyŜszym zakresie na terenie gminy. Jego obowiązkiem jest m.in.
ograniczenie ilości składowanych odpadów w ilości zgodnej z załoŜeniami KPGO
i WPGO tj.:
do roku 2010 nie więcej niŜ 435,12 Mg/rok tj. 36,75 kg/os/rok
do roku 2013 nie więcej niŜ 291,35 Mg/rok tj. 24,5 kg/os/rok
do roku 2020 nie więcej niŜ 214.89 Mg/rok tj. 17,15 kg/os/rok
przy załoŜeniu, Ŝe w 1995 r. mieszkaniec gminy w ciągu jednego roku wytworzył 49 kg
odpadów biodegradowalnych.
Kontrola dostosowania się do zapisów zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy Czudec jest moŜliwa dzięki wynikającemu z art. 9 a, ust. 2, ppkt. 1-4,
obowiązkowi przedkładania wójtowi gminy informacji o ilości zebranych odpadów oraz
szczegółowe wskazanie ilości i sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów
odpadów. W przypadku naruszania, mimo upomnień, warunków zezwolenia, wójt gminy po
dokonaniu określonej procedury, moŜe je cofnąć w drodze decyzji.
Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Czudec
W myśl art. 14 ust. 12 b i 13 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39 Poz. 251 j.t.), organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata
„Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami”, które przedkłada Radzie
Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do 31 marca, po upływie okresu
sprawozdawczego.
Celem takiego opracowania jest zobrazowanie obecnego stanu gospodarki odpadami
w gminie oraz porównanie go ze stanem wyjściowym. W sprawozdaniu tym analizie poddane
31
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
zostaną postępy w realizacji zapisanych w GPGO zadań, a w razie ich nie wykonania bądź
ewentualnych opóźnień, wyjaśnione powody takiego stanu rzeczy.
Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na
lata 2012-2015 ( z uwzględnieniem lat 2016-2019)
Art. 14 Ustawy dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, nakłada na organ
wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia co 4 lata aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami.
Dokonywanie co pewien okres modyfikacji PGO podyktowane jest koniecznością znalezienia
optymalnego rozwiązania problemu, jakim jest zarządzanie powstałymi na terenie gminy
odpadami (poprzez stworzenie najbardziej efektywnego systemu) dla osiągnięcia określonych
przepisami prawa wymogów.
JuŜ teraz zauwaŜyć moŜna, Ŝe działania gminy w zakresie gospodarowania odpadami stały się
bardziej metodyczne i naleŜy spodziewać się podejmowania dalszych planowych kroków,
zgodnych z wytycznymi zawartymi w kolejnych aktualizacjach PGO.
Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych zmieszanych zebranych
na terenie gminy
Przeprowadzana raz na jakiś czas analiza reprezentatywnych próbek zmieszanych
odpadów komunalnych, dostarczyć moŜe wiele cennych informacji, m.in. o zawartości
odpadów, które powinny być wyselekcjonowane „u źródła”. Posiadanie tych danych oraz
odpowiednio przeprowadzone kampanie edukacyjne, skutkować będą zmniejszeniem ilości
składowanych odpadów, a tym samym osiągnięcie przez gminę odpowiednich, wymaganych
prawem, poziomów.
32
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
VII. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA PRZY REALIZACJI ZADAŃ
Tab. Nr 10
Lp.
