Zawartość opracowania

Komentarze

Transkrypt

Zawartość opracowania
Zawartość opracowania:
A.
B.
C.
D.
Opis techniczny
Plan BIOZ
Załączniki formalno-prawne:
1. Warunki techniczne z Miejskich Wodociągów w Grudziądzu
2. Uzgodnienie ZUD
3. Uprawnienia projektowe
4. Wpis do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa
5. Oświadczenia projektantów
Rysunki
Projekt zagospodarowania w skali 1:500
Plansza wytyczenia w skali 1:500
Konstrukcja nawierzchni syntetycznej w skali 1:25
Konstrukcja ogrodzenia w skali 1:25
Schemat malowania boiska piłkarskiego w skali 1:100
Profil kanalizacji drenaŜowej - skala 1:250
Profil kanalizacji drenaŜowej - skala 1:250
Profil kanalizacji odpływowej - skala 1:250
2
9
11
12
15
17
20
23
24
rys. nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3
rys. nr 4
rys. nr 5
rys. nr S/1
rys. nr S/2
rys. nr S/3
OPIS TECHNICZNY
do Projektu budowlano – wykonawczego dla budowy boiska wielofunkcyjnego
wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 18, przy ul. Dąbrówki 7
w Grudziądzu
I.
Podstawa opracowania
Podstawę do opracowania niniejszego projektu zagospodarowania stanowią:
- zlecenie Inwestora
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
- uzgodnienia z UŜytkownikiem
II.
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska sportowego,
wielofunkcyjnego na wydzielonej części działki przy ul. Dąbrówki 7, dz. nr 1/83 w
Grudziądzu. Projektowana inwestycja zalicza się do I kat. geotechnicznej.
Zestawienie terenów rekreacyjnych do budowy:
- boisko wielofunkcyjne (obecnie naw. gruntowa)
1 200,00m2
- naw. wokół boiska (obecnie naw. gruntowa)
74,00m2
RAZEM
1274,00m2
Prace towarzyszące budowie boisk:
- montaŜ bramek uniwersalnych do piłki ręcznej
1kmpl.
- montaŜ słupków do siatkówki
2kmpl.
1kmpl.
- montaŜ słupków do tenisa
- montaŜ stanowiska sędziowskiego
1szt.
- projektowane ogrodzenie o wys. 4m
150,00mb
- odwodnienie liniowe wokół projektowanego boiska
III.
Istniejący stan zagospodarowania
Teren objęty opracowaniem połoŜony jest w Grudziądzu dz. nr 1/83. Jest to część
działki przy Szkole Podstawowej nr 18. Na przedmiotowym terenie znajdują się
obecnie tereny rekreacyjne o nawierzchni gruntowej. Projektuje się w miejscu
istniejących boisk wydzielenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.
Działka sąsiaduje z zabudową mieszkalną wielorodzinną.
IV.
Projektowane zagospodarowanie działki
Projektuje się utrzymanie przeznaczenia przedmiotowej części działki na cele
rekreacyjne: boisko wielofunkcyjne.
Projektuje się:
- boisko wielofunkcyjne (naw. syntetyczna)
1 200,00m2
- naw. wokół boiska (geokrata)
74,00m2
Dla boiska projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych
spadkami poprzecznymi poprzez cztero-kierunkowo uformowany spadek płyty boiska.
Woda z płyty boiska sprowadzona do drenaŜu liniowego, obwodowego. DrenaŜ liniowy
zaprojektowano wokół płyty boiska o nawierzchni z geokraty. Odprowadzenie wód
3
opadowych zaprojektowano z rur PVC drenarskich bez otuliny ø 110mm o łącznej
długości 152,0mb. Rurki układane na dnie rowu drenującego na wyrównanej warstwie
podsypki grub. min 10cm ze spadkiem w kierunku studzienek. Rów wypełnić Ŝwirem:
dolna warstwa o granulacji ø 2-5mm, górna ø 40-60mm. Zaprojektowano 3 studzienki
odbierające wody opadowe i gruntowe z osadnikami oraz jedną zbiorczą betonową
DN 1200 mm równieŜ osadnikową. Po drodze do istniejącej studni odbierającej ścieki
opadowe zaprojektowano jeszcze jedną studnię zmieniającą kierunek przepływu,
równieŜ betonową DN 1200mm.
Przewód zbiorczy i przyłącze o łącznej długości 56,0mb wykonać z rur
kanalizacyjnych PCV ø 200, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Przewody
układać w wykopie na podsypce piaskowej gr. 15cm. Po ułoŜeniu przewodów naleŜy
je obsypać po bokach i zagęścić, następnie wykonać nadsypkę z piasku lub pospółki
gr. 30cm i ponownie zagęścić.
