(UE) nr 1227/2011

Komentarze

Transkrypt

(UE) nr 1227/2011
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 18.6.2013 r.
COM(2013) 431 final
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
Zmiana oceny finansowych skutków regulacji towarzyszącej rozporządzeniu (UE) nr
1227/2011
PL
PL
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
Zmiana oceny finansowych skutków regulacji towarzyszącej rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii1 (zwane dalej „REMIT”) ustanawia
nowe rygorystyczne przepisy dotyczące hurtowego obrotu energią. Głównym celem rozporządzenia
jest zapobieganie stosowaniu informacji wewnętrznych i innych rodzajów nadużyć na rynku, które
zakłócają kształtowanie hurtowych cen energii i mogą prowadzić do tego, że przedsiębiorstwa i
konsumenci płacą za energię więcej, niż powinni.
Zgodnie z REMIT Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki2 (ACER) odpowiada za
niezależne monitorowanie wszystkich odpowiednich transakcji na hurtowych rynkach energii oraz
sprawdza, czy przepisy są przestrzegane. ACER odgrywa zatem bardzo ważną rolę we właściwym
wykonywaniu REMIT i zapewnieniu odpowiedniego funkcjonowania hurtowych rynków energii w
całej Europie.
W świetle REMIT Agencja ma następujące szczegółowe zadania:
-
utworzenie europejskiego rejestru uczestników hurtowego rynku energii;
gromadzenie informacji o wszystkich transakcjach dotyczących produktów energetycznych
sprzedawanych w obrocie hurtowym, których dostawa ma odbyć się w Unii Europejskiej,
niezależnie od miejsca transakcji;
gromadzenie „podstawowych danych” dotyczących fizycznego stanu systemów energetycznych
(np. dostępności infrastruktury wytwórczej i transportowej);
wstępny przegląd i ocena transakcji na hurtowych rynkach energii, w świetle stanu systemów
energetycznych, w celu wykrywania nadużyć na rynku i zgłaszania ich właściwym organom
krajowym, które są odpowiedzialne za dochodzenia i egzekwowanie przepisów;
koordynowanie dochodzeń prowadzonych przez właściwe organy krajowe w razie podejrzenia,
że na rynku wystąpiło nadużycie, które wykracza poza obszar jednej jurysdykcji;
ocena działania i przejrzystości różnych kategorii giełd oraz sposobów obrotu, a także
formułowanie zaleceń w sprawie poprawy integralności i funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Zasoby, które pierwotnie przeznaczono w załączniku finansowym do REMIT3, nie odzwierciedlają w
pełni rzeczywistych potrzeb finansowych Agencji. Wynika to między innymi z tego, że w dalszym
procesie legislacyjnym wyżej wymienione zadania ACER zostały rozwinięte. Ponadto, gdy Agencja
przeprowadziła kilka przetargów na usługi informacyjno-telekomunikacyjne związane z REMIT,
okazało się, że ich koszty są dużo wyższe, niż zakładano. W związku z tym konieczna jest ponowna
1
Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1.
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające
Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0726:FIN:PL:PDF
2
ocena tych kosztów, gdyż zasoby przeznaczone na 2013 r. nie pozwalają na wykonanie zadań
określonych przepisami4.
W szczególności, aby przetwarzać duże ilości danych rynkowych, ACER będzie musiała ustanowić
ramy technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwią wydajne i bezpieczne
przetwarzanie i analizę danych zgodnie z wymogami. Konieczne jest między innymi opracowanie
wysoce specjalistycznych narzędzi przesiewowych, które będą wychwytywać podejrzane praktyki
handlowe. Rada i Parlament Europejski zaznaczyły, że system powinien spełniać najwyższe standardy
bezpieczeństwa przy przetwarzaniu poufnych danych.
Termin pełnego wdrożenia zadań Agencji w zakresie monitorowania zależy od tego, kiedy Komisja
przyjmie akty wykonawcze. W szczególności, składanie pełnych sprawozdań z danymi dotyczącymi
transakcji powinno rozpocząć się po przyjęciu aktu wykonawczego w sprawie „danych na temat
transakcji” przekazywanych Agencji. Obecnie należy spodziewać się, że przyjęcie aktów
wykonawczych nastąpi do końca 2013 r., w związku z czym Agencja będzie musiała być gotowa do
pełnego wdrożenia systemu monitorowania w ramach REMIT z początkiem 2014 r. Zatem w 2013 r.
będzie trzeba przeprowadzić większość prac przygotowawczych.
