Dostęp do mieszkania

Komentarze

Transkrypt

Dostęp do mieszkania
Dostęp do mieszkania
Polityka alokacyjna w skrócie
Ta ulotka to polityka alokacyjna
rady miasta w skrócie. Wyjaśnia
funkcjonowanie współpracy
rejestru mieszkaniowego i systemu
HomeChoice, oraz pomaga ocenić
swoją sytuację na rejestrze.
1
Wydajemy również następujące ulotki,
które mogą okazać się pomocne:
Możliwości mieszkaniowe
Zapobieganie bezdomności
Mieszkanie w zakwaterowaniu tymczasowym
Bezdomność – jak możemy pomóc
Rozsądne i dodatkowe priorytetyzowanie aplikantów
Niniejsze informacje są również
dostępne dużym drukiem,
w wersji audio lub w innych językach
pod numerem 01305 252314
lub 01305 252271.
2
Spis treści
Czym jest przystępne mieszkanie?
4
Wysoki popyt, niska podaż
4
Rejestr mieszkaniowy
4
Polityka alokacyjna
4
Kto może się ubiegać?
4
Kto nie może się ubiegać?
5
Podanie o wpis do rejestru mieszkaniowego
5
Proces wynajmu nieruchomości
5
Czym są kategorie?
6
Kategoria priorytetowa
6
HomeChoice – Twój dom, Twój wybór
7
Informacje o dostępnych nieruchomościach
7
Jak licytować nieruchomość?
8
Jeśli aplikant odrzuci złożoną mu
ofertę mieszkaniową
9
Osoby o niskim prawdopodobieństwie
przyznania nieruchomości z potrzebą
zmiany zakwaterowania
9
Jeśli aplikant nie zgadza się z decyzją
dotyczącą podania o wpis do rejestru 9
Którzy zarejestrowani właściciele socjalni
posiadają nieruchomości w West Dorset?
9
Przydatne kontakty
10
3
Czym jest przystępne mieszkanie?
Przystępne mieszkanie to wynajmowany lub współposiadany
lokal zapewniony osobom w potrzebie mieszkaniowej przez
zarejestrowanych właścicieli socjalnych (zwanych też spółdzielniami
mieszkaniowymi), współpracujących z radą rejonową (district council).
Wysoki popyt, niska podaż
Wiele rodzin w Dorset potrzebuje nowego miejsca zamieszkania.
Podaż przystępnych lokali do wynajęcia nie pokrywa tego popytu.
Musimy wynajmować dostępne lokale w jak najbardziej sprawiedliwy
sposób, biorąc pod uwagę najbardziej zdesperowane rodziny.
Rejestr mieszkaniowy
Podanie o mieszkanie socjalne to podanie o wpis do rejestru
mieszkaniowego. Jest to lista osób potrzebujących innego
zakwaterowania.
Polityka alokacyjna
Polityka alokacyjna opisuje proces wynajmowania dostępnych
nieruchomości. Pełną wersję polityki alokacyjnej udostępnia rada
(wersję drukowaną za drobną opłatą), jednak niniejsze streszczenie
powinno dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji ogólnych.
Kto może się ubiegać?
Aplikanci muszą mieć ukończone 16 lat, ale zwykle dopiero osoby
powyżej 18 roku życia (lub osoby, które mają „żyranta” – osobę
zobowiązującą się dopilnować, iż aplikant dotrzyma warunków umowy
najmu, w tym płacenia czynszu) są brane pod uwagę przy alokacji.
Podania będą przyjmowane od osób z całego kraju, ale w przypadku
takiego samego zapotrzebowania pierwszeństwo przysługuje osobom
powiązanym lokalnie.
4
Kto nie może się ubiegać?
Zgodnie z prawem, istnieją dwie kategorie osób, które nie mogą zostać
wpisane do rejestru mieszkaniowego. Są to:
l
Osoby objęte kontrolą imigracyjną lub osoby z zagranicy, chyba że
zostały uznane za „osoby kwalifikujące się”
l
Osoby o niedopuszczalnym zachowaniu. Istnieją ścisłe przepisy
określające zachowanie uznawane za niedopuszczalne.
Podanie o wpis do rejestru mieszkaniowego
Podanie dokładnych informacji należy w zupełności do aplikanta.
Informacje te (wraz z ich poświadczeniem) będą wykorzystane do
rozpatrzenia podania, warto więc podać je jak najszybciej. Podanie
nie będzie mogło być rozpatrzone bez właściwych informacji. Jeśli
wymagane informacje nie zostaną dostarczone w ciągu 28 dni od dnia
złożenia przez nas prośby o te dane, podanie będzie anulowane.
W przypadku zmiany w okolicznościach życiowych należy nas o nich
poinformować uzupełniając odpowiedni formularz i zwracając go do
nas wraz z dowodem zmiany tych okoliczności.
