Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2006/2007

Komentarze

Transkrypt

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2006/2007
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego w Człuchowie
Lp.
Wydarzenie
Termin
I. Organizacja roku szkolnego
1. Rozpoczęcie roku
01.09.2016r.
szkolnego
I półrocze klasy II i III
Gim.
I, II, III LO
II półrocze klasy III LO
II półrocze klasy II i III
Gim. I i II LO
2. Spotkania rodziców klas 15.09.2016r.
I LO. Wybór delegatów w klasach
do Rady Rodziców
3. Złożenie wstępnych
30.09.2016r.
deklaracji maturalnych
przez uczniów klas III
Godzina
9.00
dyrektor
01.09.2016 – 22.12.2016
02.01.2017 – 28.04.2017
02.01.2017 – 23.06.2017
16.30
do godziny
15.00
4. Złożenie wniosków
przez uczniów klas III o
dostosowanie
warunków egzaminu do
indywidualnych
potrzeb.
5. Śródsemestralne
zebranie z rodzicami
/szkolenie dla rodziców
uczniów klas III –
MATURA 2017/
6. Termin zawiadomienia
rodziców o zagrożeniach
oceną niedostateczną
lub nieklasyfikowaniem
za I półrocze
7. Wigilia szkolna
30.09.2016r.
do godziny
15.00
17.11.2016r.
16.30
8. Zimowa przerwa
świąteczna
9. Semestralne zebranie z
23 - 31 grudnia 2016r.
22.11.2016r.
/powiadomienia dla
rodziców nieobecnych
na zebraniu/
21.12.2016r.
10.01.2017r.
Odpowiedzialny
Dyrektor,
wychowawcy klas,
nauczyciele
wychowawcy klas
uczniowie klas III
przystępujący do
egzaminu
maturalnego
uczniowie klas III
posiadający opinię
PPP.
Dyrektor,
nauczyciele,
wychowawcy klas
wychowawcy klas
na podstawie
informacji n-li
13.00
n-l religii,
MEN
16.30
dyrektor i
rodzicami
10. Studniówki
aula + w klasach
Styczeń 2017
11. Ferie zimowe
16 -29.01.2017
wychowawcy klas
wychowawcy i
komitet
organizacyjny
MEN
12. Złożenie ostatecznych
07.02.2017r.
deklaracji maturalnych
przez uczniów klas III
Termin zawiadomienia 24.03.2017r.
13. rodziców uczniów klas
III o zagrożeniach oceną
niedostateczną lub
nieklasyfikowaniem
14. Rekolekcje
03.-05.04. 2017r.
Wielkopostne
15. Przerwa wiosenna
13.04. – 18.04. 2017r.
CKE
wychowawcy klas
trzecich
wychowawcy klas
trzecich + wszyscy
uczący
16. Ostateczny termin
wystawienia ocen
uczniom klas trzecich.
17. Egzamin gimnazjalny –
w terminie głównym
wszyscy uczący
25.04.2017r. do godz. 12.00
MEN
część humanistyczna – 19.04.2017r.
CKE
część matematyczno – przyrodnicza –
20.04.2017r.
część z języka obcego nowożytnego 21.04.2017r.
W terminie
część humanistyczna – 01.06.2017r.
dodatkowym
część matematyczno – przyrodnicza –
02.06.2017r.
język obcy nowożytny – 05.06.2017r.
18. Termin składania przez W terminie do 7 dni od dnia
zainteresowani
uczniów klas III podań o zakończenia zajęć dydaktycznych
uczniowie i ich
egzaminy sprawdzające,
rodzice
poprawkowe i
klasyfikacyjne.
19. Zakończenie zajęć w
27.04. 2017r.
13.00
dyrektor
klasach III – uroczyste
wychowawcy klas, SU
wręczenie świadectw
ukończenia szkoły.
20. Egzamin maturalny:
przewodniczący SZE a)04.05. – 24.05.2017r. 9.00 i 14.00 dyrektor
a)część pisemna
b)część ustna
b)od 04. do 26.05. j. polski-prezentacjaformuła do 2014r.,
j. obce nowożytne;
od 08.do 20.05. –
2
j.polski –wypowiedźformuła od 2015r.
c)terminy dodatkowe;
Cz.ustna - od 1 do
9.00 i 14.00
część ustna i pisemna
20.06. –
j. polski-prezentacjaformuła do 2014r.,
j. obce nowożytne;
od 05. do 07.06. –
j.polski –wypowiedźformuła od 2015r.
cz. pisemna – 01.20.06.2017r.
d)egzamin maturalny w cz. pisemna –
9.00
terminie
22.08.2017r.
poprawkowym:
- część pisemna
- część ustna
cz. ustna – 23-25.08.2017r.
