pobierz - Wiadomosci znad Piotrówki

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Wiadomosci znad Piotrówki
KOÖCZYCE MAŁE
MAÈE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE
KACZYCE - KOŃCZYCE
2 (145)
NR 10
(153)
MIESIÊCZNIK
MIESIÊCZNIK
EGZEMPLARZ
egzemplarzBEZP£ATNY
bezp£atny
U źródełprojekt
nadziei z Błogosławionym
Unijny
Janem Pawłem II
w przedszkolu
ISSN
ISSN1508-0986
1508-0986
LUTY 2011
Rok XII ROK XII
październik
Dni zadumy IX Halowy
Turniej
Wszystkich
Dzień
Piãki Noēnej
Świętych
Zaduszny
w Kaczycach
Pierwszy
listopada
Drugi str. 11
listopada
Diecezjalne Doæynki
w tym roku w Zebrzydowicach
str. 16
nowość
NOWO¹» - kostka
KOSTKA granitowa
GRANITOWA - s
St
Tr
R. 2
„to wiek szacowny”
konkurs fotograficzny
str. 7
„cztery pory roku”
SzczegóÊy str. 5
W TYM NUMERZE:
młodych
9„Współpraca
WaÔne zmiany
w opiece zdrowotnej - str. 13
ludzi
nie
zna
granic”
9 Poradnik dla rodziców
- str. 17
str. 17
9 KÌcik kulinarny
- str. 19
F . H . U . Stañczyk
STAÑCZYK
S TtUuD d
U DrYo -dSyo l a-r i uNmo nwo o
! m-p y -s
I Oi o
URO
w śe ćl a
t rs t. r . 86
Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach z oddziaäami w Marklowicachstr.
Gór-3
nych, Kaczycach i Koþczycach Maäych ogäasza, Ĕe zapisy dzieci na rok szkolny 2011/2012
odbödñ
siö w marcu 2011wyborów
r. Karty zgÊoszeØ bÖdÌ do
dostÖpne
w wymienionych
wyniki
sejmu
placówkach od 01.03.2011 r. Przed zäoĔeniem karty prosimy rodziców o zapoznanie
siö z zasadami rekrutacji
(dostöpne w kaĔdej placówce).
i senatu
rp - str. 17
Na 11 wrzeÎnia tego roku zaplanowano w Zebrzydowicach uroczystoÎci zwiÌzane z tradycyjnymi
DoÔynkami Diecezjalnymi. Wezmñ w nich udziaä oprócz
65-latwäadz
GSkoĈcielnych,
„SCH”samorolników równieĔ przedstawiciele
rzñdowych i paþstwowych.
Zebrzydowice
BOGATA oferta
OFERTA - najniższe
NAJNIÓSZE ceny
CENY na:
NA:
Bogata
www.weselnedekoracje.eu
w w w . d l a t w o j e g o d z i e c k a . s k l eWiadomoœci
p . p lznad Piotrówki 1
SkÊad jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 16.00
w soboty
odjest
8.00
do 13.00
Skład
SkÊad
czynny:
8.00 - 16.00
od pn.-pt. 7.00
www.fhustanczyk.pl
8.00 do 13.00
w soboty od 7.00
www.fhustanczyk.pl
GROSZEK ZWYKŁY
EKO-GROSZEK - do pieców z podajnikiem
- KWK Bobrek
Węgiel:
Orzech - Piast
nowa
Posezo
daż
Orzech--KWK
Marcel
ORZECH
Piast
wyprze ów
MUŁ
- KWK -Rydułtowy
Groszek
Ziemowit kształtownikbat 20%
Ra
FLOT
- KWK Marcel
znych Eko groszek
- Bobrek
żelaChwałowice
FLOT - KWK Jankowice
- Rydułtowy
-Muł
zasuwy,
zamki, zawiasy, klamki i inne
Flot
- Marcel
artykuły
metalowe, drut do migo-mag
Flot - Jankowice
Transport przy zakupie 1 tony
Transport
przy zakupie
tony
opału na terenie
gminy -1gratis!
opału na terenie gminy - gratis!
Oferujemy węgiel workowany
Groszek
- eko-groszek
(na paletach)
Oferujemy
węgiel workowany
i koks na
paletach z rozładunkiem
Groszek
- eko-groszek
(na paletach)
za pomocą
HDS-u! HDS-u!
z rozładunkiem
za pomocą
PRAKTYCZNIEIIWYGODNIE
WYGODNIE
PRAKTYCZNIE
Zasuwy, zamki, zawiasy, klamki i inne
artykuły metalowe, drut do migo-mag
Żagiel i Lukas
į
kamień czerwony - granulacja 8 do 16
- kamieĔ
Kostka GRANITOWA
granitowa
KOSTKA
- kostka szara
- kostka rudo-szara
- kostka czarna
- kostka czerwona
2 Wiadomoœci znad Piotrówki
32 469 10 39
2 Wiadomoœci znad Piotrówki
NA RATY
GRANITOWY
grYSY KOLOROWE
GRYSY
- biały, różowy, zielony, szary
Obrzeża GRANITOWE
granitowe 40 x 20
OBRZEŻA
Obrzeża GRANITOWE
granitowe 100 x 20
OBRZEŻA
Kamień MUROWY
murowy GRANITOWY
granitowy
KAMIEŃ
Zasypka GRANITOWA
granitowa
ZASYPKA
Zamówienia
telefoniczne
32 469 10 39
ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
ń,
ał, piasek, kamieę,
opaã
.
kostka granitowa itp
U źródeł nadziei z Błogosławionym
Janem Pawłem II
W niedzielę 16 października 2011 roku
odbył się w zebrzydowickim kościele koncert
poświęcony pamięci i w
hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi
II. Wystąpił Chór Mieszany
,,Echo” z Zebrzydowic pod
dyrekcją Jadwigi Sikory oraz
zaproszeni artyści. Zaśpiewała zaprzyjaźniona z Chórem Sabina Olbrich-Szafraniec solistka Opery Śląskiej w Bytomiu, na harfie przepięknie zagrała utalentowana Anna
Trefon - studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, na organach zagrał mistrz Ar-
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.
(Jan Paweł II)
PONTYFIKAT I BEATYFIKACJA
JANA PAWŁA II W NASZEJ PAMIĘCI
Pod takim hasłem Koło
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w
Zebrzydowicach postanowiło
uczcić 33 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową wystawą w dniach
12-19 września br.. Dzień Papieski również skłaniał nasze myśli
w stronę naszego polskiego papieża.
Do współorganizacji zaproszono grupy mieszkańców z miejscowych organizacji: Akcji Katolickiej, chóru „Echo”, Koła Gospodyń
Wiejskich z Zebrzydowic, Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Kaczyc, Parafię z Kończyc Małych,
Marklowic Górnych i Zebrzydowic oraz Rodzinę Radia Maryja. Dołączył do tej grupy Stanisław
Kopel z Żor (pochodzący też z Zebrzydowic) z licznymi swoimi pamiątkami oraz Sylwester Gut
z dwoma pięknymi obrazami przedstawiającymi Jana Pawła II.
kadiusz Popławski. Wybrane fragmenty z homilii, pism i encyklik Jana Pawła II recytowała cieszyńska poetka Beata Sabath. Koncert był piękny i wzruszający. Składał się z
czterech części: Krzyż i cierpienie, Totus Tuus Maryjo, Chrystus dawca nadziei, Miłosierdzie Boże. Licznie zgromadzeni słuchacze mogli posłuchać pięknej muzyki sakralnej,
najpiękniejszych pieśni Ave Maria w wykonaniu chóru i solistki, a także mistrzowskiej
gry harfistki i genialnych improwizacji organowych.
Wystawione pamiątki miały różnorodny charakter. Bardzo dużo książek, albumów,
komplety broszur poświęconych życiu i działalności Papieża Polaka, liczne zdjęcia z Jego
pielgrzymek do Ojczyzny, indywidualnych i zbiorowych spotkań z Janem Pawłem II w
Rzymie to chyba tylko fragment tego, co stanowi ogromną osobistą wartość dla naszych
mieszkańców. Kolekcje znaczków pocztowych, kopert i kartek, monety i banknot z wizerunkiem Papieża urozmaicały zebrane w sali widowiskowej zbiory. Cenną była na pewno
relikwia – fragment szaty Jana Pawła II oraz relikwia Jana Sarkandra wyniesionego na
ołtarze przez naszego papieża. Ciekawostką okazało się jedno z „błogosławieństw” podpisanych przez samego Jana Pawła II, bo licznie zebrane tu pozostałe podpisywane były
„w zastępstwie”. Miniaturka dzwonu, który zwiastował wejście do III Milenium kilkakrotnie dzwoniła dla zwiedzających. Były też listy do ks. Kazimierza Osińskiego podpisane
jeszcze przez kardynała Karola Wojtyłę.
Trudno wymienić wszystko, co pokazane zostało zwiedzającym w ciągu całego tygodnia. Ale chcieliśmy przypomnieć przede wszystkim nauki błogosławionego już Jana
Pawła II. Słuchaliśmy w czasie trwania wystawy jego słów, z kart otwartych książek
wyczytać mogliśmy Jego przekazania, które mają nam nadal wskazywać jak postępoKoncert był także okazją do wręczenia Honorowych Odznak Zasłużony dla Wo- wać, aby nie czyniąc nikomu krzywdy budować wspaniałą przyszłość, bo ...przyszłość
jewództwa Śląskiego. Srebrne Odznaki otrzymali - Zofia Michalik, Franciszek Wawrzyczek i Henryk Żagan. Złote Odznaki otrzymali – Sabina Olbrich - Szafraniec i Arkadiusz
Popławski. Koncert zaszczycili znamienici goście – posłowie Stanisław Szwed i Czesław
Gluza, radni Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Jarosz i Andrzej Kamiński- jednocześnie przewodniczący Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej, przedstawiciele
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, wójt gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, Przewodniczący Rady Kazimierz Grygierek, Małgorzata Guz - dyrektor GOK, radni gminy
Zebrzydowice, a także profesorowie Uniwersytetu Śląskiego - prof. Helena Danel - Bobrzyk, prof. dr hab. Alojzy Suchanek, prof. Urszula Szuścik, prof. Aleksandra PaszekTrefon z Akademii Muzycznej w Katowicach i Maria Foltyn - emerytowana dyrektorka
Szkoły Muzycznej w Cieszynie oraz ksiądz Robert Szczotka.
Dziękuję wszystkim wykonawcom za przyjęcie zaproszenia, za piękny koncert
w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
Jadwiga Sikora
Wiadomoœci znad Piotrówki 3
otr Hanzel
lloØska 15
zyce MaÊe
46 93 584
5 129 957
t. od 15.00
8.00-15.00
KIEM
spalania
ładni
ÓW
OSZEK
adzwoń!
E
m stelażu
u do soboty
opada 75B
Jasteru
k)
74 323
ost.pl
owice
igury 2
701
ASZA!
m2, 1 piętro,
ł
POLECAMY
gwizdów,
cena: 112
ce, 93,1m2,
budowlana
ko centrum,
gocjacji
M-3, M-4,
więcej na
xclusive.pl
malności!
Odwiedziny w Kysuckim Lieskovcu
Wianki 2011 i Mikrofon dla Wszystkich
16 lipca delegacja wÊadz samorzÌdowych naszej gminy wraz z zespoÊem „Nadolzianie” kolejny raz goÎciÊa w niewielkiej, ale uroczej sÊowackiej wiosce poÊoÔonej niedaleko
Óiliny. Kysucky Lieskovec to bowiem
miejscowoĈè w powiecie Kysycke Nove
Mesto, z którñ Gmina Zebrzydowice
podpisaäa wspólnñ umowö o wspóäpracy
transgranicznej.
Przez 3 dni w Kysuckim Lieskovcu
odbywa siö Ĉwiöto gminy „ Hodove Slavnosti”. W tym czasie rozmaite imprezy
kulturalne, sportowe i inne urozmaicajñ czas mieszkaþcom tej gminy i okolic. W sobotö
16 lipca 2011 na Ĉwiñtecznej estradzie wystöpowaäo wiele säowackich zespoäów regionalnych. Kolorowe stroje
ludowe, róĔne obrzödy,
piökne pieĈni, döte orkiestry przyciñgnöäy licznie
zgromadzonñ publicznoĈè. Nasz regionalny
zespóä „Nadolzianie”
wzbudziä jednak ogromny aplauz widzów. RóĔnorodny, ciekawy program jaki zespóä przedstawiä, bardzo
siö podobaä, chociaĔ moĔe nie wszyscy zrozumieli dokäadnie tekst pieĈni. Dwukrotna
proĈba widzów o bis byäa najlepszym tego dowodem. Piökny i bogaty strój cieszyþski
równieĔ bardzo podobaä siö zebranej publicznoĈci.
Pan Starosta Štefan Mrenka oraz pracownicy samorzñdu Lieskovca otoczyli naszñ
delegacjö serdecznñ opiekñ. Dziökujemy im za to gorñco.
W niedzielö Kysucky Lieskovec odwiedzili Oldboje z Kaczyc, którzy po zaciötych
piäkarskich pojedynkach, ostatecznie zajöli 4. miejsce.
Wydawaäo siö, Ĕe pogoda przeszkodzi w tym roku w dobrej zabawie,
tak siö jednak nie staäo i kolejne Wianki
P.P.U.H.
odbyäy siö bez przeszkód. Wprawdzie
byäo nieco chäodno, ale dobra muzyka
sprawiäa, Ĕe spore grono osób dobrze
bawiäo siö na zebrzydowickim placu
Spóđka z o.o.
zamkowym.
43-410
KoĔczyce
Mađe
ul.
JagielloĔska
25A a jej punktem
Wianki w Zebrzydowicach to juÔ przedwojenna tradycja
biuro-tel. 032 469 20 30-31 sklep-tel. 032 469 20 29 fax 032 469 20 31
kulminacyjnym jest puszczanie wianków. TuĔ przed póänocñ, nad pobliski staw
Mäyþszczok
wyruszyä barwny korowód Wiankowy. Przy Ĉpiewie zespoäu Nadolzianie,
Oferujemy:
panny,
którymbrukową
panowie zakupili
- kostkĊ
firm:wianek „puĈciäy” go symbolicznie na wodö. – Tradycja
mówi, Ĕe dziewczyna woduje wianek, a kawaler, przyszäy jej maäĔonek, musi go zäapaè.
JeĔeli go zäapie, to maäĔeþstwo dojdzie do skutku, jeĔeli ta sztuka mu siö nie uda, Ĉlubu
nie bödzie – mówi Maägorzata Guz, dyrektor Gminnego OĈrodka Kultury w Zebrzydowicach.
Zgromadzenibetonową,
nad Mäyþszczokiem
zabawy mogli podziwiaè równieĔ
- galanteriĊ
m.in. uczestnicy
donice, krawĊĪniki
- rury
kanalizacyjne
piökny
pokazkanalizacyjne
sztucznych. Zabawai inne
trwaäa materiađy
do biaäego rana.
-Drugi
materiađy
dzieþi narzĊdzia ogrodnicze
- materiađy instalacyjno-elektryczne
imprezy
niestety byä
juĔ Dodatkowo
nieco pechowy, oferujemy kompleksowe usđugi w zakresie:
ze -wzglödu
na silprojektowania
i wykonawstwa przyđączy wod-kan
doradztwa,
ne -opady
deszczu, montaĪu i eksploatacji przydomowych
oczyszczalni
zabawö
tanecznñ Ğcieków firmy:
niestety odwoäano.
OdbyÊ siÖ jednak
zaplanowany na
ten dzieØ Festiwal
Zapraszamy
Piosenki DzieciÖcej i MÊodzieÔowej
Mikrofon dla Wszystkich 8.00–16.00
– IloĈè uczestników
poniedziađek–piątek
byäa skromniejsza niĔ w ubiegäych latach, jednaksobota
poszliĈcie8.00
w jakoĈè–a 13.00
nie iloĈè i to jest waĔne
– chwaliäa poziom wystöpów przewodniczñcaZapewniamy
jury Jadwiga Sikoratransport
– cieszö siö równieĔ, Ĕe
samochodem
HDS
repertuar byä dostosowany do wieku i temperamentu uczestników –zdodaje.
marki
MERCEDES
Grand Prix nagroda - specjalna powödrowaä do Anety WitoszATEGO
z Marklowic Górnych. Wyniki: GRAND PRIX - nagroda specjalna – Aneta Witosz. Grupa starsza:
I miejsce – Daria Tomica, I miejsce – Joanna Sprownik, II miejsce – Agata CzyĔ, III
miejsce – Marta Mika, III miejsce – Oliwia CzyĔ; grupa mÊodsza: I miejsce – Natalia Wawrzyczek, II miejsce – Marta Wawrzyczek, III miejsce – Magda Kukuczka, III
miejsce
– Monika oferty
Poloczek, WyróÔnienie
dla najmÊodszego
uczestnika: Izabela
z Tanie

ubezpieczeñ
komunikacyjnych
Poloczek.
Uczestników
oceniaäo
jury
w
skäadzie:
adiunkt
Jadwiga
Sikora, mgr Sztymon
OC, AC
Halina, mgr Lucyna Kondzioäka.
z Ubezpieczenia maj¹tkowe

INSTALACJA
ANTEN
z FUNDUSZE
FILAR

EMERYTALNE II i III Filar
NAZIEMNYCH I SATELITARNYCH
orazDo
sprzčtu
audio video
wszelkiego
DO
WYBORU
OFERTY
KILKUtypu
FIRM
wyboru
oferty
kilku
firm
Wykonywanie
instalacji
MO¯LIWOŒÆ obs£ugi
OBS£UGI w
W domu
DOMU klienta
KLIENTA
Mo¯liwoœæ
radiowo-telewizyjnych
JÓZEF
KROCZEK
ZEBRZYDOWICE, ul.
UL. PCK 33a
w Józef
domkach
jednorodzinnych
Kroczek
- Zebrzydowice,
Nadolzianie najlepsi
2 i 3 lipca w budynku Starej Gorzelni w Górkach Wielkich odbyÊ siÖ
44. Wojewódzki PrzeglÌd Wiejskich ZespoÊów Artystycznych. Jury w skäaF.H.U.- „TOMPLAST
II” Magdalena Madzie: Teresa Käaptocz-Chrapek
muzyk, Maägorzata KiereĈ - etnograf,
Zebrzydowice,
ul.
Ks.
A.
Janusza
15
(w
budynku
Agencjiw PKO)
karuk - muzyk, Leon Majkut - muzyk oceniäo 59 prezentacji konkursowych,
tym: 29
PRODUCENT
I DRZWI
PCV
w wykonaniu
zespoäów ĈpiewaczychOKIEN
z akompaniamentem,
18 w interpretacji
zespoäów
Ĉpiewaczych wystöpujñcych a cappella,OFERUJE:
5 kapel i 7 zespoäów regionalnych.
- OKNA
DRZWI
PCV,z akompaniamentem
ALUMINIUM zwyciöĔyä Regionalny Zespóä
W
kategorii Igrup
Ĉpiewaczych
- FASADY
I WITRYNY
SKLEPOWE
ćpiewaczy
Nadolzianie
z Kaczyc. W kategorii
grup Ĉpiewaczych a cappella pierwszñ naDRZWI
WEWNÊTRZNE
I ZEWNÊTRZNE
grodö otrzymaäy ex aequo: Regionalny Zespóä
ćpiewaczy z Radostowic, Grupa Ĉpiewacza
- OKNA
DACHOWE,
PARAPETY
I WEWN.
Stejizbianki
z Wisäy,
Grupa Ĉpiewacza
Tkocze z Wisäy.ZEWN.
Nagrodö dla
najlepszego zespoäu
DORADZTWO,
POMIARY,
TRANSPORT,
RATYz Andryregionalnego
zdobyli równorzödnie:
Ludowy Zespóä
PieĈni i Taþca Andrychów
PRZYJDk I SPRAWDk NASZE CENY!!!
Zapraszamy: pn.-pt. 8.30-16.00, sob. 8.30-12.00, tel. 32 4692 797, 506 107 261
AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
Ubezpieczenia
- JALUM inÔ. Janusz Mokry
BURYAN ELÓBIETA
Ubezpieczenia
Propozycje skÊadek
za ubezpieczenia
obowiÌzkowe ubezpieczenia OC
Oferuje
Oferujemy ubezpieczenia: domów, firm, rolne, komunikacyjne, OC przewoĒnika, na Ĕycie.
nowocześnie, solidnie, tanio
PojemnoĈè
silnika
cm - wycieczekSkäadka
- budynków - teraz
obniÔka taryf,
- firm,
krajowych i zagranicznych,
ceny od
- komunikacyjnych OC - super zniÔki dla klientów nowych
oraz przechodzÌcych
950
198 zä
zdo
innych
firm ubezpieczeniowych
951-1250
267 zä Najlepszym zespoäem
chowa oraz Regionalny
Zespóä
PieĈniAC
i Taþca
Bestwina
z Bestwiny.
- komunikacyjne
- bogata,
rozszerzona
oferta
1251-1600
320 zä
muzycznym
okazaäa
siö
Kapela
Grojcowianie
z
Wieprza.
- rolne - obowiÌzkowe
oraz
dobrowolne
dotowane
w
50%
finansowane
tel.
