Prawo pracy - praktyczne stosowanie

Komentarze

Transkrypt

Prawo pracy - praktyczne stosowanie
CSKiS „Suprema Lex” zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Prawo pracy w praktyce”:
„Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych
przepisów”
Termin:
14-17 maja 2017r. (od niedzieli do środy- 4 dni) w Juracie
Miejsce:
Hotel „Lido” ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
Hotel„Lido” usytuowany jest w centrum Juraty
Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do: osób zatrudnionych w działach kadrowych i personalnych jednostek
budżetowych, sekretarzy, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich innych
osób zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy
Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń i finansowania ich za pomocą środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
Promocja:
Ważne- uprzejmie prosimy o nadsyłanie kart zgłoszeń do dnia 05.05.2017r.
Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu i cenie szkolenia decyduje kolejność i termin
nadsyłania zgłoszeń.
Koordynator szkolenia- Kierownik Biura Suprema Lex
Agnieszka Dudek tel.: (12) 431-00-85 lub 660 675-194
PROGRAM SZKOLENIA:
„Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych
przepisów”
14-17.05.2017r. Jurata, Hotel „Lido”
14.05.2017r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Lido”
15.05.2017r. (poniedziałek)
Czas pracy pracowników samorządowych – wybrane zagadnienia, planowane
zmiany
07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia
09.00-15.30:
Czas pracy pracowników samorządowych – wybrane zagadnienia, planowane zmiany
Szkolenie ma na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy dot. czasu pracy, poznanie alternatywnych metod organizacji
pracy ze względu na możliwość zastosowania różnych systemów czasu pracy, zapoznanie z najnowszymi
tendencjami w wykładni prawa (orzecznictwo, interpretacje urzędowe).
Ponadto omówione zostaną perspektywy zmian w zakresie dokumentowania czasu pracy w związków z planowaną
elektronizacją (digitalizacją) akt osobowych i planowanym wprowadzeniem na szeroką skalę elektronicznych form
oświadczeń woli dotyczących stosunku pracy.
1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:
a) ustawa o pracownikach samorządowych
b) Kodeks pracy
c) relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych
2. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy
3. Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw
prawnych wykonywania pracy
4. Pojęcie czasu pracy.
a) zasada dyspozycyjności pracownika
b) znaczenie miejsca pracy
5. Normy i wymiar czasu pracy.
a) normy ustawowe
b) norma a wymiar czasu pracy
c) zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP
d) „sobota świąteczna” i jej konsekwencje dla wymiaru czasu pracy
e) okresy rozliczeniowe
– dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach
samorządowych,
– procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego (nowe przepisy)
6. Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
7. Zmiana w przepisach: system „ruchomej” doby pracowniczej z art. 140[1] KP i jego zastosowanie
8. Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność
9. Systemy czasu pracy.
a) system podstawowy
b) równoważny czas pracy
c) przerywany czas pracy
d) system zadaniowy
e) pozostałe systemy czasu pracy
f) elektroniczne formy wniosków pracowniczych o ustalenie określonego systemu czasu pracy dla
pracownika
10. Rozkłady czasu pracy.
a) okres maksymalny
b) podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy
c) krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów
11.
12.
13.
14.
d) indywidualne rozkłady czasu pracy
e) elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy
Praca w niedzielę i święta.
a) warunki dopuszczalności pracy
b) dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN
Praca w porze nocnej
a) ustalanie pory nocnej
b) dodatki za pracę nocną
Godziny nadliczbowe
a) Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych
- polecenie pracodawcy i jego konsekwencje
- praca „z inicjatywy pracownika”
- warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach
- zakaz planowania pracy w nadgodzinach – nadal obowiązujący
b) Limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych
c) Zasady rozliczenia:
– ewidencja czasu pracy,
– konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
– wynagrodzenie czy czas wolny
d) Sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie
e) „Zwrot” godzin wolnych
- zwrot wyłącznie na wniosek
- czas wolny a wynagrodzenie pracownicze
f) Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
- wynagrodzenie za pracę wykonaną
- brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia
urzędowa KPRM i GIP
- znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.01.2014 r., sygn. P
26/12
Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy
a) Pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
- kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i
kierowników
- organizacja pracy i różnice w uprawnieniach
- prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek
b) Podróż służbowa
- podróż a czas pracy
- kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty
- zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w
pracy i jego zastosowanie
c) Dyżury pracownicze
15. Dokumentacja czasu pracy po zmianach
a) Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
b) Zakres dopuszczalności elektronicznej formy ewidencjonowania czasu
c) Rejestrowanie godzin wykonanej pracy
d) Listy obecności
16. Zwolnienia od pracy a czas pracy
a) Odpracowywanie „zwolnień prywatnych”
b) Zwolnienia obowiązkowe
17. Nowe przepisy związane z czasem pracy:
a) Wykonywanie umów cywilnoprawnych – zasady prowadzenia dokumentacji
wykonywania usług przy zleceniach
b) Planowane zmiany w zakresie digitalizacji akt osobowych i prowadzenia ewidencji czasu
pracy w formie cyfrowej
Od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne
15:30-19:30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- wycieczka piesza z przewodnikiem po Juracie
od 19.30 Kolacja regionalna z udziałem kapeli kaszubskiej, połączona z dyskoteką
16.05.2017r. (wtorek)
Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów
07.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30:
Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów.
- kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzane przez płatników składek
- prace interwencyjne a umowy o pracę po zmianach w 2016 roku
- zmiany w prawie pracy w 2017 roku
- modyfikacja umowy o pracę („aneksy”, „wypowiedzenie zmieniające”)
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (obowiązki pracodawcy, uprawnienia
