Semestr VI - PB Wydział Architektury

Komentarze

Transkrypt

Semestr VI - PB Wydział Architektury
AiU Iº
semestr 6
Wydział ARCHITEKTURY
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Architektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
studia I stopnia stacjonarne,
niestacjonarne
Specjalność:
brak
ŚcieŜka dyplomowania:
brak
Nazwa przedmiotu:
Projektowanie architektoniczne 5 –
szkoła, usługi, biura
Kod przedmiotu:
AUI 6002
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
obowiązkowy
W-
Semestr:
C-
6
Punkty ECTS
L-
P- 75
7
Ps-
Wpisz przedmioty lub "-"
Sbrak
Nauczanie zasad sztuki i metodyki projektowania architektonicznego, praktycznego stosowania zasad
konstrukcyjnych i rozwiązań budowlanych,.
ZałoŜenia
i cele przedmiotu: Poznanie reguł kształtowania obiektów architektury spełniających role społeczne i
prestiŜowe o funkcjach edukacji, usług i biurowych
Forma zaliczenia
Treści
programowe:
ocena projektu uwzględniająca całokształt pracy i ostateczną prezentację, zaliczenie wykładu: oceny
cząstkowe/sprawdzian pisemny
Obiekt wolnostojący, kształtujący charakter i typ funkcji publicznej centrum miasta, o wysokiej randze
kulturotwórczej i wybranej funkcji: muzealnej, wystawienniczej, edukacyjno-oświatowej, w szczególności:
gimnazjum, obiekt szkoły wyŜszej, biblioteka, muzeum, biurowiec
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
EK1
Ma pogłębioną wiedzę o percepcji form przestrzennych,
kompozycji architektonicznej
AiU1_W05
EK2
Zna zasady kompozycji urbanistycznej i relacje między
elementami kształtującymi przestrzeń
AiU1_W06
EK3
Potrafi komponować formę architektoniczną
EK4
Ma podstawową wiedzę o instalacjach budowlanych, wpływie
stosowanych rozwiązań na architekturę obiektu i
zagospodarowanie działki i o projektowaniu budynków
energooszczędnych
AiU1_W10 +
EK5
Ma wiedzę w zakresie konstrukcji budowlanych
AiU1_W09 +
EK6
Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrodniczych róŜnej
rangi, oraz opracować projekt terenów zielonych
AiU1_U019+
Bilans nakładu pracy
studenta (w godzinach)
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności: wiedzaEfekty kształcenia umiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji poszczególnych efektów
podano poniŜej.
udział w zajęciach projektowych (15 tyg. X 5 godz.)
udział w konsultacjach
przygotowanie rysunków - koncepcji (praca domowa)
przygotowanie do zajęć - studia literatury przedmiotu
wykonanie rysunków finalnych projektu
wykonanie opisu
7x25+2x25=175+50=225
AiU1_U05 +++
15x5 h
10x1 h
14x2 h
14x1 h
RAZEM:
75
10
28
14
18
30
175
Wskaźniki
ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału
nauczyciela: 75+10
85
ECTS
3,4
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:75+28
165
6,6
Literatura
podstawowa:
Włodarczyk J. A., Architektura szkoły, Arkady, Warszawa, 1992; Włodarczyk J.A., Turecki A., Dolistowska M.,
Program uŜytkowy gimnazjum, Białystok 2002; Popławski B.,
Projektowanie szkół wyŜszych, Arkady, Warszawa, 1982; Cudnik Z., Skarbnice wiedzy, Ossolineum, Wrocław,1979;
Kiciński A., Muzea zagadnienia rozwoju i projektowania, Warszawa 2011; Gehl J., śycie między budynkami, Kraków
2009; NorbergSchulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura, Murator, Warszawa, 2001; Krier L.,
Architektura – wybór czy przeznaczenie, Arkady, Warszawa, 2001; Włodarczyk J. A.,
Około architektury, Wydawnictwa PB, Białystok, 2003.; Loegler R., Miasto to nie architektoniczna zabawa, Kraków
2011
Literatura
uzupełniająca:
Krenz J., Architektura znaczeń, Gdańsk, 1997; Bogdanowicz P., Człowiek i przestrzeń – kultura, przestrzeń i sztuka,
Warszawa, 1992; Wierzbicki J., Muzea i
biblioteki, Arkady, Warszawa, 1961;
Nr efektu
kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
EK1
Analiza rozwiązania projektu: układy funkcjonalne w skali urb. i arch.
P
EK2
Analiza rozwiązania na podst. rysunków projektu: rzuty, przekroje
P
EK3
Analiza kryteriów budowlanych, konstrukcyjnych i energooszczędności rozwiązań
P
EK4
Wykonanie projektu na podstawie przyjętych rozwiązań projektowych
P
EK5
Ocena cząstkowgo i finalnego opracowania projektu
P
EK6
Ocena prezentacji projektu
P
Jednostka
realizująca:
Katedra Projektowania
Architektonicznego
Osoby prowadzące:
osoby prowadzące: Z. Pelczarski, R
Loegler,J. Kabac, A.Turecki,
Data opracowania
programu:
20.02.2012
Program opracował(a):
dr inŜ. arch. Adam Turecki
Wydział Architektury
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Archietektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
studia I stopnia, stacjonarne,
niestacjonarne
Specjalność:
brak
Ścieżka dyplomowania:
brak
Nazwa przedmiotu:
Projektowanie urbanistyczne 1 zespoły śródmiejskie
Kod przedmiotu:
AUI 6006
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
kierunkowy,
obowiązkowy
Semestr:
6
C-
L-
W - 15
Punkty ECTS
P- 60
Ps-
Wpisz przedmioty lub "-"
8
S-
Elementy urbanistyczne
Zapoznanie studenta z podstawowymi problemami funkcjonalno-przestrzennymi oraz kulturowymi
kształtowania zespołów urbanistycznych w kontekście śródmiejskim. Student jest zaznajamiany z
podstawową terminologią urbanistyki w zakresie zespołów urbanistycznych oraz przestrzeni
publicznych, a także z podstawowymi zasadami kształtowania zespołów śródmiejskich. Potrafi
dokonać analizy uwarunkowań stanu istniejącego zespołu oraz jego otoczenia i na tej podstawie
Założenia
i cele przedmiotu: sformułować założenia projektowe. Student potrafi dokonać bilansu zespołu i na tej podstawie, przy
założonych wskaźnikach, opracować program funkcjonalny. Wychodząc od przyjętych założeń oraz
programu student potrafi opracować koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zespołu wraz z projektem
zagospodarowania terenu. Student potrafi współpracować w grupie przy rozwiązywaniu powyższych
problemów.