33 858 2132771
1601-1800
zä
Przeglñd zostaä
przez- Regionalny
Kultury w Bielsku-Biaäej,
przez zorganizowany
paØstwo,
- Ôyciowe,
OFE „ZÊota OĈrodek
JesieØ”
1801-2200
389 zä- oraz inne
32
469
87
OĈrodek Promocji, Kultury i pow.
Sportu2200
Gminy
Brenna34
oraz Fundacjö
im. Zofii Kossak. Nagrody
438 zä
Zapraszamy!
Zebrzydowice,
ul.
ks. Janusza
4
w äñcznej wysokoĈci
14Samochody
10032
zä ufundowaä
Regionalny
OĈrodek
Kultury
472
86
10
ciÖÔarowe o Êad. do 2 ton - 373 zÊ w Bielsku-Biaäej.
(budynek
GS,
I
piötro,
obok
sklepu
meblowego)
infosilesia
PowyÔsze skÊadki sÌ skÊadakami minimalnymi przy 60% zniÔki za ÒródÊo:
bezszkodowoÎÐ
czynne pon.-piÌtek
9.00-15.00,
czwartek
11.00-16.00
i jednorazowej
opÊacie, dodatkowo
uzaleÔnionymi
od takich
parametrów jak:
Odmarka
Redakcji:
W ostatnim numerze
WzP pomyÊkowo
do tekstu o sukcesach zespoÊu
PROMOCJA
i rocznik pojazdu, wiek
wÊaÎciciela,
miejsce zamieszkania i innych.
tel.DLA
506
833WŁAŚCICIELI
195
Nadolzianie zostaÊo zaÊÌczone
zdjÖcie
zespoÊu- MaÊokoØczanie.
Za pomyÊkÖ przepraszamy,
Z
nami
masz
wybór
kom.
502
092
MoĔliwoĈè
ubezpieczenia po
godzinach
oraz691
w sobotö
W
WIEKU
DO
25
LAT
Cieszyn, ul.
Hajduka 17033/858
21 71;wielu,
Zebrzydowice,
Janusza 6,sukcesów.
32/469 34 87
a Nadolzianom
i MaÊokoØczanom
Ôyczymy
równieÔKs.wspólnych
Pawäowice, Górnicza (obok TESCO) 32/472 86 10
Marcin ÍlÖk
3
www.jalum.pl
4 Wiadomoœci znad Piotrówki
tel.
032
060776
7645
4545
45
tel.
32 469
40, tel. kom. 607
tel.
500
26133
404
KWIACIARNIA NAGIETEK zaprasza
Oferujemy:
- wiÌzanki, palmy, wieØce pogrzebowe
- bukiety, kosze na róÔne okolicznoÎci
- bukiety Îlubne, strojenie aut,
sal i koÎcioÊa na Îlub
- kwiaty doniczkowe (duÔy wybór)
- kora, ziemia, torf 80 l, agrowÊóknina
MoÔliwoÎÐ dowozu towaru do klienta
Przyjmujemy zamówienia na telefon 512 380 799
Zapraszamy atrakcyjne ceny!
Zebrzydowice, ul. SÊowackiego 2a (obok ronda)
Pawilon Handlowy „Jantar” (1 piÖtro)
Wiadomoœci znad Piotrówki 9
PONTYFIKAT I BEATYFIKACJA
JANA PAWŁA II W NASZEJ PAMIĘCI
Trzydzieści lat zebrzydowickich emerytów
28 września uroczyście obchodzono 30 lecie powstania Koła Emerytów
nr 8 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział
(dok. ze str. 3)
Miejski w Jastrzębiu Zdroju. Podczas uroczystości wręczono najaktywniejszym
zaczyna się dzisiaj, nie jutro... związkowcom wyróżnienia i listy gratulacyjne, życzenia z okazji jubileuszu przesłał
czujesz się osamotniony. Po- tez starosta cieszyński. Odznaczeni zostali: Wanda Żyła, Leopoldyna Handzlik, Janina
staraj się odwiedzić kogoś, kto
jest jeszcze bardziej samotny...
wymagajcie od siebie choćby
inni od was nie wymagali... To
tylko trzy fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II. Więcej można było znaleźć podczas
zwiedzania wystawy.
Piękna jesienna pogoda sprzyjała szczególnie spacerom w stronę zebrzydowickiego
zamku i otwartej sali widowiskowej.
Słowa podziękowania kieruję w stronę pani dyrektor i pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do organizacji tej wystawy,
której pomysłodawcą i chyba najbardziej zaangażowanym był wiceprezes Koła MZC w
Zebrzydowicach – Henryk Franek. Dziękuję tym, którzy dołączali swoje pamiątki przed
Papierok, Alojzy Kiełbasa i Franciszek Karas. Podziekowania złożono na ręce: Herminy
i już w czasie trwającej wystawy. Dziękuję dyżurującym członkom Macierzy, Rodziny
Holewik, Bronisława Wowry, Władysława Waleczka, Emila Szarka, Karola Szczypki i
Radia Maryja i Rady Parafialnej Zebrzydowic.
Szczególne podziękowania kieruję do licznie odwiedzających wystawę mieszkań- Henryka Śmigi. Wyróżnienia wręczyła przedstawicielka jastrzębskiego oddziału związców naszej gminy oraz gości spoza gminy. Odwiedził naszą wystawę również Leszek ku p. Julita Urbańska. Obchody rozpoczeto mszą w zebrzydowickim kościele potem
Ciemała z Puńcowa, który jest znanym kolekcjonerem. W wielu miejscowościach (m.in. w nastapiła część oficjalna już w sali zamku w Zebrzydowicach, a ukoronowaniem była
Strumieniu, Chybiu, Bielsku-Białej, Czeskim Cieszynie) miał on wystawy swoich zbiorów późniejsza wyśmienita zabawa. W spotkaniu uczestniczyło wielu członków koła jak
związanych z Janem Pawłem II. Wystawia między innymi ponad 40 000 znaczków, 2000 również zaproszeni goście. Zabawa tak się ,,rozkręciła”, że wielu młodych mogło by się
zdjęć pomników, liczne karty i koperty, winylowe płyty i książki. Jego zbiory dotyczą uczyć od naszych nestorów jak należy się bawić.
Od Redakcji: Gratulujemy udanego jubileuszu i życzymy równie aktywnego
tylko tego, co działo się w Polsce, bo jak twierdzi znaczki i pozostałe zbiory z innych
działania
do kolejnych jubileuszy!
państw nie mieściłyby się u niego. Posiada również datownik z okazji I mszy św. odMarcin Ślęk
prawionej przez Jana Pawła. Ogromnie ucieszyła nas pochwała z jego strony. Również
liczne wpisy do naszej księgi pamiątkowej świadczą o tym, że warto było taką wystawę
przygotować! Ksiądz kanonik Marian Brańka wpisując się zaznaczył, że wystawa ma być
skierowana głównie w stronę młodego pokolenia, aby im przekazać myśli i wskazówki
błogosławionego Jana Pawła II. Liczyliśmy więc, że odwiedzą ją młodzi mieszkańcy
wraz ze swoimi katechetami. Niestety, były trzy grupy uczniów ze swoimi nauczycielami,
ale nie były to lekcje religii. Dobrze, że znaleźli się rodzice i dziadkowie, którzy zechcieli
swoim dzieciom i wnukom przypomnieć, kim był Jan Paweł II.
Prezes Koła MZC w Zebrzydowicach
Helena Bartoszek
30 lat zespołu Universe
Otrzymali podziękowania za długoletnią działalność w Związku Emerytów. Od prawej:
Bronisław Wowra, Władysław Waleczek, Emil Szarek, Karol Szczypka, Hermina Holewik,
Henryk Śmiga.
Przedstawicielka Rejonowego Związku Emerytów w Jastrzębiu Zdroju, pani Julita Urbańska
wręcza podziękowania za długoletnią działalność w Związku Emerytów. Od prawej - Janina
Papierok, Henryk Śmiga, Julita Urbańska, Karol Szczyrba.
Wiadomoœci znad Piotrówki 5
foto: Stanisław Wenglorz
Mija 30 lat od założenia zespołu Universe. Założyciel grupy
opowiadał w Zebrzydowicach o
swoim zespole.
Dzieci urodzone w Cieszynie, żona
pochodzi ze Strumienia, takie powiązania ze Śląskiem Cieszyńskim ma Henryk
Czich, założyciel zespołu Universe, autorów takich nieśmiertelnych utworów
jak - „Tacy byliśmy'', „Mr. Lennon”, czy
„Wołanie przez ciszę”.
Dokładnie w czwartek, 13 października 2011 minęło 30 lat od momentu powstania zespołu Universe. Pod szyldem grupy
duet Mirek Breguła (tragicznie zmarły) i Henryk Czich stworzył kilkadziesiąt przebojów
znanych i śpiewanych do dziś. Któż z nas nie pamięta nieśmiertelnych - „Tacy byliśmy”, „Mr. Lennon”, czy „Wołanie przez ciszę”. Z okazji 30. urodzin zespołu, w trakcie
spotkania autorskiego w bibliotece w Zebrzydowicach, Portal ox.pl i zebrzydowice.net
rozmawia o zespole i jego planach z wokalistą Henrykiem Czichem.
Jak się okazuje w trakcie rozmowy, założyciel Universe, ma wiele wspólnego ze
Śląskiem Cieszyńskim – moje córki są cieszyniankami – mówi w rozmowie z nami.
Zespół gra od trzydziestu lat, mimo samobójczej śmierci Mirka Breguły tworzy
dalej, wkrótce nowa płyta zespołu i kolejna cześć książki – Tacy Byliśmy…
Spotkanie jest częścią cyklu Podróże literackie z muzykami, pisarzami i podróżnikami. Pierwszym gościem cyklu była autorka książek dla dzieci Renata Piątkowska.
PrzedsiĊbiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z o. o.
44-268 JastrzĊbie Zdrój, ul. Norwida 34
tel./fax 32 474 07 52, 474 07 53
tel. 784 381 264
e-mail: [email protected]
www. pst-transgor.pl
STACJA DEMONTAįU
POJAZDÓW
Przyjmujemy
kaĪdy pojazd do záomowania
Wystawiamy
zaĞwiadczenia o záomowaniu
pojazdów
Zapewniamy
bezpáatny odbiór pojazdu
od klienta
KONTAKT:
tel. /32/ 474 07 52
474 07 53
kom. 784 381 264
620Wiadomoœci
Wiadomoœciznad
znadPiotrówki
Piotrówki
rzyjęte
p
a
z
y
m
i
c
a
Pł
a pojazdy
i
n
a
w
o
m
o
ł
do z
65-lat GS „SCH” Zebrzydowice „to wiek szacowny”
W dniu 1 października br. Gminna Spółdzielnia obchodziła swój jubileusz.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele NMP w Zebrzydowicach. Mszę dziękczynną
w intencji pracowników, członków i emerytów odprawił proboszcz z Marklowic Górnych
Ks. Stanisław Wójcik. Mszę uświetnił swoim śpiewem i muzyką zespół Pana Rybki z Kaczyc.
Po uroczystości w kościele pracownicy, emeryci, zaproszeni goście wraz z pocztem sztandarowym przeszli do zebrzydowickiego zamku na dalszą część uroczystości.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Maria Grześ otworzyła Nadzwyczajne Zebranie
Członków witając w szczególny sposób: pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej w
Warszawie na woj. śląskie Józefa Gawlika, Dyrektora Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni w Katowicach Andrzeja Żochowskiego, Z-cę Wójta Gminy Zebrzydowice Karola
Sitka, prezesów Gminnych Spółdzielni z Cieszyna, Jastrzębia Zdroju i Brennej, Dyrektora
– Członka Zarządu Polskiej Sieci Lewiatan Żory, Przedstawicieli sp. z o.o. Tradis i Eurocash - „Delikatesy Centrum”, członków Rady Nadzorczej, a także emerytów, rencistów
i pracowników naszej Spółdzielni.
sztandar. Lata 90-te były bardzo niekorzystne dla handlu spółdzielczego. Trudna sytuacja gospodarcza kraju miała duży wpływ
na dalsze losy Spółdzielni. W tym czasie
zrezygnowano z działalności usługowej,
produkcyjnej, ograniczono zatrudnienie. Wydzierżawiono a częściowo sprzedano zbędny
majątek. Pomimo pewnych zawirowań
gospodarczych dorobku minionych lat nie
zmarnowano. Obecnie podstawową działalnością statutową Spółdzielni jest handel detaliczny i dzierżawy. Aktualnie prowadzimy
5 placówek detalicznych, w tym dwie branży przemysłowej i trzy spożywczej, z czego dwie
w sieci „Lewiatan” i otwartą 28.03.2009r. Jedną w sieci „Delikatesy Centrum”. Spółdzielnia
na dzień dzisiejszy liczy 84 członków. Zatrudniamy 41 pracowników. Obecny skład Zarządu
przedstawia się następująco: Prezes Zarządu od 01.05.1999 r. - Janina Stawarczyk, Członek Zarządu od 18.04.2007 r. - Renata Rychły.
Funkcję Głównego Księgowego od 01.07.2003
r. pełni Gabriela Gajda. We wszystkich poczynaniach Zarząd wspiera siedmioosobowa Rada Nadzorcza, której od dwóch kadencji przewodniczy
Maria Grześ. Z każdym dniem, z każdym rokiem
polepsza się estetyka i wyposażenie placówek.
W ostatnim 5-leciu wykonaliśmy dużo prac remontowych. Rok 2009 był rokiem przełomowym.
W marcu otworzyliśmy nową placówkę w Kończycach Małych („kiedyś sklep u Eriki”) w sieci “Delikatesy Centrum”, zainwestowaliśmy tam znaczne środki finansowe na wyposażenie sklepu
i komputeryzację. Placówki nasze stanowią ważny element w lokalnym środowisku. Jesteśmy pełni uznania dla tych, którzy Spółdzielnię tworzyli, a dzięki pracy i zaangażowaniu
obecnej załogi jest ona coraz lepiej postrzegana wśród społeczeństwa gminy. Tyle historii.
Działalność Spółdzielni w Zebrzydowicach została wyróżniona przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości”, którą wręczył na ręce Pani
Prezes pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na woj. śląskie J. Gawlik oraz odznaczył odznakami i dyplomami „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” Janinę Stawarczyk, Hankę
Kopica, Urszulę Pala i Janinę Kopiec. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni w Katowicach
przyznał działaczom i pracownikom Spółdzielni odznaki „Zasłużony dla Spółdzielczości”.
Z rąk Dyrektora KZRS Andrzeja Żochowskiego odznaki otrzymali: Renata Rychły, Maria
Grześ, Gabriela Gajda, Maria Gabzdyl, Jolanta Paluch, Krystyna Holeksa, Elżbieta Piasecka,
Barbara Bielska, Teresa Żyła, Maria Klimala, Barbara Gańczarczyk.
Historię działalności Spółdzielni w Zebrzydowicach, której skrót drukujemy poniżej przedstawiła Janina Stawarczyk - Prezes Zarządu.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Zebrzydowice powstała 28.10.1945 r. z
inicjatywy grupy działaczy. 13.09.1946 r. została wpisana przez Sąd Okręgowy w Cieszynie
do rejestru spółdzielni. Rozpoczęła swoją działalność od otwarcia kilku sklepów spożywczych
na terenie Zebrzydowic, Marklowic Górnych i Kończyc Małych. W miarę upływu lat, rozwijając się poszerzała swoją działalność o produkcję, gastronomię, usługi, kontraktację i skup.
Na lata 80 XX wieku przypadł okres nasilenia inwestycyjnego. Powstały wtedy trzy nowe
pawilony handlowe oraz kilka mniejszych obiektów. Rozbudowano i zmodernizowano również placówki już istniejące. W roku jubileuszowym 40-lecia istnienia Spółdzielnia otrzymała
Doceniając trud i zaangażowanie w rozwój naszej Spółdzielni Zarząd wręczył „Dyplomy Uznania” dla kierownictwa i załogi placówek detalicznych. Wspomniano o zmarłych
koleżankach i kolegach, oddano im hołd minutą ciszy.
„65 lat to wiek szacowny” - mówił z-ca Wójta Gminy Karol Sitek. Goście składali
życzenia, listy gratulacyjne, nie obyło się bez tradycyjnego 100 lat i toastu wzniesionego
lampką szampana. Na zakończenie Zarząd życzył wszystkim pracownikom wielu sukcesów w pokonywaniu problemów dnia codziennego, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Po części oficjalnej nastąpiło wspólne biesiadowanie, wspominanie a wieczorem zabawa
taneczna. Zarząd i pracownicy dziękują wszystkim partnerom handlowym za współpracę
oraz za pomoc w zorganizowaniu obchodów jubileuszu 65-lecia.
Zarząd Spółdzielni
Wiadomoœci znad Piotrówki 7
byä
imprezy niestety był
juĔ nieco pechowy,
już
Piotr Hanzel
wzglödu na silze względu
AUTO KOSMETYKA
dstawił,
dstawiä, bardzo ne opady deszczu,
ul. Jagiellońska 15
- mycie podstawowe
Piotr Hanzel
Hanzel
Piotr
śni.
Ĉni. Dwukrotna zabawę
zabawö
tanecznñ
taneczną
Kończyce Małe
AUTO
KOSMETYKA
AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
AUTO
Auto
KOSMETYKA
Kosmetyka
czyszczenie
wnętrza
ul.
Jagiellońska
15
AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
strój cieszyński
cieszyþski niestety
ul. Jagiellońska
odwoäano.
JagielloØska 15
tel.
032/46
93 584
-- mycie
mycie odwołano.
podstawowe
podstawoweBURYAN
- poprawki
na
lakierze
ELÓBIETA
Kończyce
Małe
BURYAN
ELÓBIETA
OdbyÊ
siÖ jednak
Odbył
się
Kończyce
KoØczyce Małe
MaÊe
-- czyszczenie
czyszczenie
wnętrza
505
129
957
wnętrza
wnötrza
- polerowanie
taniej
o 25%
a nawet
wiĊcej
tel.
032/46 93
93 584
584
o 25%
a nawet
wiĊcej
a otoczyli naszą
naszñ zaplanowany
naTeraztaniej
tel.
032/46
-- poprawki
poprawki na
na Teraz
lakierze
lakierze
i części
plastikowych
b zepzipeic-eznabłyszczanie
ceznei an iza Gzkaroserii
otwarte: pon-pt. od 15.00
505 129
129 957
957
UU
be
r uGpryu p
Py
Z UP Z U505
dzieØ Festiwal
ten- polerowanie
dzień
polerowanie
czyszczenie
wnętrza
majÌtkowe,
komunikacyjne
OC,
AC,
e
a
sob. 8.00-15.00
majÌtkowe,
komunikacyjne
OC,
AC,
e
m
e
rm
y–
te
aIlość
lrnyetuczestników
, lne,
zy po zaciętych
zaciötych Piosenki
DzieciÖcej
MÊodzieÔowej
IloĈè
Dziecięcej
i
Młodzieżowej
Mikrofon
dla
Wszystkich
nabłyszczanie
karoserii
części
plastikowych
otwarte:
pon-pt.
odFilar
15.00
Ôyciowe,
inwestycyjne
OFE
II i pon-pt.
III
-- nabłyszczanie
karoserii
ii części
plastikowych
nabäyszczanie
czöĈci
Ôyciowe,fundusze
fundusze
inwestycyjne
OFE
II iFilar
IIIod
otwarte:
15.00
Hanzel
byäa
niĔks.
ubiegäych
poszliĈcie
jakoĈèsklepu
iloĈè
waĔne
była
skromniejszawnętrza
niż
wks.
ubiegłych
latach,
jednak
poszliście
wsklepu
jakość
ameblowego)
nie ilość
i to jest ważne
czyszczenie
Zebrzydowice,
Janusza
4, Piotr
I4,
piõtro
(obok
sob.
8.00-15.00
Zebrzydowice,
Janusza
I pi�tro
(obok
meblowego)
AUTO KOSMETYKA
czyszczenie
wnętrza
wnötrza
chwaliäa poziom występów
wystöpów
przewodniczñca
cieszö8.00-15.00
siö również,
równieĔ, że
Ĕe
– chwaliła
Jadwiga
–sob.
cieszę
się
t e l . przewodnicząca
k oul.
m Jagiellońska
. 5 0 6jury
8&%)&$K)+$#"!
315
3 1 9Sikora
5
mycie podstawowe
tel. kom. 506 833 195
Małe
byä dostosowany do wieku i Kończyce
temperamentu
– dodaje.
iczyszczenie wnętrzarepertuar był
uczestników
45#7+#0+'0#,.'2498%*2#3#/'53>742#.#0+#
%$)%#K)+#"!
tel.
032/46
do
m93Z584
sPODAJNIKIEM
rAnety
w Witosz
i s z Marklowic GórSERWIS
PIECÓW
%$)%#K)+#"!