Lokalizacja studni oraz trasy przewodów pokazana została na planie
zagospodarowania terenu.
Ponadto projektuje się na terenie boiska montaŜ bramek do piłki ręcznej (1kpl.),
słupki do siatkówki (2kpl.), słupki do tenisa (1kpl), stanowisko sędziowskie uniwersalne
(1szt.) oraz systemowe ogrodzenie terenu boiska o wysokości 4m, z dwiema
bramkami wejściowymi o szerokości 1,2m i 2,5m.
V.
Boisko wielofunkcyjne.
1.
Nawierzchnia i podbudowa – (1 200,00m2) wymiary boiska 48,0 x 25,0m,
obecnie teren pełni równieŜ funkcję boisk sportowych. Projektuje się nawierzchnię
boiska jako poliuretanowo-gumową, natryskową - bezspoinową, przepuszczalną dla
wody. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:
- dolna o grubości około 11mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu
gumowego, połączona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w
technologii maszynowego bezspoinowego montaŜu.
- górna o grubości około 2mm - warstwa elastyczna uŜytkowa układana metodą
wysokociśnieniowego natrysku składająca się systemu poliuretanowego
uzupełnionego drobnej frakcji granulatem EPDM.
Podbudowę dla nawierzchni syntetycznej projektuje się jak dla gruntów
naraŜonych na osiadanie:
4
Nawierzchnia ograniczona obrzeŜem bet. 6x20cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5cm i ławie z oporem z betonu B15.
Projektuje się wyróŜnienie kolorem powierzchni podstawowej boiska o wym.
44,0 x 22,0m – kolor ciemny pomarańczowy i powierzchni pomocniczej wybiegu o szer. 1,5 i 2,0m – kolor jasny pomarańczowy.
Wykonawca nawierzchni zobowiązany jest do wykonania linii na boiskach
zgodnie z wybraną technologią.
Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:
- boisko uniwersalne do piłki ręcznej / noŜnej 22,00 x 44,00m - 1 szt.
- boisko do tenisa ziemnego 10,97 x 23,77m - 1 szt.
- boiska do siatkówki 9,00 x 18,00m - 2 szt.
2. Elementy wyposaŜenia boiska sportowego
a) Boisko do piłki ręcznej - 2 bramki do piłki ręcznej 3,00 x 2,00m
Rama bramki poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych
profili, stalowych malowane metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w
tuleje, osadzone na stałe w fundamencie betonowym w podłoŜu boiska (wg
zaleceń producenta sprzętu). Tuleje wyposaŜone w pokrywy maskujące.
Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umoŜliwiać ich
demontaŜ. Bramki wyposaŜone w siatki polipropylenowe.
Dla bramek projektuje się fundament z betonu B-20, o wym. 60x60cm i
głębokości 100cm.
Bramki powinny być wykonane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki
Ręcznej oraz zgodnie z normą PN-EN 749:1999
b) Boisko do siatkówki - 2 komplety słupków stalowych lakierowanych
proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową
z antenkami, słupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zaleceń producenta sprzętu).
Słupki wyposaŜone w mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa.
Powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1271:1198.
Projektuje się fundamenty do osadzenia słupów do siatkówki o wym. 50x50 i
gł. 100cm.
c) Kort tenisowy – 1 komplet słupków aluminiowych z siatkami poliestrowymi
podpórkami i naciągiem środkowym, słupki w tulejach stalowych, tuleje
osadzone w fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu).
Zestaw powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1510.
Projektuje się fundamenty do osadzenia słupów do gry w tenisa o wym.
50x50 i gł. 100cm.
d) Stanowisko sędziowskie uniwersalne - szt. 1
sportowy Powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 913osowany w
obiektach sportowych
3.
Wokół części boiska projektuje się nawierzchnię utwardzoną, przepuszczalną
z kraty trawnikowej (74,0m2) – geokrata o gr. 6cm. Przekrój pionowy przez
geokratę: warstwa specjalnej mieszanki traw o ekstensywnej pielęgnacji;
wypełnienie kraty trawnikowej mieszanką substratów np. ziemią
kompostową, perlitem; warstwa wyrównująca: mieszanka grysu i piasku (0,5
do 0,10) z nawozem lub mieszanką perlitu i grysu 3/5 o gr. 4cm; warstwa
nośna Ŝwir/piasek 0/30 o gr. 20cm, tłuczeń 0/45 o gr. 15cm; warstwa
5
odsączająca z piasku zagęszczonego do ID=0,5 o gr. 15cm. Projektowana
nawierzchnia zapewni dobrą retencję powierzchniową przy jednoczesnym
zachowaniu nośności w pełni umoŜliwiającej uŜytkowanie podłoŜa.
4.