Forma zaliczenia
Treści
programowe:
Wykład - kolokwium w postaci testu o mieszanej formie pytań; projekt - wykonanie projektu, ocena
projektu wraz z portfolio
Centrum a śródmieście. Funkcje i procesy centrotwórcze. Zespoły urbanistyczne, zespoły
śródmiejskie - zasady kształtowania i bilansowania. Programowanie, warunki obsługi, relacje z
przestrzenią publiczną. Analiza uwarunkowań: środowiskowych, kulturowych, społecznych,
funkcjonalno-przestrzennych, komunikacyjnych. Koncepcja urbanistyczna. Projekt zagospodarowania
terenu. Rozwiązania przestrzenne w zakresie skali zabudowy, sylwety, kształtowania wnętrz
urbanistycznych. Problemy struktury i skali projektowanego zespołu, nawiązanie do otoczenia. Skala
1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200.
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności: wiedzaumiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji poszczególnych
Efekty kształcenia
efektów podano poniżej.
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
EK1
wyjaśnia podstawową terminologię dotyczącą urbanistyki
zespołów śródmiejskich
AiU1_W06
EK2
zna główne zasady oraz wymogi dotyczące kształtowania
zespołów urbanistycznych
AiU1_W14, AiU1_W20, AiU1_W21
EK3
analizuje uwarunkowania kontekstu terenu
EK4
przygotowuje założenia projektowe
EK5
przygotowuje koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wraz z
projektem zagospodarowania terenu zespołu urbanistycznego
o narastającym stopniu złożoności
EK6
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
AiU1_K03
EK7
wypowiada się na temat własnych projektów i wobec
szerszego audytorium
AiU1_K05
AiU1_U01, AiU1_U08
AiU1_U01
AiU1_U06, AiU1_U08
Bilans nakładu pracy studenta
Udział w wykładach
Uczestnictwo w zajęciach projektowych
Przygotowanie do zajęć projektowych - praca domowa
Uczestnictwo w konsultacjach
przygotowanie do zajęć - studia literaturowe
Przygotowanie do zaliczenia wykładów
Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - przygotowanie rysunków finalnych i opisu
oraz portfolio
Udział
w zaliczeniu wykładów
Udział w zaliczeniu projektu - prezentacja
1x 14h
14x4h
12x5h
5x1h
5x3h
14
56
60
5
15
2x6h
12
33
1
4
200
ECTS
3,2
RAZEM:
Wskaźniki
ilościowe
Literatura
podstawowa:
Literatura
uzupełniająca:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela: 14+56+1+4+5
80
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
158
6,32
56+60+5+33+4
1. Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, OWPW, Warszawa 2001
2. Krier L., Architektura. Wybór czy przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001.
3.Lynch K., Obraz miasta, Wyd. Archivolta, Kraków 2011.
4. Nowakowski M., Centrum miasta, Arkady, Warszawa 1990.
1. Moughtin C., Urban Design. Street And Square, Architectural Press, Oxford, 2001.
2. Sumień T., Kreacja i percepcja architektury miasta, IGPiK, Warszawa, 1989.
3. Szmidt B., Ład przestrzeni, Kanon, Warszawa 1998.
4. Bielecki C., Gra w miasto, FDD, Warszawa 1996.
Nr efektu
kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
EK1
Kolokwium
W
EK2
Kolokwium
W
EK3
Ocena inwentaryzacji
P
EK4
Prezentacja i ocena założeń
P
EK5
Przedstawienie i ocena projektu
P
EK6
Ocena wkładu w pracę zespołu projektowego
P
EK7
prezentacja rozwiązań na poszczególnych etapach wobec grupy i dyskusja z
prowadzącym
P
Jednostka
realizująca:
Zakład Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego
Osoby prowadzące:
K. Asanowicz, B. Czarnecki
Data opracowania
programu:
20.02.2012
Program opracował(a):
dr inż. arch. Bartosz Czarnecki
Wydział Architektury
Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)
Architektura i Urabnistyka
Poziom i forma studiów
Ścieżka dyplomowania:
Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:
Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin w
semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
studia I stopnia stacjonarne i
niestacjonarne
Konstrukcje budowlane 3 metalowe
obowiązkowy
W - 15
AUI 6017
Kod przedmiotu:
Semestr:
4
C- 0
L- 0
Punkty ECTS
P- 30
Ps- 0
3
S- 0
brak
Założenia i cele
przedmiotu:
Opanowanie podstaw kształtowania, wymiarowania i optymalizacji konstrukcji metalowych
o różnorodnych skalach i funkcjach.
Forma zaliczenia
Wykład - pięć pisemnych sprawdzianów zwykłych i cztery pisemne sprawdziany poprawkowe
Projekt - wykonanie dwóch projektów, korekty projektów, obrony projektów
Metale jako materiały konstrukcyjne. Zasady projektowania współczesnych metalowych konstrukcji
budowlanych. Kształtowanie i optymalizacja przekrojów prętów i płyt rozciąganych, ściskanych,
Treści
zginanych, skręcanych oraz w złożonych stanach naprężenia. Kształtowanie i optymalizacja
programowe:
konstrukcji szkieletowych, tarczowo-płytowych, łukowych, linowych i hybrydowych. Konstrukcje o
różnych skalach i funkcjach - przedmioty użytkowe, meble, mała architektura, budowle.