Według szczegółowych szacunków zamieszczonych w załączonej ocenie skutków finansowych ACER
będzie potrzebować w 2013 r. kwoty 3,139 mln EUR na rozwój systemów informatycznych
związanych z REMIT. W zatwierdzonym budżecie na 2013 r. ACER otrzymała na ten cel tylko 0,150
mln EUR. Dodatkowe potrzeby finansowe w 2013 r. wynoszą zatem 2,989 mln EUR. Środki te będą
zapewnione bez uszczerbku dla budżetu, gdyż zostaną przesunięte z obecnych zasobów DG ENER na
2013 r.
W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian do oceny skutków finansowych.
Załącza się nową ocenę zawierającą szczegółowe wyjaśnienie potrzeb finansowych.
4
W pierwotnym wniosku Komisji, zgodnie z oceną finansowych skutków regulacji z grudnia 2010 r., przyznano
Agencji dodatkowych 15 pracowników oraz przeznaczono środki na rozwój systemu informatycznego w kwocie 1,1 mln
EUR w latach 2012-2013.
3
II.6.4 – Ocena skutków finansowych – „Agencje”
OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI
1.
STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY
1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy
1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa
1.3. Charakter wniosku/inicjatywy
1.4. Cele
1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy
1.7. Przewidywane tryby zarządzania
2.
ŚRODKI ZARZĄDZANIA
2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości
2.2. System zarządzania i kontroli
2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom
3.
SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY
3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i pozycje wydatków w budżecie, na które
wniosek/inicjatywa ma wpływ
3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki
3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki
3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki finansowe [organu]
3.2.3. Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie [organu]
3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi
3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu
3.3. Szacunkowy wpływ na dochody
4
OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI
1.
STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY
1.1.
Tytuł wniosku/inicjatywy
Rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności
i przejrzystości hurtowego rynku energii - REMIT
1.2.
Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa5
Dziedzina polityki: Energetyka
Działanie: Wewnętrzny rynek energii
1.3.
Charakter wniosku/inicjatywy
… Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania
… Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu
pilotażowego/działania przygotowawczego6
: Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania
… Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego
działania
1.4.
Cel(e)
1.4.1.
Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie
Stworzenie głębokich, płynnych i zintegrowanych rynków energii wpisuje się w strategię
Europa 2020 zakładającą osiągnięcie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w UE.
Realizacja tego celu wymaga m.in. „dobrze działających rynków, na których wzrost i innowacje
są pobudzane przez konkurencję i możliwości dostępu dla konsumentów”.7 Stworzenie
odpowiednich ram integralność i przejrzystości europejskich rynków obrotu energią przyczyni
się do pożądanej integracji tego rynku oraz będzie stanowić wkład w realizację nadrzędnych
celów europejskiej polityki.
1.4.2.
Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa
Pozycja w budżecie: 3204 Energia konwencjonalna i odnawialna
Zadaniem ACER jest monitorowanie obrotu produktami energetycznymi sprzedawanymi w
obrocie hurtowym w celu wykrywania transakcji opartych na informacjach wewnętrznych i
manipulacji na rynku oraz zapobiegania takim działaniom. Agencja ma skutecznie wykrywać
transgraniczne przypadki nadużyć na hurtowych rynkach energii dotyczące różnych rodzajów
produktów energetycznych oraz im zapobiegać. Oczekuje się również, że jej działania będą
zniechęcać do podejmowania prób stosowania praktyk zakłócających funkcjonowanie rynku.
Ma to zagwarantować konsumentom i uczestnikom rynku pewność co do integralności
5
6
7
ABM: Activity Based Management: zarządzanie kosztami działań - ABB: Activity Based Budgeting: budżet
zadaniowy.
O którym mowa w art. 49 ust. 6 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.
COM(2010) 2020 z 3.3.2010: „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu”, s. 19.
5
rynków energii elektrycznej i gazu, zapewnić, by ceny ustalane na hurtowych rynkach energii
odzwierciedlały uczciwą i konkurencyjną grę rynkową popytu i podaży, oraz zapobiec
czerpaniu korzyści z nadużyć na rynku. Celem większej integralności i przejrzystości
hurtowych rynków energii powinno być pobudzenie otwartej i uczciwej konkurencji na
hurtowych rynkach energii w interesie konsumentów końcowych.