Proces wynajmu nieruchomości
Podania rejestrowane są w porządku chronologicznym dla każdej
kategorii. Największe szanse ma podanie w najwyższej kategorii,
powiązane lokalnie i z najstarsza datą rejestracji
5
Czym są kategorie?
Rejestr mieszkaniowy jest podzielony na cztery kategorie:
Kategoria Zielona
l
Aplikant spełnia więcej niż jeden element potrzeby mieszkaniowej
(szczegóły poniżej)
l
Aplikant spełnia jeden element potrzeby mieszkaniowej, który
może mieć poważne lub znaczące skutki.
Kategoria Żółta
Aplikant spełnia jeden z poniższych elementów potrzeby
mieszkaniowej:
l
Potrzeba przeprowadzki z przyczyn zdrowotnych
l
Potrzeba przeprowadzki uzasadniona przez opiekę społeczną
l
Bezdomność zgodna z definicją prawną
l
Pomoc należna od jakiegoś organu władzy mieszkaniowej
zgodnie z §190(2), 193(2), 195(2) ustawy z 1996 (lub §S.65(2)
lub 68(2) Ustawy Miszkaniowej z 1985) lub zajmowanie lokalu
zabezpieczonego przez jakiś organ władzy mieszkaniowej zgodnie
z §192(3)
l
Zajmowanie niehigienicznego lub przeludnionego lokalu lub
w inny sposób przebywanie w niedostatecznych warunkach
mieszkaniowych
l
Potrzeba przeprowadzki w konkretne miejsce w celu uniknięcia
trudności życiowych
(uwaga – są to określone prawnie kategorie „rozsądnego
priorytetyzowania”)
Kategoria Czerwona
l
6
Aplikant bez określonej jak powyżej potrzeby mieszkaniowej
Kategoria priorytetowa
Jeśli aplikantowi została przyznana co najmniej jedna z kategorii
„rozsądnego priorytetyzowania” ORAZ udowodni on, iż może to mieć
poważne lub znaczące skutki dla jego gospodarstwa domowego
jeśli nie zmieni on zakwaterowania, aplikant ten może się ubiegać o
przyznanie mu kategorii priorytetowej.
Decyzja o przyznaniu gospodarstwu domowemu kategorii priorytetowej
należy do panelu osób specjalizujących się w różnych dziedzinach.
Kategorię priorytetową przyznaje się na czas określony, zależny od
dyspozycyjności wymaganego zakwaterowania.
Więcej informacji o rozsądnym priorytetyzowaniu i kategorii
priorytetowej znajduje się w broszurze „Rozsądne i dodatkowe
priorytetyzowanie aplikantów”.
HomeChoice – Twój dom, Twój wybór
HomeChoice to system wynajmu nieruchomości należących do
władz lokalnych w Dorset. Wymaga on „licytowania” oferowanych
nieruchomości, co NIE oznacza płacenia pieniędzy. Wyraża to inaczej
„wykazanie zainteresowania”.
System ten pozwala na wybór miejsca zamieszkania, ale należy
pamiętać, iż nie jest on gwarancją sukcesu licytacji. Liczba osób
poszukujących przystępnego mieszkania jest wciąż większa niż liczba
dostępnych nieruchomości.
Staramy się dostarczać jak najwięcej informacji w tych ofertach
nieruchomości, aby zapewniać aplikantom podejmowanie
uzasadnionych decyzji dotyczących wyboru licytacji.
Informacje o dostępnych nieruchomościach
Nieruchomości przedstawione będą na stronie internetowej www.
dorsethomechoice.org lub www.dorsetforyou.com/homechoice, w
housing advice centre i biurach Magna Housing Association bądź
wiadomości głosowej, której można posłuchać pod numerem 01305
7
252427. Kopie tych ofert mogą również znajdować się w bibliotekach,
gabinetach lekarskich, lokalnych sklepach i na parafialnych tablicach
ogłoszeń. Rada lokalna posiada pełną listę miejsc wywieszających te
oferty.
Oferty będą dostępne w każdą środę od godziny 12:00 w południe.
Po wybraniu odpowiedniej nieruchomości do licytacji (np. właściwy
rozmiar, aplikant spełnia warunki wiekowe), należy tę nieruchomość
licytować (instrukcje licytacji poniżej). Limit czasowy licytacji będzie
podany w ofercie – licytacje dokonane po tym terminie nie będą brane
po uwagę.
W związku z trudnością, jaką przedstawia próba skontaktowania się
z każdą osobą licytującą daną nieruchomość, brak reakcji ze strony
właściciela domu w ciągu 2 tygodni od zamknięcia licytacji oznacza
brak powodzenia w danym przypadku.
Prosimy o licytowanie jedynie nieruchomości poważnie budzących
państwa zainteresowanie.
Jak licytować nieruchomość?