Efekty
kształcenia
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności: wiedzaumiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji poszczególnych
efektów podano poniżej.
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
student zna właściwości metali konstrukcyjnych
AiU1_W04, AiU1_W09
EK2
potrafi kształtować i optymalizować różne metalowe elementy
konstrukcyjne
AiU1_W04, AiU1_U04
EK3
potrafi projektować różnorodne konstrukcje metalowe w
różnych stanach naprężeń.
AiU1_W04, AiU1_W09, AiU1_U01,
AiU1_U04
EK4
posiada umiejętność opracowywania projektu
architektonicznego z zastosowaniem metalowych elementów
konstrukcyjnych
AiU1_W04, AiU1_W09, AiU1_U04,
AiU1_U12
Bilans nakładu
pracy studenta
EK1
Wskaźniki
ilościowe
Udział w wykładach
Udział w zajęciach projektowych
Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami
Realizacja zadań projektowych
Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela 15h+30h+10h=55
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
30h+10h+15h+5h=60
15 x 1h =
15x 2h =
10 x 1h =
5 x1h =
RAZEM:
15
30
10
15
5
55
75
ECTS
2
60
2,4
Kolendowicz T.: Mechanika budowli dla architektów. Warszawa, Arkady, 1996.
Literatura Pyrak S., Szulborski K.: Mechanika konstrukcji: przykłady obliczeń. Warszawa, Arkady, 2004.
podstawowa: Poradnik projektanta konstrukcji metalowych, tom II. Warszawa, Arkady, 1982.
Borusiewicz W.: Konstrukcje budowlane dla architektów. Warszawa, Arkady, 1978.
Salvadori M.: Dlaczego budynki stoją: siła architektury. Warszawa, MURATOR, 2001.
Literatura
Salvadori M.: Structure in architecture: the building of buildings. Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
uzupełniająca:
1975.
Nr efektu
kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
EK1
sprawdziany pisemne, wykonane projekty, obrony projektów, sprawdzenie
przygotowania korekt
W, P
EK2
sprawdziany pisemne, wykonane projekty, obrony projektów, sprawdzenie
przygotowania korekt
W, P
EK3
sprawdziany pisemne, wykonane projekty, obrony projektów, sprawdzenie
przygotowania korekt
W, P
EK4
wykonane projekty, obrony projektów, sprawdzenie przygotowania korekt
P
Jednostka
realizująca:
Pracownia Technicznego
Wspomagania Projektowania
Osoby prowadzące:
Agata Kozikowska
Data opracowania
programu:
23.03.2012 r.
Program opracował(a):
dr inż. Agata Kozikowska
Wydział Architektury
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Architektura i urbanistyka
Poziom i forma studiów
ŚcieŜka dyplomowania:
Specjalność:
Nazwa przedmiotu:
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
studia I stopnia stacjonarnei
niestacjonarne
Budownictwo ogólne
i materiałoznawstwo 6
obowiązkowy
Semestr:
6
C- 15
L-
W - 15
Wpisz przedmioty lub "-"
AUI 6018
Kod przedmiotu:
Punkty ECTS
P-
Ps-
2
2
S-
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 5
Rozszerzenie wiadomosci dotyczacych ustrojów i elementów budynków ze szczególnym
ZałoŜenia
i cele przedmiotu: uwzględnieniem budownictwa niskoenergochłonnego.
Forma zaliczenia
Wykład - egzamin pisemny. Zaliczenie na ocenę pracy semestralnej zwiazanej z zagadnieniami
niskiego zuŜycia energii w wybranym obiekcie.
Treści
programowe:
Przypomnienie podstawowych norm i rozporzadzen obowiazujacych przy wykonywaniu projektów i
dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Certyfikacja energetyczna budynków.Metodologia
obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącego samodzielną całość techniczno - uzytkową. Metody osuszania zawilgoconych budowli
(metoda iniekcji krystalicznej). Zabezpieczenia budynków przed działaniem wody i wilgoci.Izolacje
termiczne, akustyczne, przeciwpoŜarowe. Sufity podwieszane i aranzacja oswietlenia. Ogród zimowy.
Wentylacja ogrodu zimowego. Azbest w budownictwie,standardy światowe. Właściwosci materiałów
budowlanych (beton strukturalny, szkło budowlane).
Efekty kształcenia
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności: wiedzaumiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji poszczególnych
efektów podano poniŜej.
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
EK1
Student zna zasady tworzenia dokumentacji technicznej, ma
podstawową wiedzę o rodzajach, właściwościach i
zastosowaniu materiałów budowlanych w projektowaniu.
AiU1_W04
EK2
Zna właściwości cieplno-wilgotnościowe konstrukcji przegród
budowlanych
AiU1_W08
EK3
Potrafi zaprojektować budynek ukierunkowany na niskie
zuŜycie energii
AiU1_W10
EK4
Potrafi zaprojektować rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
przegród dostosowane do wymogów ochrony cieplnej i
akustycznej z uwzglednieniem właściwego mikroklimatu.
AiU1_U03
EK5
Potrafi opracować dokumentację architektoniczno-budowlaną i
stosować materiały budowlane w zaleŜności od wymagań
projektowych.
