Bentonitex CS

Komentarze

Transkrypt

Bentonitex CS
Izotex
Bentonitex CS
BENTONITOWA PRZESŁONA HYDROIZOLACYJNA
OPIS PRODUKTU
ZALETY
Bentonitex CS to laminowana folią
polimerową bentonitowo-geotekstylna
mata
hydroizolacyjna.
Dzięki
zastosowanej konstrukcji łączy zalety
uszczelnienia membraną polimerową i
aktywnego działania bentonitu.
Bentonitex CS jest w standardzie
laminowany membraną PE o grubości
0,2 mm. Istnieje możliwość laminowania
foliami o grubości do 2,0 mm.
Produkt jest zalecany szczególnie do
uszczelniania zbiorników, stawów i
jezior oraz przy wyższej niż standardowa
zawartości czynników agresywnych w
wodzie lub odcieku oddziaływującym na
matę.
Podana w nazwie liczba określa
zawartość bentonitu w g/1m2.
 Bentonitex CS jest przesłoną
kompozytową łączącą zalety
uszczelniania folią z aktywnym
działaniem bentonitu.
 Instalacja materiału jest łatwa i szybka.
 Bentonitex może być układany w
trudnych warunkach atmosferycznych
(deszcze), także zimą.
ZASTOSOWANIA
Podłoże, na którym będzie układana
mata Bentonitex CS powinno być
odpowiednio
przygotowane.
Po
profilacji należy usunąć wszelkie
przedmioty mogące uszkodzić izolację
(kamienie, gruz, korzenie), a następnie
odpowiednio zagęścić. Mata nie
powinna być układana w stojącej
wodzie. Jest ona układana na zakład o
szerokości 25 cm, warstwą włókniny
(białą) do spodu (folią od strony
napierającej wody). Na krawędziach
maty membrana nie jest przyklejona do
maty bentonitowej. Dlatego zakład
powinien mieć postać membranamembrana-mata-mata (układ warstw od
strony napierającej wody). W przypadku
stosowania izolacji z membraną 0,2 mm
folię można sklejać. Przy folii grubości
min. 0,6 mm membrana może być
również zgrzewana lub spawana. Przy
zastosowaniu membrany o grubości co
najmniej 1,0 mm można zastosować
metody kontroli szczelności połączenia.
Po ułożeniu miejsca zakładów maty
należy oczyścić i przesypać granulatem
bentonitowym Izotex BG w ilości 0,4-0,5
kg/mb. Mata po ułożeniu nie powinna
posiadać zmarszczeń, a w miejscu
•Wykonywanie hydroizolacji obiektów
ziemnych.
•Ochrona wód gruntowych i gruntów
przed zanieczyszczeniami.
•Uszczelnianie nowych i zamykanych
składowisk odpadów.
•Uszczelnianie obiektów
hydrotechnicznych: wałów
przeciwpowodziowych, kanałów,
zbiorników i zapór ziemnych.
•Uszczelnianie obiektów
komunikacyjnych: szlaków drogowych i
kolejowych, rowów i zbiorników.
•Uszczelnianie placów składowych i
innych obiektów magazynowych, w tym
składów substancji ropopochodnych i
innych.
ELEMENTY SYSTEMU
W skład systemu, poza matą, wchodzą
materiały uzupełniające. W celu doboru
odpowiednich rozwiązań prosimy o
kontakt z biurem technicznym firmy
IZOTEX sp. z o.o.
INSTALACJA
Karta techniczna produktu ver. 0412. W przypadku chęci uzyskania aktualnych danych proszę kontaktować się z:
IZOTEX Sp. z o.o.,
ul. Strońska 6B, 50-540 Wrocław
Karta
tel. +48 71 795-07-26, +48 71 795-07-46, fax. +48 71 792-79-64
www.izotex.pl
[email protected]
zakładów obie warstwy maty powinny
do siebie przylegać. Zakład maty
bentonitowej może być również
zgrzewany.
Kolejność
układania
maty
jest
uzależniona od warunków lokalnych. W
każdej sytuacji należy układać ją tak aby
nie była nadmiernie naprężona. W
przypadku układania na skarpach pasma
maty układać równolegle do nachylenia
skarpy. Górną krawędź kotwi się w
rowie kotwiącym. Po ułożeniu maty i
doszczelnieniu zakładów izolację należy
przykryć warstwą okrywającą z gruntu o
minimalnej grubości 30 cm. Grubość
warstwy okrywającej, szczególnie na
skarpach powinna być określona
każdorazowo przez projektanta przy
uwzględnieniu rodzaju gruntu do
obsypki, geometrii obiektu, warunków
atmosferycznych w których prowadzone
będą prace itp.. Powinno się unikać
jeżdżenia sprzętem bezpośrednio po
macie. Obsypkę wykonywać w ten
sposób, aby nie dochodziło do
zanieczyszczenia zakładów.
IZOTEX Sp. z o.o. na prośbę klienta
opracowuje odpowiednie rozwiązania
technologiczne.
UWAGI
 W trakcie transportu na budowie oraz
załadunku i rozładunku zaleca się
stosowanie odpowiedniego sprzętu.
 Dane techniczne są podane w karcie
danych technicznych.
POSTAĆ HANDLOWA
Bentonitex CS produkowany jest w
rolkach o wymiarach: 5,0 x 40,0 m.
W szczególnych przypadkach, na
zlecenie klienta mata może być
dostarczona w rolkach o innych
wymiarach.
Możliwe
też
jest
dostarczenie maty o parametrach
technicznych innych niż standardowe.
Izotex
MAGAZYNOWANIE
Zaleca się układanie rolek na
wyrównanym podłożu. Możliwe jest
układanie rolek warstwami, przy czym
ilość warstw nie powinna być większa
niż 5. Materiał należy chronić przed
deszczem.
CERTYFIKATY
Certyfikat 1023-CPD-0295 F/b, produkt
oznaczony znakiem CE.
GWARANCJA
Produkty IZOTEX sp. z o.o. produkowane są z najlepszych, dostępnych surowców z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii produkcji, co zapewnia ich wysoką jakość. W trakcie instalacji należy przestrzegać wymogów producenta, gdyż
firma nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikające z błędnego zastosowania lub przechowywania. Gwarancja dotyczy
jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą producenta. W przypadku zastosowań do celów innych niż określone
w materiałach producenta, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych
materiałów.
Karta techniczna produktu ver. 0412. W przypadku chęci uzyskania aktualnych danych proszę kontaktować się z:
IZOTEX Sp.
z o.o., ul. Strońska 6B, 50-540 Wrocław
Karta
tel. +48 71 795-07-26, +48 71 795-07-46, fax. +48 71 792-79-64
www.izotex.pl
[email protected]

Podobne dokumenty