SERWIS
PIECÓW
ZZedoPODAJNIKIEM
%$(%#I(*#"!
powödrowaä
Grand Prix nagroda
- specjalna
powędrował
!8/+#0#?.+/#->7'.'-5310+-+239'-<#&0+
poprawki na lakierze
SERWIS
PIECÓW
PODAJNIKIEM
odbyÊ się
siÖ
ich odbył
505 129
957
--(>?,A4,9409,570;>CB.3;,=,80?=HA>;,7,94,
Ustawianie
najlepszych
parametrów
spalania
polerowanie
(>?,A4,9409,570;>CB.3;,=,80?=HA>;,7,94,
nych. Wyniki: GRAND
PRIX
nagroda
specjalna
–
Aneta
Witosz.
starsza:
Ustawianie
najlepszych
parametrów
spalania
23!5)!.)%.!*,%0276#(0!1!-%31=520!,!.)!
SERWIS
PIECÓW
Z
PODAJNIKIEM
- Ustawianie najlepszych
parametrówGrupa
spalania
$%+%"+&'
#)"*$K)
skäah.nabłyszczanie
Jury w skłaWymiana
ślimaków,
elektronik
i IIprzekładni
karoserii
i części –
plastikowych
CzyĔ, III
I miejsce
Daria -Tomica,
I
miejsce
–
Joanna
Sprownik,
miejsce
–
Agata
Czyż,
)B84,9,J748,6HA0706?=:9464;=C06F,/94
-)B84,9,J748,6HA0706?=:9464;=C06F,/94
Wymiana
ślimaków,
elektronik
i
przekładni
otwarte:
pon-pt.
od
15.00
6-)!.!>,)-!+=5%,%+31/.)+)017%+:!$.)
- Wymiana #O
ślimaków,)"*&'
elektronik i przekładni
#)*"#%#&+
Magdalena
MaZAINSTALOWANYCH
PIECÓW
czyszczenie wnętrza
sob.
8.00-15.00
PRZERABIANIE
ZAISTALOWANYCH
PIECÓW
CzyĔ;
mÊodsza:
miejsce –PRZERABIANIE
Marta
Mika,
III
miejsce
–
Oliwia
Czyż;
grupa
młodsza:
I
miejsce
– Na#$+$!+!%&")!*#K)
#$+$!+!%&")!*#K)
PRZERABIANIE
PRZERABIANIE
ZAISTALOWANYCH
PIECÓW
#$*$!*%&"(!)#I(
wych, w tym: 29
ZAISTALOWANYCH
PIECÓW
'.-105#-5178
C.O.
ŻELIWNYCHI STALOWYCH
IZAINSTALOWANYCH
STALOWYCH
NA
EKOGROSZEK
C.O.PRZERABIANIE
ŻELIWNYCH
NA
EKOGROSZEK
talia Wawrzyczek,
II
miejsce
–
Marta
Wawrzyczek,
III
miejsce
–
Magda
Kukuczka,
III
"O)!*%&")*!"$"%+
"O)!*%&")*!"$"%+
C.O.
ŻELIWNYCH
I#492+'%%*%'49239'[email protected]#21&#,0+-"#&971A
NA
"M(!)%&"()!"$"%*
zespoäówSERWIS
retacji zespołów
NAPRAWA
Ikontaktowy:
MODERNIZACJA
CO
C.O.
ŻELIWNYCH
ISTALOWYCH
STALOWYCH
NAEKOGROSZEK
EKOGROSZEK
PIECÓW
Z'076:9?,6?:AB
PODAJNIKIEM
Tel.
602
295 INSTALACJI
280
WyróÔnienie
najmÊodszego
miejsce
–
Monika
Poloczek,
Wyróżnienie
dla
najmłodszego
uczestnika:
Izabela
h.
kontaktowy:
602
295
280
'076:9?,6?:AB
%,+/.3!+3/56
01Poloczek.
3'Masz
,'$,
(*$.054"&.
/kontaktowy:
+$1/;30.
* ,'
Tel.
602
295
280
piec
C.O.Tel.
chcesz
przerobić
na
podajnik!
Zadzwoń!
oceniaäo
skäadzie:
Uczestników
oceniało
jury
w składzie:
adiunkt
Jadwiga
Sikora, mgr Sztymon
!,>C;40.#.3.0>C;=C0=:-4O9,;:/,5946+,/CA:P
Masz
piec
C.O.
chcesz
przerobić
na
podajnik!
Zespóä4+'
gionalny Zespół
,
<*'+
);3$*$)1/-,')'./5$)8
#,'
!,>C;40.#.3.0>C;=C0=:-4O9,;:/,5946+,/CA:P
Masz
piec
C.O.
chcesz
przerobić
na
podajnik!
Zadzwoń!
!270)%##(#%27017%1/")?.!0/$!*.)+
!$75/@
Masz
piec
C.O.
chcesz przerobić na podajnik!Zadzwoń!
Zadzwoń!
Kondzioäka.
Halina,
mgr
Lucyna
Kondziołka.
pierwszñ
la pierwszą
naPRZERABIANIE
ZAISTALOWANYCH PIECÓW
INSTALACJA
ANTEN
Ĉpiewacza
rupa
śpiewacza
Import z Niemiec i Holandii
C.O.
ŻELIWNYCH
I STALOWYCHANTEN
NA EKOGROSZEK
INSTALACJA
zespoäu $*)-,1
epszego zespołu
NAZIEMNYCH
SATELITARNYCH
)1-34
NAZIEMNYCH II SATELITARNYCH
ychów
z Andry- oraz
oraz sprzčtu
sprzčtu
audio
video
wszelkiego
typu
05.'$""&"$05./5$/-!'=,
.-#z (,')
#53->
Import
Niemiec
i Holandii
audio
video
wszelkiego
typu
Wykonywanie
instalacji
Wykonywanie
instalacji
Skórzane komplety wypoczynkowe w dębowym stelażu
radiowo-telewizyjnych
$()&'(
radiowo-telewizyjnych
Komody, witryny, kredensy, zegary
w
domkach
jednorodzinnych
)(+
w domkach
Import
z Niemiec jednorodzinnych
i Holandii
ATRAKCYJNE MEBLE
ATRAKCYJNE MEBLE
ATRAKCYJNE MEBLE
Zapraszamy od poniedziałku
do soboty
$()&'(
!,$*%'
"
tel. 500
500 261
261 404
404
Pon. -- Piątek
Piątek
tel.
Pon.
przez
cały
dzień
)(+
#"
!
8.00 -- 17.00
17.00
8.00
Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada
75B
!,$*%'
"
soboty 8.00
8.00 -- 12.00
12.00
soboty
$()&'(
Betoniarstwo
(poniżej hurtowni ABC!
i Jasteru
#"
Betoniarstwo
Pon. - Piątek #
)(+
prywatny budynek)
kręgi studzienne,
studzienne,
8.00 -#
17.00
kręgi
!,$*%'
"
soboty
8.00 - 12.00
rury
przepustowe,
krawężniki
Tel. 32 47
15 269
#
rury przepustowe,
krawężniki
#" !
tel. 32
32 472
472
33 24
24 589,
505
974
323
tel.
33
Tel.
666837
#
zespoäem
pszym zespołem
Pon. - Piątek
8.00 - 17.00
soboty 8.00 - 12.00
Czesław Filip
Filip
#
Czesław
FHU A-Z Instal Grzegorz Somerlik
w
w
w
.
m
e b l e zul.
a cKwiatowa
h o d n i e . f21
i r e h&40/D4-,+0-<DC/:A4.0
o s t . p l
Jarząbkowice,
ul.
Kwiatowa
21
#
PPHU „TRANS-KOP”
Jarząbkowice,
- tel. 519 125 197
Bielsku-Biaäej,
wBielsku-Białej,
Jagielski
Adam
?7OA4<644)42?<C
474,?7OA4<644)42?<C
Ź MontaĪ,
serwis
klimatyzacji
wentylacji.
?7OA4<644)42?<C
ul.
Żwirki
i Wigury 2
%3/.C3,+*/,;[email protected]/
Siedziba:
Zebrzydowice
Kaczyce, Morcinka
22
FHU
A-Z
Instali Grzegorz
Somerlik
Kossak. Nagrody
PPHU
„TRANS-KOP”
40=DC9
Ź Instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary.
40=DC9
tel. 665Zebrzydowice
460 222
elsku-Biaäej.
elsku-Białej.
40=DC9
43-400
Cieszyn
363+>[email protected];533(31>;B
Filia:
ul.
Żwirki
i
Wigury
2
Siedziba:
tel.
519
125
197
Ź Instalacje teletechniczne, alarmowe.
>07
Jagielski Adam
>07
ódÊo: infosilesia
>07
tel.
33 853
90 53 Filia: ul. Żwirki i Wigury
2 Cieszyn
3/<CB8
43-400
Ź Serwis
urządzeĔserwis
AGD, kosiarek,
piá, agregatów.
Ź MontaĪ,
klimatyzacji
i wentylacji.
Kaczyce, Morcinka
22
kcesach zespoÊu
703
700;
Ź Ostrzenie
áaĔcuchów
do piá.
43-400 Cieszyn 796
Ź Instalacje
elektryczne,
odgromowe, pomiary.
tel. 33
853
90796
53 703 701
=/6
tel.
665
460
222belweder-exclusive.pl
AAA-07A0/0<[email protected];7
Ö przepraszamy,
#+G)&+*"+$%&+
tel.
33 853
90 53
AAA-07A0/0<[email protected];7
www.
Ź Instalacje
teletechniczne,
alarmowe.
43-410
Zebrzydowice,
ul. Sáowackiego
23
796
703 700; 796
703 701
ROBOTY ZIEMNE
I WYKOPY
POD:
sów.
796
703
700;
796
703
701
[email protected]
PROMOCJA DO KOŃCA ROKU!
- Jeżeli skorzystasz z naszych usług
Ź
Serwis
urządzeĔ
AGD,
kosiarek,
piá, agregatów.
PROMOCJA
DO
KOŃCA
ROKU!
Jeżeli
skorzystasz
z
naszych
usług
instalacje
wodne,
prĈd,
gaz,
kanalizacjč
Marcin ÍlÖk
,H:<:.D9C
ODDZIAŁ
W
ZAPRASZA!
"*F(%*)!*#$%*
1/ 7 "'$398&17+%#%* 217
pośrednictwa
wCIESZYNIE
kupnie bądź sprzedaży
nieruchomości,
pośrednictwa
w kupnie bądź sprzedaży nieruchomości,
ODDZIAŁ W CIESZYNIE
ZAPRASZA!
Ź
Ostrzenie
áaĔcuchów
do
piá.
zapewnimy Ci transport (przeprowadzki,
itp.) do 100 km GRATIS!!!
Pogotowie Elektryczne Klimatyzacyjne Wentylacyjne
/:80670>94=6:AC
F. H. KRYSBUD
Usãugi minikoparkĈ
DWORZEC PKP
PKP
dworzec
pkp
DWORZEC
KACZYCE
kaczyce
KACZYCE
Usãugi minikoparkĈ
SKŁAD OPAŁU
OPAŁU
/ &6B81)3>&%+%*#
SkŁad
opaŁu
SKŁAD
- kostki brukowe, wjazdy, chodniki, ogrodzenia
w razie awarii zadzwoĔ: 519 125 197
zapewnimy Ci transport (przeprowadzki, itp.) do 100 km GRATIS!!!
4531A
421-1,0#1-1.+%#%'0#9<
43-410 Zebrzydowice, ul. Sáowackiego 23
1. -Całoroczny
+G9;9-C8B
Wiadomoœci
,Piotrówki
1 piętro, 9
0)A31/
6.
M-3
Kaczyce, znad
32m
+-CB-/
ROBOTY
ZIEMNE
ILuksusowy
WYKOPY
POD:
:8A#:2A4D/:A40
?6=?=:AC
Całoroczny
drenaİe,
oczka
wodne
.'?1/-
M-3
Kaczyce
+
Dojedziemy i usuniemy lub ograniczymy awariĊ.
:8A#:2A4D/:A40
1.
Dom
w
Pogwizdowie
?6=?=:AC
7.
'0#
9<
[email protected]
domek
letniskowy
.97/56/=83<[email protected]
,/C4,[email protected]/:A7,905
domek letniskowy +43
/:8D-,=0908
blok
„A”,
cena:
73
900
zł
",/+
8
9#%.!7:
!*-)
6
7"$,
58
,/C4,[email protected]/:A7,905
a działki
budowlanej
%0A07,.C590!
Dziaáamy 7 dni w tygodniu.
/:8D-,=0908
dom
z basenem
plantowanie
i
niwelacja
terenu.
instalacje
wodne,
prĈd,
gaz,
kanalizacjč
.09,
CF
01/->
A,N7,.3?
Ustroń
231/@
#-,$%-"(
"('
do
negocjacji
$/.%'/#*!#*)
-.09,
CF
cena: 299 900 zł
A,N7,.3?
w
Hażlachu,
A$:2A4D/:A40
$, 58
Pogotowie Elektryczne Klimatyzacyjne Wentylacyjne
JA40?9,:6,C5,
Cena: 109 900
zł
%.!7:
- kostki brukowe,
wjazdy,
chodniki,
ogrodzenia
JA40?9,:6,C5,
świetna
okazja
:8CA=>,940/0A07:;0<=648
/$'9-3'&856
/7,AB8,2,5M.B.3
POLECAMY
w razie awarii zadzwoĔ: 519 125 197
0/C90
A
=A:48
<:/D,5?
/7,AB8,2,5M.B.3
dla
wymagających
7.
POLECAMY
#"
)
"'$398&17+%''0#9<
Jedyne
0/C90 w
A swoim
=A:48
<:/D,5?
oczka
2.
rodzaju
M-3
42><&9+'.0+#0')1
wodne
7409?HA
M-3Pogwizdów
rok zaã. 1994
- drenaİe,
Dojedziemy
i usuniemy lub ograniczymy awariĊ.
7409?HA
Klientów...
Domy w stanie deweloperskim
A,.CB.,.38
94>64.CB9>C
M-3Pogwizdów,
#[email protected]@
2
A,.CB.,.38
w
Kaczycach
32 mdeweloperskim
,94>64.CB9>C
niskiinÔ.
czynsz!!!
72'<0+78214#B10'+6/'$.17#0'
+
[email protected]<=+83/./@/69:/;<537
2. Domy
w stanie
mgr
Jacek
Piechowiak
Zebrzydowice, ul. Orzeszkowej
20 (obok
skupu
zÊomu) oferuje:
Dziaáamy
7 dni
w tygodniu.
2
$!/54#-3'"$$, 58
plantowanie
i
niwelacja
terenu.
.09,
CF
#+D4,F6,-?/:A7,9,
49m
,
AGENCJA
UBEZPIECZENI
"$,
58
-.09,
CF
cena
81 900 złCena: 435 900$:H:A,-74R94,6,
%'0#
9<
#+D4,F6,-?/:A7,9,
8.
OKAZJA! Działka budowlana
Zebrzydowice
%"176$/5)#%%.!7:
zł
2
SKUP JABŁEKOPAŁ:
PRZEMYSŁOWYCH
FHU „INSTEL”
Centrum
-Ogrodniczo-Paszowe
luzem
i w workach
- orzech,
groszek
- KWK Ziemowit
Jastrzõbie Zdrój, ul. Warmiýska 2B
- rozładunek
mechaniczny
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
flot
- KWK
Krupiński
i MarcelELÓBIETA
BURYAN
KOSIARKI
SPALINOWE
I ELEKTRYCZNE
NASIONA WARZYW,-KWIATÓW,
TRAW
tel. 32/47-19-264, kom. 504-069-113
AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
BURYAN
ELÓBIETA
GRILE, MEBLE OGRODOWEOferuje ubezpieczenia
CEBULKI KWIATOWE,
KRZEWY OZDOBNE
FHU „INSTEL”
rok za�. 1994
Centrum
Ogrodniczo-Paszowe
HURTOWNIA I SKLEP SPRZÕTU
płatne
gotówką
0,30
zł/kg
ZBOēA
PASZOWE,
OTRõBY
ITP.
ZIEMIõ
OGRODOWð,
TORF,-BURYAN
KORõ
ELÓBIETA
muł
KWK
Rydułtowy
-- skupu
0,30
Oferuje
ubezpieczenia
budynków
teraz
obniÔka
taryf,złomu)
-zł/kg
firm, -oferuje:
wycieczek krajowych i za
mgr
in�.
Jacek
Piechowiak
Zebrzydowice, ul. Orzeszkowej -20
(obok
OÍWIETLENIOWEGO I ELEKTRYCZNEGO
NAWOZY
ROLNICZE I OGRODOWE
ćRODKI
- budynków - teraz obniÔka taryf,
- firm,OCHRONY
- wycieczekROćLIN
krajowych i zagranicznych,
Oferuje
ubezpieczenia
- komunikacyjnych
OC - super zniÔki dla klientów nowych oraz prz
Jastrz�bie Zdrój, ul. Warmi�ska 2B
PASZE DLA ZWIERZðT, PTAKÓW, ITP.
- komunikacyjnych OC - super zniÔki
klientów nowych oraz przechodzÌcych
SPRZõTdlaOGRODNICZY
- eko-groszek
- kable, przewody,
-NASIONA
budynkówWARZYW,
- teraz obniÔka
taryf,TRAW
- firm, - wycieczek
krajowych
i zagranicznych,
z innych
firm
ubezpieczeniowych
KOSIARKI
SPALINOWE
I ELEKTRYCZNE
KWIATÓW,
tel. 32/47-19-264,
kom. 504-069-113
z innych firm ubezpieczeniowych
(koão
targu i Biedronki
nad
Ēabkð)
A+0-=CB/:A4.,.3
:;:A8
cena:
105
900 zł
#%.!7:
A+0-<DC/:A4.,.3
:;:A8
o
pow. 1997m2A+0-=CB/:A4.,.3
w Zebrzydowicach‹
Dom w Cieszynie
T74.D90
A#<?.3
3.
Śliczne M-3
w
Pruch!+0-<DC/:A4.0
/
C,50/B90
CF
T74.D90
A#<?.3
okazja!
jedyne 82 000 zł!!!
'0#58.-19<
C,50/B90
CF
za
3. Dom
w Cieszynie
[email protected]/<CB83/
2 M-4
Zebrzydowice+
‹
905;:A8
AB=08:9
nej,
pow.
42m
wyremon2#35'3%'0#9<
905;:A8AB=08:9
$, 58
okazja!
.95+C4+
/1$/"$, 58
2
D4,F6,-?/:A7,9,:U.DC.0
‹
‹
, ‹
8.Działka
M-4
Zebrzydowice,
*/,;[email protected]/‹
D4,F6,-?/:A7,9,:U.DC.0
9.
budowlana -93,1m
Kończyce
53#-%8,0'!
,F0
,.09,
CF
parter,
cena:
23964
900
zł złD4,H6,-?/:A7,9,
0!13%1#%.!
7:
‹
‹
,F0
,.09,
CF
Małe
12a
- cena:
900
Działka rolno – budowlana
1/ )"4(,$M-4
:S.DC.0!,H0
,
,.DC.0/
(ko�o targu i Biedronki nad
4.
Atrakcyjne
M-4
�abk�)
?=,6.B590
D4,F6,-?/:A7,9:<:79,
‹
‹
Cieszyn
+
!*'0)-"$,1/2+
10.
Działka
budowlana
aczyce+
?=,6.B590
2
$.1-
2%'0#9< ‹
‹
Kaczyce,
60m
,:;
blok D4,F6,-?/:A7,9:<:79,
9.
Działka rolno
budowlana
C3+G5+;9689D,>[email protected]+8+
4. Atrakcyjne M-4
31!+#6*.%
58#-,$%-"(
,.DC.0
8
Górne–88zł/m
"$,
"(',<67:A4.0L<908:N74A:JO
-7:6 Kozakowice
*-)67
,.DC.0
8
-7:6
,<67:A4.0L<908:N74A:JO
'0#
9<
2
900 zł elektroinstalacyjny
Cieszyn, 2047m
2",)2+/#%.314-
, blisko centrum,
3/<CB8
‹-GRILE,
komunikacyjnych
OCKRZEWY
- super
zniÔki
dla
klientów
nowych
$, 58
, - cena:-155
Kaczyce, 60m„B”
+-CB-/DE.09,
CF
AB/C407094,;:A40=C.394
‹- CEBULKI
komunikacyjne
ACprzechodzÌcych
- bogata, rozszerzona oferta
osprzõt
MEBLE oraz
OGRODOWE
KWIATOWE,
OZDOBNE
D4,H6,-?/:A7,9:<:79,
AC - bogata,
rozszerzona
oferta
11.
Działka budowlana- komunikacyjne
DE.09,
CF
AB/C407094,;:A40=C.394
ZAPRASZAMY
NA
TANIE
ZAKUPY
Mieszkania
M-2, M-3, M-4,
cena:
149
900
zł
do
negocjacji
#%.!7:$/.%'/#*!#*)
blok 8„B”,
",/+
9
HURTOWNIA
I
SKLEP
SPRZÕTU
‹
z
innych
firm
ubezpieczeniowych
‹
rolne
obowiÌzkowe
oraz
dobrowolne
dotowane w 50% fina
!,<67:A4.0L<90/[email protected]
D4,F64A#:2A4D/:A40
rolne
obowiÌzkowe
oraz
dobrowolne
dotowane
w
50%
finansowane
Pogwizdów
11
a
za
jedyne
55
000
zł!
ZBOŻA
PASZOWE,
OTRĘBY
ITP.