AiU1_U011
EK6
Potrafi określić priorytet oraz rozstrzygać dylematy związane z
realizacją określonego zadania ćwiczeniowego
AiU1_K03
EK7
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie w związku ze
zmianami technologii w budownictwie ukierunkowanymi na
rozwój zrównowaŜony
AiU1_K02
Bilans nakładu pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie do ćwiczeń
Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami
przygotowanie do egzaminu
udział w egzaminie
15x1h
15x1h
15
15
7
1
10
2
RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela: 15h+15h+1h+2h
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
15h+7h+ 1h+ 10h+2h
33
50
ECTS
1,3
35
1,4
Literatura
podstawowa:
1. Budownictwo Ogólne, tom 1, wyd. zbiorowe, Arkady 2005,
2. Markiewicz P.Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków 2007,
3. Parczewski W.,Wnuk Z.Budownictwo dla architektów,elementy robót wykonczeniowych, Wyd. PW
2000,
Literatura
uzupełniająca:
1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
2.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielna
całosc techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorów swiadectw ich
charakterystyki energetycznej
4.Woodson R. Dodge : Green Builder , Gopyright 2009 by The McGraw-Hill Companies
5.Gevorkian Peter: Alternative Energy Systems In Building Design, Copyright 2010 by The McGraw-Hill
Companies
Nr efektu
kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
EK1
egzamin pisemny zaliczający wykład; obrona pracy semestralnej
W,C
EK2
egzamin pisemny zaliczający wykład; opis techniczny,obrona pracy semestralnej
W,C
EK3
praca semestralna
C
EK4
praca semestralna i jej obrona
C
EK5
praca semestralna
C
EK6
praca semestralna
C
EK7
obrona pracy semestralnej
C
Jednostka
realizująca:
WbiIŚ Katedra Ciepłownictwa
Osoby prowadzące:
dr inŜ.. Jolanta Niedzielko, mgr inŜ.. K. ChyŜy
Data opracowania
programu:
24.03.2012
Program opracował(a):
dr inŜ.. Jolanta Niedzielko
Wydział ARCHITEKTURY
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Architektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
studia I stopnia stacjonarne i
niestacjonarne
Specjalność:
brak
Ścieżka dyplomowania:
brak
Nazwa przedmiotu:
Infrastruktura techniczna miasta
Kod przedmiotu:
AUI 6020
Rodzaj przedmiotu:
kierunkowy, obowiązkowy,
o treściach do wyboru
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
W - 15
Semestr:
6
C-
L-
1
Punkty ECTS
P-
Ps-
Wpisz przedmioty lub "-"
Sbrak
Przekazanie podstawowego zakresu wiedzy dotyczącej problematyki infrastruktury technicznej w
Założenia
opracowaniach planistycznych, studiach oraz strategiach rozwoju miast, jednostek osadniczych, gmin
i cele przedmiotu:
i regionów oraz zadań architekta w tej specjalności.
Forma zaliczenia Egzamin z wykładów pisemny.
1. Charakterystyka systemów infrastruktury technicznej w mieście. Zasady sytuowania uzbrojenia.
Układy i potrzeby terenowe sieci i urządzeń.
2. Zaopatrzenie w wodę, systemy zaopatrzenia w wodę, zapotrzebowanie na wodę, ujęcia wody,
uzdatnianie, gromadzenie, transport, strefy ochronne.
3. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków: systemy kanalizacji, sieci kanalizacyjne, odbiorniki i
oczyszczanie ścieków.
Treści programowe: 4. Zaopatrzenie w energię (światło, gaz, ciepło), przeznaczenie energii, zapotrzebowanie, źródła
energii, sieci energetyczne, gazownicze i ciepłownicze.
5. Sieci elektroenergetyczne, telefoniczne, światłowody. Urządzenia telekomunikacyjne (telefon, radio,
telewizja).
6. Oczyszczanie miasta.
7. Problematyka infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych i strategiach rozwoju
miast.
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności:
Efekty kształcenia wiedza-umiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji
poszczególnych efektów podano poniżej.
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
EK1
Ma wiedzę z zakresu wymagań dotyczących infrastruktury
technicznej, zawarte w prawie budowlanym i rozporządzeniu w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
AiU1_W14
EK2
Ma wiedzę o infrastrukturze technicznej miasta, prawidłowo
identyfikuje systemy infrastruktury.
AiU1_W19
EK3
Zna zasady sytuowania uzbrojenia oraz rozpoznaje układy i potrzeby
terenowe sieci i urządzeń infrastruktury technicznej miasta.
AiU1_W20
EK4
Zna zasady projektowania zespołów zabudowy wraz z infrastrukturą
komunikacyjną i techniczną, w zależności od wielkości i położenia
zespołu w strukturze miasta.
AiU1_U07
EK5
Rozpoznaje problematykę infrastruktury technicznej w
opracowaniach planistycznych.
Bilans nakładu
pracy studenta
Wskaźniki ilościowe
udział w wykładach
studia literatury przedmiotu
przygotowanie do egzaminu z wykładu + obecność na egzaminie
15x1 h
15
5
5
RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela: 14 + 1
25
ECTS
15
0,6
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10
10
0,4
Literatura
podstawowa:
1. Łyp B.: Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
Warszawa 2008
2. Lebiedowski M.: Uzbrojenie terenu. Wydawnictwo PŁ, Łódź 2004
3. Korzeniewski W.: Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. COIB, Warszawa 2002
4. Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999
5. Instrukcja techniczna K-1.
Literatura
uzupełniająca:
1. B. Klepacka, A. Kicman: Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym Wydawnictwa Politechniki
Białostockiej, Białystok, 1991
2. Wybrane problemy infrastruktury technicznej, PAN, Warszawa, 1986
3. PN- B- 01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
Nr efektu
kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
EK1
egzamin pisemny z wykładu
W
EK2
ocena pisemnej wypowiedzi w ramach egzaminu z wykładu
W
EK3
ocena pisemnej wypowiedzi w ramach egzaminu z wykładu
W
EK4
ocena pisemnej wypowiedzi w ramach egzaminu z wykładu
W
EK5
ocena pisemnej wypowiedzi w ramach egzaminu z wykładu
W
Jednostka
realizująca:
Zakład Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego
Osoby prowadzące:
Wpisać osoby prowadzące
Data opracowania
programu:
27.03.2012
Program opracował(a):
dr inż. arch. Halina Łapińska
Wydział Architektury
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Architektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
Ścieżka dyplomowania:
Specjalność:
Nazwa przedmiotu:
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
studia I stopnia stacjonarne i
niestacjonarne
Kod przedmiotu:
Historia urbanistyki 2
obowiązkowy
W - 30
Semestr:
6
C- 0
L- 0
Przedmioty
wprowadzające
Punkty ECTS
P- 0
Ps- 0
AUI 6028
2
S- 0
Historia urbanistyki 1
Przekazanie wiedzy na temat historii urbanistyki począwszy od okresu neoklasycyzmu.Wykształcenie
Założenia
umiejętności analizy i oceny struktur przestrzeni miejskiej jako podstawowego narzędzia
i cele przedmiotu:
projektowania kontekstualnego i zintegrowanego ze środowiskiem kulturowym.