VI.
Ogrodzenie boiska
Projektuje się ogrodzenie terenu boiska o wys. 4,0m dł. 150,00mb wg
rozwiązań systemowych. Na ogrodzenia typowe, siatkowe systemowe
składają się słupki stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL
6005, montowanych w betonowo-monolitycznym fundamencie. Standardowy
rozstaw słupków wynosi 2,5m. Siatka rozpięta pomiędzy słupkami
wzmocniona drutem naciągowym, co 50cm i drutem mocującym. Słupki
naroŜne dodatkowo wzmocnione będą zastrzałami. Ogrodzenie będzie
zwieńczone ryglem górnym. Dodatkowo projektuje się dwie furtki, wejściową
o szer. 100-120cm i wys. 200cm i techniczną o szer. 250cm i wys. 250cm.
Rozstaw i podział poszczególnych przęseł projektowanego ogrodzenia oraz
miejsce usytuowania bramy i furtki podano w części rysunkowej projektu
technicznego.
Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Roboty ziemne
Roboty ziemne na terenie opracowania sprowadzają się do wykonania koryt
pod projektowane nawierzchnie.
Do obliczeń przyjęto:
- dla terenu istniejącego – rzędne terenu istniejącego
- dla terenu projektowanego – w obrysie projektowanych nawierzchni – rzędne
dna koryta.
Wielkość robót ziemnych określono dla kaŜdego boiska oddzielnie:
1. Boisko
WYKOP:
372,00m3
pod obrzeŜa, ławę i podsypkę ze Ŝwiru wzdłuŜ boków
146,0m x 0,5m x 0,2m =
14,60m3
RAZEM
386,60m3
2. Nawierzchnia wokół boiska (geokrata)
WYKOP:
RAZEM
11,70m3
11,70m3
3. Ława dla montaŜu bramek
WYKOP:
= 2,72m3
– bramki
Ziemię z korytowania naleŜy wywieźć poza teren opracowania.
Przy projektowanych nawierzchniach ziemię roślinną naleŜy usypać o 2cm niŜej
od poziomu krawęŜników i obrzeŜy. Zapewni to prawidłowy odpływ wód
opadowych z nawierzchni.
VII.
Koszt
Do projektu opracowano
następujących elementów:
- boisko piłkarskie
przedmiary
i
kosztorysy
inwestorskie
dla
6
- opaska wokół boiska
- ogrodzenie boiska
- wyposaŜenie boiska
VIII.
OPIS WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH
Na podstawie badań archiwalnych wykonanych w sąsiedztwie działki stwierdza
się, Ŝe w projektowanym poziomie posadowienia wystąpią piaski średnie,
)
średnio zagęszczone o I (n
D = 0,40.
Woda gruntowa występuje na głębokości ca 2,5mppt. PowyŜsze warunki
zalicza się do prostych.
IX.
Dane informacyjne
1. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.
2. Projektowany obiekt nie będzie stanowił zagroŜenia dla środowiska
X.
Uwagi końcowe
1. Roboty budowlane rozpocząć moŜna po uzyskaniu pozwolenia na budowę i
dokonaniu zgłoszenia.
2. Wszelkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z zaleceniami i uwagami
podanymi w załączonych uzgodnieniach.
Opracował:
tech. Wojciech CzyŜniewski
up.nr GT.III.63/Sp/93/TO/76
7
B. Plan BIOZ
Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia
Informacje ogólne:
Nazwa i adres obiektu budowlanego – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
odwodnieniem w Grudziądzu,
ul. Dąbrówki 7, dz. nr 1/83
Inwestor i adres Gmina Miasta Grudziądz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
Projektant Wojciech CzyŜniewski
zam. Toruń, ul.
Kierownik pracowni Urszula Paderewska
zam. Toruń, ul. Kościuszki 49c/26
Projektant Karolina Nowaczyk
zam. Piła, ul. Ludwisarska 30
Część opisowa:
1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe, wylanie ław z oporem
- układanie nawierzchni
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w sąsiedztwie – istniejące budynki
wielorodzinne w bezpiecznej odległości.
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – brak.
4. ZagroŜenia występujące przy realizacji robót budowlanych:
- wykonywanie robót makroniwelacyjnych, korytowania i wykopów sprzętem
mechanicznym
5.
Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
5.1. Przy wykonywaniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
środków
technicznych
i
organizacyjnych
zapobiegających
6. Wykaz
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia:
6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i nr tel.:
- najbliŜszego punktu lekarskiego
- straŜy poŜarnej
- posterunku Policji
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
6.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego i $3.1 Rozporządzenia BIOZ kierownik budowy
przed rozpoczęciem robót budowlanych winien opracować Plan BIOZ.
8

Podobne dokumenty