D - Sąd Rejonowy dla Łodzi

Komentarze

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy dla Łodzi
Sygn. akt VIII C 2175/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 7 września 2015 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: S.S.R. Bartek Męcina
Protokolant: sekr. sąd. Ewa Ławniczak
po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 roku w Łodzi
na rozprawie
sprawy z powództwa J. A.
przeciwko pozwanemu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.
o zapłatę
1. oddala powództwo,
2. zasądza od powoda J. A. na rzecz pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwotę 617 zł.
(sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt VIII C 2175/14
UZASADNIENIE
W pozwie wniesionym w dniu 1 września 2014 roku J. A. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółka z o.o.
w Ł. kwoty 4.000 zł. W uzasadnieniu powód wskazał, że w 2006 r. nieprawidłowo zamontowano okno (...), gdyż
nie zamontowano listwy wyrównującej. Spowodowało to opuszczenie się okna i powstanie szczeliny u góry. Powód
wskazał, że kilkakrotnie naprawiano element okna w postaci wózka. (pozew- k. 2- 3)
W odpowiedzi na pozew (...) spółka z o.o. w Ł., reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym,
wniósł o oddalenie powództwa w całości, zgłosił zarzut bezzasadności roszczenia oraz zarzut jego przedawnienia. W
uzasadnieniu pozwany wskazał, że w dniu 22 lipca 2006 r. zawarł z powodem umowę na wykonanie i zamontowanie
okien. Okna były montowane, gdy budynek powoda był w stanie surowym, przed wykonaniem posadzek, a umowa nie
obejmowała wykonania prac wykończeniowych. W okresie gwarancji powód nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. W ocenie
pozowanego przyczyną złego funkcjonowania okna jest zmiana jego posadowienia w wyniku prac wykończeniowych.
Omawiając zarzut przedawnienia roszczenia pozwany wskazał dwuletni termin, wynikający z art. 646 kc. (odpowiedź
na pozew k. 8- 11)
Do zamknięcia rozprawy stanowisko stron nie uległo zmianie.
(protokół rozprawy k. 47- 49 i k. 55- 59)
Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 22 lipca 2006 r. J. A. zawarł z (...) spółka z o.o. w Ł. umowę na wykonanie i zamontowanie okien. Rodzaj
okien określono w załączniku nr 1 do umowy. Umowa nie obejmowała wykonania obróbek tynkarskich. (umowa o
roboty budowlano- montażowe k. 13- 14, załącznik nr 1 k. 15- 23, zeznania powoda k. 58 w zw. z informacyjnymi
wyjaśnieniami k. 47).
Przy pomiarach i wyborze okien powodowi doradzał S. D., zatrudniony na stanowisku dyrektora do spraw produkcji
w pozwanej spółce, który jest spowinowacony w dalszym stopniu z powodem lub jego żoną. (zeznania S. D. k. 56)
Okna były montowane, gdy budynek powoda był w stanie surowym, przed wykonaniem posadzek. (zeznania powoda
k. 58 w zw. z informacyjnymi wyjaśnieniami k. 47).
W dniu 27 września 2006 r. podpisano protokół odbioru robót z uwagami dotyczącymi wyłącznie koloru klamek.
(protokół odbioru robót k. 27)
W okresie gwarancji powód nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. (zeznania S. D. k. 56)
W 2012 r. do S. D. zadzwoniła żona powoda i zgłosiła problem z oknem (...). Z uwagi na istniejący stosunek
powinowactwa, S. D. zlecił W. O. dokonanie oględzin okna (...). Po wizycie w domu powoda, W. O. stwierdził, że
przyczyną nieprawidłowego działania okna (...) było niezakończenie prac wykończeniowych na zewnątrz budynku
oraz usunięcie podpór okna i zastąpienie ich innymi przedmiotami z drewna. O uwagach W. O., S. D. zawiadomił żonę
powoda. (zeznania S. D. k. 56, zeznania W. O. k. 57)
W dniu 23 maja 2012 r. wykonano regulację okna (...). (protokół usługi serwisowej k. 30)
W dniu 30 maja 2012 r. (...) spółka z o.o. w Ł. wystawiła fakturę VAT za usługę serwisową. (faktura VAT k. 31)
W dniu 29 sierpnia 2012 r. dokonano oględzin okna (...), stwierdzając uszkodzenie przedniego wózka z blokadą,
kwalifikującą wymieniony element do wymiany. (protokół usługi serwisowej k. 32)
W dniu 20 maja 2013 r. wymieniono wózek w oknie (...) oraz nasmarowano dolną prowadnicę. (protokół usługi
serwisowej k. 33)
Powyżej wymienione prace serwisowe wykonane w 2012 r. zostały zlecone przez S. D. z uwagi na łączący go z powodem
lub jego żoną stosunek powinowactwa. (zeznania S. D. k. 56)
Pismem, które wpłynęło do pozwanego w dniu 17 grudnia 2013 r. J. A. zwrócił się do pozwanego o skuteczne
naprawienie okna (...). (pismo powoda k. 28- 29)
Z. J., główny inżynier produkcji i nadzoru w pozwanej spółce, zawiadomił powoda o zakończeniu okresu
gwarancyjnego na okno (...) kupione w dniu 22 lipca 2006 r. (pismo k. 4)
Przyczyną złego funkcjonowania okna (...) było usunięcie podpór okna i zastąpienie ich innymi przedmiotami z
drewna, a także niezakończenie prac wykończeniowych wokół okna od strony zewnętrznej budynku, co doprowadziło
do degradacji pianki poliuretanowej. Okno (...) opuściło się, na skutek czego powstała u góry szpara. (zeznania S. D.