ZIEMIĘ
OGRODOWĄ,
TORF,
KORĘ
đródãa
ćwiatãa
poniedziaÊek-piÌtek
8-16,
sobota
8-13
5.
M-4
Pogwizdów
M-5
Cieszyn
D4,F64A#:2A4D/:A40
!,.DC.0
M-3#%.!7:
Kaczyce
cena:
155 900 zł
78&9+'.'0+#217+'39%*0+
A,><,6.C59C.3.09,.3
‹
przez
paØstwo,
Ôyciowe,
OFE
„ZÊota
JesieØ”
oraz
inne
komunikacyjne
AC
bogata,
rozszerzona
oferta
OÍWIETLENIOWEGO
I
ELEKTRYCZNEGO
‹
przez
paØstwo,
Ôyciowe,
OFE
„ZÊota
,.DC.08
ceny
już
od
137
500
zł
tel. 601OCHRONY
52 91 74,
502 627 833, 515 NAWOZY
32 41 43ROLNICZE I OGRODOWE JesieØ” - oraz i
+ .'?1/-
ŚRODKI
ROŚLIN
A,><,6.C59C.3.09,.3
,.DC.08
10./
Mieszkania
M-2,
3/<C5+83+
M-3,
M-4,
12.
Dom
Kaczyce,
Ceny
negocjowane
!*-)6709,
CF
‹
rolne
obowiÌzkowe
oraz
dobrowolne
dotowane
50% finansowane
‹
'0#9<
PASZE
DLAwZWIERZĄT,
PTAKÓW, ITP.
SPRZĘT
Gwarantujemy
fachowÌ
obsÊugÖ iZapraszamy!
niskie ceny!
:8L<64
D4,H64A$:2A4D/:A40
Zapraszamy!
Zebrzydowice,
ul. OGRODNICZY
ks. Janusza
4
M-5
Cieszyn
3/<CB8
ceny więcej
na375
5.atrakcyjne
M-3
Kaczyce,
+-CB-/
6.09,
CF
Dom Zebrzydowice,
cena
000 zł
:8L<64
Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 4
- kable,
przewody,
"$, 58
2
przez
paØstwo,
Ôyciowe,
OFE
„ZÊota
JesieØ”
oraz
inne
,F050/B9,?,6,
A,><,6.C59C.3.09,.3
(budynek
GS,
I
piętro,
obok
sklepu
meblowego)
30,5m
,
1
piętro,
0)A31/
Z tÌ lokalizacja,
gazetÌ - rabat
10%
Istnieje moÔliwoÎÐ dowozu towaru (budynek
do klienta
www.
belweder-exclusive.pl
,F050/B9,?,6,
atrakcyjna
GS, I piętro, obok sklepu meblowego)
elektroinstalacyjny
:6,C5,
czynne pon.-piątek 9.00-15.00, czwartek 11.00-16.00
:8+0-=CB/:A4.0,?=,6.B59,7:6,
blok
",/+
92, - osprz�t13.
ZAPRASZAMY
NA TANIE
ZAKUPY
:6,C5,
:8+0-=CB/:A4.0,?=,6.B59,7:6,
pow.
1458„B”,
m
Atrakcyjna obniżka
ceny - dom
Zapraszamy!
Zebrzydowice,
ul.
ks.
Janusza
4
czynne
pon.-piątek
9.00-15.00,
czwartek 11.00-1
atrakcyjne
ceny
więcej
na
+=;+5-B48/-/[email protected]/48+
.09,
CF
,><,6.C590.09CA4M.059,AAA-07A0/0<[email protected];7
74C,.5,;:A8
tel. 506 833 195
.09,
CF
cena:
77
500
zł formalności!
#%.!7:
AP
PR
RA
AS
S 8-16,
AM
Msobota
Y
.09,
CF
�wiat�a
poniedziałek-piątek
8-13
74C,.5,;:A8
.09,
CF
cena
399
zł- �ród�a
Biuro pomaga w załatwieniu
kredytu
oraz000
wszelkich
w
Cieszynie + działka 149 000 zł!!!
ZZ A
ZZ sklepu
A
Y
piötro,
(budynek
GS,
I
piętro,
obok
meblowego)
tel.
506
833
195
www.
belweder-exclusive.pl
@@@,/[email protected]/./;/A-6><3?/:6
Możliwość ubezpieczenia po godzinach oraz
sobotę
ZAPRASZAMY!!!
8 Wiadomoœci
znad Piotrówki
4?<:;:8,2,AD,H,>A4094?6<0/C>?:<,DA=D0764.31:<8,79:Q.4
odwponiedzia³ku
do pi¹tku od 8.00-17.00
?:A,9,.09,
CF
towana!
cena: 99 900 zł
?:A,9,.09,
CF
Cena: 165 900 zł
%.!7:
Sprzedaż materiału siewnego oraz sadzeniaków
Sprzedaż materiału
siewnego
oraz
zapr
aszam
y sadzeniaków
,><,6.C590.09CA4M.059,AAA-07A0/0<[email protected];7
,><,6.C590.09CA4M.059,AAA-07A0/0<[email protected];7
atrakcyjne
ceny - Ceny
więcejnegocjowane
na www. belweder-exclusive.pl
+$%&+!*
4?<:;:8,2,AD,F,>A4094?6<0/C>?:<,DA=D0764.31:<8,79:R.4
4?<:;:8,2,AD,F,>A4094?6<0/C>?:<,DA=D0764.31:<8,79:R.4
Biuro
pomaga w załatwieniu kredytu oraz wszelkich formalności!
3>;9:[email protected][email protected]/83>5;/.B=>9;[email protected]<C/653-209;7+689O-3
Wiadomoœci znad Piotrówki
+#$%+
+#$%+
*
ZAPRASZAMY!!!
*#$%* *
)
Z tÌ gazetÌ - rabat 10%
8 Wiadomoœci znad Piotrówki
Wiadomoœci
znad
Piotrówki
10
Wiadomoœciznad
znadPiotrówki
Piotrówki
810
8Wiadomoœci
Wiadomoœci
znad
Piotrówki
od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00-17.00
tel.
601 52 91 9.00-15.00,
74,do
502pi¹tku
627czwartek
833,
51511.00-16.00
32 41 43
odpon.-piątek
od 8.00-17.00
pon.-piÌtek
czynne
Możliwość
ubezpieczenia
po godzinach oraz w sobotę
iponiedzia³ku
w soboty
od
8.00-13.00
w soboty
soboty
od
8.00-13.00
Gwarantujemy
fachowÌ
obsÊugÖ
i
niskie
ceny!
ii w
od
8.00-13.00
tel. 506 833 195
tel.
33 856
85693
93
16,
501
134
571
tel.
33
856
16,
501
134
571
Istnieje
moÔliwoÎÐ
dowozu
towaru
klienta
tel.
33
93
16,
501
134
571
MoĔliwoĈè
sobotö
Możliwość
ubezpieczenia
po godzinach
oraz
wdo
sobotę
JAK GŁOSOWALIŚMY? - WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dziewiątego października odbyły się wybory do sejmu i senatu.
W naszym okręgu wyborczym senatorem został Tadeusz Kopeć z PO,
a posłami: Mirosława Nykiel, Sławomir Kowalski, Czesław Gluza, Aleksandra Trybuś i Małgorzata Pępek z PO. Z PiS poselski mandat uzyskali:
Stanisław Szwed, Jacek Falfus oraz Stanisław Pieta. Do sejmu dostał się
też Artur Górczyński z Ruchu Palikota. Poniżej publikujemy dane statystyczne jak głosowaliśmy - w całości wyniki tych komitetów, które przekroczyły 5 % poparcia, a pozostałych dane zbiorcze.
Razem Gmina: Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 5113, w tym: liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba
kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) - 16. Frekwencja wyniosła - 50,85%. Liczba głosów nieważnych wyniosła 262. P
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1417, 29,21% głosów ważnych. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby
głosów ważnych: 1. Szwed Stanisław - 883, 18,20%; 2. Czabański Krzysztof - 51,
1,05%; 3. Falfus Jacek Eugeniusz - 68, 1,40%; 4. Matuszny Kazimierz Władysław - 31,
0,64%; 5. Pięta Stanisław Jan - 86, 1,77%; 6. Wiciak Magdalena Maria - 53, 1,09%;
7. Gaża Grzegorz Krzysztof - 15, 0,31%; 8. Wałach Monika Irena - 29, 0,60%; 9.
Dzierżawski Witold Marek - 16, 0,33%; 10. Binda Andrzej Marcin - 15, 0,31%; 11.
Jędraszewska Alicja Maria - 16, 0,33%; 12. Sadlik Anna Barbara - 17, 0,35%; 13.
Malcher Aleksander Franciszek - 9, 0,19%; 14. Pokusa Marcin Jan - 10, 0,21%; 15.
Balcerek Grażyna - 24, 0,49%; 16. Zipser Monika Helena - 6, 0,12%; 17. Mazur Katarzyna Ewa - 39, 0,80%; 18. Kraus Urszula - 49, 1,01%.
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 100, 2,06% głosów ważnych.
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 401, 8,27% głosów ważnych.
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 1. Marszałek Andrzej - 111, 2,29%; 2. Kotkowska Bożena Teresa
- 54, 1,11%; 3. Brudny Alfred - 77, 1,59%; 4. Seredyńska-Targosz Janina Wanda - 10,
0,21%; 5. Rusin Agata Katarzyna - 24, 0,49%; 6. Repeta Paweł Jacek - 6, 0,12%; 7.
Kochutek Grażyna Irena - 20, 0,41%; 8. Banot Aleksandra Ewa - 17, 0,35%; 9. Gęga
Lidia Maria - 8, 0,16%; 10. Papierniak Anna Małgorzata - 1, 0,02%; 11. Niedzwiedzki
Łukasz Andrzej - 7, 0,14%; 12. Durtan Tomasz - 4, 0,08%; 13. Brandys-Chwastek
Katarzyna Ewa - 9, 0,19%; 14. Kliś Henryka Anna - 10, 0,21%; 15. Szweda Zygmunt
Jan - 24, 0,49%; 16. Pasik Mariusz Jerzy - 1, 0,02%; 17. Mróz Krystian - 8, 0,16%; 18.
Jonkisz Jarosław Andrzej - 10, 0,21%.
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 576, 11,87% głosów ważnych.
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 1. Górczyński Artur Robert - 214, 4,41%; 2. Wiśniowski Krzysztof Dariusz - 84, 1,73%; 3. Płoszczyca Kamila Magdalena - 37, 0,76%; 4. Kubicka Iwona - 87,
1,79%; 5. Tobiasiewicz Stefan Stanisław - 12, 0,25%; 6. Marek Sylwia Jadwiga - 11,
0,23%; 7. Chmura Anna Zofia - 22, 0,45%; 8. Jankowski Piotr Krzysztof - 18, 0,37%;
9. Kubicka-Maculewicz Jolanta Anna - 19, 0,39%; 10. Cieślar Izabela Anna - 25, 0,52%;
11. Boczarski Artur Stanisław - 3, 0,06%; 12. Kostrzewa Anna Janina - 8, 0,16%; 13.
Bajor Ryszard Stanisław - 5, 0,10%; 14. Lekki Irena Teresa - 8, 0,16%; 15. Czajkowski
Michał Władysław – 10, 0,21%; 16. Cieniak Janusz Bronisław - 13, 0,27%.
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 419, 8,64% głosów ważnych.
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów
ważnych: 1. Ormaniec Marian Albin - 52, 1,07%; 2. Badowska Joanna Teresa - 17, 0,35%;
3. Szemla Mirosław Stanisław - 6, 0,12%; 4. Kożusznik Danuta Maria - 24, 0,49%; 5. Ducin
Ryszard - 1, 0,02%; 6. Brandys Marian Piotr - 4, 0,08%; 7. Pilarz Izabela Anna - 10, 0,21%;
8. Lukasek Lidia Anna - 2, 0,04%; 9. Grzyb Andrzej Bernard - 3, 0,06%; 10. Kucharczyk
Stanisław Wojciech - 7, 0,14%; 11. Gazur Jan Franciszek - 1, 0,02%; 12. Bieniek Maciej - 8,
0,16%; 13. Wierzbinka Katarzyna Zofia - 1, 0,02%; 14. Legierska Aleksandra - 10, 0,21%;
15. Wenglorz Halina Stefania - 170, 3,50%; 16. Zachraj Jan Jerzy - 91, 1,88%; 17. Staszek
Jacek Stanisław - 0, 0,00%; 18. Kliś Jerzy Roman - 12, 0,25%.
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 43, 0,89% głosów ważnych.
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1830, 37,72% głosów ważnych.
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 1. Nykiel Mirosława - 361, 7,44%; 2. Kowalski Sławomir Stanisław 100, 2,06%; 3. Trybuś Aleksandra Barbara - 366, 7,54%; 4. Wykręt Adam - 35, 0,72%;
5. Pępek Małgorzata Anna - 45, 0,93%; 6. Gluza Czesław Tadeusz - 649, 13,38%;
7. Kręcichwost Lucyna Maria - 29, 0,60%; 8. Łaciak Stanisław - 9, 0,19%; 9. Komor
Klaudiusz Stanisław – 15, 0,31%; 10. Błaszczyk Bernard - 13, 0,27%; 11. Kędracka
Karolina Klaudia - 26, 0,54%; 12. Masny Sławomir - 8, 0,16%; 13. Czapiga Cezary
Józef - 2, 0,04%; 14. Kania Anetta Maria - 34, 0,70%; 15. Ryplewicz Rafał Paweł - 8,
0,16%; 16. Kierpiec Anna - 11, 0,23%; 17. Herma Jerzy Andrzej - 22, 0,45%; 18. Pilch
Klaudia Monika - 97, 2,00%.
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 65, 1,34% głosów ważnych
WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów
w spisie) - 5113. w tym: liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba
kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) - 16. Frekwencja wyniosła - 50,85%. Liczba głosów nieważnych - 126.
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1. KAWULOK Jan - zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość - 1578, 31,65%;
2. KOPEĆ Tadeusz Wiktor - zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP - 2067, 41,46%;
3. LEWICKI Wiesław Andrzej - zgłoszony przez KW Nowa Prawica - Janusza KorwinMikke - 284, 5,70%;
4. STASICA Karol - zgłoszony przez Komitet Wyborczy SLD - 610, 12,23%;
5. TYRLIK Piotr Marek - zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL - 447, 8,97%.
Szczegółowe wyniki dostępne są do pobrania na BIP'ie Urzędu.
opracował: Marcin Ślęk
Okiem Sołtysa
I po wyborach
Za nami już wybory
Takie jak do tej pory
Jak zwykle niemal walczy elita
By wszelkimi siłami
Mówiąc tak między nami
Dopchać się do owego koryta
Każdy więc obiecuje
Program dopasowuje
Wywieszając plakaty, bannery
Że już zadba o zdrowie
Skończy to, co w budowie
Ale na to potrzeba lat cztery
Choć taka sobie forma
Znów wygrała Platforma
Premier Tusk dalej rozdaje karty
Gdy się wcześniej mówiło
Palikot trzecią siłą
Wielu to przyjmowało jak żarty
Kandydaci są z nami
Głównie przed wyborami
I tu trzeba zaznaczyć, niestety
Nie, że pomoc nam musi
Ich na Wiejską tak kusi
Ale wysokość poselskiej diety
Tadeusz Guz
Wiadomoœci znad Piotrówki 9
Upiekszaj
– ulepszaj – zmieniaj
,
Salon płytek ceramicznych
i materiałów budowlano-wykończeniowych
Oferujemy:
Twoje inspiracje zrealizujesz u nas

płytki łazienkowe, podłogowe zewnętrzne i wewnętrzne,
cegłopodobne, elewacyjne, kamieniopodobne, klinkier, mozaika,
kleje, fugi
opanele ścienne, podłogowe, PCV + wykończenia

ceramika sanitarna, baterie, kabiny prysznicowe, brodziki,
wanny
opłyty KG, profile, cement, wapno, styropian

drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, ościeżnice
ookna, rolety, parapety
PRODUCENCI: CERAMIKA PARADYŻ, OPOCZNO, CERSANIT,
TUBĄDZIN, KRONOPOL, CLASSEN, PORTA, DRE
Raty Żagiel
Transport gratis
Upusty dla wykonawców i klientów indywidualnych
EFEKT
F.H.U.
Zebrzydowice
ul. Asnyka 15A
tel. 32 46 92 713
kom. 506 035 906
S.C.
Skoczów
ul. Bielska 19B
tel. 33 853 36 87
kom. 516 185 179
Zapraszamy
Poniedziałek-piątek: 8.00 -17.00
Sobota: 8.00 -14.30
10 Wiadomoœci znad Piotrówki
Inwestycje gminne l Inwestycje gminne l Inwestycje gminne
Orlik nabiera kształtu i koloru!
Sprawdziliśmy jak daleko zaawansowane są prace nad „naszym” Orlikiem. Jak widać na załączonym zdjęciu boisko nabiera kształtu i koloru.
Na murawie zagościła trawa a wokół boiska na ukończeniu jest bieżnia.
Trwają prace nad budynkiem, drugim boiskiem oraz parkingiem. Koniec
prac zaplanowano na koniec listopada.
Akcja Zima 2010/2011 - zasady
W dniu 19.09.2011 r. zostały podpisane dwie umowy na zimowe
utrzymanie dróg w Gminie Zebrzydowice z podziałem na Sołectwa: Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Zebrzydowice Górne oraz Kaczyce i Kończyce
Małe. Jedyną ofertę złożyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zebrzydowice z siedzibą w
Kończycach Małych. Umowy obowiązują od 1.11.2011 r. do 31.03.2011 r. z terminem
gotowości do podjęcia działań od 25.10.2011 r.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011/2012 obejmuje: odśnieżanie dróg, placów, parkingów i chodników; posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych oraz chodników pieszych piaskiem.
Telefon dyżurny w SKR Kończyce Małe, gdzie prosimy zgłaszać
wszelkie ewentualne uwagi dotyczące zimowego utrzymania tel. (32)
4693 – 567.
OSP Marklowice Górne ma wyremontowany wóz bojowy
Stare jak nowe ......
Jako kolejna, po Zebrzydowicach i
Kończycach Malych, obecnie OSP w Marklowicach Górnych wzbogaciła się o poddany
tzw. karosacji, czyli przebudowie nadwozia
wóz bojowy. Koszt remontu wyniósł 140
tys. złotych, a środki na ten cel pochodziły
z budżetu gminy – 100 tyś zł. Oraz dotacji
Zarządu Wojewódzkiego Z OSP w Katowicach – 40 tys. zł.
W ramach projektu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu
„Moje boisko – Orlik 2012” powstanie boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne
wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę boiska do piłki nożnej o pow. 1860 m2, budowę boiska wielofunkcyjnego o pow. 1516,04 m2, budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej, budowę skoczni do skoków w dal, budowę zaplecza sanitarno
– szatniowego a także budowę ogrodzenia terenu, oświetlenia, chodników, parkingu i
schodów terenowych. Prace wykonuje wyłoniona w drodze przetargu firma POLCOURT
S.A. z Warszawy. Budowa kompleksu boisk pochłonie 2.110.400,99 zł. Oczywiście,
część została dofinansowana z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
l Na ukończeniu są prace związane z bu-
dową miejsc postojowych przy szkole podstawowej w Kończycach Małych. Na parkingu zostaną zamontowane nowe systemowe
wiaty rowerowe.
l Po długiej przerwie związanej ze zmianą
wykonawcy prace przy budowie parkingów
i ciągów komunikacyjnych w Centrum Zebrzydowic nabrały tempa. Obecnie układana jest nawierzchnia na parkingu za
Urzędem Gminy gdzie docelowo pomieści
się kilkadziesiąt samochodów.
Nowa nawierzchnia asfaltowana
na ul. Tuwima
l Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
ul. Tuwima boczna w Kaczycach jest współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Celem przebudowy drogi jest zapewnienie dogodnego dojazdu do kompleksu użytków rolnych. Projekt obejmuje przebudowę drogi o łącznej
długości 420,00 m. Drogę zaprojektowano w głównym stopniu dla potrzeb dojazdu do
pól sprzętem mechanicznym – rolniczym oraz do posesji prywatnych o małym natężeniu ruchu pojazdów osobowych. Droga przebiega w całości po gruntach stanowiących
mienie komunalne Gminy Zebrzydowice.
l W dniu 11.10.2011 r. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice przeprowadzono
przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO na realizację tego zadania oraz
wyłoniono wykonawcę. Wybrano ofertę firmy EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich przy ulicy Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce. Termin ukończenia zadania, zgodnie z
zawartą umową upływa z dniem 30.11.2011 r. Koszt całości inwestycji wynosi 150 tyś. zł.
Terminy zebrań wiejskich - Zapraszamy do wzięcia udziału w zebra-
niach wiejskich, które odbędą się w następującej kolejności: Marklowice Górne
- 15.XI, Zebrzydowice 18.XI, Kończyce Małe - 22.XI, Kaczyce - 1.XII.
Godzina rozpoczęcia wszystkich zebrań to 17.00. W wypadku zmiany terminu mieszkańcy poszczególnych sołectw zostaną powiadomieni poprzez komunikaty
w kościołach oraz informacje na tablicach ogłoszeń.