ZADANIE
1
Edukacja ekologiczna –
podnoszenie świadomości
społeczeństwa
Współpraca przy
tworzeniu/budowie ZZO
WdraŜanie/udoskonalanie
selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
oraz niebezpiecznych
wygenerowanych ze
strumienia odpadów
komunalnych
Inwentaryzacja i
likwidacja dzikich
wysypisk oraz
wyeliminowanie praktyki
ich tworzenia
Objęcie zorganizowaną
zbiórką 100%
mieszkańców
Weryfikacja i ewentualna
korekta Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy
Czudec
Stałe podnoszenie
kwalifikacji osób
odpowiedzialnych za
ochronę środowiska w
gminie (pracownika UG)
Osiągnięcie załoŜonych
celów redukcji ilości
składowanych
biodegradowalnych
odpadów komunalnych
Opracowanie
sprawozdania z realizacji
Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy
Czudec
Opracowanie aktualizacji
Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy
Czudec na lata 2012-2015
( z uwzględnieniem lat
2016-2019)
Badanie składu
morfologicznego odpadów
komunalnych zmieszanych
zebranych na terenie
gminy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LATA
SPOSÓB FINANSOWANIA
Cele krótkoterminowe
2008-2011
Środki własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
Szacunkowe koszty
zadania [tys. zł]
2,0/rok
Środki własne, dotacje UE
2008-2011
2 000,0
2008-2011
Środki własne, dotacje UE
10,0/rok
2008-2011
Środki własne
10,0/rok
2008-2011
Środki własne
10,0/rok
2008-2011
-
2008-2011
Środki własne
2,5/rok
2008-2011
Środki własne
10,0/rok
2011
Środki własne
2,0
2011
Środki własne
3,0
2010
Środki własne
0,5/rok
33
Inwestycja
beznakładowa
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Edukacja ekologiczna –
podnoszenie świadomości
społeczeństwa
Współpraca przy
tworzeniu/budowie ZZO
Inwentaryzacja i
likwidacja dzikich
wysypisk oraz
wyeliminowanie praktyki
ich tworzenia
Weryfikacja i ewentualna
korekta Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy
Czudec
Stałe podnoszenie
kwalifikacji osób
odpowiedzialnych za
ochronę środowiska w
gminie (pracownika UG)
Osiągnięcie załoŜonych
celów redukcji ilości
składowanych
biodegradowalnych
odpadów komunalnych
Opracowanie
sprawozdania z realizacji
Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy
Czudec
Opracowanie aktualizacji
Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy
Czudec na lata 2012-2015
( z uwzględnieniem lat
2016-2019)
Badanie składu
morfologicznego odpadów
komunalnych zmieszanych
zebranych na terenie
gminy
Cele długoterminowe
2012-2015
Środki własne,
WFOŚiGW,
2012-2015
NFOŚiGW,
2,0/rok
Środki własne, dotacje UE
2 000,0
2012-2015
Środki własne
2012-2015
-
2012-2015
Środki własne
2012-2015
Środki własne
10,0/rok
Inwestycja
beznakładowa
2,5/rok
10,0/rok
2013,2015
Środki własne
2,0
2012
Środki własne
3,0
2012,2014
Środki własne
0,5/rok
VIII. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA
ŚRODOWISKO
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 66 poz. 620), gminne plany gospodarki odpadami powinny zawierać
analizę oddziaływania projektu Planu na środowisko.
Wytyczone cele i zadania określone w niniejszym dokumencie, z załoŜenia mają słuŜyć
ochronie środowiska: kaŜde z ich ostatecznie zapobiega zanieczyszczeniom lub prowadzi do
poprawy bądź zachowania czystości poszczególnych jego komponentów.
34
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Nadmienić naleŜy, Ŝe brak działań ze strony gminy spowoduje niekorzystne oddziaływanie na
środowisko, a w najlepszym wypadku, jego stan pozostanie bez zmian:
Nazwa zadania
Efekty braku działań
Efekty przy podjęciu
działań
Edukacja ekologiczna –
podnoszenie świadomości
społeczeństwa
Nie ulegnie zmianie świadomość
społeczeństwa o szkodliwym wpływie
na środowisko działań takich jak:
spalanie, zakopywanie czy porzucanie
w nieodpowiednich miejscach
odpadów. Skutkiem tego będzie dalsze,
nieprawidłowe postępowanie części
społeczeństwa z odpadami ,
powstawanie nowych dzikich
wysypisk, a w efekcie końcowymzanieczyszczenie środowiska.
W przypadku zaniechania utworzenia
ZZO, istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe
firmy odbierające od mieszkańców
gminy odpady, dla obniŜenia kosztów
działalności, pozbywać się ich mogą
w najtańszy, nie koniecznie do końca
legalny lub zgodny z załoŜeniami pep,
sposób.
Dzięki prawidłowo prowadzonej
gospodarce odpadami wytwarzanymi
na terenie swoich gospodarstw oraz
rozwojem selektywnej zbiórki
odpadów, docelowo skutkować będzie
zmniejszeniem zanieczyszczenia
środowiska tj. gleb, wód i powietrza
Współpraca przy
tworzeniu/budowie ZZO
WdraŜanie/udoskonalanie
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych oraz
niebezpiecznych
wygenerowanych ze strumienia
odpadów komunalnych
Osiągnięcie załoŜonych celów
redukcji ilości składowanych
biodegradowalnych odpadów
komunalnych
Objęcie zorganizowaną zbiórką
100% mieszkańców
Inwentaryzacja i likwidacja
dzikich wysypisk oraz
wyeliminowanie praktyki ich
tworzenia
Odpady o cechach surowców wtórnych
znajdujące
się
w
strumieniu
zmieszanych odpadów komunalnych,
trafiać będą zamiast do odzysku-na
składowiska,
zapełniając
je
w
ekspresowym tempie. A brak selekcji
frakcji odpadów niebezpiecznych ze
strumienia
odp.
komunalnych
skutecznie zanieczyszczą gleby i wody.