k. 56, zeznania W. O. k. 57)
Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie powołanych wyżej dowodów w postaci dokumentów, a także
zeznań S. D. i W. O., a częściowo także na podstawie zeznań powoda i jego żony.
Przede wszystkim nie zasługują na wiarę zeznania powoda, w których twierdził, że pracownicy pozwanego
zamontowali okno (...) na drewnianych podkładkach. S. D. i W. O. wyraźnie wskazali, że pracownicy (...) spółka z o.o.
w Ł. dokonują montażu okien funkcyjnych używając do tego specjalnych podkładów wykonanych z plastiku.
Sąd nie dał również wiary zeznaniom świadka K. A. we fragmencie, w którym podała, że już 3 miesiące lub pół roku
po montażu okno (...) zaczęło źle funkcjonować. Powyższa relacja świadka jest sprzeczna z zeznaniami powoda, który
stwierdził, że okno (...) zaczęło się źle otwierać 2 lata po montażu. Zresztą również zeznania powoda w powyższym
zakresie nie zasługują na wiarę. Przedstawione przez pozwanego protokoły usług serwisowych oraz zeznania S. D.
jasno wskazują, że powód pierwszy raz zgłosił problem z funkcjonowaniem okna (...) dopiero w 2012 r.
Na rozprawie w dniu 3 września 2015 r. Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na
okoliczność wadliwego montażu okna (...). Podniesiony skutecznie przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia,
o czym będzie szerzej w dalszej części uzasadnienia, czynił zbyteczną konieczność przeprowadzenia powyższego
dowodu. Poza tym należy stwierdzić, że strony były w zasadzie zgodne co do przyczyn złego funkcjonowania okna (...),
a mianowicie, że umieszczono je na niewłaściwych podporach. Natomiast powód i pozwany różnili się co do strony
odpowiedzialnej za taki stan rzeczy, a w tym zakresie opinia biegłego na wyjaśniłaby opisywanej rozbieżności.
Sąd Rejonowy zważył, co następuje:
Powództwo podlegało oddaleniu w całości.
Powód dochodził od pozwanego kwoty 4.000 zł. z tytułu wadliwego zamontowania okna (...). Nie było sporu co do
tego, że strony w 2006 r. zawarły umowę o dzieło polegającą na zamontowaniu okien kupionych w pozwanej spółce.
W myśl art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,
a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia, który w ocenie Sądu jest zasadny. Zgodnie z art. 117 § 2 kc po
upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia,
chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Nie ulega wątpliwości, że zobowiązanie pozwanego wobec
powoda jest świadczeniem wynikającym z umowy o dzieło. W myśl przepisu art. 118 kc, który stanowi, że jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata. W przypadku roszczenia powoda będzie
miał zastosowanie przepis szczególny, a mianowicie wskazany przez pozwanego w odpowiedzi na pozew art. 646 kc,
zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania
dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane- od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Wobec tego
nie ulega wątpliwości, że termin przedawnienia roszczenia dochodzonego przez powoda wynosi 2 rok. W myśl art. 120
§ 1 kc zdanie pierwsze bieg przedawnienia zaczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku
roszczenia powoda należy przyjąć, że roszczenie stało się wymagalne w dniu 27 września 2006 r., kiedy to podpisano
protokół odbioru robót.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, roszczenie powoda przedawniło się w dniu 27 września 2008 r. Tymczasem
powództwo w przedmiotowej sprawie zostało wytoczone dopiero w dniu 1 września 2014 r. Uwzględnienie
podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia roszczenia skutkowało oddaleniem powództwa.
O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. obciążając powoda, jako stronę przegrywającą w całości,
obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanej całości kosztów procesu. Na koszty te złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika
pozwanego (§ 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu DzU z 2002 Nr 163, poz.
1348 z późń. zm) w wysokości 600 zł. oraz opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Podobne dokumenty