REGULAMIN EVENTU „Wielkanocne Warsztaty

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN EVENTU „Wielkanocne Warsztaty
REGULAMIN EVENTU
„Wielkanocne Warsztaty”
§1
Organizator i czas trwania eventu
1. Organizatorem eventu jest Paweł Lisowski prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą: Paweł Lisowski Business Group z siedzibą w Żaganiu (68-100), ul. Bolesławiecka
32A, posługujący się numerem: NIP 9241811762, REGON 080295823, zarejestrowaną w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowaną przez Pawła Lisowskiego, zwany dalej „Organizator”.
2. Event odbywa się w dniach 19-20.03 2016 r. .w godzinach 12.00 – 18.00 na terenie
Centrum Handlowego Galeria Dębicka w Dębicy, przy ul. Ks. Nosala 2 i jest prowadzony
przez Animatorów.
3. Event odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§ 2.
Warunki uczestnictwa w evencie
1. Uczestnikami eventu mogą być dzieci w wieku od 3 do 16 lat zwane dalej „Uczestnikami
eventu”.
2. W evencie udział mogą brać dzieci, których prawni opiekunowie okazali Animatorowi przy
wejściu na teren eventu (Warsztatów) paragon na kwotę min. 3 zł. Paragon musi pochodzić ze
sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Dębickiej i posiadać datę transakcji
z danego dnia przypadającego na dzień uczestnictwa dziecka w Warsztatach.
§ 3.
Zasady eventu
1. 19.03 -Uczestnicy otrzymują możliwość skorzystania z wielkanocnego punktu malowania
buziek. Animator obecny na miejscu wykonuje rysunek artystyczny na twarzy uczestnika wg
ustalonego wcześniej szablonu.
2. 20.03 -Uczestnicy otrzymują gotowe ciastka mazurkowe w kształcie zajączków i jajeczek
do zdobienia. Za pomocą odpowiednich szablonów zdobią mazurki produktami spożywczymi
dostępnymi na terenie warsztatów. Udekorowane mazurki zostają następnie przekazane przez
animatorów dzieciom tworzącym dekoracje.
3. 20.03 Uczestnicy dekorują szablony dużych pisanek i przygotowują wielkanocne kartki
świąteczne. Za pomocą odpowiednich farb i pędzli Uczestnicy będą malowali przygotowane
szablony pisanek. Na stanowisku do przygotowywania kartek świątecznych, Uczestnicy będą
mieli do dyspozycji materiały plastyczne takie jak: kolorowe papiery, kredki, flamastry, kleje,
stemple, nożyczki itp.
§ 4.
Uczestnicy
1. Uczestnicy eventu znajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów.
2. Na terenie bezpośredniego odbywania się eventu (Warsztatów) przebywają tylko
Uczestnicy. Opiekunowie przebywają w wyznaczonej przez Animatorów strefie bezpośrednio
przyległej do terenu eventu (Warsztatów).
3. Liczba uczestników eventu nie może przekraczać 8 osób w tym samym czasie. W
przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom
Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w evencie.
4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc w grupie warsztatowej, Uczestnik może
brać udział w evencie przez czas nieprzekraczających 2 godzin zegarowych.
5. Ze względów bezpieczeństwa na terenie eventu zabrania się:
·
wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,
·
wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,
·
niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,
·
wynoszenia elementów wyposażenia,
·
biegania, popychania, agresywnego
zakłócających przebieg eventu.
zachowania i
innych
zachowań
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie Uczestnika, który
nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.
7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika eventu
odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun / ponoszą jego prawni opiekunowie.
8. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani się do wykonywania prac plastycznych zgodnie ze
wskazaniami Animatorów oraz wykorzystywania materiałów używanych w evencie zgodnie z
ich przeznaczeniem i wskazaniami Animatorów.
9. „Wielkanocne Warsztaty – są imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana foto relacja
zawierająca wizerunek Uczestników lub ich opiekunów (dalej jako „Zdjęcia”). Uczestnicy i
opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na
Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym
na udostępnienie ich osobie trzeciej.
§ 5.
Reklamacje
1.
Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego eventu jest do wglądu na terenie eventu - „Wielkanocne
Warsztaty” w dniu 20.03 oraz dostępny jest na stronie www.galeriadebicka.pl
2.
W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń,
trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator
może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu eventu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z
ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia
eventu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie
internetowej www.galeriadębicka.pl
4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w
niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o evencie dostępne w materiałach
reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
5. Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady eventu
zawarte w niniejszym Regulaminie.
§ 7.
Kontakt
Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: [email protected] lub
pod nr tel: 603 084072

Podobne dokumenty