Pogotowie
w nowej siedzibie
Od października punkt wyjazdowy
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
w Zebrzydowicach został przeniesiony
z Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowicach
do dawnego budynku CIS-u, obok remizy OSP - ul. Kochanowskiego 28.
W nowej siedzibie pogotowie ratunkowe ma lepsze warunki socjalne. Równocześnie
przypominamy, że telefony alarmowe do pogotowia to 999 oraz 112.
10.XI.2011 r. - Urząd Gminy czynny do 15.30
W związku z uregulowaniami Kodeksu Pracy, jak również Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zebrzydowice informujemy, że w czwartek 10 listopada br. Urząd Gminy
będzie czynny do godz. 15.30, a nie jak zwykle w czwartki - do godziny 17.00.
BURYAN ELŻBIETA
Oferuje ubezpieczenia
majątkowe i komunikacyjne
Zapraszamy! Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 4
(budynek GS, I piętro, obok sklepu meblowego)
czynne pon.-piątek 9.00-15.00, czwartek 11.00-16.00, tel. 506 833 195
Możliwość ubezpieczenia po godzinach oraz w sobotę
Wiadomoœci znad Piotrówki 11
Salon
SalonFryzjerski
Fryzjerski
„Lorel”
„Lorel”
zmiana telefonów - przepraszamy
tel. 32 469 15 11
517 374 227, 660 065 827
MoÔliwoÎÐdojazdu
dojazdudo
dodomu
domuklienta
klienta
Możliwość
Agencja Estradowa
Krycie,Zespół
malowanie
Muzyczny Kabaretu „RAK”
dachów „Czarne diamenty”
Wyrób
okuþ,
rynny
obsługa:
wesel, zabaw,
festynów, koncertów, itp.
kontakt:
32/46
92 482, 600 522 717
tel. 608 501 219
!!! Ceny
!!!
tel. 668
361konkurencyjne
751
BENMAR-STAL
Damian Gruszczyk
tel. 607 738 499, 505 212 359
Kończyce Małe,ul.
ul.Dworcowa
Zagrodowa1436
Zebrzydowice,
[email protected]
Tworzymy z pasją
- balustrady ze stali nierdzewnej
- daszki, pochwyty, uchwyty
- balustrady schodowe, balkonowe, szklane
- zamówienia indywidualne
- balustrady kute
- bramy, ogrodzenia
Usługi
Usnugi Geodezyjno-Kartograficzne
Szymon Korzeń,
Korzep, Adam Jankowski
ul. Plac Wolności
Wolnorci 3, 43-400 Cieszyn
tel. 605 088 431, 604 591 523
Wykonujemy następujący
nastlpujhcy zakres
robót geodezyjnych:
- aktualizacje map do celów projektowych,
- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich
sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary inwentaryzacyjne budynków
i budowli,
- podziały
podziany nieruchomości,
nieruchomorci,
- wznowienia granic nieruchomości,
nieruchomorci,
- wszelkiego rodzaju wytyczenia na gruncie.
12 Wiadomoœci znad Piotrówki
P.T.U. KOMIT
Uszczelnianie
USZCZELNIANIE
kominów
KOMINÓW dymowych
DYMOWYCH
Udzielamy
UDZIELAMY
pisemnej
PISEMNEJ gwarancji
GWARANCJI
zZ certyfikatem
CERTYFIKATEM
jakości
JAKOÍCI
tel. 502 525 007
email: [email protected]
G O P S
Z ebrzydowice
informuje
„Pomagając innym pomagamy sobie”
Projekt systemowy „Pomagając innym pomagamy sobie” realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi (Priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej) swym zasięgiem oddziałuje na coraz szerszą społeczność lokalną zamieszkującą na terenie sołectwa Kaczyce.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się działający od września
Punkt Informacji Obywatelskiej, gdzie mieszkańcy Kaczyc mogą korzystać
z bezpłatnych porad specjalistów: prawnika, psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego.
Równolegle realizowane są raz w tygodniu spotkania z zorganizowanej grupy samopomocowej „Rodzina na 5” odbywające się w Centrum Działań Środowiskowych (CDŚ) przy
ul. Morcinka 15/1 w Kaczycach, dwa razy w tygodniu trening kompetencji i umiejętności
społecznych dla młodzieży w formie warsztatów hip-hop (we wtorki w Zespole Szkół w
Kaczycach, a w czwartki w Domu Ludowym w Kaczycach), raz w tygodniu warsztaty integracyjno – artystyczne prowadzone przez animatora lokalnego działającego w środowisku,
które odbywają się w CDŚ oraz kurs zawodowy: prawo jazdy kat. B realizowany w Zebrzydowicach. Coraz większymi krokami (ku niezadowoleniu osób uczestniczących) dobiega
końca kurs zawodowy: pomoc kuchenna, który zakończy się egzaminem potwierdzającym
umiejętności nabyte przez pięć Pań, które w nim uczestniczyły. Zajęcia praktyczne odbywają się w 3 razy w tygodniu w barze gastronomicznym „ROKS” w Kaczycach.
Jeszcze w październiku rozpocznie się trening kompetencji i umiejętności społecznych dla dorosłych połączony z treningiem wizaż - rozpoczęcie w listopadzie. Na koniec
października uczestnicy projektu wspólnie z osobami z ich najbliższego otoczenia organizują debatę społeczną na temat: Prawa i obowiązki mieszkańca, gospodarza oraz administratora mieszkań socjalnych, na którą został zaproszony przedstawiciel Urzędu Gminy
Zebrzydowice. Dodatkowo z inicjatyw uczestników projektu organizowane są wyjścia integracyjne, najbliższe zaplanowane jest na lodowisko, połączone wraz z poczęstunkiem
w cukierni w Jastrzębiu Zdroju.
Zakłada się, iż w wyniku podjętych działań projektowych zwiększy się aktywność
społeczna i zawodowa społeczności lokalnej osiedla oraz wzrośnie poziom jej integracji.
Ponadto podniesie się poziom wiedzy mieszkańców osiedla na temat posiadanych uprawnień i możliwości, w konsekwencji czego wzrośnie ich zaangażowanie w podejmowanie
działań na rzecz wspólnego dobra.
w terenach o funkcji wiodącej: „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” symbol
planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.  Cena Wywoławcza nieruchomości:
25.800,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). 
Wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
4. Działki nr: 1440/112 o pow. 0,07.45 ha, stanowiącej RIIIb:  Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP – położona jest
w terenach o funkcji wiodącej: „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” symbol
planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.  Cena Wywoławcza nieruchomości:
26.300,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych 00/100). 
Wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
5. Działki nr: 1440/113 o pow. 0,07.43 ha, stanowiącej RIIIb:  Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP – położona jest
w terenach o funkcji wiodącej: „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” symbol
planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.  Cena Wywoławcza nieruchomości:
26.300,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych 00/100). 
Wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Sposób zagospodarowania wszystkich w/w działek: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obciążenia i zobowiązania:
wszystkie w/w działki wolne są od obciążeń i zobowiązań. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011r. o godz. 1300, w Sali
sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice. Wadium należy wpłacać w pieniądzu na
konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta:
85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 25 listopada (piątek) 2011r.;
decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku,
kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy notarialnej – traci prawo do nabycia
nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (32) 47 55 123.
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
ROK 2011 to rok z Czesławem Miłoszem
- poetą, prozaikiem, eseistą, laureatem nagrody Nobla
OGŁOSZENIE przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
GMINA OFERUJE pięć działek
do sprzedaży
Kolejne pytania:
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.40.134.2011 z
dnia 20 paźziernika 2011r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w
1. Jaka tematykę Miłosz porusza w tomie wierszy pt. „Ocalenie”?
drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 5 działek budow2. Gdzie autor zamieszkał po przyjeździe do Polski w 1993 roku ?
lanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą
Odpowiedzi należy przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biblioteki w Zebrzywieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:
dowich lub jej filii w Kaczycach i Kończycach Małych.
1. Działki nr: 1440/106 o pow. 0,12.90 ha, stanowiącej RIIIb:  Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP – położona jest
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
w terenach o funkcji wiodącej: „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” symbol
l Książka Michała Dąbrowskiego jest wybitplanu C32MN, w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, w obrębie nieruchomości przebieną powieścią o naznaczeniu. O tej małej (?) prywatnej
ga linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.  Cena Wywoławcza nieruchomości:
apokalipsie, jaką jest kalectwo z urodzenia - przyjście na
41.500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100). 
Wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
świat bez prawej dłoni. Ta historia, która ma swe źródło
2. Działki nr: 1440/109 o pow. 0,07.03 ha, stanowiącej RIIIb:  Przeznaczewe własnym doświadczeniu autora - choć się wcale do tego
nie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP – położona
doświadczenia nie sprowadza - została nam podana bez
jest w terenach o funkcji wiodącej: „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”
wielkich słów, bez wylewu emocji. Niemal bezlitośnie, jaksymbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej „B”.  Cena Wywoławcza
by chodziło o jakąś rzecz, o jakiś kęs materii pogrążony w
nieruchomości: 36.900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćśet złotych
martwocie. Albo o dziurę w murze. I dlatego ta opowieść
00/100).  Wadium: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
jest tak bolesna, tak przejmująca. I taka - nie zawaham się
3. Działki nr: 1440/111 o pow. 0,07.29 ha, stanowiącej RIIIb:  Przeznaczenie
tego
nazwać
po
imieniu
piękna".
Zbigniew Mikołejko, filozof, eseista.
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP – położona jest
Wiadomoœci znad Piotrówki 13
Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego
mieszcz¹cego siê
na terenie magazynów
G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)
Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.
skup szk³a
(bez szyb - może być zanieczyszczone z etykietami, obrączkami itp.)
wyższa cena skupu szkła
0,10 zł - bezbarwne, 0,05 zł - kolorowe
skupujemy szkło opakowaniowe
makulatury
i tworzyw
sztucznych
określone rodzaje - np. skrzynki
Gwarantujemy
uczciwoϾ
i najwy¿sze ceny!!!
po napojach, czysta folia, meble ogrodowe
- w razie wątpliwości prosimy dzwonić
telefon 502 163 094
TELEFON: 502 163 094
sprawdŸ nas!
STOLARSTWO
Krzysztof Biernat
-
Firma Handlowa
„ZBYNIO”
schody, balustrady
podãogi dčbowe,
panele,
podbitki,
adaptacja poddaszy,
montaİ drzwi,
szafy przesuwane.
Koęczyce Maãe, ul. ģwitezianki 14
tel. 512 117 086, 530 903 745
magazyny gs zebrzydowice
DOBRE CENY - CIĄGŁY ODBIÓR
Usługi
geodezyjne
P UM GEOPLAN CIESZYN
Stanis³aw Milerski
geodeta uprawniony
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1
tel. 33 851 04 03, 502 699 606
PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH
Strony przyjmowane s¥ w œrody
od godz. 9.00 do 12.00
w Urzêdzie Gminy
(sala sesyjna - I piêtro)
Oferujemy pe£ny zakres
us£ug geodezyjnych
- Zapewniamy solidnoϾ
i terminowoϾ
wykonywanych us£ug
18
14 Wiadomoœci
Wiadomoœci znad
znad Piotrówki
Piotrówki
l Ścina z nóg. Samo mięcho, dwanaście fachowo
sprawionych opowiadań w trzeciej autorskiej antologii
Wielkiego Grafomana. Przetrącony kręgosłup ziemskiej cywilizacji. Terroryści. Rewolucjoniści. Łowcy zombiaków. Pokrzyżowane szyki. Mroczne śledztwa. Ci wspaniali Kozacy. Widokówka z
Petersburga. Szczypta PRL-u. Trochę po chińskiemu... Trzeszczące
granice światów. I spotkanie ze starym znajomym, doktorem Skórzewskim. Jak to u Pilipiuka: zaskakujące koncepty, solidna porcja
grozy i humoru. Słowem, wióry lecą. Spis rzeczy: Szkolenie, Rzeźnik drzew, Operacja jajca, Sprawa Filipowa, Szantaż, Czytając w ziemi, Połoz, Bunt szewców,
Poddasze, Serce kamienia, Teatralna opowieść, Ślad oliwy na piasku.
l Gestapo - te trzy sylaby przez 12 lat przyprawiały o
dreszcz Niemców, a potem ludność całej Europy. Nigdy, w żadnym
państwie nie było organizacji o tak skomplikowanej strukturze
i obdarzonej taką władzą, tak skutecznej i okrutnej. Jacques
Delarue pokazuje, w jaki sposób faszystowski reżim mógł dojść
do władzy dzięki temu fundamentowi, na którym opierały się
najdrobniejsze elementy gmachu państwowego, udowadnia, że
dzięki wsparciu gestapo reżim nazistowski mógł panować, pokazuje mechanizm funkcjonowania tej machiny, wyjmuje na światło
dzienne jej bezlitosne tryby. Książka, tłumaczona na 17 języków.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
zaprasza na kolejne spotkanie autorskie
z cyklu PODRÓŻE LITERACKIE
z pisarzami, podróżnikami, muzykami.
18 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 17.00
zapraszamy na spotkanie autorskie z polskim prozaikiem,
autorem scenariuszy filmowych, dramaturgiem:
Zbigniewem Masternakiem
INFORMATOR SZKOLNY
Wieści ze szkoły w Marklowicach Górnych
l Pasowanie na ucznia - 14
października 2011r. w szkole miała miejsce podwójna uroczystość – Święto KEN i
Pasowanie na ucznia. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice oraz emerytowani
pracownicy. W tym roku do grona szkolnej
społeczności zostało oficjalnie przyjętych 13
pierwszoklasistów w tym 6 sześciolatków. Z
okazji tak wyjątkowego dnia każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał upominek ufundowany przez Radę Rodziców, zaś wszyscy nasi wychowankowie mogli bawić się wspólnie
z aktorami Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa.
l Plac zabaw
z projektu „Radosna Szkoła” - 18
października 2011r. komisja wytypowana przez
MEN skontrolowała nowoutworzony plac zabaw.
Stwierdzono, że plac jest
estetyczny i spełnia wymaganie i normy oraz
może być dopuszczony do
użytku dla dzieci w wieku
od 3 lat, oczywiście pod opieką osoby dorosłej. Nasi uczniowie z radością przyjęli ten
fakt do wiadomości i już następnego dnia (pod opieką nauczycieli) wypróbowali wszystkie zgromadzone na placu urządzenia.
Na spotkaniu prezentowany będzie film nakręcony na podstawie
książki Z. Masternaka, którego autor jest współproducentem.
Zbigniew Masternak - ur. w 1978 r. Pochodzi ze wsi Piórków w Górach Świętokrzyskich Ma siostrę i brata. W rodzinnej miejscowości nie był akceptowany ze względu
na swoje nietypowe zainteresowania, czyli literaturę i piłkę nożną. Pierwsze opowiadania
zaczął pisać w szkole podstawowej. W 1997 ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Opatowie . W 2009 ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Obecnie mieszka wraz z żoną i synkiem w Puławach. Futbol jest jego pasją - od 2010 gra w zespole MKS Puławiak Puławy.
Zadebiutował w 2000 na łamach „Twórczości” dwoma opowiadaniami z Księstwa. Księgi
drugiej – Niech żyje wolność i Posąg Emeryka. W 2006 ukazał się jego debiut książkowy
– powieść Niech żyje wolność (poprawiona wersja Księstwo. Księga druga) oraz druga
powieść pt. Chmurołap. Nakładem wydawnictwa Zysk i s-ka ukazała się w 2008 trzecia
powieść Zbigniewa Masternaka – Scyzoryk. Trzy pierwsze księgi Chmurołap, Niech żyje
wolność i Scyzoryk, które zostały wydane w jednym tomie w 2011, tworzą wieloczęściowy autobiograficzny cykl pt. Księstwo. Autor zamierza go kontynuować o kolejne księgi,
w których chce opisać całe swoje życie od dzieciństwa aż po śmierć. W 2009 Masternak
napisał scenariusz filmowy pt. Jezus na prezydenta!. Jest także współautorem książki
Kino polskie 1989 – 2009. Historia krytyczna oraz noweli filmowej Jezus na prezydenta!, wydanej przez Korporację Ha!art (2010).
ZAPRASZAMY !
Cykl spotkań autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zebrzydowicach jest
możliwy dzięki realizacji operacji z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA
413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007- 2013
Wiadomoœci znad Piotrówki 15
INFORMATOR SZKOLNY
l 20 października 2011r. wszyscy
uczniowie wzięli udział w ciekawym wyjeździe edukacyjnym, sfinansowanym przez
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do Rud
Raciborskich. Dzieci uczestniczyły w warsztatach
ekologiczno-historycznych pt. „Cysterskie Dymarki”. Poznały dawne sposoby wytopu żelaza oraz mogły własnoręcznie wykuć monety.
Wycieczka zakończyła się ogniskiem integracyjnym z pieczeniem kiełbasy.
l W dniu 21 października 2011r.
Uczniowie szkoły Podstawowej w
Marklowicach Górnych uczestniczyli
w przedstawieniu profilaktycznym
„Poskromienie nieznośnego smoka”.
Spektakl ten został przygotowany przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa, a sfinansowany z realizowanego przez
wszystkie szkoły Gminy Zebrzydowice Projektu EFS Przystanek SZKOŁA….
Współpraca młodych nie zna granic
Od września 2011 r. Zespół Szkół w Zebrzydowicach rozpoczął działania, w ramach projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska pt. „Współpraca młodych ludzi nie zna granic”.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Zebrzydowice i ukierunkowany jest na poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, wspierania współpracy w zakresie
edukacji oraz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. Wykonawcą wiodącym projektu
jest Gmina Zebrzydowice a partnerem Gmina Petrovice u Karvine.
Opis projektu: w celu kontynuacji trwającej już od lat współpracy pomiędzy społecznościami Gminy Zebrzydowice i Petrovic u Karvine obie gminy zamierzają realizować działania ukierunkowane na podwyższenie wiedzy językowej oraz umiejętności
uczniów i obejmują: 10-miesięczny kurs języka czeskiego (dorośli), wspólne działania sportowe, krajoznawcze, informatyczne i artystyczne. W projekcie przewidziano
również: zakup sprzętu audiowizualnego, sportowego i innych materiałów. Efektem
PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE
dwuletniej współpracy będzie integracja uczniów obu szkół, wystawy prac artystyczdla Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
nych, niezapominanie przeżycia ze wspólnych wycieczek, przedstawień teatralnych,
28-29 IX w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego od- zawodów sportowych oraz mini słownik czesko-polski, a ponadto szkoła zostanie dopobyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja „Kompetencje językowe sażona w sprzęt informatyczny. Budżet całego projektu został podzielony w równych
podstawą sukcesu zawodowego częściach pomiędzy dwóch partnerów oraz pozyskano dofinansowanie z EFRR.
i społecznego w Europie”, w której udział wzięły nauczycielki Zespołu Szkół w Zebrzydowicach:
pani Bogumiła Puzoń (nauczycielka j. niemieckiego) oraz pani
Wioleta Dandyk (nauczycielka j.
angielskiego). Konferencję uświetnili
swoimi wykładami profesorowie uniwersytetów zagranicznych, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz świata biznesu. Częścią konferencji było uroczyste rozdanie nagród polskiej X edycji konkursu European
POLSKO – CZESKI RAJD GÓRSKI
Language Label („Europejski Certyfikat Językowy”). Celem konkursu jest upowszechnianie
nowatorskich inicjatyw i rozwiązań w dziedzinie uczenia się języków obcych.
„SZLAKI BESKIDZKIE NIE ZNAJĄ GRANIC”
Wśród nagrodzonych szkół znalazło
Idąc w kierunku nowego projektu
się także Gimnazjum im. K. K. BaczyńGminy Zebrzydowice („Współpraca młoskiego w Zebrzydowicach za realizację
dych ludzi nie zna granic”), we wrześniu
nowatorskiego projektu w dziedzinie
nauczania języków obcych „Korzenie Euodbyło się pierwsze spotkanie uczniów zaropejskiej tożsamości w twórczości ludointeresowanych szkół, na którym mogli się
wej”. Projekt był realizowany przez szkołę
zapoznać i zobaczyć w jakich warunkach
w latach 2008-2010 w ramach udziału w
zdobywają wiedzę i różne inne umiejętnoEuropejskim programie Fundacji Rozwoju
ści (np.: sportowe, muzyczne, plastyczne i
Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie”. Tegoroczna edycja była wyjątkowa ze in.,) zwiedzając obiekty szkolne czeskiej i polskiej strony. Drugim spotkaniem był rajd
względu na ilość nadesłanych wniosków. Było ich aż 97. Komitet selekcyjny tegorocznej górski pod nazwą „Beskidzkie szlaki nie znają granic”. Wspólna wyprawa odbyła się
edycji konkursu European Language Label, pod przewodnictwem prof. Hanny Komorow- dn. 19.10.2011. r. a start był z Górek Wielkich z metą na Ranczo Błatnia”, gdzie
skiej, przyznał certyfikaty ELL w trzech kategoriach: instytucjonalnej (wyróżnionych zostało czekało ognisko na pieczenie kiełbasy i gorąca herbata. Odbyły się tam również kondziesięć projektów, w tym Gimnazjum w Zebrzydowicach), nauczycielskiej (siedem projek- kursy sprawnościowe, podczas których mogli po raz pierwszy rywalizować między sobą
tów) oraz w kategorii "osoby indywidualnie uczące języków obcych" (jeden projekt).
uczniowie obu zaprzyjaźnionych szkół. Po mile spędzonym czasie, w wesołej atmosfeLaureaci otrzymali certyfikaty „Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i rze powrócili do Brennej, gdzie pożegnali się do następnego spotkania.
