Program nauczania

Komentarze

Transkrypt

Program nauczania
Rok akademicki: 2016/2017
Studia magisterskie
Kierunek: Analityka medyczna
Przedmiot : NOWE KIERUNKI W DIAGNOSTYCE SEROLOGICZNEJ
(zajęcia fakultatywne)
Rok : IV
Semestr : VIII
Seminaria : 30 godz.
Forma zaliczenia : Zaliczenie na ocenę
Tematyka seminariów:
1. Konflikt serologiczny między matką a dzieckiem w zakresie układu Rh i innych
układów grupowych.
a. rzadko występujące przeciwciała u ciężarnych : przeciwciała anty-g,
przeciwciała anty-f, przeciwciała anty-k.
b. różnicowanie rzadko występujących przeciwciał.
2. Monitorowanie ciąży z konfliktem serologicznym.
3. Badanie płodowego DNA.
4. Konflikt immunologiczny między matką a dzieckiem w zakresie krwinek płytkowych.
5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia odczynu poprzetoczeniowego.
6. Zasady doboru krwi po odczynach poprzetoczeniowych
7. Identyfikacja alloprzeciwciał z układów antygenowych Rh, Kell, Duffy, Kidd, Lewis,
MNS, P, Lutheran.
8. Dobór krwi dla pacjentów z przeciwciałami skierowanymi do antygenu powszechnego
i do rzadko występujących antygenów (antygeny prywatne). Testy komórkowe.
9. Przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych.
a. Wskazania do przeszczepu.
b. Zasady doboru dawców do przeszczepu.
10. Niezgodność serologiczna :
a. duża
b. mała
c. jednoczesna duża i mała
11. Zagadnienia hemolizy po przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych w
zależności od rodzaju niezgodności serologicznej.
12. Zasady doboru krwi po przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych.
13. Chimeryzm potransplantacyjny.
14. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) :
a. typu ciepłego, typu zimnego, typu mieszanego.
b. diagnostyka oraz zasady doboru krwi w NAIH.
15. Aspekty kliniczne leczenia krwią w chirurgii i traumatologii, kardiochirurgii,
położnictwie i ginekologii, neonatologii i pediatrii , u chorych z zaburzeniami
krzepnięcia krwi.
16. Organizacja pracy w Pracowni Badań Konsultacyjnych Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa .
Zalecane podręczniki:
1.
Wieczorek K., Bochenek-Jantczak D., Grajewska A. : Immunologia krwinek
czerwonych. Pracownia serologii transfuzjologicznej, organizacja i metodyka badań,
Wydawnictwo Warszawa 2010.
2. Fabijańska-Mitek J (red.): Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi.
OINPHARMA, Warszawa 2007.
3. Fabijańska-Mitek J (red.): Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości
autoimmunohemolityczne. OINPHARMA, Warszawa 2007.
4. Fabijańska-Mitek J, Nowak J. Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz
przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów. OINPHARMA, Warszawa
2007.
5. Łętowska M (red): Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i
wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacji publicznej służby krwi. Instytut
Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa 2011.
6. Korsak J., Łętowska M. : Transfuzjologia kliniczna, Alfa Medica Press
Wydawnictwo, Bielsko-Biała 2009, wyd.1
7. Nowak J., Fabijańska-Mitek J. : Podstawy immunogenetyki transplantacyjnej,
Wydawnictwo Warszawa 2012, wyd.1
8. Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J: Badania laboratoryjne w hematologii,
PZWL, Warszawa 2003.
9. Mintz P.D. Leczenie krwią. Zasady postępowania klinicznego. Sekcja
Transfuzjologiczna Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
Warszawa 2001.

Podobne dokumenty