REGULAMIN PROJEKTU „Kompetencje językowe i TIK dla

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PROJEKTU „Kompetencje językowe i TIK dla
REGULAMIN PROJEKTU „Kompetencje językowe i TIK dla Wielkopolan”
nr projektu RPWP.08.02.00-30-0150/15 w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 8 EDUKACJA
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje językowe i TIK dla
Wielkopolan”, realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe
życie.
Organizatorem Projektu jest NS Konsulting Sp. z o.o., ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2016 r. do 28.02.2017 r.
Biuro Projektu „Kompetencje językowe i TIK dla Wielkopolan” mieści się przy ul. Zagórowskiej 3 A, 62 – 500 Konin.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 120 dorosłych osób kobiet i mężczyzn (w tym minimum 72
1
2
3
kobiet), bezrobotnych (60 osób), biernych zawodowo (24 os.), pracujących (36 osób), uczących się, pracujących,
zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, w wieku od 25 lat.
Dodatkowo 50% Uczestników będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej.
§2
Rekrutacja do projektu
I. Informacje ogólne
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego w trybie ciągłym od 01.02.2016 r.
do 31.07.2016 r.(lub krócej w przypadku osiągnięcia 120% uczestników przewidzianych w projekcie – 100%
Uczestnicy Projektu + 20% lista rezerwowa).
Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku gdy nie zostanie
zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia.
Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,
c) test kwalifikujący z zakresu kompetencji językowych,
d) ankieta z zakresu kompetencji cyfrowych.
Za osoby bezrobotne rozumie się osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia
osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego
lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
2
Za osoby bierne zawodowo rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci
studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za
bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność
na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo
3
Za osoby pracujące rozumie się osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub
korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop,
spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
1.
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie
Projekt jest adresowany do 120 dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 25 roku życia, które
łącznie spełniają następujące warunki:
4
a) posiadają niskie kwalifikacje: do ISCED 3 włącznie ;
b) z własnej inicjatywy podnoszą kompetencje;
c) mają miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa
wielkopolskiego.
2.
Do projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 120 Uczestników Projektu (72 kobiety i 48
mężczyzn), w tym co najmniej 60 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 60 osób bezrobotnych, 24 osoby bierne
zawodowo, 36 osób pracujących.
3.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie
lub osobiście w siedzibie Biura Projektu:
 formularza zgłoszeniowego,
 oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 testu kwalifikującego z zakresu kompetencji językowych,
 ankieta z zakresu kompetencji cyfrowych.
Dokumenty dostępne są na podstronie www, w siedzibie Biura Projektu i u Kierownika Projektu.
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.
4.
Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje
Komisja Rekrutacyjna.
1.
2.
3.
4.
III. Etapy rekrutacji do projektu
Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego w trybie ciągłym od 01.02.2016
r. do 31.07.2016 r.(lub krócej w przypadku osiągnięcia 120% uczestników przewidzianych w projekcie – 100%
Uczestnicy Projektu + 20% lista rezerwowa).
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów
wymienionych w §2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 4 osobiście do Biura Projektu, lub przesłać pocztą tradycyjną.
Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać co miesiąc i kwalifikować do projektu 2 grupy średnio 12-osobowe.
Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły z każdego posiedzenia.
Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:
a) oceny formalnej:
 kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne
podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych),
 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/zaświadczeń.
Kandydat będzie informowany (pocztą lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o
ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach.
b) oceny merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego), która będzie odbywać się na podstawie
przyznanych punktów:
4
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED). Poziomy klasyfikacji
oznaczają: Poziom 0 – przedszkole; Poziom 1 - Szkoła podstawowa; Poziom 2A – gimnazjum, Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące, Liceum
profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające; Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa. Oznacza to, że
w projekcie mogą wziąć udział osoby, które mają wykształcenie nie wyższe niż średnie. Jednocześnie wykluczone z udziału w projekcie są osoby, które
mają wykształcenie na poziomie szkoły policealnej (zgodnie z klasyfikacją ISCED jest to poziom 4)