Dodatkowe dni wolne
31.10.2016.
od zajęć
rekolekcje – 3-5.04.2017r.
dydaktyczno2.05.2017r.
wychowawczych
8.05.2017r.
zgodnie z
16.06.2017r.
rozporządzeniem o
22.06.2017r.
organizacji roku
szkolnego:
21. Termin zawiadomienia
rodziców uczniów klas II
i III Gim. i I – II LO
o zagrożeniach oceną
niedostateczną lub
nieklasyfikowaniem
22. Ostateczny termin
wystawienia rocznych
ocen klasyfikacyjnych w
klasach II i III Gim. i I- II
LO
23. Termin składania podań
o egzaminy
sprawdzające,
klasyfikacyjne i
poprawkowe.
24. Uroczyste zakończenie
roku szkolnego i
wręczenie świadectw
25. Egzaminy poprawkowe
uczniów klas I - III
22.05.2017r.
Ustalono po
zasięgnięciu opinii RP,
SU i RR szkoły
wychowawcy klas
uczący nauczyciele
21.06.2017r.
do 14.00
uczący nauczyciele i
wychowawcy klas
W terminie do 7 dni od
dnia zakończenia zajęć
dydaktycznych
do 12.00
zainteresowani
uczniowie i ich
rodzice.
23.06.2017r.
9.00
wicedyrektorzy
24 – 28. 08. 2017r.
8.00
Dyrektor/
wicedyrektorzy
3
II. Spotkania z rodzicami
1. Spotkanie rodziców
uczniów klas Gim. i LO
15.09.2016r.
16.30
Dyrektor,
wychowawcy klas,
nauczyciele
dyrektor
wychowawcy klas
2. Śródsemestralne
17.11.2016r.
zebranie z rodzicami
uczniów klas I Gim. i I, II
i III LO
3. Zebranie okresowe
10.01.2017r.
(wywiadówka) rodziców aula + w klasach
16.30
4. Śródsemestralne
zebranie z rodzicami
23.03.2017r.
16.30
III. Zebrania rady pedagogicznej:
1. Zebranie RP
31.08.2016r.
10.00
dyrektor
15.09.2016r.
15.10
dyrektor
17.11.2016r.
15.10
dyrektor
10.01.2017r.
15.10
dyrektor i
wicedyrektorzy
w trakcie rekolekcji – 3- 10.00
5.04.2017r.
dyrektor i
wicedyrektorzy
25.04.2017r.
15.10
21.06.2017r.
15.10
dyrektor i
wicedyrektorzy
dyrektor i
wicedyrektorzy
23.06. 2017r.
11.00
2. Zatwierdzenie planów
pracy
3. Szkoleniowe zebranie
Rady Pedagogicznej –
analiza wyników
maturalnych, procedury
przeprowadzania
ewaluacji wewnętrznej,
nowelizacja przepisów
prawa oświatowego,
próbna matura 2017.
4. Rada klasyfikacyjna po
I semestrze, analiza
wyników próbnego
egzaminu maturalnego
5. Szkoleniowe zebranie
Rady Pedagogicznej –
zmiany w procedurach
przeprowadzania
egzaminu maturalnego
+ tematyka
zaproponowana przez
RP.
6. Rada klasyfikacyjna klas
III LO
7. Rada klasyfikacyjna klas
II i III Gim. i I- II LO
8. Rada podsumowująca
16.30
Dyrektor,
wychowawcy klas,
nauczyciele
Dyrektor,
wychowawcy klas,
nauczyciele
Przewodniczący
4
zespołów
przedmiotowych,
dyrektor i
wicedyrektorzy
rok szkolny 2016/2017
9. Prace Komisji
Rekrutacyjnej
Zgodnie z zarządzeniem 8.00-15.00
wicedyrektorzy
Pomorskiego Kuratora
Oświaty
IV. Uroczystości szkolne i uczniowskie. Inne ważne daty w roku szkolnym:
1. Rozpoczęcie roku
01.09.2016 r.
9.00
dyrektor
szkolnego
2. Udział w Narodowym
Czytaniu
3. Bieg po zdrowie
Marsz dla zdrowia
4. Tydzień czytania…..
03.09.2016r.
wicedyrektor
10.09.2016r.
9.00
12-17.09.2016r.
Cały tydzień
5. Europejski Dzień
Języków
26.09.2016r.
W trakcie
zajęć
Przyjęcie uczniów klas I
w poczet uczniów szkoły
6. Dzień z Absolwentem
7. Dzień Języka Ojczystego
- sympozjum językowe
- poezja śpiewana
- turniej jednego
wiersza
26.09.2016 r.
otrzęsiny
19.09.2016r.
29.09.2016r.
13.30
Klasa IIa, M.