Opr. B.G-K
uczenia się języków”. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i wspomaga promocję osiągnięć metodycznych i dydaktycznych w dziedzinie edukacji językowej.
Szkoła z Zebrzydowic znalazła się w gronie wyróżnionych szkół i przedszkoli z takich miast
jak: Warszawa, Poznań, Łódź, Sandomierz. Certyfikaty wręczyli minister edukacji Katarzyna
Hall i p.o. dyrektor generalny ds. tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej Rytis Martikonis.
PROJEKT PN. „Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci
i młodzieży Gminy Zebrzydowice” REALIZOWANY W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
16 Wiadomoœci znad Piotrówki
INFORMATOR SZKOLNY
OD MASYWU MONT BLANC PO PLAŻE NICEI
- dokończenie
Następnego dnia rano wyruszyliśmy do największego centrum produkcji perfum – Fragonard,
które ukryte jest wśród wzgórz gęsto obsadzonych
lawendą i jaśminem, wykorzystywanych do produkcji perfum. Jak dowiedzieliśmy się w muzeum
i fabryce, które mieliśmy okazję zwiedzić, Grasse
znane było już w XVII w. z produkcji zapachowych
rękawiczek. Po fabryce oprowadziła nas pani przewodniczka, która odkryła przed nami arkana wyrobów perfum, wód toaletowych i mydeł zapachowych
(1) Każdy z uczestników wycieczki mógł wypróbować różne zapachy na własnej skórze.
1
Opuszczając Grasse, skierowaliśmy się do
Nicei, urokliwego miasta na wybrzeżu śródziemnomorskim, leżącego nieopodal włoskiej granicy, co można było zauważyć po dobiegającym zewsząd języku włoskim. Krajobraz miał bardzo różnorodny charakter – od
zielonych gór, przez piękne plaże, po lazurowe morze.
Podążając nadmorskim deptakiem, skierowaliśmy się na widoczne z dołu wzgórze
zamkowe, do którego wiodła niezliczona ilość schodów. Kolorowe wieżyczki wyłaniały się
z zieleni drzew i egzotycznych roślin. Z góry roztaczał się przecudny widok na marinę
2
i Promenadę Anglików, wzdłuż której rosły wysokie palmy.(2) Wbita w Zatokę Aniołów
Nicea słynie ze specyficznego mikroklimatu- słońce świeci tu przez 320 dni w roku.
Najbardziej elegancka dzielnica rozciąga się w okolicach placu Massena i łączy się
ze starą częścią miasta zwaną Vieux Nice. W starym centrum miasta oglądaliśmy targ
kwiatowy, Pałac Sprawiedliwości, Pałac Lascaris i bazylikę św. Reparaty, która wciśnięta
pomiędzy domy przyciąga wzrok nietuzinkową fasadą. Nieopodal nasi koledzy mieli
możliwość uczestniczenia w ulicznym pokazie capoeiry, asystując sportowcom.
Z Nicei pojechaliśmy do Cannes, widząc już siebie na czerwonym dywanie.
Dawna wioska rybacka została odkryta przez angielską arystokrację w XIX wieku i
zamieniła się w ekskluzywny kurort dla francuskiej i międzynarodowej socjety. Obecnie
miasto znane jest z międzynarodowego festiwalu, który organizowany jest nieprzerwanie od 1946 roku.
Wśród twórców, którzy
3
dostąpili zaszczytu otrzymania Złotej Palmy – najwyższego wyróżnienia w świecie
filmu, byli Andrzej Wajda i
Roman Polański. Podążyliśmy
ich śladem, przymierzając
nasze dłonie do odbitych na
placu Pompidou odcisków
zdobywców najwyższych laurów. Nie omieszkaliśmy zrobić sobie zdjęć przed pałacem festiwalowym. Być może będzie
to początek przyszłej kariery. (3)
Wzdłuż głównej promenady Cannes – bulwaru La Croisette, ciągną się butiki najsławniejszych projektantów mody, kasyna oraz najdroższe hotele, w których w czasie
festiwalu przebywają gwiazdy filmowe.
Po męczącym dniu, my także zaznaliśmy odrobinę luksusu i brodząc w morzu
Śródziemnym, daliśmy odpocząć zmęczonym stopom. Późnym wieczorem wróciliśmy do
hotelu pełni wrażeń, oczekując na kolejny dzień naszej wyprawy.
Wczesnym
rankiem
wyjechaliśmy do Mediolanu,
miasta północnych Włoch,
które znane jest z mody,
sławnej opery La Scala i dla
fanatyków futbolu - stadionu
San Siro. Nic nie zastąpi widoku roześmianych twarzy
chłopców! San Siro z daleka
4
prezentowało się pokaźnie,
ale z bliska było jeszcze większe. Wejściem nr 14, prowadzeni przez przewodnika weszliśmy na stadion, a następnie do muzeum.(4) Chłopcy wykorzystywali każdą chwilę i robili
zdjęcia wszystkim zakamarkom. Mieli też trochę czasu na odwiedziny w tamtejszym sklepie sportowym. Mediolan, jak się przekonaliśmy, to nie tylko San Siro, ale także piękne
stare miasto z gotycką katedrą St.
5
Maria Nascente di Milano, zwaną po
włosku Duomo. (5) Krętymi schodkami udaliśmy się na dach kościoła,
skąd roztaczał się widok na Plac
Katedralny, galerię Victora Emmanuela II oraz inne pobliskie zabytki.
Jest to jedyny tego typu monument,
którego dach służy turystom do
podziwiania panoramy miasta. (6)
Znajdująca się nieopodal galeria zachwyca szklanym dachem. Wieczorem, podświetlony
stwarza niezapomniane wrażenie.
Mijając drogie sklepy, restauracje,
kawiarnie przeszliśmy na plac
Leonarda da Vinci, którego posąg
króluje w samym środku niewielkiego parku. Po drugiej stronie
skwerku znajduje się najbardziej
znana na całym świecie opera La
6
Scala, gdzie przed wymagającym
audytorium mogą wystąpić tylko wybitni śpiewacy operowi.
Korzystając z szybkiego środka transportu jakim jest metro, udaliśmy się do kościoła Santa Maria delle Grazie. To tutaj można podziwiać „Ostatnią wieczerzę”- wybitne
dzieło mistrza Leonarda da Vinci. Niedaleko zaś, wznosi się monumentalny pałac Viscontich i Sforzów. Mijając kolejne części zamku oraz fontannę przeszliśmy na główną ulicę
miasta – ulicę Dantego, która łączy zamek ze ścisłym centrum.
Wieczorem miasto staje się jeszcze bardziej ożywione niż za dnia. Plac katedralny i
galeria wypełniają się turystami, ulicznymi sprzedawcami oraz mieszkańcami, którzy po
pracy spotykają się z przyjaciółmi w pobliskich restauracjach. (7)Jeszcze tylko kilka chwil
na zakup pamiątek i ostatnie, wieczorne spojrzenie na Stare Miasto.
O 22.00 rogatki Mediolanu są już za nami, a
przed nami droga powrotna do Polski. Czas na podsumowanie. Podczas naszej podróży przekonaliśmy się,
iż prawdą jest, że podróże kształcą, a także otwierają
nas na Europę. Sprawdziliśmy to na własnej skórze
używając języka francuskiego i angielskiego w praktyce (niektórzy z nas udzielili wywiadu francuskiej
telewizji, inni rozmawiali ze sprzedawcami i osobami
spotkanymi w czasie naszego wyjazdu). Napisaliśmy
także test sprawdzający nasze wiadomości, i jak się
okazało, obszerną wiedzą na temat zwiedzanych
państw, regionów, zabytków. Wszystko to składa się
7 na niezatarte wrażenia, które pozostaną na zawsze
w naszej pamięci. Nigdy nie zapomnimy tych cudownych krajobrazów i zabytków, które dane nam było zobaczyć. Przejechaliśmy szmat
drogi, od wysokich gór po wybrzeże śródziemnomorskie, z każdego miejsca wynosząc
wspomnienia, wiedzę, motywację do nauki języków, a także... plany na przyszłość.
Anna Parchańska, Wiktoria Pydych, Beata Hanzlik
Wiadomoœci znad Piotrówki 17
INFORMATOR SZKOLNY
INFORMATOR SPORTOWY
W y d a r z e n i a w zS w Zebrzydowicach
Deszcz i chłód nie przeszkodził sportowcom
l Adopcja na odległość - Kolejny rok trwa w naszym gimnazjum
akcja „Adopcja na odległość”. Tegoroczna akcja ma szczególny charakter, ponieważ Afrykę dotknęła susza, a w konsekwencji klęska głodu. W Somalii co kilka minut
umiera jedno dziecko, a zagrożonych śmiercią głodową jest kilka milionów ludzi. We
wrześniu p. M. Żegarska przeprowadziła zajęcia z zakresu edukacji humanitarnej, podczas których nowi uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z celami akcji oraz dowiedzieć się wszystkiego na temat obecnej sytuacji w Afryce. Zajęcia dotyczyły również
problematyki łamania praw człowieka i praw dziecka na świecie. Na terenie gimnazjum
trwa kolejna zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z Afryki. W akcję włączył się samorząd
uczniowski. Uczniowie zorganizowali dyskotekę, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz „adopcji”. Niedawno otrzymaliśmy list od misjonarzy z Tanzanii, w którym
opisują trudną sytuację materialną dzieci i młodzieży z Mafingi. Misjonarze dziękują
wszystkim osobom, dzięki którym osierocone dzieci odzyskały znowu sens życia i
uśmiech na twarzy. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji.
l Młodzi Głosują – wybory parlamentarne 2011 - Uczniowie
klas drugich gimnazjum wzięli udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują 2011”. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa
młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. W ramach tegorocznej akcji na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie uczniowie uzyskali informacje na temat procedur państwa demokratycznego oraz rodzajów i znaczenia
wyborów. Uczniowie zaangażowali się również w działania na rzecz wysokiej frekwencji
wyborczej w naszej gminie. Podczas zajęć gromadzili argumenty, które miały przekonać
dorosłych mieszkańców Zebrzydowic do udziału w wyborach. Uczniowie przygotowali plakaty, które później wręczyli swoim rodzicom, rozdawali ulotki pracownikom szkoły. Akcja
„Młodzi Głosują” miała wyłącznie charakter profrekwencyjny. 30 września w większości
szkół w Polsce odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne. Frekwencja w naszej szkole wyniosła 80%. Koordynatorem akcji była p. M. Żegarska.
„WCZORAJ PRZEDSZKOLAKI,
A DZISIAJ PIERWSZAKI”
Takie hasło towarzyszyło uczniom klasy
Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach,
14 października podczas
uroczystości ślubowania
i pasowania na ucznia.
Dzieci przedstawiły piękny i
ciekawy program artystyczny, w czasie którego recytowały wiersze, śpiewały piosenki, wykazywały się znajomością liter, liczb, figur geometrycznych, przepisów ruchu drogowego, zasad grzecznościowych, rozwiązywały przyrodnicze zagadki. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie
na sztandar szkoły, a po nim Pani Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała każdego na
ucznia. Wychowawczynie p. A. Łosińska i p. M. Holeksa rozdały pamiątkowe dyplomy,
a wróżka znaczki z napisem „Jestem uczniem". Na zakończenie uroczystości dzieci
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia, a następnie razem z zaproszonymi rodzicami, krewnymi i znajomymi przeszły do swoich klas, gdzie mamy przygotowały dla wszystkich
smaczny poczęstunek. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników uroczystości, a szczególnie jej bohaterów - pierwszoklasistów.
UGKS Sokół zaprasza
l Uczniowski Gminny Klub Sportowy zaprasza wszystkie chętne
osoby oraz sympatyków tenisa stołowego do uczęszczania w zajęciach
i treningach tenisa stołowego, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz
wtorek w godzinach od 17.00-19.30 na sali gimnastycznej ZS w Zebrzydowicach przy
ul. Kochanowskiego 55. Zapewniamy opiekę doświadczonych instruktorów.
l Zapraszamy również na gminny turniej tenisa stołowego, który
odbędzie się w dniu 12 listopada 2011 roku. Turniej zostanie rozegrany w
18 Wiadomoœci znad Piotrówki
XIII Zlot Sokoli
W piątek 07.X.2011 odbył się XIII Zlot Sokoli. Turniej Siatkówki Plażowej nie odbył się z powodu
niesprzyjających warunków atmosferycznych. Tegoroczny
Zlot otworzył wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka - pogoda niestety nam nie sprzyja, ale życzę wszystkim jak najlepszych wyników sportowych – dopingował
startujących wójt gminy.
Po rozegraniu konkurencji biegu indywidualnego na czas, wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły posiłek. Najlepszym zawodnikom w
poszczególnych kategoriach
statuetki, dyplomy i medale
rozdał radny Gminy Zebrzydowice – Henryk Franek.
Zlot Sokoli został dofinansowany z budżetu
Starostwa Powiatowego w
Cieszynie
Wyniki: Szkoła podstawowa klasy I-IV dziewczyny: 1 miejsce – Julia Grzęda - SP Marklowice Górne,
2 miejsce – Aleksandra Krzyżanek - SP Pogwizdów, 3 miejsce – Marzena Kokosińska - SP
Pogwizdów. Szkoła podstawowa klasy I-IV chłopcy: 1 miejsce – Wojciech Hawryśko
- SP Pogwizdów, 2 miejsce – Beniamin Lewandowski SP Pogwizdów, 3 miejsce – Szymon
Kłopeć - SP Marklowice Górne. Szkoła podstawowa klasy V-VI dziewczyny: 1
miejsce – Nikoleta Dobeś SP Pogwizdów, 2 miejsce –
Aleksandra Śmietana - SP
Marklowice Górne, 3 miejsce
– Klaudia Rduch - SP Zebrzydowice, 4 miejsce – Julia Śmiga - SP Zebrzydowice,
5 miejsce – Wiktoria Gabzdyl - SP Kaczyce, 6 miejsce
– Adrianna Kunczlew - SP
Kaczyce. Szkoła podstawowa klasy V-VI chłopcy: 1 miejsce – Arkadiusz Pawłowicz
SP Pogwizdów, 2 miejsce – Gabriel Chętnicki - SP Zebrzydowice, 3 miejsce – Paweł Kapiesz
- SP Pogwizdów, 4 miejsce – Konrad Bukowczan - SP Zebrzydowice, 5 miejsce – Wojciech
Jurach - SP Kaczyce, 6 miejsce – Przemysław Wątroba - SP Kaczyce, 7 miejsce – Marcin
Nogły - SP Marklowice Górne, 8 miejsce – Damian Mazurek - SP Kaczyce, 9 miejsce – Jakub
Pastuszak - SP Zebrzydowice. Gimnazjum dziewczyny: 1 miejsce – Angelika Kubiak - ZS
Pogwizdów, 2 miejsce – Patrycja Skrzyp - ZS Kaczyce, 3 miejsce – Dagmara Błaszczyk - ZS
Pogwizdów, 4 miejsce – Sara Urban - ZS Kaczyce, 5 miejsce – Joanna Bednarczyk - ZS
Zebrzydowice. Gimnazjum chłopcy: 1 miejsce – Sebastian Urbanek - ZS Kaczyce, 2 miejsce – Jakub Warywoda - ZS Kaczyce, 3 miejsce – Mateusz Sojka - ZS Pogwizdów, 4 miejsce
– Dominik Skrzynecki - ZS Zebrzydowice, 5 miejsce – Piotr Wawrzyczek - ZS Zebrzydowice,
6 miejsce – Martin Jasnos - ZS Zebrzydowice, 7 miejsce – Paweł Orszulik - ZS Pogwizdów, 8 miejsce – Paweł Szczypka - ZS Kaczyce, 9 miejsce – Kamil Suchanek - ZS Kaczyce,
10 miejsce – Konrad Cichosz - ZS Zebrzydowice, 11 miejsce – Robert Orłowski - ZS Pogwizdów, 12 miejsce – Jakub Szawczyn - ZS Zebrzydowice, 13 miejsce – Konrad Pryszcz
- ZS Pogwizdów, 14 miejsce – Przemysław Żęsławski - ZS Zebrzydowice, 15 miejsce – Jan
Waligóra - ZS Zebrzydowice, 16 miejsce – Paweł Brawański ZS Zebrzydowice, 17 miejsce
– Mateusz Tomica - ZS Pogwizdów, 18 miejsce – Filip Kukulski - ZS Pogwizdów.
następujących kategoriach: podstawówka, gimnazjum (początek o godz. 10.00), seniorzy, open oraz kobiety (początek o godz. 13.00). Zawodnicy występujący w klubie
UGKS Sokół Zebrzydowice mogą wystartować tylko w kategorii open.
l Terminarz spotkań IV ligi okręgowej mężczyzn w tenisie stołowym:
17.11.2011 godzina 18.00 UGKS Sokół – KS II Bojanów
01.12.2011 godzina 18.00 UGKS Sokół – KS Ogniwo II Żory
15.12.2011 godzina 18.00 UGKS Sokół – KS Polonia MOSiR Łaziska Górne
Wyniki spotkań oraz pełny terminarz dostępny na stronie internetowej: www.sokolzebrzydowice.futbolowo.pl
POMAGAJËC INNYM POMAGAMY
I N F O R M SOBIE
ATOR
Kurs prawa jazdy, warsztaty integracyjno – artystyczne z animatorem lokalnym,
wyjĈcie integracyjne dla dzieci i mäodzieĔy na imprezö „PoĔegnanie lata” na zamku
w Cieszynie, szkolenia zawodowe säuĔñce podwyĔszeniu kwalifikacji zawodowych,
Siedem
gminnych
reprezentacji
warsztaty taþca hip – hop dla mäodzieĔy majñce na
celu naukö
komunikowania
siö,
wzięło
udział
w
II
Spartakiadzie
wspóäpracy, asertywnoĈci, rozwiñzywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, auSamorządowej
im. Adama
toprezentacji oraz ksztaätowania relacji interpersonalnych
z innymi,
grupa Brudnesamopoktóra została
rozegrana
w mimocowa „Rodzina na 5” obejmujñca tematykögo,
gospodarowania
budĔetem
domowym,
sobotę
w Istebnej.
Wśróddietö,
nich
oszczödnego gospodarowania mediami, dbanianioną
o zdrowie,
dbania
o prawidäowñ
była Gminaopiekuþczo-wychowawczymi
Zebrzydowice, która spisała
organizacji czasu wolnego, radzenia sobie z problemami
się wyśmienicie.
się aĔ
z
z mäodzieĔñ, wyjazd integracyjny do Wisäy i Inwaädu,
wspólneZawody
wyjĈcie składały
do teatru,
sześciu
konkurencji.
W
pierwszej
jaką
był
wreszcie bezpäatne porady prawnika, psychologa, doradcy zawodowego.
kapeluszem
góralskim
bezapelacyjWszystkie te dziaäania zrealizowano lub sñrzut
w trakcie
realizacji
w ramach
projektu
nie
triumfował Tomasz
Jaszowski
z Goleszowa.
trzeciejwspóäfinansowanego
pozycji uplasowała sięzenajlepsza
systemowego
„Pomagajñc
innym
pomagamyNasobie”
Ĉrodków
zUnii
kobiet
- Urszula Szkutek
z Hażlacha.
Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Spoäecznego realizowanego przez
W drugiej
indywidualnej
Gminny
OĈrodekkonkurencji
Pomocy Spoäecznej
na terenie osiedla Morcinek w Kaczycach.
- ważeniu
na
oko,
aż
trzech
zawodników
Centrum dziaäaþ Ĉrodowiskowych
mieĈci siö w lokalu socjalnym przy ul. Morcinka
uzyskało
wynik 'ideał'
jakim dziaäaþ
był jeden
i tam teĔ odbywa
siö wiökszoĈè
w ramach projektu.
kilogram. O końcowej klasyfikacji musiała
Zakäada siö, iĔ w wyniku tych dziaäaþ projektowych zwiökszy siö aktywnoĈè spozadecydować dogrywka (tym razem wyäeczna i zawodowa spoäecznoĈci lokalnej osiedla oraz wzroĈnie poziom jej integracji.
magany ciężar wynosił 1,5 kg), w której
Ponadto podniesie siö poziom wiedzy mieszkaþców osiedla na temat posiadanych
bezsprzecznie najlepszy okazał się Tadeusz
uprawnieþ i moĔliwoĈci, w konsekwencji czego wzroĈnie ich zaangaĔowanie w podejPapierzyński z Istebnej. Z kolei Aleksandra
mowanie dziaäaþ na rzecz wspólnego dobra.
Janiulek z Zebrzydowic wygrała w gronie kobiet.