1.4.3.
Oczekiwane wyniki i wpływ
Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.
Stałe monitorowanie transakcji na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń, i
przetwarzanie podstawowych danych (zdezagregowanych danych na temat produkcji,
przestojów, danych na temat przepływu, funkcjonowania zaplecza magazynowego itp.)
umożliwi ACER skuteczne wykrywanie nadużyć na rynku i zapobieganie im. Dzięki temu
uczestnicy rynku zyskają poczucie pewności oraz wzrośnie ogólny poziom zaufania co do
właściwego funkcjonowania rynków. Ponadto oczekuje się, że spadek premii za ryzyko
przyczyni się do obniżenia cen energii dla wszystkich jej użytkowników.
1.4.4.
Wskaźniki wyników i wpływu
Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.
- Liczba uczestników rynku zarejestrowanych w europejskim rejestrze;
- liczba transakcji, w tym składanych zleceń, na temat których zgromadzono dane oraz które
podlegają monitorowaniu;
- liczba przypadków potencjalnych nadużyć na rynku i liczba wykrytych nadużyć;
- kształtowanie się w czasie różnic pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży (jako wskaźnik
zastępczy premii z tytułu ryzyka).
1.5.
Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
1.5.1.
Potrzeby, które mają zostać zaspokojone w perspektywie krótko- lub długoterminowej
Zasadniczym elementem REMIT jest ustanowienie monitorowania na poziomie europejskim.
W związku z tym ACER musi uruchomić i utrzymywać infrastrukturę informatyczną, która
jest w stanie przetwarzać duże ilości danych, oraz specjalistyczne oprogramowanie do
automatycznej analizy danych. Wymaga to znacznych nakładów na zasoby informatyczne
niezbędne do wykonywania zadań określonych w REMIT oraz do zapewnienia niezawodności
operacyjnej informacji uzyskiwanych i przechowywanych przez Agencję. Inwestycje te będą
dotyczyć w szczególności opracowania oprogramowania na potrzeby europejskiego rejestru
uczestników rynku, powiadomień o opóźnieniu podania informacji wewnętrznych do
wiadomości publicznej, gromadzenia danych dotyczących transakcji i podstawowych danych,
a także niezawodności operacyjnej, sprzętu, usług hostingowych i oprogramowania
monitorującego.
6
1.5.2.
Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej
Rynki obrotu energią elektryczną i gazem są ze sobą ściśle powiązane, więc jakakolwiek
manipulacja na jednym rynku miałaby automatycznie wpływ na drugi rynek. Zważywszy, że
obrót tymi towarami oraz związanymi z nimi instrumentami pochodnymi często prowadzony
jest równolegle w różnych państwach członkowskich, manipulację dotyczącą kilku różnych
transakcji towarowych lub platform obrotu można skutecznie wykryć wyłącznie wtedy, gdy
monitorowanie prowadzone jest na szczeblu centralnym.
1.5.3.
Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań
Nie prowadzono do tej pory podobnych działań na szczeblu europejskim, gdyż monitorowanie
i gromadzenie danych o instrumentach finansowych w obrocie jest prowadzone na szczeblu
krajowym. ESMA, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, nie ma
porównywalnych uprawnień nadzorczych.
1.5.4.
Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia
Przepisy zabraniające nadużyć na rynku są spójne z analogicznymi przepisami
obowiązujących regulacji finansowych, w szczególności z przepisami dyrektywy w sprawie
nadużyć na rynku.
7
1.6.
Okres trwania działania i jego wpływ finansowy
… Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania
– … Okres trwania wniosku/inicjatywy: od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.
– … Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r.
: Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania
– Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od 2013 r.
– po którym następuje faza operacyjna.
1.7.
Przewidywane tryby zarządzania8
: Pośrednie zarządzanie scentralizowane poprzez przekazanie zadań wykonawczych:
– … agencjom wykonawczym
– : organom utworzonym przez Unię Europejską9
– … krajowym organom publicznym/organom mającym obowiązek świadczenia usługi
publicznej
– … osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań na mocy tytułu V Traktatu
o Unii Europejskiej, określonym we właściwym prawnym akcie podstawowym w
rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego.
… Zarządzanie wspólne z organizacjami międzynarodowymi (należy wyszczególnić)
W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części
„Uwagi”.