Forma zaliczenia egzamin pisemny
Treści
programowe:
Efekty kształcenia
Neoklasycyzm – nowe tendencje w urbanistyce; projekty teoretyczne i realizacje. Nowa rola
przestrzeni publicznej w przebudowie Paryża. Miasta polskie w XIX wieku – uwarunkowania
gospodarcze i społeczno-polityczne kierunków rozwoju. Miasto przemysłowe. „Miasta – ogrody” i inne
nowe idee kształtowania struktur przestrzeni miejskiej na przełomie XIX i XX wieku oraz do 1914 r.
Teoria i praktyka urbanistyki okresu międzywojennego. Karta Ateńska i zagadnienie miasta
funkcjonalnego. Współczesne tendencje urbanistyczne.
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności: wiedzaumiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji poszczególnych
efektów podano poniżej.
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
Ma wiedzę z zakresu historii urbanistyki.
AiU1_W07
EK2
Zna uwarunkowania kulturowe struktury układów
urbanistycznych.
AiU1_W07
EK3
Ma podstawową wiedzę z zakresu historii urbanistyki regionu.
AiU1_W07
EK4
Potrafi ocenić wartość dzieła urbanistyki z punktu widzenia
uwarunkowań kulturowych.
AiU1_U10
EK5
Rozumie zmiany zachodzące w urbanistyce na tle
zmieniających się uwarunkowań.
AiU1_U10
EK6
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede
wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji
zawodowych i osobistych.
AiU1_K02
Bilans nakładu pracy
studenta
EK1
Wskaźniki
ilościowe
Udział w wykładach
Udział w konsultacjach
Lektura pozycji ksiazkowych i przygotowanie do egzaminu
Obecność na egzaminie
15 x 1h =
1x1
18
2h
30
1
17
2
RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela:
33
50
ECTS
1,3
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
18
0,7
Literatura
podstawowa:
H. Sawczuk.: Historia budowy miast, Białystok, 1991; W. Ostrowski.: Wprowadzenie do historii budowy miast.
Ludzie i środowisko, Warszawa, 2001.
Literatura
uzupełniająca:
A. Basista.: Betonowe dziedzictwo, Warszawa, 2001; B. Cz. Bielecki.: Gra w miasto, Warszawa, 1996; L.
Benevolo.: The history of the city, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1988; W. Krassowski.: Dzieje
budownictwa i architektury na ziemiach polskich, Arkady, Warszawa, 1989, t. 1-4; Zabytki urbanistyki i
architektury w Polsce, t.1, praca zbiorowa pod redakcją W. Zina, Arkady, Warszawa, 1986.
Nr efektu
kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
EK1
egzamin pisemny
W
EK2
egzamin pisemny
W
EK3
egzamin pisemny
W
EK4
egzamin pisemny
W
EK5
egzamin pisemny
W
EK6
egzamin pisemny
W
Jednostka
realizująca:
Pracownia Historii Architektury i
Konserwacji Zabytków
Osoby prowadzące:
dr inż.arch. Agata Szmitkowska
Data opracowania
programu:
26.03.2012
Program opracował(a):
dr inż.arch. Agata Szmitkowska
Wydział Architektury
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Architektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
Ścieżka dyplomowania:
Specjalność:
Nazwa przedmiotu:
Historia kultury i sztuki
Rodzaj przedmiotu:
przedmiot podstawowy,
Semestr:
obowiązkowy
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
studia I stopnia stacjonarne,
niestacjonarne
W - 30
C-
AUI 6029
Kod przedmiotu:
6
Punkty ECTS
L-
P-
Ps-
2
S-
Wpisz przedmioty lub "-"
Wykład będzie poświęcony zagadnieniom z zakresu kultury religijnej i sztuki sakralnej judaizmu,
Założenia
i cele przedmiotu: chrześcijaństwa i islamu.
Forma zaliczenia Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego
Treści
programowe:
Efekty kształcenia
EK1
EK2
1. Pojęcie kultury religijnej i jej antropologiczne podstawy; 2. Tora, midrasz i ich wpływ na
kształtowanie się kultury i sztuki żydowskiej; 4. Język i literatura żydowska; 4. Arka Przymierza; 5.
Świątynia Salomona: założenia artystyczno-ideologiczne; 5. Świątynia Heroda: założenia artystycznoideologiczne; 6. Symbolika świątyni chrześcijańskiej tradycji wschodniej i zachodniej na podstawie
wybranych przykładów od wczesnego chrześcijaństwa do czasów współczesnych (symbolika
teologiczna i kosmologiczna świątyni chrześcijańskiej; rytualne orientowanie świątyni; świątynia
chrześcijańska jako ciało Boga – Człowieka; corpus świątyni i jej wypełnienie (dzwonnica i dzwon;
kropielnica i chrzcielnica; brama; wyspa ołtarzowa [ołtarz, ambona, tabernakulum], ikonostas);
przestrzeń i czas, świątynia i liturgia); 7. Kultura i sztuka islamu (meczety i kaligrafia koraniczna)
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności:
wiedza-umiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji
poszczególnych efektów podano poniżej.
