OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ

Komentarze

Transkrypt

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ
OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
1. Na podstawie § 2 uchwały nr VI/124/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca
2007 r. zmieniającej uchwałę nr LIII/3199/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26
czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz.89) ogłasza się w
załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXVI/872/00 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie załoŜenia Wrocławskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10,
poz.370), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr XLII/3195/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 grudnia 2001 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
listopada 2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 23 (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 15, poz.503),
2) uchwałą nr XIII/396/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
listopada 2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9, poz.369),
3) zarządzeniem nr 5902/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w statucie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
4) uchwałą nr LIII/3199/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
listopada 2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz.203),
5) uchwałą nr VI/124/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r. zmieniającą
uchwałę nr LIII/3199/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
listopada 2000 r. w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz.89),
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 maja 2007 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie
obejmuje:
1) § 3 - 5 uchwały nr XLII/3195/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
listopada 2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 23 (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 15, poz.503), które stanowią:
„§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXVIII/917/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28
grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 z dnia 16 listopada
2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 23.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.”;
2) § 3 i 4 uchwały nr XIII/396/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października
2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16 listopada 2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9, poz.369), które
stanowią:
„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.”;
3) § 2 i 3 zarządzenia nr 5902/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lipca 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w statucie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, które stanowią:
„§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wrocławskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.”;
4) § 3 i 4 uchwały nr LIII/3199/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
listopada 2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz.203), które
stanowią:
„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca
2006 roku.”;
5) § 3 i 4 uchwały nr VI/124/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r.
zmieniającą uchwałę nr LIII/3199/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca
2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16 listopada 2000 r. w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz.89), które
stanowią:
„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.”.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wrocławia
Barbara Zdrojewska
UCHWAŁA NR XXVI/872/00
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 16 listopada 2000 r.
w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Na podstawie1) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.2)), art. 12 pkt 8 lit.
i), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.3)), art. 20 ust. 2 i art. 21 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.4)), art. 2 pkt 9, art. 5 ust. 6a, art. 58 ust. 1 i 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.5))
oraz § 2 pkt 1 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia
2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz
organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich
działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu
powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. Nr 84, poz. 779) Rada
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1.6)
1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2001 r. jednostkę budŜetową o nazwie: Wrocławskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dawida 9/11.
2. Tworzy się z dniem 1 lutego 2001 r. ośrodek zamiejscowy Centrum, z siedzibą w
Przesiece przy ul. Brzozowe Wzgórze 3.
§ 2.
Organem prowadzącym Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest Miasto.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Podstawa prawna w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XIII/396/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16
listopada 2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Biuletyn
Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9, poz.369), która weszła w Ŝycie z dniem 16 października 2003 r.; a
następnie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr LIII/3199/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 listopada
2000 roku w sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady
Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz.203), która weszła w Ŝycie z dniem 26 czerwca 2006 r., z mocą obowiązującą
od dnia 1 lipca 2006 r.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 82, poz. 560.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z
2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XLII/3195/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 grudnia 2001
r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 listopada 2000 roku w
sprawie załoŜenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 23
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 15, poz.503), która weszła w Ŝycie z dniem 14 grudnia
2001 r.
§ 3.
Terenem działania Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest Wrocław.
§ 4.
Organizację placówki określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5.7)
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.8)
Załącznik
do uchwały nr XXVI/872/00
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 16 listopada 2000 r.9)
Statut Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwane w dalszej części niniejszego
statutu WCDN, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą
osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budŜetowej.
2. Siedziba WCDN mieści się we Wrocławiu.
3. Obszar działalności WCDN obejmuje teren Miasta Wrocławia.
4. WCDN moŜe posiadać własny znak graficzny.
5. WCDN jako jednostka budŜetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa
pracy.
6. Przy WCDN działa gospodarstwo
„GraŜyna” z siedzibą w Przesiece.
pomocnicze
–
Ośrodek
Kolonijno-Wczasowy
Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 2.