Uwagi
Zasobami zarządza ACER.
8
9
Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na
następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
O których mowa w art. 185 rozporządzenia finansowego.
8
2.
ŚRODKI ZARZĄDZANIA
2.1.
Zasady nadzoru i sprawozdawczości
Należy określić częstotliwość i warunki.
ACER składa Komisji regularne sprawozdania ze swojej działalności w obszarze
monitorowania transakcji hurtowych, na temat wykrytych przez siebie nadużyć na rynku oraz
wyników dochodzeń prowadzonych przez organy egzekwowania prawa.
2.2.
System zarządzania i kontroli
2.2.1.
Zidentyfikowane ryzyko
Ryzyko niewłaściwego przetwarzania danych
2.2.2.
Przewidywane metody kontroli
Wniosek legislacyjny przewiduje pewną liczbę środków ochrony danych oraz środków w
zakresie odpowiedzialności operacyjnej. Dalsze środki kontroli przewiduje również regulamin
ACER. Zob. również art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego ACER.
2.3.
Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom
Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony
Zarządzanie środkami powierzonymi Agencji kontroluje Trybunał Obrachunkowy i Parlament
Europejski (art. 24 rozporządzenia nr 713/2009) i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (art. 26 rozporządzenia nr 713/2009).
9
3.
SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY
3.1.
Działy wieloletnich ram finansowych i pozycje wydatków w budżecie, na które
wniosek/inicjatywa ma wpływ
• Istniejące pozycje w budżecie
Według działów wieloletnich ram finansowych i pozycji w budżecie.
Rodzaj
środków
Pozycja w budżecie
Dział
wielolet
nich ram Numer
finanso 32.04 Energia
wych
odnawialna
1A
konwencjonalna
32.04.10 – Agencja ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki
i
Zróżnic
owane
/niezróż
nicowan
e (10)
zróżnico
wane
Wkład
państw
EFTA
11
NIE
krajów
kandydu
jących12
NIE
państw
trzecic
h
w rozumieniu
art. 21 ust. 2
lit. b)
rozporządzen
ia
finansowego
NIE
NIE
• Nowe pozycje w budżecie, o których utworzenie się wnioskuje
Według działów wieloletnich ram finansowych i pozycji w budżecie
Pozycja w budżecie
Dział
wielolet
nich ram
finanso Numer
[treść …...….]
wych
Rodzaj
środków
Zróżnic
owane
/niezróż
nicowan
e
[XX.YY.YY.YY]
10
11
12
Wkład
państw
EFTA
krajów
kandydu
jących
państw
trzecic
h
w rozumieniu
art. 21 ust. 2
lit. b)
rozporządzen
ia
finansowego
TAK/
NIE
TAK/ NIE
TAK/
NIE
TAK/ NIE
Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane.
EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
10
3.2.
Szacunkowy wpływ na wydatki
3.2.1.
Synteza szacunkowego wpływu na wydatki
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
1A
Dział wieloletnich ram finansowych:
Rok
2013
ACER: (Agencja)
Tytuł 1
Tytuł 2 – Sprzęt
Tytuł 3-
OGÓŁEM środki
dla ACER*
32.04 Energia konwencjonalna i odnawialna
Środki
na
zobowiązania
(1)
Środki
płatności
(2)
na
W każdym
kolejnym
roku
Wprowadzić taką liczbę
kolumn dla poszczególnych
lat, jaka jest niezbędna, by
odzwierciedlić cały okres
wpływu (por. pkt 1.6)
OGÓŁEM
Środki
na
zobowiązania
(1a)
2,989
2,989
Środki
płatności
(2a)
2,989
2,989
2,989
2,989
2,989
2,989
na
Środki na
zobowiązania
(3a)
Środki na
płatności
(3b)
Środki
na
zobowiązania
Środki
płatności
na
=1+1a
+3a
=2+2a
+3b
11
*Uwaga: Łączna kwota potrzebna na pokrycie kosztów inwestycji związanych z REMIT wynosi 3,139 mln EUR w roku budżetowym 2013.