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii kultury, sztuki i
architektury współczesnej oraz ochrony architektonicznej i
obiektów zabytkowych, historycznych, zespołów
urbanistycznych i krajobrazu kulturowego. Zna metodologię
prac konserwatorskich.
Ma pogłębioną wiedzę o teoriach architektonicznych. Potrafi
pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. Potrafi
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz
formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
AiU2_W03
AiU2_W07
EK3
Ma szczegółową wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu
kultury i cywilizacji, filozofii, estetyce.
AiU2_W08
EK4
Ma szczegółową wiedzę o podstawowych pojęciach i
problemach nauki o kulturze.
AiU2_W09
EK5
Potrafi prowadzić badania historyczne; krytycznie interpretować
zjawiska artystyczne oraz formułować wnioski konserwatorskie;
opracowywać projekty adaptacyjne obiektów zabytków
architektury i historycznych zespołów urbanistycznych. Potrafi
określić i rozumie relacje między architekturą dawną a
nowoprojektowaną i wykonać opracowanie projektowe w
środowisku historycznym.
AiU2_U03
AiU2_U07
EK7
Potrafi przeprowadzić analizę genezy sztuki europejskiej i
jej rozwoju.
AiU2_U08
Bilans nakładu
pracy studenta
EK6
Potrafi przedstawić genezę zjawisk architektonicznych. Potrafi
pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. Potrafi
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz
formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Wskaźniki
ilościowe
Udział w wykładach
Przygotowanie się do egzaminu
Konsultacje
30
15
5
RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela:
50
ECTS
35
1,4
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
_
_
Literatura
podstawowa:
1. Unterman A., Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989; 2. Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie? Praca zbiorowa,
(tłum. M. Ruta) Kraków 2007. 3. Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994; 4. Nadrowski H.,
Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000; 5. Plazaola J., Kościół i sztuka. Od
początków do naszych dni, Kielce 2001; 6. Danecki J. , Arabowie, PIW, Warszawa 2001; 7. Danecki J.,
Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1-2, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2002; 8. Danecki J.,
Kultura i sztuka islamu, Elipsa, Warszawa 2003
Literatura
uzupełniająca:
1. Stern M., Co to jest judaizm, (tłum. M. Ruta) Kraków 2003; 2. Stróżewski W., O możliwości sacrum w sztuce,
w: Sacrum i sztuka, (red. N. Cieślińska) Kraków 1989, 23-39; 3. Olszewski A., Próba typologii współczesnych
kościołów w Polsce, w: Sacrum i sztuka, (red. N. Cieślińska), Kraków 1989, 86-105; 4. Grabska A., Sztuka
sakralna w świetle zmian liturgicznych wprowadzonych przez Sobór Watykański II. Uwagi dla praktyków, w:
Sacrum i sztuka, (red. N. Cieślińska), Kraków 1989, 106-112; 5. Porębski M., Artysta i sacrum, w: Sacrum i
sztuka, (red. N. Cieślińska), Kraków 1989, 125-138; 6. Czerni K., Antysacrum - czyli o konflikcie współczesnej
sztuki z religią, (red. N. Cieślińska), w: Sacrum i sztuka, Kraków 1989, 186-197; 7. Sourdel J. D., Cywilizacja
islamu, PIW, Warszawa 1980.
Nr efektu
kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
EK1
Przyswojenie treści zawartych w literaturze podstawowej
W
EK2
Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego
W
EK3
Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego
W
EK4
Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego
W
EK5
Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego
W
EK6
Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego
W
EK7
Egzamin pisemny w formie testu zamkniętego
W
Jednostka
realizująca:
Pracownia Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków
Osoby prowadzące:
dr Radosław Kimsza
Data opracowania
programu:
25.03. 2012 r.
Program opracował(a):
dr Radosław Kimsza
Wydział ARCHITEKTURY
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Architektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
studia I stopnia stacjonarne i
niestacjonarne
Specjalność:
brak
Ścieżka dyplomowania:
brak
Nazwa przedmiotu:
komunikacja
Kod przedmiotu:
AUI 6021
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
kierunkowy, obowiązkowy,
o treściach do wyboru
W - 15
Semestr:
6
C-
L-
1
Punkty ECTS
P-
Ps-
Wpisz przedmioty lub "-"
Sbrak
Poznanie podstawowych zagadnień z dziedziny infrastruktury transportowej, inżynierii ruchu i
Założenia
i cele przedmiotu: komunikacji jako ważnego elementu projektowania architektoniczno-urbanistycznego.
Forma zaliczenia zaliczenie wykładów pisemne
1. Podstawowe pojęcia z zakresu infrastruktury transportowej, inżynierii ruchu i komunikacji kołowej.
2. Klasy, parametry i elementy dróg i ulic, drogi pożarowe i awaryjne, skrzyżowania jako węzły i punkty
kolizyjne. Przepustowość.
3. Drogi i dojazdy osiedlowe, ciągi pieszo-jezdne, uspokojenie ruchu drogowego.
Treści programowe: 4. Problemy parkowania.
5. Obsługa komunikacyjna osiedli mieszkaniowych. Komunikacja publiczna.
6. Miejsce planowania komunikacyjnego w planowaniu przestrzennym. Regionalne układy
komunikacyjne. Infrastruktura transportowa i zagospodarowanie dróg elementem ładu
przestrzennego.
Efekty kształcenia
EK1
EK2
EK3
Bilans nakładu
pracy studenta
EK4
Wskaźniki ilościowe
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności:
wiedza-umiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji
poszczególnych efektów podano poniżej.
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
Ma wiedzę z zakresu wymagań dotyczących infrastruktury
transportowej, zawarte w prawie budowlanym i rozporządzeniu w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
Ma wiedzę o infrastrukturze komunikacyjnej miasta z elementami
inżynierii ruchu.