Można licytować nieruchomości na kilka sposobów:
8
l
Telefonicznie, na numer 01305 251010 podając imię i nazwisko,
numer rejestracyjny oraz numer referencyjny nieruchomości
wybranych do licytacji
l
Drogą elektroniczną, na adres [email protected]
gov.uk podając imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer
rejestracyjny oraz numer referencyjny nieruchomości wybranych
do licytacji
l
Pocztą, używając odpowiednich, wcześniej wydrukowanych
kuponów przewidując odpowiedni rodzaj wysyłki i wystarczającą
ilość czasu na dostarczenie tego kuponu przed zamknięciem
licytacji
l
Osobiście w Housing Advice Centre, mieszczącym się pod
adresem 22 High East Street, Dorchester, Dorset DT1 1EZ,
używając odpowiednich, wcześniej wydrukowanych kuponów
Jeśli aplikant odrzuci złożoną mu ofertę
mieszkaniową
Jeśli aplikant odrzuci dwie oferty zakwaterowania bez dobrego
powodu, jeden z naszych pracowników skontaktuje się z nim w celu
przedyskutowania wybranych licytacji.
Osoby o niskim prawdopodobieństwie przyznania
nieruchomości z potrzebą zmiany zakwaterowania
Osobom tym służymy poradą o innych opcjach mieszkaniowych, które
mogą okazać się odpowiednie.
Jeśli aplikant nie zgadza się z decyzją dotyczącą
podania o wpis do rejestru
Każdy ma prawo do wnioskowania o zmianę tej decyzji. Uzasadnienie
takiego wniosku należy złożyć na piśmie w przeciągu 21 dni od
wydania tej decyzji.
Szczegółowy opis ponownego rozpatrywania decyzji znajduje się w
pełnej wersji polityki alokacyjnej dostępnej w biurach rady.
Którzy zarejestrowani właściciele socjalni posiadają
nieruchomości w West Dorset?
West Dorset District Council współpracuje z
wieloma zarejestrowanymi właścicielami
socjalnymi, którzy mają posiadłości w całym
okręgu, są oni wymienieni na następnej
stronie. Magna Housing Association to
największy w regionie zarejestrowany
właściciel socjalny, po przejęciu w 1993
roku wszystkich domów komunalnych.
Ubiegający się o przemieszczenie będą
brani pod uwagę dla wszystkich niżej
wymienionych.
9
Przydatne kontakty
Magna Housing
Association -
Hollands House, Poundbury
Road, Dorchester, DT1 1SW
Tel.: (01305) 216000
Hastoe Housing
Association -
Fleur de lis, Middlemarsh Street,
Poundbury, Dorchester DT1 3GX
Tel.: (01305) 250103
Knightstone Housing Association
129A Commercial Road,
Poole, BH14 0JR
Tel.: (01202) 505480
Twynham Housing Association
2nd Floor, Dolphin House, Wick
Lane, Christchurch, BH23 1HX
Tel.: (01202) 460460
Raglan Housing
Association -
22-24 Oxford Road,
Bournemouth, BH8 8EZ Tel.:
(08450) 707772
Hanover Housing
Association -
Gateway House, Corntrash Park,
Bumpers Way, Chippenham,
Wiltshire SN14 6RA
Tel.: (01249) 707000
Mill Street Housing Society - Fordington Hill House, High
Street, Fordington, Dorchester,
DT1 1LZ
Tel.: (01305) 261622
10
Dorchester Municipal Charities
Whetstones, West Walks,
Dorchester
Tel.: (01305) 262662
Housing 21 -
Longwood House, Love Lane,
Cirencester, GL7 1YG
Tel.: (0870)1924300
Abbeyfields -
The Abbeyfield Society,
Abbeyfield House,
53 Victoria Street,
St Albans, Herts AL1 3UW
Tel.: (01727 857536)
The Guinness Trust -
Hillfields House,
Matford Court,
Sigford Road,
Exeter, EX2 8NL
Tel.: (01392) 822900
Bournemouth Churches Housing Association
St Swithun’s House,
21 Christchurch Road,
Bournemouth, BH1 3NS
Tel.: (01202) 410500
Sanctuary Housing Association
Estuary House, Peninsula Park,
Rydon Lane,
Exeter, EX2 7XE
Tel.: (0800) 0839283
Western Challenge Housing - Spinnaker House, Grange Road,
Dorset BH23 4JE
Christchurch Association
Tel.: (01425) 283600
Signpost Housing Association
Signpost House,
Sunrise BusinessPark,
Higher Shaftesbury Road,
Blandford Forum, DT11 8SA
Tel.: (01258) 484800
Weymouth and Portland
Housing Company -
Egdon Hall, Lynch Lane,
Weymouth, Dorset DT4 9EU
Tel.: (01305) 206800
11
Polish
Z pytaniami dotyczącymi kwestii opisanych
w tej ulotce lub w celu omówienia z
odpowiednią osobą swojej sytuacji należy
się skontaktować z:
West Dorset Housing Advice Centre Ground
Floor, 22 High East Street, Dorchester,
Dorset DT1 1EZ
Tel.: (01305) 251010 Fax.: (01305) 259717
Email: [email protected]
www.dorsetforyou.com
12

Podobne dokumenty