Anulowanie zadania drukowania

Komentarze

Transkrypt

Anulowanie zadania drukowania
Anulowanie zadania drukowania
Drukowanie
Z panelu operacyjnego drukarki
Obsługa papieru
Konserwacja
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli zadanie przeznaczone do anulowania jest właśnie drukowane i miga lampka
Gotowa/Dane, naciśnij i zwolnij przycisk Anuluj. Wszystkie lampki zaświecą się, co
oznacza, że zadanie drukowania zostało anulowane.
Z komputera z systemem Windows
1 Zminimalizuj okna wszystkich programów, aby odsłonić pulpit.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
3 Dwukrotnie kliknij ikonę Drukarki.
Administracja
Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek.
4 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki używanej do drukowania zadania.
Zostanie wyświetlona lista zadań drukowania.
Indeks
5 Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.
6 Naciśnij klawisz Del.
www.lexmark.com
Lexmark Drukarka T420
1
Anulowanie zadania drukowania
2
Drukowanie
Z komputera Macintosh
Obsługa papieru
1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki na pulpicie.
Zostanie wyświetlona lista zadań drukowania.
2 Naciśnij klawisz Ctrl, a następnie kliknij zadanie drukowania, które chcesz anulować.
Konserwacja
3 Z menu podręcznego wybierz polecenie Stop Queue (Zatrzymaj kolejkę). ▲
Rozwiązywanie
problemów
Administracja
Indeks
www.lexmark.com
Lexmark Drukarka T420

Podobne dokumenty