Zna klasy, parametry i elementy dróg, ulic, ciągów pieszo-jezdnych i
parkingów. Rozumie problematykę obsługi komunikacyjnej różnych
zespołów funkcjonalnych miasta.
Rozpoznaje problematykę infrastruktury komunikacyjnej w
opracowaniach planistycznych.
udział w wykładach
studia literatury przedmiotu
przygotowanie do zaliczenia wykładu + obecność na zaliczeniu
AiU1_W19
AiU1_W20
AiU1_U07
AiU1_U08
14x1 h
5+1
14
5
6
RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela: 14 + 1
25
ECTS
15
0,6
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10
10
0,4
Literatura
podstawowa:
1. Domańska A.: Wpływ Infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwa Naukowe
PWN, Warszawa 2006
2. Gawlikowski A.: Ulica w strukturze miasta. Warszawa 1989
3. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego, OWPW , Warszawa
2006
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60, Dz. U. 2004 r. Nr 204
poz. 2086)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz.
735)
Literatura
uzupełniająca:
1. Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., Infrastruktura transportu, OWWP, Warszawa 2007
2. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa, 2008
3. Podkowicz Cz., Inżynieria ruchu drogowego – wybrane problemy, Białystok 1996
4. Podkowicz Cz., Wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Białystok
1994
5. Towpik K., Infrastruktura transportu kolejowego, OWWP, Warszawa 2009
6. Tracz M., Warunki projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001
Nr efektu
kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
EK1
zaliczenie pisemne wykładu
W
EK2
ocena pisemnej wypowiedzi w ramach zaliczenia wykładu
W
EK3
ocena pisemnej wypowiedzi w ramach zaliczenia wykładu
W
EK4
ocena pisemnej wypowiedzi w ramach zaliczenia wykładu
W
Jednostka
realizująca:
Zakład Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego
Osoby prowadzące:
Wpisać osoby prowadzące
Data opracowania
programu:
27.03.2012
Program opracował(a):
dr inż. arch. Halina Łapińska
Wydział Architektury
Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)
Architektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
Specjalność:
przedmiot obowiązkowy
Ścieżka dyplomowania:
Nazwa
przedmiotu:
Projektowanie Wnętrz
Kod przedmiotu:
Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin w
semestrze:
obowiązkowy
W-
Semestr:
6
C-
L-
studia I stopnia stacjonarnei
niestacjonarne
AUI 6007
4
Punkty ECTS
P- 45
Ps-
Przedmioty
wprowadzające
S---
Uświadomienie istoty projektowania wnętrz. Opanowanie umiejętności przekształcania wnętrz w
zależności od potrzeb funkcjonalnych przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem wizualnych i
Założenia i cele estetycznych rozwiązań kompozycyjnych. Rozwijanie kreatywności w poszukiwaniu indywidualnego
przedmiotu: charakteru wnętrza, tworzeniu zaplanowanej atmosfery w odniesieniu do określonego
zapotrzebowania funkcjonalnego obiektu, jak również z uwzględnieniem cech somatycznych i
psychicznych użytkownika.
Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę projektu kursowego z uwzględnieniem postępów wynikających z przeglądów
przejściowych.
Projekt wnętrz o niewielkim, ale ściśle sprecyzowanym programie użytkowym realizowany na
podkładzie istniejącego wnętrza. Zakres tematyczny może dotyczyć modernizacji, adaptacji
przestrzeni lub zmiany funkcji. Rodzaj wnętrza uzależniony od wyboru grupy prowadzących zajęcia.
Treści
programowe: Zasady rozwiązywania układu funkcjonalnego. Szukanie nastroju wnętrza poprzez odpowiedni wybór
materiałów, kolorystyki, oświetlenia. Koncepcyjne rozwiązywanie poszczególnych elementów
wyposażenia. Przedstawianie idei projektu w rysunkach perspektywicznych lub w makiecie.
Efekty
kształcenia
EK1
EK2
EK3
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności:
Odniesienie do kierunkowych efektów
wiedza-umiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji
kształcenia
poszczególnych efektów podano poniżej.
rozwiązuje układ funkcjonalny wnętrza, dobiera odpowiednie
materiały kolory i oświetlenie
posługuje się właściwym zapisem dokumentacji projektowej oraz
prezentacją charakteru wnętrza w perspektywach
uwzględnia w projektowaniu uwarunkowania natury somatycznej i
psychicznej
AiU1_W08, AiU1_W18, AiU1_U03
AiU1_W08
AiU1_W18
EK4
dobiera odpowiednią technikę przekazu wizualnego
AiU1_W11
EK5
odpowiedzialnie kształtuje przegrody i elementy wyposażenia
AiU1_U03
EK6
EK7
EK8
zna reguły określające zakres wykorzystania elementów wnętrza
inspirowanych twórczością innych projektantów, przestrzega zasad
ochrony własności intelektualnej
kategoryzuje w sposób systematyczny zdobywaną wiedzę i
doświadczenia, ma świadomość ciągłego jej uzupełniania
Nawiązuje dobrą współpracę, potrafi pracować w grupie
AiU1_K01
AiU1_K02
AiU1_K03
Bilans nakładu pracy
studenta
Wskaźniki
ilościowe
Udział w zajęciach projektowych
Przygotowanie do zajęć
Udział w konsultacjach
Realizacja zadań projektowych
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela 45+10
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
45+15+10+5
15 x 3h =
15 x 1h =
10 x 1h =
1 x 5h =
45
15
10
5
RAZEM:
55
75
ECTS
2,4
75
3
Literatura
podstawowa:
1. Agranowicz-Ponomariowa E., Mazanik A., Żarnowiecka J.C, Dziecko w świecie dorosłych. Kształtowanie
wnętrz mieszkalnych z uwzględnieniem cech psychofizycznych człowieka , Oficyna Wydawnicza PB, Białystok,
2009.