Ostatnią konkurencją indywidualną była najwolniejsza jazda na rowerze. Tu największym
Projekt wspóäfinansowany ze Ĉrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spoäecznego
kunsztem
wykazał
się Janusz
Król
z Zebrzydowic. Tytuł najlepszej
przypadł Beacie Tomicy z
SZUKASZ PRACY, CHCESZ kobiety
SIÕ DOSZKOLIÏ?
Hażlacha. Trzy ostatnie konkurenPrzyjdÒ
JESIENNE
TARGI
cję miałyna
charakter
zespołowy.
PRACY - znajdÒ
wymarzonÌ
W konkurencji
wbijanie pracÖ,
gwoźwykorzystaj
szansÖi orientację
spotkania
pra-z
dzia na celność
(jeden
codawców,
przeglÌdnij
oferty szkóÊ
zawodników
miał zawiązane
oczy
i firm szkoleniowych,
z zakresu
i był naprowadzany przez kolegę z drużyny. Zadaniem
zespołu było wbicie
gwoździadalw
szego aksztaÊcenia,
bÌdÒ zadanie
podnoszenia
tarczę tak by uzyskać jak największą ilość punktów,
zarazem wykonać
w jak
kwalifikacji.
najkrótszym czasie) zwyciężyli Tomasz Kotusiński
i Wojciech Hławiczka z Goleszowa.
Jesienne
Targi
Pracyoraz
odbödñ
siö w
Z kolei w dwuboju samorządowym, na który składał
się bieg
w worku
nawlekanie
Skoczowiena7 nitkę
paĒdziernika
2011,
godz. 10.00
– 12.00,
w sali Miejskiego
Domu
Kultury
koralików
zwyciężyła
reprezentacja
Brennej
w składzie:
Iwona Szarek
i Krzysztof
ul. Targowa
24. zakończyło przeciąganie liny. Tu bezsprzeczne zwycięstwo odnieśli 'siłaMajeran.
Imprezę
cze' z Do
Istebnej.
Po wpodliczeniu
punktów ze wszystkich
okazało sięniezetylko
zwycięstwo
udziaäu
Targach zapraszamy
wszystkichkonkurencji
zainteresowanych,
osoby
wdorosäe,
klasyfikacji
generalnej
II Spartakiady
odniosły
ex-equo reprezentacje
bezrobotne,
ale teĔ
pracujñce –Samorządowej
poszukujñce pracy
dodatkowej,
osoby uczñce
Goleszowa
i Zebrzydowic.
Trzecia lokata przypadła
Istebnej.W
zawodów
przeprosiö - poszukujñce
pracy krótkoterminowej.
Na Targach
Pracyramach
spotkasz
nie tylko
pracowadzono
dla Wojewódzkich
dzieci, jakim była
popularna
'skakanka'.
dawców, również
ale teĔ konkurencję
przedstawicieli
Urzödów
Pracy,
Powiatowych Urzödów
Najbardziej
wyskakana
okazała się reprezentantka
gminy Hażlachspecjalistów
Nina Karpeta.
Pracy,
agencji pracy
krótkoterminowej,
agencji pracy tymczasowej,
firm
Kolejne miejsca
zajęły
Sara Heczko (Gmina
Skoczów),zawodowych.
Paulina Popławska (Gmina
szkoleniowych,
poradni
psychologicznych,
oraz doradców
Skoczów),
Weronika
Tomicao(Gmina
Hażlach) i Targach
najmłodsza
uczestniczka
- JuDokäadne
informacje
organizowanych
i Gieädach
Pracy,zawodów
znajdziesz
na
lia
Popławska
(gmina
Skoczów).
Na
koniec
pozwalamy
sobie
przedstawić
subiektywny
stronie www.mbp.ohp.pl – w zakäadce: „Targi i gieädy pracy”, a takĔe w placówkach
wybór
drużyny zawodów. W tej kategorii palma pierwszeństwa
OHP wnajsympatyczniejszej
Skoczowie, Bielsku i Cieszynie.
przypadła Gminie Hażlach, chociaż wybór był niezwykle trudny.
Sukces naszych samorządowców
Terminarz rozgrywek piłkarskich
Klasy Okręgowej seniorów
w sezonie 2011/2012
Jesień 2011 - GKS „Morcinek” Kaczyce
05.11.2011 r. sobota godz. 13.00
GKS „Morcinek” Kaczyce - KS Beskid 09 Skoczów
11.11.2011 r. piątek godz. 11.00
GKS „Morcinek” Kaczyce - LKS Pasjonat Dankowice
13.11.2011 r. niedziela godz. 13.00
TS Koszarawa Żywiec - GKS „Morcinek” Kaczyce
19.11.2011 r. sobota godz. 13.00
GKS „Morcinek” Kaczyce - RKS Cukrownik Chybie
S P O R T INFORMATOR
O W Y SPORTOWY
TERMINARZ PIÉKARSKI
Rodzinny Rajd Rowerowy za nami
GKS MORCINEK KACZYCE
W niedzielę 2 października,
LKS Wilamowiczanka Wilamowice - GKS Morcinek Kaczyce - godz. 15:00
nieco później niż jak co roku, odGKS Morcinek Kaczyce - LKS Skrzyczne
- godz. 15:00
byłLipowa
się kolejny,
szósty już RoLKS Bestwina - GKS Morcinek Kaczyce
- godz.Rajd
15:00 Rowerowy. Na trasę
dzinny
GKS Morcinek Kaczyce - KS Spójnia Landek
- godz.się15:00
rajdu stawiło
ponad 80 osób z terenu
naszej Kaczyce
gminy i -nie
tylko
(byli również
LKS Bäyskawica DrogomyĈl - GKS Morcinek
godz.
15:00
mieszkańcy
m.in.
Jastrzębia
GKS Morcinek Kaczyce - KP Beskid 09 Skoczów - godz. 13:00 Zdroju).
Na trasę uczestnicy wyruszyli punkKKS SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE
tualnie o godzinie 14:30 – po pokonaniu
trasy
i wykonaniu
pętli wrócili- po
godzinnej
jeździe nar.metę,
KKS „SPÓJNIA”
Zebrzydowice
LKS1,5
Zamarski
- 01.10.2011
godz.która
16.00znajdowała
- sobota
się
na
amfiteatrze
w
Zebrzydowicach
–
Cieszę
się
z
tak
licznego
udziału
w naszym
LKS Pielgrzymowice - KKS „SPÓJNIA” Zebrzydowice - 09.10.2011 r. godz. 15.00 - niedziela
rajdzie, za rok, mam nadzieję, ze znów się spotkamy – mówiła do rowerzystów po rajKKS „SPÓJNIA” Zebrzydowice - KS Nierodzim - 15.10.2011 r. godz. 15.00 - sobota
dzie dyrektor Gminnego Ośrodka w Zebrzydowicach Małgorzata Guz. Najmłodszemu i
KKS „Spójnia”uczestnikowi
Zebrzydowicewręczono
- LKS Pogórze
- 22.10.2011
15.00
- sobotadwóch
najstarszemu
dodatkowo
nagrody.r.Agodz.
wszyscy
miłośnicy
LKS
Górki
Wielkie
KKS
„SPÓJNIA”
Zebrzydowice
29.10.2011
r.
godz.
14.00
- sobota
kółek otrzymali ciepły posiłek. Do zobaczenia za rok!
01.10
08.10
15.10
23.10
29.10
05.11
WRZESIE× BIEGACZA
Jest juÔ prawie tradycjÌ, Ôe co numer donosimy o kolejnych sukcesach Sebastiana Urbanka - mÊodego sportowca z naszej gminy. I tak,
3.09.2011 r. w Sosnowcu na dystansie 200 m uzyskaÊ czas 24,53, natomiast 11.09.2011 r. w Chorzowie na dystansie 100 m - 12,07 sek.
Wyniki te sñ jego rekordami Ĕyciowymi. Najwiökszy sukces odniósä 18.09.2011
r. w Ködzierzynie KoĒlu na dystansie 300 m z czasem 38.08 sek. zdobyä srebrny
medal i wywalczyä kwalifikacje do Mistrzostw Polski Mäodzików. Natomiast jego
mäodszy brat ãukasz w dniu 11.09.2011 r. zdobyä 2 miejsce w Biegu Powsinogi
w Wadowicach, a 18.09.2011 r. byä trzeci w Biegu Ondraszka w Bielsku-Biaäej.
Gratulujemy!
Salon
Salon fryzjersko-kosmetyczny
fryzjersko-kosmetyczny
COMFORT
43-410
43-410 Zebrzydowice
Zebrzydowice
ul.
ul. Ks.
Ks. Janusza
Janusza 44
tel.
tel. 32
32 469
469 33
33 22
22
kom.
kom. 507
507 040
040 120
120
PN
PN -- PT
PT od
od 8.00
8.00 do
do 18.00
18.00
SOBOTA
SOBOTA od
od 8.00
8.00 do
do 13.00
13.00
Salon
Salon oferuje
oferuje wysoki
wysoki poziom
poziom usług
usług bazując
bazując na
na regularnych
regularnych
stażach
stażach ii szkoleniach
szkoleniach uu mistrzów
mistrzów
fryzjerstwo damskie,
damskie, męskie,
męskie, dziecięce
dziecięce
* fryzjerstwo
fryzury
okolicznościowe,
ślubne,
koki,
fryzury
okolicznościowe,
ślubne,
koki, upięcia
upięcia
*
BIOCORALL
botoks
dla
włosów
NOWOŚĆ
BIOCORALL
botoks
dla
włosów
NOWOŚĆ
*
prostowanie włosów
włosów na
na 55 miesięcy
miesięcy -- KHERAPY
KHERAPY
* prostowanie
-- włoska
włoska keratynowa
keratynowa trwała
trwała prostująca
prostująca -- NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
Oferujemy
Oferujemy fryzury
fryzury ślubne
ślubne ii profesjonalny
profesjonalny makijaż
makijaż również
również
w
w domu
domu panny
panny młodej
młodej !!!!
Inne
Inne zabiegi:
zabiegi:
henna
brwi
henna
brwi ii rzęsy
rzęsy oraz
oraz regulacja
regulacja
*
przekuwanie
uszu
i
nosa
przekuwanie
uszu
i
nosa
*
depilacja woskiem
woskiem
* depilacja
stylizacja
i
stylizacja
i zdobienie
zdobienie paznokci
paznokci
*
przedłużanie
i
zagęszczanie
rzęs
przedłużanie
i
zagęszczanie
rzęs
*
Prowadzimy
Prowadzimy sprzedaż
sprzedaż kosmetyków
kosmetyków do
do pielęgnacji
pielęgnacji twarzy
twarzy
ii ciała
ciała oraz
oraz teksturyzacji
teksturyzacji włosów!
włosów!
Hantesis
HANTESIS clarena
CLARENA -� aktiv
AKTIV -� hantesis
HANTESIS -� clarena
CLARENA -� aktiv
AKTIV
ZZ aa łł oo gg aa CC oo m
m ff oo rr tt ss ee rr dd ee cc zz nn ii ee zz aa pp rr aa ss zz aa !!!
!!!
Wiadomoœciznad
znadPiotrówki
Piotrówki199
Wiadomoœci
naleÔÌ
do najbezpieczniejszych
skaliwszystkie
powiatu.czynnoĈci
Niestety odnotowujemy
wzrost tzw.
Ĉmierè poszkodowanego.
Pamiötajw aby
wykonywaè z rozwagñ,
bez SUSZONE POMIDORY - SkÊadniki: co najmniej 2, albo jeszcze lepiej 3 kiĈredniej wielkoĈci (najlepsze sñ "bawole serca"),
przestÖpczoÎci
- mówi zniszczeþ,
podinspektor
o zainte- logramy silnie dojrzaäych pomidorów
niepotrzebnychtransgranicznej”
emocji i dodatkowych
do Robert
czasu aĔKamiþski.
przybödñPytany
specjalistyczne
Tadeusz
Guz
Tadeusz
Guz
DOMOWY
PAPRYKARZ
SkÊadniki:
1
kg
cebuli,
1
kg
marchwi,
3
kg
kilka
gäówek
czosnku,
äyĔkö
suszonej
bazylii, póä äyĔki suszonego tymianku,
póä äyĔki
säuĔby ratownicze.
Pamiötaj,
Ĕe Ty
równieĔ
moĔeszodpowiedziaä.
znaleĒè siö w „Na
podobnej
resowania
i spödzanie
wolnego
czasu
komendant
niwie sytuacji.
zawodowej
ĈwieĔo, bardzo grubo zmielonego czarnego pieprzu, äyĔkö najlepiej gruboziarnistej
pomidorów,zajmujö
szklankasiöryĔu,
èwierèszerokopojötej
szklanki octu 6%,
póä szklanki oleju,
èwierè szklanki
dodatkowo
aspektami
miödzynarodowej
wspóäpracy
policji”, soli, okoäo dwóch szklanek oliwy. Wykonanie: zacznij od przygotowania 3-4 säocukru,
i pierz
smaku.
Pomidory
sparzyè,
obraè
zespacery
skórki
prywatnie
wycieczki
däugieR
psem.
K sólWzaĈ,
IPandoAKomendant
C IWykonanie:
AlubiRteĔ N
I Arowerowe
L iA
Y Szi pokroiè.
A ików o pojemnoĈci 0,3 litra - muszñ byè perfekcyjnie umyte - zarówno säoiki, jak
CebulöDziÖkujÌc
obraè i pokroiè
kostkö.
Marchew
obraè
i zetrzeè
na tarceKomisariatu
o duĔych oczkach.
za rozmowÖ,
jeszcze
raz 9a
wszystkim
policjantom
Policji i zakrötki, najlepiej wyparzone i doskonale wysuszone gäówki czosnku porozdzielaj
ul.wOrzeszkowej
Zebrzydowice
na pojedyncze zñbki, nie obierajñc ich pomidory umyj, osusz dokäadnie, kaĔdy przewTakZebrzydowicach
gratulujemy
i skÊadamy
Ôyczenia
spokojnej
500 przeäoĔyè
107awansów
540do rondla,
www.larysa.net.pl
przygotowanetel.
skäadniki
dodaè ocet,
oliwö oraz
cukiersÊuÔby
i przy- krój
na poäowö, usuwajñc miejsce, do którego byäa przyczepiona szypuäka z kaĔdej
-prawiè
Red. WzP.
poäówki,
usuþ starannie sok i nasionka. Tak przygotowane pomidory uäóĔ na blasze
do smakuOferta
solñ i pieprzem.
Wszystko
dokäadnie
wymieszaè
i
gotowaè
1,5
godzina Wszystkich _wiħtych
ny.REORGANIZACJA
Na
koniecwybór
dodaè ryĔ,wųasnorħcznie
wymieszaè
i gotowaèwykonanych
20 minut.stroików,
Gorñcy-paprykarz
- duǏy
POCZTY
Wjeszcze
KACZYCACH
Centrum
bukietów,
wianków
i
wieŷców
juǏ
od
14
zų
!
przeäoĔyè
do
säoików
i
pasteryzowaè
15
minut.
Poczty Oddziaä Rejonowy w Bielsku-Biaäej informuje, iĔ z dniem 11 lipca 2011 r.
- szeroki
asortyment
w przystħpnych
cenach,
zmienia
siö lokalizacja
oraz formazniczy
organizacyjna
Filii Urzödu Pocztowego
Zebrzy- wazony nagrobne,
dowice
w
Kaczycach.
Nowa
placówka
pocztowa
bödzie
zlokalizowana
w
Kaczycach
FASOLKA- chryzantemy
SZPARAGOWAdoniczkowe
W SOSIE iPOMIDOROWYM
ciħte,
przy
ul.
Jana
III
Sobieskiego
4.
Agencja
Pocztowa
w
nowej
lokalizacji
bödzie
czynna
SkÊadniki:
2 kg fasolkistroiki
szparagowej,
40 dag cebuli,zamówienia
40 dag marchwi, klienta
2 papryki, 2
- wykonujemy
na specjalne
w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30. Zakres Ĉwiadczonych usäug nie ulesäoiczki
koncentratu,
3 äyĔki soli,pon.-pt.
6 äyĔek cukru,
6 äyĔek octy,
1 szkl. oleju, pieprz do
Zapraszamy
serdecznie
8.00-17.00,
gnie
zmianie. Agencja
Pocztowa bödzie równieĔ
wydawaäasobota
przesyäki8.00-16.00
awizowane dla
po godzinach
dzwoniđ:
500
107
540cebule i marchew, w
smaku,
4
zñbki
czosnku.
Wykonanie:
Na
patelni
w
oleju
dusimy
mieszkaþców Kaczyc.
wyäoĔonej papierem do pieczenia, wstaw do piekarnika nagrzanego do 80-90 stopni.
W mniej wiöcej poäowie suszenia obok pomidorów poäóĔ zñbki czosnku w äupinach,
susz co najmniej 8 godzin, sprawdzajñc co kilka godzin, czy pomidory nie zaczynajñ
zbytnio wysychaè - powinny zmniejszyè swojñ objötoĈè do okoäo 1/4, staè siö elastyczne, ale nie suche jak wiór. Miökkie, ususzone pomidory ukäadaj w säoikach przekäadajñc zñbkami czosnku, zioäami i solñ zalewaj oliwñ w czasie ukäadania, tak by dostaäa
siö ona we wszelkie zakamarki kiedy säoik bödzie napeäniony, stuknij nim kilka razy o
stóä, by oliwa dostaäa siö wszödzie. Zakröè i wstaw do lodówki, paäaszuj po kilkunastu
dniach. MoĔesz je trzymaè w lodówce przez kilka miesiöcy......
Udanych przetworów Ôyczy Teresa KondzioÊka
koþcowej fazie dodajemy pokrojonñ w paseczki paprykö wymieszanñ z solñ i cukrem.
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; www.zebrzydowice.pl
Fasolö pokrojonñRedaktor
na 2-3 Naczelny:
cm kawaäkiMarcingotujemy
w oddzielnym
Œlêk, redaguje
zespó³. garnku (od zawrzenia
Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, Ksiêdza Janusza 6, tel. 32 4755 101, fax 32 4693 266, e-mail: [email protected]
13 min). Po ugotowaniu
odcedzamy,
mieszamy
z resztñ
warzyw,
chwilö5, tel.dusimy.
Sk³ad i druk:
INTERFON Sp.
z o. o. 43-400
Cieszyn,
ul. Olszaka
33 8510Pod
543, fax 33 8511 643, email: [email protected] ISSN 1508-0986
W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów i poprawek. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. ZaWiadomoœci
odpowiada. 21
znad nie
Piotrówki
Krzysztof Biernattreœæ og³oszeñ redakcja
koniec duszenia wyciskamy czosnek przez praskö. Gorñce warzywa wkäadamy w säoiki
i pasteryzujemy ok. 15 min.
S TO L A R S T W O
OGÓRKI CHILI - SkÊadniki: 2 kg ogórków, 2 czubate äyĔki soli, 3 äyĔki
- schody, balustrady
- podãogi dčbowe,
- panele,
- podbitki,
- adaptacja poddaszy,
Wiadomoœci znad Piotrówki 17
- montaİ drzwi,
- szafy przesuwane.
oleju, 3/4 szkl. cukru (moĔe byè nawet mniej), 1 szkl. octu, 0,5 szkl wody, 2-3 äyĔeczki
chili (przy dwóch wychodzñ ostre, ale nie piekñce), 1 duĔa gäówka czosnku. Wykonanie: Ogórki umyè, poszatkowaè lub pokroiè w plasterki. zasypaè solñ, zostawiè na 4 godziny, aby puĈciäy wodö.
Odlaè wodö. dodaè przeciĈniöty przez praskö czosnek, wsypaè
PROMOCJA
chili,KREDYTU
wlaè olej, dokäadnieMIESZKANIOWEGO
wymieszaè. PrzeäoĔyè do säoików (najlepsze takie po dĔemie,
„WŁASNY
KĄT”
wtedy mamy porcjö jednorazowñ).HIPOTECZNY
Przygotowaè zalewö: ocet zagotowaè z cukrem i
Agencja
w Zebrzydowicach
Zebrzydowicach
wodñ. gorñcym zalaè ogórki. Nie trzeba pasteryzowaè, choè profilaktycznie warto. Agencja
w
Koęczyce
Maãe, ul. ģwitezianki 14
Zebrzydowice,ul.
ul.Ks.
Ks.A.
A.Janusza
Janusza(obok
(obok Kościoła)
Kościoła)
Zebrzydowice,
pon.-pt.8.00-16.30,
8.00-16.30,
sobota
8.00-12.00
SMACZNEGO! I UDANYCH PRZETWORÓW ÓYCZY TERESA KONDZIOÉKApon.-pt.
tel. 512
1178.00-12.00
086, 530 903 745
sobota
tel.32
324693
4693188
188
tel.
Zakres świadczonych usług:
Zakres
świadczonych
usług:
- przyjmowanie
dokumentów
do otwarcia rachunków bankowych,
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, 43-410
Zebrzydowice,
ul. Ksiêdza
Janusza
21; www.zebrzydowice.pl
dokonywanie
wpłat
na
rachunki
bankowe,
Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³.