Bazanowicz
K. Łuczycka
K. Łuczycka,
I. Lichucka
8. Światowy Dzień
Tabliczki mnożenia
30.09.2016r.
W ciągu
zajęć
E. Terlecka
10.30
10.00
SU
SGW – K. Łuczycka
14
SGW – K. Łuczycka, A.
Dopadło
Kl. III c,
Dzień chłopaka
9. Udział w ogólnopolskiej 1.10.2016r.
akcji „Zerwijmy
łańcuchy”
10. Z wizytą w hospicjum
7.10.2016
10. Dzień Nauczyciela
11. Debata międzyszkolna
na temat uzależnień –
„Ja nie biorę”
12. Halloween
13. 11 Listopada – Święto
14.10.2016r. ( obchody 10.50
13.10.2016r.)
21.10.2016r.
10.50
31.10.2016r. w szkole
28.10)
11.11.2016r.
K. Łuczycka
n-l wf
B. Kolter,
M. Domagalska
Zespół języków
obcych
A.Dopadło,
K. Łuczycka
10.30
chętni
Godz.8 - 10
Dyrektor,
5
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Odzyskania
Niepodległości
Zaczytaj się na
przerwie…
Światowy Dzień bez
Papierosa
Konkursy przedmiotowe
dla II i III kl. Gim i dla
klas I-III LO
Jaskinia wróżb andrzejki
Światowy Dzień Walki z
AIDS
Maraton pisania listów
Udział w
uroczystościach
miejskich z okazji Dnia
Wolontariusza
Świąteczne
dekorowanie klas, drzwi
i korytarzy
Szkolne mikołajki
I etap Powiatowego
Konkursu
Ortograficznego
Wigilia w hospicjum
wicedyrektorzy, SU
14.11.2016r.
15.11.2016r.
10.30
Wg kalendarza
Kuratorium Oświaty
B. Kolter,
M. Domagalska
SU, A. Dopadło
Dyrekcja, nauczyciele
przedmiotu
29.11.2016r.
10.30
SU
1.12.2016r.
10.30
A. Dopadło
2.12.2016r.
5.12.2016r.
D. Matuszewska
SGW
Początek grudnia
Opiekunowie sal
lekcyjnych
6.12.2016r.
13.12.2016r.
10.30
SU
K. Łuczycka,
I. Lichucka
16.12.2016r.
14.00
24. Szkolna wigilia
21.12.2016r.
13.00
Szkolna grupa
wolontariatu – K.
Łuczycka, A. Dopadło
n-l religii
25. Konkurs piosenki
obcojęzycznej
26. Kulig
09.01. 2017r.
10.50
Styczeń/luty 2017r.
27. Noworoczny turniej o
puchar dyrektora szkoły
28. II szkolny etap
Powiatowego Konkursu
Ortograficznego
29. „Czarnieckiego”
czytanie – akcja
biblioteki
30. Szkolne Walentynki
31. Udział w światowej akcji
„Nazywam się Miliard”
32. Festiwal talentów
szkolnych – pasje
O5.01.2017r.
Do
uzgodnienia
Do
Nauczyciele wf
uzgodnienia
K. Łuczycka,
I. Lichucka
23.
I poł. lutego
luty
D. Matuszewska,
E. Kamińska
Wychowawcy klas
B. Kolter,
M. Domagalska
14.02.2017r.
14.02.2017r.
10.30
SU, A. Dopadło
k. Łuczycka
.02. 2017r.
12.00 –
14.00
K. Łuczycka,
I. Lichucka
6
naszych uczniów
( karaoke, kabaret)
33. III Szkolny kongres
Kobiet
34. Dzień Patrona Szkoły
08.03.2017 r.
13.03.2017r.
35. Szkolny konkurs
z j. niemieckiego,
angielskiego i
hiszpańskiego
36. Międzynarodowy Dzień
Wody
37. Konferencja popularnonaukowa – matematyka
Dzień matematyki
38. III etap Powiatowego
Konkursu
Ortograficznego
39. Międzynarodowy Dzień
Teatru
40. Światowy Dzień Zdrowia
- festyn
Marzec
41. Dzień Ziemi
42. Drzwi Otwarte Szkoły –
Europejski Dzień
Języków
20.04.2017r.
.04. 2017 r.
43. Uroczyste pożegnanie
klas III
44. Dzień Flagi RP
28.04. 2015 r.
45. Rocznica Konstytucji 3
Maja
46. „Nakręcony” Czarniecki
47. Spływy kajakowe
22.03.2017r.
10.30
SU
.03.2017r.
M. Ślosarski
24.03.2017r.
10.00
E. Terlecka
K. Łuczycka,
I. Lichucka
27.03.2017r.
10.30
7.04.2017r.
02.05.2017r.( w szkole
30.04.)
03.05.2017r.