pracownika, najczęściej popełniane nieprawidłowości, uzasadnianie wypowiedzenia)
- ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika a uzasadnienie rozwiązania
umowy o pracę
- wyjścia prywatne pracowników w godzinach pracy
- umowy o pracę oraz uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2016 roku
- najczęściej popełniane nieprawidłowości przez pracodawców - studium przypadków
- przygotowanie pracownika do pracy - badania lekarskie, szkolenia bhp i ocena
ryzyka zawodowego
- urlopy wypoczynkowe w praktyce
- mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy - przesłanki, okoliczności, odpowiedzialność,
obowiązki pracodawcy
- wybrane zagadnienia z zakresu wypadków pracy ( uznawanie, klasyfikacja, obowiązki
pracodawców, protokoły, studium przypadków)
- odpowiedzialność pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy (w tym bhp)
Od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne
15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych- wycieczka autokarowa z przewodnikiem na Hel
od 19.30 Kolacja uroczysta z muzyką
17.05.2017r. (środa)
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Umowy zlecenia od
2017 r.
07.00-09.00 Śniadanie (wykwaterowanie z pokoi do godziny 14.00)
09.00-13.30:
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Umowy zlecenia od 2017 r.
- kto jest objęty minimalną stawką godzinową?
- czy (które) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne podlegają przepisom o stawkach
minimalnych i ewidencjonowaniu lub potwierdzaniu godzin wykonywania zleceń lub usług?
- ewidencjonowanie lub potwierdzanie godzin wykonywania zleceń lub usług;
- których umów cywilnoprawnych dotyczą znowelizowane przepisy?
- jednorazowe zlecenie lub usługa a stawka minimalna i godziny ich wykonywania;
- umowy zlecenia pomiędzy dwiema osobami fizycznymi prowadzącymi i nieprowadzącymi działalności gospodarczej – a znowelizowane przepisy;
- obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach i innych jednostkach organizacyjnych współpracujących ze
zleceniobiorcami i świadczącymi usługi;
- miesięczna stawka „na zleceniu” a obowiązek realizacji wypłaty minimalnej stawki godzinowej oraz ustalanie i
dokumentowanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi;
- ustawa o min. wynagrodzeniu a pracownicy tymczasowi - obowiązki ciążące na pracodawcy -użytkowniku;
- zastępstwo osoby wykonującej zlecenie lub usługę a „stawka godzinowa” i „czas wykonania usługi lub zlecenia”;
- umowy zlecenia do których nie stosuje się obowiązków ewidencyjnych ani potwierdzania czasu wykonywania
zlecenia/usługi;
- umowa zlecenia z opiekunami wycieczek, kolonii, zimowisk a znowelizowane przepisy;
- kontrolowanie wypłacania minimalnej stawki przez organy państwowe
- wynagrodzenie minimalne w 2017 roku
- nowe zasady, składniki wynagrodzenia
13.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia
od 13.30 Obiad
CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI I OBEJMUJE:
910 zł od osoby (w przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 14 kwietnia 2017r.)
940 zł od osoby (w przypadku przesłania zgłoszenia po 14 kwietnia 2017r.).
- autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-3 osobowe. Pokoje 1 osobowe- dodatkowo
płatne) 3 obiady, 2 kolacje uroczyste, serwis kawowy, wycieczka piesza z przewodnikiem, wycieczka autokarowa na Hel
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING PŁATNY DODATKOWO WG CENNIKA OŚRODKA.
SUPREMA LEX
Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków
tel. centrala: 12 431 00 85, 12 292 67 41; fax: 12 432 65 10
www.supremalex.pl [email protected]
......................................... dnia
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych
przepisów”
TERMIN I MIEJSCE: 14-17.05.2017r. Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata
(www.hotel-lido.pl)
L.p.
Imię i nazwisko
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami)
Funkcja
ADRES E-MAIL:……………………………...............................TELEFON KONTAKTOWY ……………………....................
FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA:…………....................................…………………………….....................……
ADRES:……………………………………………..............................…… NIP:............…..….…...…...............
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Suprema Lex CSKiS oraz Studio Profilaktyki Społecznej dla potrzeb zgłoszonego szkolenia, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. .883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach i
usługach firmy Suprema Lex CSKiS oraz Studio Profilaktyki Społecznej w rozumieniu ust. z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres email. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
………………………..................……………………..
Pieczęć i podpis zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej
Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.
………………………..................……………………..
Pieczęć i podpis zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej
CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI I OBEJMUJE:
910 zł od osoby (w przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 14 kwietnia 2017r.)
940 zł od osoby (w przypadku przesłania zgłoszenia po 14 kwietnia 2017r.).
- autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-3 osobowe. Pokoje 1 osobowe- dodatkowo
płatne) 3 obiady, 2 kolacje uroczyste, serwis kawowy, wycieczka piesza z przewodnikiem, wycieczka autokarowa na Hel
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING PŁATNY DODATKOWO WG CENNIKA OŚRODKA.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem: tel./fax: (12) 431-00-85 lub fax.: (12) 432-65-10 do dnia 05.05.2017r.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i zapoznaniem się z regulaminem
szkoleń dostępnym na www.supremalex.pl
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać do dnia 08.05.2017r. na konto:
„Suprema Lex” Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów:
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku: 46 1600 1198 0002 0022 2799 4001
Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faksem) po terminie 05.05.2017r. instytucja lub osoba
zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, - niezależnie od powodów rezygnacji a w przypadku
rezygnacji po terminie 07.05.2017r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi - 100% kosztów kwoty szkolenia,
niezależnie
SUPREMA LEX
Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków
tel. centrala: 12 431 00 85, 12 292 67 41; fax: 12 432 65 10
www.supremalex.pl [email protected]
Bezkonkurencyjne ceny szkoleń!!!!

Podobne dokumenty