1. WCDN realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze
szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wspiera rozwój nauczycieli w
celu podwyŜszania jakości świadczonej pracy.
7)
8)
9)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały wymienionej w odnośniku 1 jako druga.
Uchwała została ogłoszona w dniu 27 listopada 2000 r.
Ze zmianami wprowadzonymi przez § 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 6, przez § 2 uchwały
wymienionej w odnośniku 1 jako pierwsza, przez § 1 zarządzenia nr 5902/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 29
lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; a
następnie w brzmieniu ustalonym przez § 2 uchwały wymienionej w odnośniku 1 jako druga; ze zmianami
wprowadzonymi przez § 1 uchwały nr VI/124/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r.
zmieniającej uchwałę nr LIII/3199/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie załoŜenia
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3,
poz.89), która weszła w Ŝycie z dniem 15 marca 2007 r.
2. WCDN realizuje zadania wobec nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
Gminę Wrocław.
3. WCDN moŜe realizować zadania zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne.
§ 3.
Do zadań WCDN naleŜy w szczególności:
1) prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenie
nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych;
2) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli;
3) przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych;
4) organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
5) diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz kadry
kierowniczej;
6) opieka merytoryczna
pedagogicznymi;
nad
nowatorstwem
pedagogicznym
oraz
innowacjami
7) przygotowywanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli oraz
wspierania rozwoju szkól i podnoszenia jakości ich pracy;
8) upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego
przekazu;
9) wspieranie rozwoju multimedialnych centrów informacji pedagogicznej;
10) wspieranie i prowadzenie szkoleń dla zewnętrznego adresata, w tym pracowników
nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach;
11) realizacja i udział w programach finansowanych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
§ 4.
Przy realizacji zadań WCDN współpracuje w szczególności z:
1) Dolnośląskim Kuratorem Oświaty we Wrocławiu,
2) Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
3) ośrodkami doskonalenia nauczycieli,
4) szkołami wyŜszymi,
5) instytucjami pozarządowymi,
6) szkołami i placówkami oświatowymi,
7) związkami zawodowymi.
Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 5.
1. Strukturę organizacyjną WCDN oraz zakres i zasady działania poszczególnych
komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników,
określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor WCDN, za zgodą Prezydenta Wrocławia.
3. Podstawę organizacji pracy WCDN w danym roku stanowi zaopiniowany przez
kuratora oświaty arkusz organizacji zatwierdzony przez Prezydenta Wrocławia.
§ 6.
1. W WCDN działa Rada Programowa powoływana i odwoływana na wniosek Dyrektora,
przez Prezydenta Wrocławia.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata.
3. Rada Programowa:
1) przedstawia wnioski w sprawie zmian w Statucie WCDN,
2) przedstawia wnioski w sprawie realizacji zadań WCDN,
3) wyraŜa opinie i wnioski w innych sprawach istotnych dla pracy WCDN.
4. Rada Programowa działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Rady, który
zatwierdza Dyrektor WCDN.
5. W skład Rady Programowej wchodzi od 5 do 8 osób spośród przedstawicieli środowisk
oświatowych Wrocławia.
Rozdział IV
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE
§ 7.
1. Działalnością WCDN kieruje Dyrektor.
2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego Prezydent Wrocławia w trybie
określonym w odrębnych przepisach.
3. Dyrektor zarządza WCDN jednoosobowo.
4. Dyrektor reprezentuje WCDN na zewnątrz.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w WCDN konsultantów i
pracowników niebędących nauczycielami.
§ 8.10)
1. W WCDN tworzy się stanowiska wicedyrektorów.
2. Stanowiska wicedyrektorów powierza i
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
odwołuje
z
3. Wicedyrektorzy
zastępują
Dyrektora
w
czasie
zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa.
nich
Dyrektor
jego
WCDN
nieobecności
po
w
4. Wicedyrektorzy i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez
Dyrektora oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim
odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
§ 9.
Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora naleŜy w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w § 2 i 3;
2) przygotowywanie propozycji wydatków z budŜetu Gminy, w tym dotyczących
przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych;
3) opracowywanie rocznych planów finansowych;
4) przygotowywanie projektu planu pracy WCDN przedstawianego, po uzyskaniu opinii
kuratora oświaty, do zatwierdzenia Prezydentowi Wrocławia;
5) opracowywanie rocznego sprawozdania z wykonania planu pracy i przedstawianie go
Prezydentowi Wrocławia i kuratorowi oświaty;
10)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej w odnośniku 9 jako piąta.
6) ustalanie organizacji wewnętrznej i systemu kontroli wewnętrznej WCDN;
7) opracowywanie arkusza organizacji WCDN;
8) realizowanie zadań
metodycznych;
związanych
z
oceną
pracy
konsultantów
i
doradców
konsultantów
i
doradców
9) koordynowanie i nadzorowanie systemu doradztwa;
10) sprawowanie nadzoru
metodycznych;
pedagogicznego
nad
pracą
11) po uzyskaniu zgody Prezydenta Wrocławia tworzenie, przekształcanie, likwidacja
gospodarstwa pomocniczego;
12) wydawanie wewnętrznych przepisów regulujących organizację i działalność WCDN.
Rozdział V
KONSULTANCI I DORADCY METODYCZNI
§ 10.
1. W WCDN zatrudnia się nauczycieli – konsultantów, doradców metodycznych,
specjalistów niebędących nauczycielami oraz pracowników administracyjnych i
obsługi.
2. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracyjnych i obsługi określa Dyrektor.
§ 11.
1. Do zadań konsultanta i doradcy metodycznego naleŜy miedzy innymi:
1) wspieranie kariery zawodowej nauczycieli,
2) doradztwo interdyscyplinarne, ponadprzedmiotowe,
3) doradztwo przywarsztatowe,
4) organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, seminariów, konferencji dla
nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych,
5) organizowanie i współorganizowanie konkursów,
6) rozwijanie umiejętności metodycznych,
7) współpraca z
pedagogiczny.
samorządem
terytorialnym
i
organem
sprawującym
nadzór
§ 12.
1. Nauczyciele - konsultanci oraz doradcy metodyczni pracują w pracowniach i zespołach
specjalistycznych.
2. W zaleŜności od potrzeb dyrektor moŜe powoływać zespoły zadaniowe.
3.
11)
Pracą pracowni i zespołów kierują kierownicy powoływani i odwoływani przez
Dyrektora WCDN
Rozdział VI
KONTROLA I NADZÓR
§ 13.
1. Nadzór nad działalnością WCDN w zakresie spraw finansowych i administracyjnych
sprawuje Prezydent Wrocławia.
2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności
uprawniony do:
11)
Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały wymienionej w odnośniku 9 jako piąta.
1) określania kierunków działania WCDN;
2) kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystywania środków finansowych.
3. Nadzór pedagogiczny nad WCDN sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty na podstawie
odrębnych przepisów.
Rozdział VII
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14.
1. WCDN jest jednostką budŜetową Gminy Wrocław prowadzącą gospodarkę finansową
według zasad określonych dla jednostek budŜetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej WCDN jest plan dochodów i wydatków, zwany
planem finansowym WCDN.
3. WCDN pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budŜetu Gminy, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek budŜetu Gminy, z zastrzeŜeniem dochodów gromadzonych
na rachunku dochodów własnych określonych w odrębnej uchwale.
4. Dyrektor WCDN moŜe powierzyć
finansowej pracownikom jednostki.
określone
obowiązki
w
zakresie
gospodarki
5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budŜetem Gminy sprawuje Prezydent
Wrocławia.
§ 15.
Oświadczenia woli Dyrektora WCDN, dotyczące zobowiązań finansowych winny być
kontrasygnowane przez Głównego Księgowego lub osobę przez niego upowaŜnioną.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego
nadania.

Podobne dokumenty