01.06.2017r.
czerwiec
48. Wyjazdy do kina, teatru Cały rok
itp.
49. Udział w Ogólnopolskim 2-6.06.2017r.
Tygodniu Czytania
Dzieciom
50. Zawody sportowe
Cały rok
51. Promocja zdrowego
D. Matuszewska
A. Łukaszewicz
K Łuczycka,
I. Karmańska
Do
H. Czechyra,
uzgodnienia M.Pilipiec
H. Rac-Ciborowska
Cały rok
B. Kolter,
M. Domagalska
Do
A. Dopadło,
uzgodnienia H. SzostakDzięgielewska,
10.30
SU
Do
I. Lichucka
uzgodnienia M.Domagalska,
A. Dopadło
Kl. IIa, M. Bazanowicz
10.30
SU
8.00 – 10.00 Dyrektor,
wicedyrektorzy, Su
Do
Wychowawcy klas
uzgodnienia
Do
Wychowawcy klas,
uzgodnienia nauczyciele
przedmiotu
SU
Do
Nauczyciele w-f
uzgodnienia
A. Dopadło,
7
stylu życia
52. Apele okolicznościowe,
informacyjne
Cały rok
53. Akcje biblioteczne
Cały rok
54. Uroczyste zakończenie
roku szkolnego
55. Współpraca z
uczelniami
56. Współpraca z
instytucjami miejskimi i
powiatowymi oraz
różnymi organizacjami
57. Akcje charytatywne –
m.in.:
Dla
potrzebujących
(MOPS)
TOZ
Daj miedziaka na
święta dla
zwierzaka.
„Góra Grosza”
WOŚP
23.06.2017r.
Cały rok
Cały rok
Cały rok
9.00
K.Łuczycka, n-le wf
Klasy wg przydziału
SU,
Dyrektor
B. Kolter
M. Domagalska
Wicedyrektorzy +
wychowawcy klas
Dyrekcja
Dyrektor,
wicedyrektorzy
Do
SGW, SU
uzgodnienia
Przydział innych czynności:
1. Zespół ds. promocji szkoły – I. Karmańska – przewodniczaca, E. Terlecka,
A. Łukaszewicz, I. Lichucka, D. Matuszewska, M. Pilipiec, wicedyrektorzy,
2. Zespół wychowawczy – przewodnicząca – K. Łuczycka, A. Dopadło, M. Kotyna, E.
Terlecka,
2. Zespół ds. ewaluacji – E. Terlecka – przewodnicząca, A. Dopadło, M. Ślosarski,
D. Borowski,
3. Komisja socjalna – D. Borowski- przewodniczący, D. Matuszewska, M. Pilipiec,
A. Dopadło,
4. Komisja ds. statutu – przewodnicząca – I. Lichucka, I. Karmańska, M. Domagalska,
8
5.Zespół przedmiotów:
- humanistycznych – I. Lichucka
- ścisłych – E. Terlecka
- przyrodniczych – B. Sowa
- języków obcych – A. Łukaszewicz
- wychowania fizycznego i sportów obronnych – M. Bazanowicz.
6. Szkolna grupa wolontariatu – K. Łuczycka,
7. Opiekun SU – A. Dopadło,
8. Zespół ds. pozytywnej rywalizacji – B. Kolter, A. Łukaszewicz, W. Kraszewski
9. Gimnazjum i liceum biega – D. Borowski, K. Łuczycka
10. Dekoracje korytarzy i okolicznościowe – B. Kolter, M. Kotynia, A. Dopadło,
11. Kronika gimnazjum - B. Kolter, M. Kotynia,
12. Opieka nad sztandarem – D. Borowski,
13. Próbna ewakuacja – D. Borowski,
14. Opieka nad salami lekcyjnymi:
- sala gimnastyczna – J. Michałek
- sala fitness – H. Szostak – Dzięgielewska
- nr 3 – H. Czechyra
- nr 4 – I. Karmańska
- nr 8 – E. Terlecka
- nr 9 – A. Łukaszewicz
- nr 10 – W. Kraszewski
- nr 14 – M. Domagalska
- nr 15 – K. Łuczycka
-nr 18 –
- nr 19 – A. Łukaszewicz
- nr 21 –- nr 22 – M. Kotynia
- nr 24 – B. Sowa
- nr 27 – M. Ślosarski
- nr 28 – A. Dopadło
- nr 29 – T. Duda
- nr 30 – I. Lichucka
- nr 31 – D. Matuszewska
- nr 32 – ksiądz Krystian Feddek
- nr 34 – H. Rac - Ciborowska
- nr 36 – D. Borowski
- nr 38 – M. Pilipiec
9
- nr 39 – E. Kamińska
- nr 40 – E. Terlecka
Biblioteka – B. Kolter
10

Podobne dokumenty