- przyjmowanie
dokumentów
dobankowych
otwarcia rachunków
bankowych,
- wypłaty gotówki
z rachunków
(przy użyciu
kart bankowych
Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, Ksiêdza
Janusza 6, tel. 32 4755 101, fax 32 4693 266, e-mail: [email protected]
z terminala POS, również rachunki prowadzone w innych bankach),
Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o. 43-400 Cieszyn, ul. Olszaka
tel. 33 8510przelewów
543,wpłat
fax 33 8511
643,kwoty
email: [email protected]
1508-0986
- dokonywanie
nado
rachunki
bankowe,
- 5,realizacja
5000
zł (ZUS, Urząd ISSN
Skarbowy
przelewy
dostarczonych
materia³ach redakcja zastrzega
i poprawek.
nie zamówionych
redakcjastałych
nie zwraca.
ZaWiadomoœci
treœæ og³oszeñ
redakcja
odpowiada. 23
doskrótów
kwoty
10000 Materia³ów
zł) oraz realizacja
zleceń
i poleceń
zapłaty.
NISKA W
MARŻA
- GWARANTOWANE
1,1 sobie dokonywanie
znad niePiotrówki
W PIERWSZYCH 12 M-CACH
PROWIZJA ZA UDZIELENIE JUŻ OD 0%
PONADTO:
- brak opłaty za wcześniejszą częściową spłatę
kredytu (w przypadku kredytów spełniających
warunki ustawy o kredycie konsumenckim),
• brak opłaty za wcześniejszą całkowitą spłatę
kredytu (w przypadku kredytów spełniających
warunki ustawy o kredycie konsumenckim),
Szczegóły oferty w Agencji PKO BP S.A.
w Zebrzydowicach
nr telefonu 32 4693188, kom. 512301751
email: [email protected]
20 Wiadomoœci znad Piotrówki
- wypłaty
gotówki
z rachunków
użyciu
kart bankowych
- regulowanie
rachunków
m.in.bankowych
za prąd, gaz,(przy
telefon,
telewizje,
- oferowanie kredytów i pożyczek gotówkowych, mieszkaniowych, gospodarczych
z terminala POS, również rachunki prowadzone w innych bankach),
- zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych,
- przyjmowanie
wniosków
o wydanie
płatniczych
i kart kredytowych,
- realizacja
przelewów
do kwoty
5000 złkart
(ZUS,
Urząd Skarbowy
przelewy
Zapraszamy do korzystania z usług Agencji PKO Banku Polskiego
do kwoty 10000 zł) oraz realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty.
Warunki kredytu
- regulowanie
m.in.
za prąd,
gaz,
telefon,
telewizje,
- 0% prowizjirachunków
za udzielenie
kredytu
przy
zakupie
ubezpieczenia
- marża od 1,3%
- oferowanie
kredytów
i pożyczek gotówkowych,
mieszkaniowych, gospodarczych
- maksymalny
okres kredytowania
- 30 lat
- waluta - PLN
- zawieranie
umów
rachunków
lokat oszczędnościowych,
- finansowanie
nawet
do 100%terminowych
wartości nieruchomości
Szczegółowe informacje
w tym Tabela
i opłat banko- przyjmowanie
wniosków dotyczące
o wydanie oferty,
kart płatniczych
i kartprowizji
kredytowych,
wych, oraz ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w placówkach PKO Banku
Polskiego lubdo
nakorzystania
www.pkobp.pl
Zapraszamy
z usług Agencji PKO Banku Polskiego
O C informuje
Gdy pojawi się zagrożenie
MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE - Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna. W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej
narażonych części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie,
zaczerwienienie, utrata
czucia oraz bladość palców nóg, nosa, małżowin
usznych. Wychłodzenie
- jest stanem, gdy temp.
wewnętrzna ciała spada
poniżej 35°C. Objawami
wychłodzenia są zaburzenia świadomości - do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeśli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub
wychłodzenia - rozpocznij powolne ogrzewanie osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie,
ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go
własnym ciałem. Silny wiatr - w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temp. poniżej - 30°C. Może
to być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu. Jeśli musisz wyruszyć
w podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu. Jeśli podróżujesz
samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj samotnie, informuj innych o swoim planie
podróży. Używaj głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów. Przygotuj samochód
do zimy. Jeśli znajdziesz się na bezludnych obszarach leśnych lub rolnych, rozepnij
dużą płachtę najlepiej jaskrawą na śniegu by zwrócić uwagę ratowników, lub samolotów ratunkowych, co pewien czas dawaj sygnały światłami i klaksonem. Jeśli śnieg
uwięzi Cię w twoim samochodzie: zjedź z głównego pasa, włącz migające światła
alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie samochodu lub przez okno; pozostań
w swoim samochodzie by ratownicy mogli łatwiej Cię znaleźć. Nie wychodź z samochodu o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógłbyś znaleźć
schronienie. Bądź ostrożny, odległość obserwowana poprzez zamieć śnieżną może być
myląca, nawet niewielka odległość może być niemożliwa do pokonania w głębokim
śniegu i zamieci. Wyłączaj silnik na dziesięć minut w ciągu każdej godz. w celu utrzymania ciepła i otwórz okno w celu wentylacji. Uchroni cię to przed zatruciem tlenkiem
węgla. Okresowo usuwaj śnieg i lód z rury wydechowej. Wykonuj ćwiczenia w celu
rozgrzania organizmu lecz unikaj przemęczenia. Ogrzewaj się przykrywając z innymi
pasażerami wierzchnim ubraniem i kocami. Wymieniaj się z innymi w czasie snu. Jedna
osoba musi stale czuwać by obudzić wszystkich, gdy zauważy nadchodzącą pomoc.
Bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora. Ogranicz zużycie energii, używaj światła,
ogrzewania i radia zależnie od możliwości. W nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by
ratownicy mogli Cię zobaczyć.
POŻAR - Po pierwsze nie dopuść do powstania pożaru. Ostrożnie
używaj zastępczych źródeł
grzewczych (np. przenośne
grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i
węgiel); nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania;
utrzymuj w stałej technicznej
I N EnieZprzeciążaj
C E IsieciP elektrycznej,
Z E B Ukosprawności instalacje znajdujące się wAbudynku;
E
N
Z
C
E
T
O
P
I
H
Y
T
YDEspięć;
RKnie
rzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich
umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń
elektrycznych w pobliżu firan i innych łatwopalnych amateriałów;
nie gromadź i nie
kmiS jeicaM
używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w
,SSA,WN,CA,CO enjycakinumok ainezceipzebU
odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych
,hcywosol ĝ ezpomieszczeniach;
radz hcynni i aingpopiół
o do wgromadź
óknydub
,
Ď
c
i
nargaz ainzaopatrz
ezcel wómieszkanie,
tzsok ,enlordom
ewoikobejście
zĎiwobo
w oddalonym od budynku metalowym pojemniku;
hcywilħēzczsein wtspetsan ,yij eizdark do aineim
w podręczny sprzęt gaśniczy i nauczenrodzinę
zcetopiposługiwać
h ytyderk ,się
ralinim.
f III i Przestrzegaj
II ,mrif ,wóktermidapyw
nów badania sprawności i ich legalizacji; pamiętaj że istnieje możliwość zainstalowania
4 anrberS .lu eciwodyzrbeZ 014-34
wykrywaczy dymu, które dwukrotnie85zwiększają
przeżycia;
dzieci
8 648 80szansę
5 .mok
.let ,89naucz
43 96
4 23jak
.let
informować o pożarze przez telefon. Wlpczasie
.airetpowstania
[email protected]żaru:
eicam.ozaalarmuj
raf :liamnie-e
ORAF
zwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia; wezwij straż pożarną; przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków
gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym w przypadku
koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te wykonuj w taki sposób
aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu,
które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru kieruj się
rozwagą w podejmowaniu decyzji; jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż
na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie
płomienia; nie gaś urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod napięciem, postaraj
się odłączyć zasilanie elektryczne; nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie
opanować.
Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby
udziel pierwszej pomocy; gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi
są ciepłe, jeśli tak nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie
(np. przez okno jeśli to możliwe); jeśli możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi,
kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc;
jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem,
okryj się czymś niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze
- dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste
i chłodne; opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci
potrafią chować się przed ogniem w miejscach, w których ich nie widać: w szafie, pod
łóżkiem, pod pościelą itp. Po pożarze: nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku
zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym,
energetycznym, itp., dachy i stropy mogą być osłabione i wymagać naprawy; gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się
do gminy lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych; wezwij
agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś
dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela; wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa które
narażone były na wysoką temperaturę i dym; jeśli posiadasz sejf lub masywną metalową
skrzynię nie próbuj jej otwierać, może ona utrzymywać wysoką temperaturę przez wiele
godzin. Jeśli otworzysz drzwi przed jej wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu
z wysoką temperaturą wewnątrz sejfu może spowodować zapalenie się zawartości; jeśli
inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest bezpieczny i musisz opuścić dom: poproś
Policję, Straż Miejską o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecności, zabierz ze sobą
dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową. Poinformuj przyjaciół,
krewnych, agenta ubezpieczeniowego, pracodawcę, szkołę, Urząd pocztowy o miejscu
twojego tymczasowego zakwaterowania.
TE L EFONY
alarmowe
STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997, 32 4693 233 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 SZPITAL ŚLĄSKI CIESZYN 33 8520511 SZPITAL WOJEWÓDZKI JASTRZĘBIE 32 4784200 POGOTOWIE GAZOWE 992 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
WODOCIĄGI I KANALIZACJE
994 TEL. ALARM. Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 112
U BB EE ZZPPI IEECCZZEENNI IAA
U
KREDYTYHIPOTECZNE
HIPOTECZNE
KREDYTY
FF AARROO
MaciejSimka
Simka
Maciej
Ubezpieczeniakomunikacyjne
komunikacyjneOC,AC,NW,ASS,
OC,AC,NW,ASS,
Ubezpieczenia
U
budynków
losowych,
budynkówod
odognia
ogniai innych
i innychzdarzeĝ
zdarzeĝ
losowych,
obowiĎzkowe
zagranicĎ,
obowiĎzkowerolne,
rolne,kosztów
kosztówleczenia
leczenia
zagranicĎ,
mienia
mieniaod
odkradzieijy,
kradzieijy,nastepstw
nastepstwnieszczēħliwych
nieszczēħliwych
wypadków,
hipoteczne
wypadków,firm,
firm,IIIIi III
i IIIfilar,
filar,kredyty
kredyty
hipoteczne
43-410
44
43-410Zebrzydowice
Zebrzydowiceul.
ul.Srebrna
Srebrna
tel. 32
tel.
858
tel.
32469
46934
3498,
98,tel.
tel.kom.
kom.508
508846
846
858
e-mail:
e-mail:[email protected]
[email protected]
Wiadomoœci znad Piotrówki 21
22 Wiadomoœci znad Piotrówki
Krzyoówka z nagrodą
nagrodc
y Krzyżówka
zczonego
dwa
zasie
öpnie
ksera
napój
tuby
rugie
ru; 1
mietaostka
anej;
Wydnym
ñczyè
160rem,
atnie
masy
upie-
; 1/4
ej göiodu;
Wydniki
è 2-3
ostaäe
koĈci
eczce
nie sñ
grzadrem.
Kącik Kulinarny
Najlepsze wakacje tylkoNajlepsze
z naszym wakacje
biurem tylko
z naszym biurem
MARYNOWANIE PIECZAREK - Składniki: 5kg małych pieczarek, MARYNATA: 250ml octu 10%, 750ml wody, 4 łyżki cukru, 1 łyżka soli, liść laurowy angielskie ziele
i cebula według uznania. Wykonanie: Pieczarki opłukać. Przełożyć do dużego garnka,
zalać zimną wodą, dodać łyżkę soli i łyżkę octu, doprowadzić do wrzenia i gotować 5 minut.
Ja gotuję grzyby partiami, bo mam 5l garnek. Za każdym razem wlewam świeżą wodę
i łyżkę soli i octu. Pieczarek przed gotowaniem jest pełny garnek, natomiast już po pięciu
minutach pieczarki niesamowicie się kurczą i stają się znacznie mniejsze. Gorące grzyby
wystarczy zalać przygotowaną marynatą i wtedy nie trzeba pasteryzować. Mnie jednak
nigdy nie udało się tego dokonać więc, gdy zaleję zimne grzyby gorącą marynatą, pasteryzuję około 10 minut. MARYNATA: Wszystkie składniki marynaty gotujemy od momentu
zagotowania przez 5 minut. Następnie marynatą zalewamy pieczarki. Do każdego słoika
warto przed zalaniem marynatą dodać kilka ziaren gorczycy. Jeśli zalewy zabraknie, to na
tych samych zasadach trzeba jej po prostu dorobić odpowiednią ilość.
SAŁATKA Z KAPUSTY DO SŁOIKÓW - Składniki: 2 kg kapusty, 2 kg
ogórków, 4 szt. marchwi, 2 pory, 2 papryki, natka pietruszki. Zalewa: 1 szk. oleju,
1 szk. cukru, 3/4 szk. octu, 2 łyżki soli. Wykonanie: Kapustę drobno poszatkować.
Pozostałe warzywa pokroić w paski lub plastry. Do rozdrobnionych warzyw dodać składniki zalewy, wymieszać, odstawić na 2 godziny. Po tym czasie napełnić przygotowane
słoiki, pasteryzować 20 minut. Zamiast pora można dać cebulę.
CIASTO ZE ŚLIWKAMI I BUDYNIEM - Składniki na ciasto: 3 szk. mąki;
1 szk. cukru pudru; 1 margaryna; 2 jajka; 2 łyżeczki proszku do pieczenia; 16g cukru
waniliowego; 1 łyżeczka kakao. Dodatkowo: 70 dag śliwek (u mnie węgierki), 2 budynie
waniliowe, litr mleka, 4 łyżki cukru, kasza manna, wiórki kokosowe. Wykonanie: Ciasto:
z podanych składników (oprócz kakao) szybko zagnieść ciasto. Do 1/3 ciasta dodać kakao.
Obie części schłodzić w lodówce. Śliwki umyć, rozkroić na pół, wyjąć pestki, dokładnie osuszyć. Ugotować budyń. Rozwałkować jasną część ciasta, wyłożyć dno przygotowanej blachy.
Ciasto delikatnie posypać kaszą manną i wiórkami kokosowymi. Ułożyć ciasno śliwki rozcięAutor krzyżówki: Krzysztof Kopiec ciem do góry. Na śliwki wylać gorący budyń, a na nim ułożyć rozwałkowaną część ciemnego
ciasta. Piec około 45 minut w temp. 180oC. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem z dodatI. Nazwa rzeki, która płynie przez Gminę Zebrzydowice.
kiem wanilii. * Przepis na dużą blachę.
II. Stolica Egiptu.
ROŻKI Z MAKIEM - Składniki: Ciasto kruche: 2 1/4 szk. mąki pszennej; 1/4 szk.
III. Waluta Węgierska.
IV. Nazwa miasta, w którym urodził się Karol Wojtyła.
cukru podru; mały cukier waniliowy; 20 dag margaryny; 2 żółtka; 1 łyżka kwaśnej gęstej
V. Nazwa klubu sportowego z Zebrzydowic KKS ...........
śmietany. Masa makowa: 20dag maku; 10 dag cukru; 20 gram masła; 1 łyżka miodu; aromat
VI. Nazwisko Biskupa Diecezji Bielsko- Żywieckiej.
migdałowy; bakalie - ilość i rodzaj według uznania ;) Dodatkowo: cukier puder. Wykonanie:
VII. Zasiada w Sejmie.
Ciasto kruche: Mąkę posiekać z margaryną i żółtkami. Dodać pozostałe składniki i szybko
VIII. Nazwa klubu rowerowego z Gminy Zebrzydowice.
zagnieść ciasto. Zawinąć w folię, włożyć do lodówki najlepiej na całą noc, choć 2-3 godzinki
IX. Imię Proboszcza z Zebrzydowic.
też wystarczą. Masa makowa: Mak sparzyć i zmielić dwukrotnie. Dodać pozostałe składniki i
X. Nazwisko sławnych piosenkarzy - braci bliźniaków z Milówki.
dokładnie wymieszać. Wykonanie rożków: Ciasto cieniutko rozwałkować. Wykrawać koła wielXI. Lokalna Grupa Rybacka „ .... Kraj"
kości średniego talerza, podzielić na cztery części. Na każdej układać po przyzwoitej łyżeczce
XII. Nazwa imprezy, która odbyła się na Zamku w K.M. 29.05.2011 „..........dzieciom"
masy makowej, zlepiając brzegi. Ułożyć na blaszce wyłożonej pergaminem - odstępy nie są
XIII.
Nazwa
obiektu znajdującego się obok zamku w Zebrzydowicach, na którym odbywają konieczne! Posmarować rozmąconym białkiem (pozostałym z ciasta). Wstawić do nagrzanego
I.
Impreza odbywajñca siö co roku w lipcu przy zamku w Zebrzydowicach.
się
II. występy.
Nazwa klubu sportowego z Kaczyc: GKS ......
piekarnika, piec około 20 min w temp. 190oC. Po upieczeniu obsypać cukrem pudrem. Z podaIII.
Wäoska potrawa.
nych składników wychodzi około 35 rożków. Smacznego życzy Teresa Kondziołka
patki,
zbrakaszy
gaäki
kilka
gdyĔ
iösa i
ziela
IV.
W Gminie Zebrzydowice sñ maäe a w Gminie HaĔlach sñ wielkie.
ciem.
V.
Imiö patrona szkoäy w Zebrzydowicach.
Nagrody funduje:
VI.
Regionalna znajdujñca siö w zamku w Koþczycach.
kröciè
VII.
Nazwa
stawu
w
Zebrzydowicach.
dolaè
VIII. Pojazd na dwóch koäach.
OWð
IX.
Imiö Wójta Zebrzydowic.
lñdaè
X.
Coroczna impreza odbywajñca siö w wrzeĈniu po Ĕniwach.
owinXI.
Nazwa chóru z Zebrzydowic.
XII.
Imiö wikarego Dudkiewicza z Zebrzydowic.
iu do
XIII. Powstaje obok szkoäy w Zebrzydowicach.
zynie
XIV.
Nazwisko patrona koĈcioäa w Marklowicach Górnych.
oika,
XV.
Nazwa górki w Koþczycach Maäych.
ówki.
...........................................................................
..........................................
XVI.
Zloty.....
ozlaè
Imię/z Wisäy.
/Numer telefonu/
XVII. Nazwisko/Nazwisko,
säynnego skoczka
asztet
XVIII. Nazwa klubu sportowego z Marklowic Górnych UKS ......
1 i 2/ RozwiÌzane
Rozwiązanie
z danymi
i nazwisko,
numer
tel. kontaktowego)
hasÊohasło
wrazwraz
z danymi
(imiÖ(imię
i nazwisko,
telefon
kontaktowy)
moÔna wrzucaÐ
urny wdoUrzÖdzie
Gminy
- Biuro
MieszkaØców
- parter.
prosimydo
wrzucać
25.11.2011
r. do
urny ObsÊugi
znajdującej
się w Urzędzie
Gminy ÉKA Rozlosowane
zostanÌ
ciekawe nagrody.
Biuro Obsługi
Mieszkańców
- parter. Rozlosowane zostaną ciekawe nagrody.
Krzyoówka z nagr
- ROZSTRZYGNIõCIE KONKURSU
26 wrzeÎnia
no losowania z
kuponów
kon
- nagrody przew
rystyczne wygr
Bortlik, BronisÊaw
MichaÊ Morawie
Pala, MirosÊawa
Éucja Witosz. G
i zapraszamy d
nagród - UrzÌd
brzydowice - biu
mieszkaØców (par
ce, ul. Ksiêdza Janusza 21; www.zebrzydowice.pl
W nastöpnym numerze WzP kolejna krzyĔówka z nagrodami. Zapras
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; www.zebrzydowice.pl
Redaktor
Naczelny:
Marcin Œlêk, redaguje zespó³.
za 6, tel. 32 4755 101, fax 32 4693
266, e-mail:
[email protected]
Urz¹d Gminy Zebrzydowice,
43-410 Zebrzydowice, Ksiêdza Janusza 6, tel. 32 4755 101, fax 32 4693 266, e-mail: [email protected]
10 543, fax 33 8511 643, email:Redakcja:
[email protected]
ISSN 1508-0986
Sk³ad i druk:
INTERFON
Sp. zZao. treϾ
o. 43-400
Cieszyn,
ul. Olszaka
5, tel. 33 8510 543, fax 33 8511 643, email: [email protected] ISSN 1508-0986
i poprawek. Materia³ów nie zamówionych
redakcja
nie zwraca.
og³oszeñ
redakcja
nie
odpowiada.
Wiadomoœci
znad
Piotrówki
21i poprawek. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.
W dostarczonych materia³ach redakcja
zastrzega sobie
dokonywanie
skrótów
Wiadomoœci znad Piotrówki 23
CO ZROBIÏ GDY POJAWI SIÕ ZAGROÓ
KATASTROFY DROGOWE - JeĈli JesteĈ Ĉwiadkiem wypadku t
miejsce zdarzenia: „zasäoþ" miejsce wypadku oraz osoby udzielajñce pom
jazdu, który musi mieè wäñczone Ĉwiatäa awaryjne i postojowe (w warunk
24 Wiadomoœci znad Piotrówki

Podobne dokumenty