BIW nr 1/18 /2015 - Ministerstwo Obrony Narodowej

Komentarze

Transkrypt

BIW nr 1/18 /2015 - Ministerstwo Obrony Narodowej
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Departament Komunikacji Społecznej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, tel. +48 261 840 230
[email protected], www.mon.gov.pl
BIULETYN INFORMOWANIA WEWNĘTRZNEGO
Nr 1/18 (439) z 1.04.2015 r.
Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 82 Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2014 roku w sprawie nadania
statutu Ministerstwu Obrony Narodowej – od 1 kwietnia w nowej strukturze urzędu MON rozpoczął funkcjonowanie
Departament Komunikacji Społecznej, który powstał z przeformowania Departamentu Prasowo-Informacyjnego
i Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.
Departament Komunikacji Społecznej odpowiada za zarządzanie procesem komunikacji społecznej w wymiarze
zewnętrznym i wewnętrznym oraz za utrzymanie systemu komunikacji strategicznej w resorcie.
Celem Departamentu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych
społeczeństwa i resortu w sprawach dotyczących właściwości resortu, a w szczególności działalności Sił Zbrojnych,
tradycji orężnych, wiedzy i świadomości obronnej oraz dostarczanie informacji o społecznym odbiorze działań
resortu.
Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:
1) monitorowanie środowiska informacyjnego, pozyskiwanie badań opinii publicznej i badań w środowisku resortu
oraz analiza ich wyników;
2) definiowanie celów strategicznych w obszarze komunikacji społecznej oraz wspieranie działalności koordynatora
do spraw komunikacji strategicznej resortu;
3) projektowanie i realizowanie zintegrowanych kampanii i działań komunikacyjnych resortu, w szczególności:
medialnych, informacyjnych, promocyjnych, wizerunkowych, edukacyjnych, kulturalnych, okolicznościowych oraz ich
ewaluacja;
4) organizacja i wsparcie merytoryczne działalności służby komunikacji społecznej w resorcie;
5) zarządzanie tożsamością resortu poprzez dostępne narzędzia komunikacji;
6) organizacja systemu komunikacji wewnętrznej w resorcie;
7) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w ramach porozumień i umów
w zakresie umacniania obronności państwa poprzez udostępnianie zasobów majątkowych wojska na podstawie
planów współpracy, udzielanie dotacji celowych na realizację zadań publicznych oraz nieodpłatne przekazywanie
mienia ruchomego Skarbu Państwa oraz rozpatrywanie wniosków o zawarcie porozumień z Ministrem
i obejmowanie przez Ministra patronatów honorowych;
8) pełnienie funkcji naczelnego redaktora serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa i koordynatora
działań komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w tym zakresie;
9) Realizowanie polityki informacyjnej resortu ON. Kształtowanie pozytywnego wizerunku resortu ON poprzez
bieżącą współpracę z przedstawicielami mediów, organizację i obsługę medialną wydarzeń, uroczystości
państwowych i wojskowych z udziałem kierownictwa resortu ON i przedstawicieli władz państwowych.
10) realizacja przedsięwzięć związanych z dziedziczeniem tradycji przez jednostki wojskowe, nadawaniem nazw
i imion patronów, ustanawianiem świąt wojskowych, nadawaniem sztandarów wojskowych;
11) koordynacja i nadzór nad organizacją uroczystości z udziałem kierownictwa resortu oraz najwyższych władz
państwowych i wojskowych;
12) sprawowanie nadzoru nad:
a) fundacjami, które wskazały Ministra jako „ministra właściwego” ze względu na swoje cele statutowe,
b) państwowymi instytucjami kultury, których organizatorem jest Minister,
c) wykorzystaniem dotacji podmiotowych i celowych przekazanych państwowym instytucjom kultury na bieżącą
działalność i utrzymanie obiektów wojskowych oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych organizacjom
pozarządowym w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych,
d) działalnością jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Departamentu;
13) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla działalności klubów i orkiestr wojskowych oraz zapewnienia
ochrony dóbr kulturalnych w resorcie;
14) wspieranie działalności Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw wojskowej służby kobiet
oraz Koordynatora Ministra Obrony Narodowej do spraw równego traktowania.
Struktura organizacyjna DKS
Kontakt: tel. +48 261 840 117
Kierownictwo:
Dyrektor-vacat
Zastępca dyrektora – Robert Rochowicz –tel. +48 261 840 211
Wykonujący obowiązki dyrektora -zastępca dyrektora – płk Jerzy Gutowski – tel. +48 261 840 220
Koordynator ds. Równego Traktowania – ppłk Agnieszka Gumińska - tel. +48 261 840 203
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet-Pełnomocnik MON ds. Wojskowej Służby Kobiet : Bożena Hunia tel. +48 261 840 203
Główny specjalista Departamentu – płk Mirosław Kaliński - tel. +48 261 840 158
Główny specjalista Departamentu – płk Dariusz Kryszk - tel. +48 261 846 519
Sekretarz – Anna Więcławska - tel. +48 261 840 117
Oddział Planowania Strategii Komunikacyjnej
Szef oddziału: Anna Pacholska - tel. +48 261 874 529
Szef Wydziału Komunikacji Strategicznej: płk Wiesław Grzegorzewski - tel. +48 261 840 201
Szef Wydziału Planowania Działań Komunikacyjnych - Małgorzata Bachurska - tel. +48 261 840 186
Oddział Współpracy ze Społeczeństwem
Szef oddziału: płk Waldemar Osypiuk - tel. +48 261 840 159
Zastępca szefa oddziału – płk Tomasz Szewczyk - tel. +48 261 840 143
Oddział Mediów
Szef oddziału: Anna Kliś - tel. +48 261 840 108
Zastępca szefa oddziału: Dagmara Jarosławska- tel. +48 261 840 003
Szef Wydziału Komunikacji Medialnej: Bogumiła Piekut - tel. +48 261 840 219
Szef Wydziału Mediów Elektronicznych – Maciej Nędzyński - tel. +48 261 840 226
Oddział Promocji
Szef oddziału: płk Stanisław Pilhul - tel. +48 261 840 136
Oddział Kultury i Tradycji Orężnych
Szef oddziału: płk Jacek Dzięgielewski - tel. +48 261 840 121
Zastępca szefa oddziału – płk Paweł Lewandowski - tel. +48 261 840 150
Szef Wydziału Tradycji Orężnych i Ceremoniału Wojskowego – Michał Wiater - tel. +48 261 840 185
Szef Wydziału Kultury – ppłk Sylwester Markowski - tel. +48 261 840 200
Oddział Nadzoru
Szef oddziału: płk Marek Lisowski - tel. +48 261 840 165
Zastępca szefa oddziału – Małgorzata Świercz-Samczyk - tel. +48 261 840 106
Szef Wydziału Organizacyjnego: ppłk Bogusz Kubiak - tel. +48 261 840 145
Szef Wydziału Nadzoru nad Instytucjami Kultury: Elżbieta Witecka – tel. +48 261 840 176
Zespól Analiz
Szef zespołu: Artur Weber - tel. +48 261 840 218
Wydział Informacji Publicznej
Szef wydziału: Beata Kozerawska - tel. +48 261 871 038
Departament Komunikacji Społecznej MON

Podobne dokumenty