W zatwierdzonym budżecie na 2013 r. ACER otrzymała już 0,150 mln EUR na pokrycie części tych kosztów. Dodatkowe potrzeby
finansowe w 2013 r. wynoszą zatem 2,989 mln EUR. Kwota ta zostanie przeniesiona z pozycji budżetowej 32 04 06 – Program ramowy na
rzecz konkurencyjności i innowacji — „Inteligentna energia dla Europy”
Dział wieloletnich ram finansowych:
5
„Wydatki administracyjne” – nie dotyczy
Rok
N
w mln EUR (do trzech miejsc po
przecinku)
Rok
N+1
Rok
N+2
Rok
N+3
Wprowadzić taką liczbę
kolumn dla poszczególnych
lat, jaka jest niezbędna, by
odzwierciedlić cały okres
wpływu (por. pkt 1.6)
OGÓŁEM
Dyrekcja Generalna: ENER
y Zasoby ludzkie
y Pozostałe wydatki administracyjne
OGÓŁEM Dyrekcja Generalna ds.
Energii
OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych
Środki
(Środki
na
zobowiązania
ogółem = środki na
płatności ogółem)
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
12
2013
OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 5
wieloletnich ram finansowych
Środki
zobowiązania
na
Środki na płatności
Rok
N+1
Rok
N+2
Rok
N+3
Wprowadzić taką liczbę
kolumn dla poszczególnych
lat, jaka jest niezbędna, by
odzwierciedlić cały okres
wpływu (por. pkt 1.6)
OGÓŁEM
2,989
2,989
2,989
2,989
13
3.2.2.
Szacunkowy wpływ na środki operacyjne ACER
– … Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych
– : Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:
Jak opisano w sekcji 1.4.2, szczegółowym celem REMIT jest zwiększenie integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii poprzez
wykrywanie nadużyć na rynku. Lepsze monitorowanie rynków ma pomóc w ograniczaniu przypadków nadużyć na rynku. Trudno jest jednak
określić konkretne rezultaty monitorowania rynku. Takie środki, jak liczba zbadanych spraw lub wykrytych przypadków nadużyć na rynku,
mogą wprowadzać w błąd i niekoniecznie odzwierciedlają skuteczność monitorowania. Bezcelowe byłoby więc powiązanie celu monitorowania
z możliwymi produktami w takiej formie, w jakiej jest to wymagane w poniższej tabeli.
Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
Rok
N
Określić
cele i
produkty
Rok
N+1
Rok
N+2
Wprowadzić taką liczbę kolumn dla
poszczególnych lat, jaka jest niezbędna,
by odzwierciedlić cały okres wpływu
(por. pkt 1.6)
Rok
N+3
OGÓŁEM
Koszt
Koszt
Liczba
Koszt
Liczba
Koszt
Liczba
Koszt
Liczba
Koszt
Liczba
Średn
i
koszt
Liczba
Ø
Rodz
aj13
Liczba
PRODUKT
Koszt
Liczba
ogółem
Koszt
całko
wity
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 114
- Produkt
- Produkt
- Produkt
Cel szczegółowy nr 1 – suma
cząstkowa
13
14
Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np.: liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2 „Cele szczegółowe …”
14
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2
- Produkt
Cel szczegółowy nr 2 – suma
cząstkowa
KOSZT OGÓŁEM
Rozporządzenie wymaga użycia środków finansowych w związku z ustanowieniem systemu informatycznego do gromadzenia, przechowywania,
przetwarzania i analizy danych dotyczących hurtowych rynków energii, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami:
Sprzęt (instalacja/ konfiguracja)
W 2012 r. Agencja podpisała umowy ramowe w celu zamówienia wszystkich komponentów niezbędnych do wywiązania się z jej obowiązków
określonych w REMIT (w szczególności przetargi ACER/OP/ADMIN/12/2012, ACER/OP/ADMIN/14/2012 i ACER/OP/ADMIN/21/2012).
Sprzęt i oprogramowanie muszą być kompatybilne, a ich rozmiary muszą odpowiadać wymaganiom REMIT. Co więcej, wymogi muszą być także
zgodne z wymogami dotyczącymi niezawodności operacyjnej. Wnikliwa ocena potrzeb i podpisanych umów ujawniła potrzebę przeznaczenia
Agencji dodatkowych zasobów sprzętowych.
Wymogi sprzętowe dotyczące instalacji związanego z REMIT systemu rejestracji uczestników rynku na potrzeby europejskiego rejestru
uczestników rynku są następujące: 6 serwerów klasy korporacyjnej z 24 jednostkami centralnymi, o szacunkowych łącznych kosztach 14 400 EUR
rocznie.