Nie
włączenie
wszystkich
mieszkańców
w
zorganizowaną
zbiórkę odpadów, przy stale rosnących
kosztach wywozu odpadów, przyczyni
się do powstawania coraz większej
ilości dzikich wysypisk, stosowania
redukcji ilości odpadów poprzez
spalanie ich w przydomowych
kotłowniach lub ich zakopywanie.
Brak reakcji organu wykonawczego
gminy na powstawanie nielegalnych
wysypisk odpadów, nie zmieni
mentalności społeczeństwa w zakresie
postępowania z odpadami i nie
wyeliminuje praktyki ich tworzenia.
Efektem tego będzie notoryczne
zaśmiecenie
terenu
gminy,
co
spowoduje trwałe zanieczyszczenie
gleb,
wód
podziemnych
i
powierzchniowych
oraz powietrza.
Ponadto niekorzystnie wpłynie to na
walory krajobrazowe gminy.
35
Gmina Czudec mając zapewniony
odbiór zmieszanych odpadów
komunalnych pochodzących z jej
terenu, będzie miała kontrolę nad
sposobem ich zagospodarowania przez
działające na terenie gminy firmy oraz
pewność, Ŝe na składowiska kierowane
będą tylko te odpady, których nie
moŜna przetworzyć lub unieszkodliwić
w inny sposób, a to ograniczy tempo
zapełniania składowisk odpadów
Prowadzenie
selektywnej
zbiórki
odpadów „u źródła” przedłuŜy okres
eksploatacji składowisk, dzięki czemu
redukcji
ulegną
ilości
nowo
otwieranych. Ponadto ograniczone
zostaną działania związanie z paleniem
odpadów
w
przydomowych
kotłowniach. Wpływy z selektywnej
zbiórki (opłata produktowa) pozwolą
na zwiększenie wydatków gminy na
poprawę stanu środowiska.
Objęcie wszystkich mieszkańców
zorganizowaną zbiórką odpadów,
wymusi na społeczeństwie prawidłowe
postępowanie z wytworzonymi na
terenie ich gospodarstw, odpadami. To
ograniczy ilości powstających dzikich
wysypisk, a w końcowym ogniwie –
poprawę
wszystkich
elementów
środowiska naturalnego.
Inwentaryzacja nielegalnych wysypisk
pozwoli na podjęcie planowych działań
w celu ich likwidacji, a co za tym idzie
- poprawy jakości poszczególnych
komponentów środowiska lub nawet,
w skrajnych przypadkach, eliminacji
zagroŜenia utraty zdrowia przez
mieszkańców (częstym przypadkiem
jest porzucanie odpadów, równieŜ
niebezpiecznych,
w
miejscach
znajdujących się w pobliŜu ujęć wód
podziemnych, wykorzystywanych do
celów pitnych) oraz wyeliminowanie
praktyki ich tworzenia, co z kolei ma
na
celu
trwałe
zapobieganie
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Weryfikacja i ewentualna
korekta Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
gminy Czudec
Stałe podnoszenie kwalifikacji
osób odpowiedzialnych za
ochronę środowiska w gminie
(pracownika UG)
Badanie składu morfologicznego
odpadów komunalnych
zmieszanych zebranych na
terenie gminy
Brak odpowiednio sporządzonego
Ruczip spowoduje, Ŝe stanie się on
martwym aktem prawa miejscowego,
nie
pozwalającym
na
jego
wykorzystanie przy egzekwowaniu od
obywateli obowiązku właściwego
postępowania z odpadami .
Pracownicy
Urzędu
Gminy
odpowiedzialni za ochronę środowiska,
a w tym i gospodarkę odpadami, bez
poddawania
ich
koniecznym
szkoleniom, nie będą posiadać
aktualnej, niezbędnej do prowadzenia
działań, wiedzy. Brak kompetencji
prowadzi do podejmowania błędnych
kroków lub nie podejmowania ich
wcale, co z całą pewnością nie będzie
słuŜyć.
Brak
wiedzy
o
składzie
morfologicznym oddawanych przez
potencjalnego
mieszkańca
gminy
odpadów
nie
pozwoli
na
przeprowadzenie szczegółowej analizy
podjęcie konkretnych działań w celu
„oczyszczenia” zmieszanych odpadów
z niepoŜądanych frakcji, skutkiem
czego na składowiska nadal trafiać
będą większe ilości odpadów, a w nich
surowce moŜliwe do odzysku oraz
substancje niebezpieczne.
zanieczyszczaniu oraz zachowanie
czystości wód, gleb i powietrza.