2. Gage, John: Kolor i znaczenie , Universitas, 2010
3. Gedliczka, A.: Atlas miar człowieka . CIOP, Warszawa 2001;
4. Górska, E: Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty . Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2007
5. Hall, Edward T.: Ukryty wymiar , MUZA SA, Warszawa, 2001.
Literatura
uzupełniająca:
1. Basista, Andrzej: Notatki na temat architektury wnętrz , Zeszyt Naukowy ASP, Kraków, 2000;
2. Eguaras, E. M.: Minimalizm we wnętrzach, Solis, Warszawa, 2011
3. Hall, E.T.: Czwarty wymiar w architekturze: studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka , Wyd.
Muza, Warszawa, 2001
4. Hudson, J.: Interior architecture: from brief to build , Lurence King Publishing, London 2010
5. Starmer, A.: Jak dobierać kolory: inspirujące palety barw do projektowania wnętrz , Arkady, Warszawa 2007
nr efektu
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7
EK8
metoda weryfikacji efektu kształcenia
dokumentacja projektu
dokumentacja projektu
dokumentacja projektu, dyskusja z prowadzącym
dokumentacja projektu
dokumentacja projektu, dyskusja z prowadzącym
dyskusja z prowadzącym
dyskusja z prowadzącym
obserwacja pracy na zajęciach
forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja
P
P
P
P
P
P
P
P
Jednostka
realizująca:
Katedra Architektury Wnętrz
Osoby prowadzące:
osoby wyznaczone przez kierownika Katedry
Data opracowania
programu:
20.02.2012
Program opracowała:
dr inż. arch. Małgorzata Bartnicka
Wydział Architektury
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Architektura i Urbanistyka
Poziom i forma studiów
Ścieżka dyplomowania:
Specjalność:
Nazwa przedmiotu:
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
studia I stopnia stacjonarne i
niestacjonarne
Kod przedmiotu:
Praktyka budowlana
obowiązkowy
Semestr:
6
C-
L-
WWpisz przedmioty lub "-"
AUI 6098
Punkty ECTS
P-
Ps-
S-
konstrukcje, budownictwo ogólne
Zapoznanie studentów z praktyczną stroną zagadnień, poznanych w czasie realizacji studiów -etapami i
Założenia
i cele przedmiotu: rodzajami robót na budowie, funkcjonowaniem budów.
Forma zaliczenia
Zaliczenie odbywa się, na podstawie wypełnionych kart praktyk – potwierdzonych przez dany ‘’zakład pracy’’ i
zaakceptowanych przez merytorycznego opiekuna praktyk.
Treści
programowe:
Szkolenie BHP, oraz poznanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapoznanie się z zakresem działalności ‘’zakładu pracy’’.
Zapoznanie się ze stosowanymi technologiami i rozwiązaniami wykonawczymi.
Zapoznanie się aktualnym stanem budowy, zaawansowaniem robót oraz rozmieszczeniem obiektów
wznoszonych i pomocniczych.
Zapoznanie się z organizacją pracy na budowie i obowiązkami personelu
techniczno-administracyjnego (inżyniera, majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru), kontrolą stanu maszyn i
urządzeń.
Zapoznanie się z projektami budowlanymi o różnym stopniu szczegółowości i dokumentami dotyczącymi
organizacji budowy m.in. projektami zagospodarowania placu budowy, harmonogramami wykonania robót
budowlanych.
Zapoznanie się z pełną dokumentacją techniczną ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji obiektu
(dziennik budowy, książka obmiaru, kontrolka obecności, dokumenty magazynowe).
Opracowanie, potwierdzonej przez ‘’zakład pracy’’, karty praktyki z odbycia praktyki budowlanej.
Przedmiotowe efekty kształcenia z zachowaniem kolejności: wiedzaumiejętności-kompetencje. Sposób weryfikacji poszczególnych efektów
podano poniżej.
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
EK1
Student: kojarzy i rozpoznaje informacje na temat ustrojów budowlanych.
Wyjaśnia i określa zasady wyboru, rozwiązywania i projektowania
elementów ustrojów budowlanych.
AiU1_W04
EK2
określa i odróżnia elementy konstrukcyjne i budowlane budynku,
identyfikuje dla nich stosowane materiały i technologie
AiU1_W08
EK3
potrafi określić i zaprojektować elementy ustrojów budowlanych stosuje
zasady rysunku technicznego w budownictwie
AiU1_U03, AiU1_U011,
AiU1_U012
EK4
rozumie zasady i zna praktyczną stronę realizacji obiektów budowlanych,
zna przepisy bhp
AiU1_U015, AiU1_U016
Bilans
nakładu
pracy
studenta
Efekty kształcenia
Wskaźniki
ilościowe
udział w praktyce budowlanej
80
RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału
nauczyciela:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
80
ECTS
Literatura
podstawowa:
1. Panas J. - Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2011.
2. Markiewicz P. - Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych. Archi-Plus. Kraków 2002.
3. Wnuk Z. - Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 1998.
4. Mielczarek Z. - Nowoczesne konstr. w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa 2009.
Literatura
uzupełniająca:
1. Neufert E. - Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady. Warszawa 2003.2004.
2. Praca zbiorowa, redaktor naczelna: Wojtylak A. - Katalog Inżyniera. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Edycja 2010-2011 (i wcześniejsza).
3. Schittich Ch. - Architectural details 2003: annual selected edition from Detail Review of Architecture. Taylor & Francis.
2004.
Nr efektu
kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
EK1
ocena wypełnionych kart praktyk
EK2
ocena wypełnionych kart praktyk
EK3
ocena wypełnionych kart praktyk
EK4
ocena wypełnionych kart praktyk
Jednostka
realizująca:
PTWP
Osoby prowadzące:
Krzysztof Chyży
Data opracowania
programu:
10.06.2012
Program opracował(a):
mgr inż. arch. Krzysztof Chyży
Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja

Podobne dokumenty