Jeżeli chodzi o sprzęt dla systemów gromadzenia danych, szacuje się, że potrzebne jest co najmniej 8 serwerów klasy korporacyjnej z 32
jednostkami centralnymi, o szacunkowych łącznych kosztach 30 600 EUR rocznie. Sprzęt ten jest potrzebny do wykonywania przepisów art. 8
REMIT.
Sprzęt dla oprogramowania do monitorowania rynku musi spełniać wymogi art. 7 REMIT. Potrzebnych jest 8 serwerów klasy korporacyjnej z co
najmniej 32 jednostkami centralnymi, o szacowanych łącznych kosztach 56 000 EUR rocznie.
Potrzeby w zakresie pojemności przechowywania danych dla całego projektu w 2013 r. szacuje się na 20 terabajtów, przy uwzględnieniu środków
bezpieczeństwa na podstawie art. 12 REMIT. Szacowane koszty wynoszą 51 600 EUR.
Koszty specjalnych łączy z wykonawcami i zainteresowanymi stronami szacuje się na 136 938 EUR rocznie.
15
Koszt zabezpieczeń niezbędnych do spełnienia wymogów art. 12 REMIT szacuje się na 170 000 EUR.
Całkowite łączne koszty potrzebnej infrastruktury informatycznej w zakresie usług hostingowych (koszty hostingu) wyniosą 459 538 EUR w
2013 r. W 2012 r. nie zamówiono żadnego sprzętu, gdyż Agencja używała istniejącego sprzętu, chcąc optymalizować wydatki.
Aby nie naruszać obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich i licencji, a także w związku z art. 12 REMIT i w celu usprawnienia
ogólnego wdrażania faz zarządzania i utrzymania przez personel informatyczny ACER, konieczne są dodatkowe licencje gotowych produktów.
Potrzebne są licencje Oracle Database do modułów rejestracji i gromadzenia danych (art. 8 i 9 REMIT) na 8 jednostek centralnych.
Szacunkowe koszty wynoszą 140 000 EUR.
Licencje dla mechanizmów transakcyjnych i serwerów aplikacji (formalnie licencje JBoss na co najmniej 8 jednostek centralnych) są potrzebne
do wdrażania norm niezawodności i norm technicznych. Szacowany koszt: 12 000 EUR.
Systemy operacyjne i oprogramowanie do wirtualizacji zoptymalizują korzystanie z zasobów sprzętowych (koszt – 26 000 EUR).
Konieczne będzie utworzenie ogólnego portalu/kontenera związanego z REMIT, który uprości komunikację i ustalenie sposobów współpracy
między zainteresowanymi stronami. Koszt licencji Liferay Portal EE (wyznaczonej platformy) wynosi ok. 33 900 EUR w 2013 r. w oparciu o
oficjalny cennik dostawcy oprogramowania.
Szacunkowy koszt licencji oprogramowania do monitorowania rynku w 2013 r. wynosi 450 000 EUR.
Całkowity koszt gotowego oprogramowania wynosi 661 900 EUR w 2013 r.
Aby móc wypełniać zadania w zakresie monitorowania, oprócz gotowych produktów Agencja musi także zamówić opracowanie oprogramowania.
Oprogramowanie rejestracyjne, służące do tworzenia europejskiego rejestru uczestników rynku, zostało już zamówione w 2012 r., i wydano na nie
łącznie 293 000 EUR. Wstępna prognoza opiewała na 200 000 EUR, potrzebne są zatem dodatkowe środki w kwocie 93 000 EUR na pokrycie
dodatkowych kosztów. Powodem wzrostu kosztów jest konieczność maksymalnego uelastycznienia oprogramowania, tak by uwzględniało ono
różnice proceduralne między 27 państwami członkowskimi.
Oprogramowanie do gromadzenia danych z kilkoma interfejsami do użytkowników, którzy przekazują dane, będzie potrzebne, aby przygotować
proces czyszczenia danych oraz umożliwić proces ETL (Extract, Transform and Load – wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie). W celu
zoptymalizowania zasobów i zwiększenia niezawodności operacyjnej rozważane jest wykorzystanie agregatorów danych [Registered Reporting
Mechanisms – RRM (zarejestrowane mechanizmy sprawozdawcze) i Regulated Information Services – RIS (usługi dotyczące informacji
16
regulowanych)]. Koszt wykonywania zadań związanych z obsługą sprawozdań obejmujących dane (obowiązki sprawozdawcze określone w art. 8
ust. 1-4 REMIT) szacuje się na 600 000 EUR, przy uwzględnieniu kosztów systemu akredytacji RRM.