przydatność/niezbędność szkoleń w pracy zawodowej (w przypadku pracujących)/ w odniesieniu do
kwalifikacji zawodowych (w przypadku osób bezrobotnych) (1-10 pkt)
motywacja do podnoszenia kwalifikacji (1-5 pkt)
wykształcenie (ponadgimnazjalne + 1 pkt, gimnazjalne + 2 pkt, podstawowe + 3 pkt)
kobiety +2 pkt,
osoby niepełnosprawne +2 pkt.
5.
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników
realizacji celu.
6. W przypadku równej liczby punktów, kobiety i osoby niepełnosprawne będą traktowani priorytetowo.
7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę
rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej, z zastrzeżeniem,
iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% wsparcia i pod warunkiem uzupełnienia
zaległości we własnym zakresie (w przypadku zajęć grupowych).
8. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz
danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed
uczestnictwem w szkoleniach językowych i w zakresie TIK.
9. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika o
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy
docelowej oraz deklaracji uczestnictwa.
10. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Kierownik Projektu,

Specjalista ds. rozliczeń.
11. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane
drogą telefoniczną i/lub pocztową.
§3
Zakres wsparcia
1. W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:
a) obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęcie wsparciem z zakresu:

Szkolenie językowe - JĘZYK ANGIELSKI dla 120 osób (72 kobiet/48 mężczyzn)– szkolenie realizowane
będzie na 2 poziomach zaawansowania: A1+ A2 lub A2.
Poziom zostanie dobrany indywidualnie dla uczestników projektu na podstawie testu kwalifikującego.
Uczestnicy projektu bez znajomości języka angielskiego rozpoczynają szkolenie od poziomu A1 (120 h/
grupę). Uzyskanie certyfikatu A1 umożliwia im kontynuowanie nauki na poziomie A2 (120 h/ grupę) realizują tym samym cykl szkoleń A1+A2.
Uczestnicy projektu, u których na teście potwierdzona zostanie znajomość języka angielskiego na
poziomie A1(lub legitymują się certyfikatem A1) będą uczestniczyć w szkoleniu na poziomie A2.
Szkolenia językowe odbędą się w formie spotkań grupowych: 10 grup x średnio 12 osób, 120 h= 40
spotkań (średnio 4 x w tygodniu) x 3h, w trybie popołudniowym lub rannym w zależności od potrzeb
uczestników.
W szkoleniu z języka angielskiego poziomie A1 weźmie udział 60 osób, w szkoleniu z języka angielskiego
na poziomie A2 weźmie udział 120 osób.
W ramach szkolenia uczestnicy będą rozwiązywali cyklicznie (średnio 1x w miesiącu) wewnętrzne
egzaminy. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% obecności oraz pozytywne wyniki egzaminów
(min. 60% pkt). Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymują zaświadczenie i mogą przystąpić do
egzaminu zewnętrznego .
Szkolenia na obu poziomach (A1 i A2) zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC,
potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zg. z ESOKJ).
Uczestnicy szkoleń na obu poziomach (A1+A2 i A2) przystąpią do egzaminu w jednej
z akredytowanych Akademii Egzaminacyjnych VCC, gdzie za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej,
oraz przed Akredytowanym Egzaminatorem VCC odbywają egzamin.
Części składowe egzaminu językowego VCC:
 Arkusz 1: Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
 Arkusz 2: Umiejętność pisania
 Arkusz 3: Rozumienie słuchanego tekstu
 Arkusz 4: Mówienie
Uczestnicy otrzymają również suplement opisujący każdą ze sprawności według standardów
wyznaczonych przez Radę Europy.
Szkolenia językowe będą trwały około 4 miesięcy wraz z certyfikacją.
W ramach szkolenia językowego Uczestnicy otrzymają podręczniki dostosowane do poziomu szkolenia (na
poziom A1 i A2).