Posiadanie aktualnych zapisów Ruczip
pozwoli na wykorzystanie ich, w razie
konieczności, do wyegzekwowania od
obywateli
gminy
właściwego
postępowania z odpadami .
Dzięki
regularnym,
niezbędnym
szkoleniom,
pracownicy
odpowiedzialni
za
zagadnienia
związane m.in.z gospodarką odpadami,
poprzez
efektywne,
przemyślane
i zgodne z prawem działania,
przyczynią się do trwałej poprawy
kondycji środowiska, zachowania jego
aktualnego stanu lub teŜ nie
dopuszczenia zachwiania w nim
równowagi.
Efektem znajomości zawartości tzw.
„czarnego worka” będzie (poprzez
stosowanie ściśle ukierunkowanych
akcji edukacyjnych) wyeliminowanie
„niepoŜądanych” frakcji znajdujących
się w tego typu odpadach, co z jednej
strony
obniŜy
koszty
odbioru
odpadów, z drugiej zaś - co
waŜniejsze,
da
pewność,
Ŝe
odpowiednie odpady trafiły do
właściwych im odbiorców, a na
składowiskach zdeponowana zostanie
pozostała, nie nadająca się do
wykorzystania lub unieszkodliwienia,
część odpadów.
- brak działań w zakresie udoskonalania selektywnej zbiórki odpadów spowoduje
PoniewaŜ na terenie gminy Czudec brak jest jakichkolwiek instalacji do przetwarzania lub
utylizacji odpadów, nie podniesiono tu kwestii oddziaływania na środowisko sposobu
zagospodarowania odpadów.
IX.
SPOSOBY MONITORINGU
Ocena realizacji GPGO oparta będzie głównie na wskaźnikach monitorowania stanu
gospodarki odpadami w gminie, przedstawionych w tab. Nr 8. Natomiast źródłem danych
będą informacje na bieŜąco gromadzone w bazie danych właściwego wydziału Urzędu
Gminy.
Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 12 b ustawy o odpadach organy wykonawcze gmin mają
obowiązek sporządzania co 2 lata sprawozdań z realizacji GPGO. Na ich podstawie,
w kolejnych okresach planistycznych moŜna będzie zweryfikować załoŜone cele i zadania
oraz nanieść ewentualne poprawki.
36
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Tab. Nr 11
Lp. Nazwa wskaźnika
Jednostka
1
Masa wszystkich zebranych odpadów komunalnych
Mg/rok
2
Masa składowanych odpadów komunalnych
Mg/rok
3
Odsetek składowanych odpadów komunalnych w stosunku do wszystkich
zebranych odpadów
4
Masa zebranych odpadów biodegradowalnych
Mg/rok
5
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
składowiskach odpadów
Mg/rok
6
Odsetek odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowiskach odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 r. na
terenie gminy Czudec
%
7
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie (ogółem)
8
Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie (ogółem)
9
Masa odpadów z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie
10
Odsetek odpadów z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie
11
Masa odpadów ze szkła zebranych selektywnie
12
Odsetek odpadów ze szkła zebranych selektywnie
13
Masa odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie
14
Odsetek odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie
15
Masa odpadów komunalnych poddanych odzyskowi
16
Odsetek odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w stosunku do
masy wszystkich zebranych odpadów
%
17
Masa zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych (ze strumienia
odpadów komunalnych)
Mg/rok
18
Odsetek zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych (ze strumienia
odpadów komunalnych)
%
19
Masa zebranych ZSEE
%
Mg/rok
%
Mg/rok
%
Mg/rok
%
Mg/rok
%
Mg/rok
Mg/rok
37
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
X.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie
Niniejsza aktualizacja, której sporządzenie jest obowiązkiem administracji gminnej
wynikającym z Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz.
251), jest kontynuacją pierwszego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy nr XXX/210/2005 w dniu 28 stycznia 2005 r. jako
Związkowy Plan Gospodarki Odpadami.
PoniewaŜ w roku 2005 gmina Czudec wystąpiła ze Związku Komunalnego „WISŁOK”,
opracowanie to dotyczy wyłącznie gminy Czudec.
Zapisy Planu są zgodne z polityką ekologiczną państwa, Planami wyŜszego szczebla
oraz obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami.
Plan ten jest równieŜ integralną częścią aktualizacji gminnego Programu Ochrony
Środowiska.
Obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Czudec wraz z identyfikacją
problemów w zakresie zarządzania odpadami
Na terenie gminy Czudec w roku 2006 od właścicieli nieruchomości zebrano ok. 515
Mg wszystkich odpadów. Po zmieszanych odpadach biodegradowalnych, największy procent
zajmują odpady ze szkła (24,26%), a następnie odpady z tworzyw sztucznych (9,1%).
Działa tu workowy system zbierania odpadów z moŜliwością selektywnej zbiórki, który
wsparty jest tzw. gniazdami recyklingowymi ustawionymi na terenach szkół.
W gminie Czudec odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zajmują się trzy firmy
posiadające stosowne zezwolenia Wójta Gminy.
Do tej pory nie wszyscy mieszkańcy gminy podpisali umowę na odbiór odpadów z terenu
swoich posesji. Ilość umów stanowi obecnie 57,92% gospodarstw.
Gmina Czudec posiada zorganizowana zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, baterii,
przeterminowanych leków, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zuŜytych olei.
Występują tu następujące, najwaŜniejsze problemy;
1. Notoryczne powstawanie nielegalnych wysypisk odpadów
2. Brak uregulowań prawnych pozwalających gminom przejąć od mieszkańców
obowiązek
pozbywania
się
zebranych
na
terenie
nieruchomości
odpadów
komunalnych bez konieczności uprzedniego przeprowadzania referendum.
3. Brak moŜliwości pełnej kontroli podmiotów odbierających na terenie gminy odpady
komunalne w zakresie dalszego postępowania z zebranymi odpadami
38
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
4. Mały procent gospodarstw objęty zorganizowaną zbiórką odpadów oraz posiadających
stosowne umowy z działającymi na terenie gminy odbiorcami odpadów
5. Słaba świadomość ekologiczna społeczeństwa
6. Składowiska ciągle głównym odbiorcą odpadów komunalnych
Prognozy
Wzrost liczby ludności oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa, spowodują z jednej
strony eskalację ilości zbieranych odpadów z terenu gminy, a z drugiej postęp w ich
selektywnej zbiórce odpadów, w tym równieŜ odpadów niebezpiecznych.
Dzięki budowie ZZO oraz innych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
ilości składowanych odpadów ulęgną redukcji, zwiększy się natomiast ilość odpadów
poddawanych procesom odzysku (lub unieszkodliwieniu w przeznaczonych do tego
instalacjach).
Cele i kierunki działań
Dla poprawy stanu środowiska naturalnego, gmina Czudec wytyczyła sobie następujące cele
i zadania do realizacji:
Cele krótkoterminowe:
WdraŜanie/udoskonalanie
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych
oraz
niebezpiecznych wygenerowanych ze strumienia odpadów komunalnych
Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk oraz wyeliminowanie praktyki ich
tworzenia
Objęcie zorganizowaną zbiórką 100% mieszkańców
Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec
Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 20122015 ( z uwzględnieniem lat 2016-2019)
Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych zmieszanych zebranych na
terenie gminy
Cele długoterminowe
Edukacja ekologiczna – podnoszenie świadomości społeczeństwa
Współpraca przy tworzeniu/budowie ZZO
Weryfikacja i ewentualna korekta Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie
gminy Czudec
Stałe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w gminie
(pracownika UG)
39
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Osiągnięcie załoŜonych celów redukcji ilości składowanych biodegradowalnych odpadów
komunalnych
Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec
Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych zmieszanych zebranych na
terenie gminy
PowyŜsze działania doprowadzić mają do udoskonalenia systemu zarządzania
wytworzonymi na terenie gminy Czudec odpadami, a ostatecznie – do poprawy stanu
środowiska.
Natomiast ocena realizacji tych działań opierać się będzie głównie na określonych
parametrach, będących doskonałym wskaźnikiem osiągniętych efektów ekologicznych.
Bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Związkowy Plan Gospodarki odpadami dla Gmin Związku komunalnego „WISŁOK”
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2005-2006
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu StrzyŜowskiego
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
WIOŚ: „Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku”
Zasoby internetowe
40
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
WYBRANE AKTY PRAWNE (stan na dzień 31.08.2008 r.):
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 251 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Akty zmieniające
Adres publikacyjny
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1208
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 441
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
Adres publikacyjny
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1734
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1595
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 620
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 154
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 333
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 356
eksploatacji
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw
Akty wykonawcze
Tytuł
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy
odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu
rejestracji.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport
nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe odpady nie są niebezpieczne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i
urządzeniami
41
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czudec na lata 2008-2011
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 965
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 136
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport
nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport
nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
Opracowała: Alicja Drozd
42

Podobne dokumenty