Wraz z utworzeniem RIS wdrożony zostanie obowiązek sprawozdawania danych podstawowych i danych fizycznych dotyczących rynku
energii, określony w art. 8 ust. 5 REMIT. Szacunkowe koszty na 2013 r. wynoszą 300 000 EUR, przy uwzględnieniu kosztów systemu akredytacji
RIS.
Dodatkowe koszty związane z obowiązkami określonymi w art. 8 ust. 2, art. 4 ust. 1 i art. 15 REMIT (wykaz produktów i kontraktów, obowiązek
publikowania informacji wewnętrznych i obowiązki osób zajmujących się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji) wyniosą
100 000 EUR w 2013 r.
Koszty oprogramowania ETL (Extract, Transform and Load) szacuje się na 200 000 EUR. Ma ono służyć do walidowania, czyszczenia,
korygowania i przekształcania wszystkich przychodzących danych, które będą wykorzystane do monitorowania rynku lub zostaną przygotowane do
etapu, w którym udostępniane są stronom trzecim. Przed analizą w ramach monitorowania rynku konieczne jest także usunięcie podwójnie
zgłoszonych transakcji.
ACER ma obowiązek udostępniać odpowiednie zgromadzone informacje właściwym organom, w związku z czym konieczne jest
skonfigurowanie różnych formatów danych. Szacowany koszt w 2013 r.: 200 000 EUR.
Całkowity koszt nabycia i opracowania oprogramowania wynosi 1 493 000 EUR w 2013 r.
Aby właściwie skalibrować platformę monitorowania rynku, ustawić niezbędny mechanizm ostrzegawczy oraz określić różne źródła danych i
potrzebne formaty danych do celów importu danych z oprogramowania niższego poziomu, konieczne będzie wykonanie studium projektowego,
którego całkowity koszt w 2013 r. wyniesie 75 000 EUR.
Potrzebne będą także dodatkowe usługi doradztwa informatycznego na kwotę ok. 300 000 EUR, aby pomóc zespołowi ACER ds. monitorowania
rynku w zdefiniowaniu i określeniu norm i wymogów organizacyjnych i technicznych oraz dobrze usystematyzowanych procedur wewnętrznych, a
także w analizie funkcjonowania rynków obrotu energią i tendencji na tych rynkach (200 osobodni w 2013 r., przy średniej cenie 1 500 EUR za
osobodzień).
Dla pokrycia kosztów wyjazdów służbowych pracowników działu monitorowania rynku oraz wszystkich kosztów wyjazdów służbowych
związanych z wykonawcami, w 2013 r. potrzebne są dodatkowe środki w kwocie 150 000 EUR. Ze środków tych zostanie sfinansowanych około
150 dni wyjazdów służbowych do i z Lublany i największych stolic Europy.
17
Podsumowując, z wyżej wymienionych przyczyn ACER będzie potrzebować łącznej kwoty 3 139 438 EUR w roku budżetowym 2013, aby
wypełnić obowiązki związane z REMIT, opisane także w programie prac ACER na 2013 r.
18
3.2.3.
Szacunkowy wpływ na zasoby ludzkie ACER
1.1.1.1. Streszczenie
– : Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków
administracyjnych
1.1.1.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie macierzystej DG
– : Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów
ludzkich
3.2.4.
Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi
– : Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami
finansowymi.
– … Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w
wieloletnich ramach finansowych.
Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając pozycje w
budżecie, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.
– … Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub
zmiany wieloletnich ram finansowych15
Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając pozycje w budżecie,
których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.
3.2.5.
Udział osób trzecich w finansowaniu
– Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich
– Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z
poniższym:
Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
Rok
N
Określić
współfinansujący
Rok
N+1
Rok
N+2
Rok
N+3
organ
OGÓŁEM środki
objęte
współfinansowaniem
15
Zob. pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.
19
Wprowadzić taką liczbę kolumn
dla poszczególnych lat, jaka jest
niezbędna, by odzwierciedlić
cały okres wpływu (por. pkt 1.6)
Ogółem
3.3.
Szacunkowy wpływ na dochody
– : Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.
– … Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:
–
…
wpływ na zasoby własne
–
…
wpływ na dochody różne
20

Podobne dokumenty