Szkolenie komputerowe w zakresie TIK dla 120 osób (72 kobiet/48 mężczyzn) – szkolenie TIK
obejmować będzie następujące 3 obszary i 13 kompetencji (zgodnie z ramą kompetencji cyfrowych
DIGCOMP):
 Informacja
1.1. Przeglądanie szukanie i filtrowanie informacji
1.2. Ocena informacji
1.3. Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
 Komunikacja
2.1. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
2.2. Dzielenie się informacjami i zasobami
2.3. Aktywność obywatelska online
2.4. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
2.5. Netykieta
2.6. Zarządzanie tożsamością cyfrową
 Bezpieczeństwo
4.1 Narzędzia służące ochronie
4.2 Ochrona danych osobowych
4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami z korzystania z TIK
4.4 Ochrona środowiska
Szkolenia obejmujące wyżej wymienione obszary i kompetencje będzie realizowane na
2 poziomach: podstawowym (A) i średniozaawansowanym (A+B). Poziom dobierany będzie
indywidualnie dla UP na podstawie testu kwalifikującego.
Szkolenia komputerowe w zakresie TIK odbędą się w formie spotkań grupowych.
W szkoleniu w zakresie TIK na poziomie A weźmie udział 60 osób: 5 grup x średnio 12 osób,
80 h/ grupę, 40 spotkań x 2h, średnio 3 x w tygodniu.
W szkoleniu w zakresie TIK na poziomie A +B weźmie udział 60 osób: 5 grup x średnio 12 osób, 120 h/
grupę, 40 spotkań x 3h, średnio 3 x w tygodniu.
Szkolenie w zakresie TIK realizowane
w zależności od potrzeb uczestników.
będzie
w
trybie
popołudniowym
lub
porannym
W ramach szkolenia uczestnicy będą rozwiązywali cyklicznie (po każdej kompetencji) wewnętrzne testy.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% obecności oraz pozytywne wyniki testów
sprawdzających (min. 60%pkt). Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymują zaświadczenie i mogą
przystąpić do egzaminu zewnętrznego.
Szkolenia na obu poziomach (A oraz A+B) kończą się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym
zdobycie przez UP kompetencji cyfrowych.
Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie na poziomie A i pozytywnie zdadzą egzamin zewnętrzny otrzymają
certyfikat e-Citizen.
Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie na poziomie A+B i pozytywnie zdadzą egzamin zewnętrzny
otrzymają certyfikat ECDL Profile.
Szkolenia z zakresu TIK będą trwały około 4 miesiące wraz z certyfikacją.
W ramach szkolenia z zakresu TIK Uczestnicy otrzymają podręczniki dostosowane do poziomu szkolenia
(na poziom A lub A + B) oraz materiały szkoleniowe (pendrive, notatnik, długopis).
§4
Organizacja wsparcia
1. Szkolenia będą realizowane w województwie wielkopolskim.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz miejsca szkolenia.
Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.
3. Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik potwierdza obecność na zajęciach na listach obecności, jak również
otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenie o ukończeniu
poszczególnych szkoleń.
4. Osoby bezrobotne mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, w przypadkach szczególnie
uzasadnionych (trudna sytuacja finansowa, bariera braków środków na dojazdy).
5. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu określone zostaną opisane w Regulaminie „Zwrot kosztów
dojazdu”.
§5
Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
1. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności.
3. Wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu
i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich
zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.
5. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w zajęciach na szkoleniu językowym oraz komputerowym
z zakresu TIK. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod
rygorem skreślenia z listy uczestników.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uczestnik szkolenia językowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu VCC.
Uczestnik szkolenia komputerowego z zakresu TIK zobowiązany jest przystąpić do egzaminu e- Citizen ( w
przypadku poziomu A), ECDL Profile (w przypadku poziomu A+B).
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania Realizatorowi Projektu danych po zakończeniu projektu
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. potwierdzenie nabycia kompetencji językowych i
cyfrowych przez uczestników do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
§6
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do
Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem
poczty).
Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.
Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu maksymalnie 20% wsparcia, pod warunkiem
nadrobienia zaległości w przypadku zajęć grupowych).
Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu Organizator Projektu może
zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że
nieukończenie szkolenia nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez Uczestnika Projektu.
Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika Projektu kosztami wyłącznie na podstawie
pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem.
§7
Zasady monitoringu
1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych
i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Realizatora
Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej.
1.
2.
3.
§8
Postanowienia końcowe
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.
Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia
zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu
Miejscowość .................................., dnia ..........................................
Czytelny podpis kandydata ................................................................

Podobne dokumenty