RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Komentarze

Transkrypt

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
Efekty Zarządzanie
Przedszkole w Dłutowie przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
Dłutów
Łódzki Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
2 / 18
Opis metodologii:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-10-2012 - 31-10-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Violetta Krawczyk, Joanna Kaczorowska, Jadwiga Jakóbczyk.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących
w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej
i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie
metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.
Kategoria badanych/źródła
danych
Dyrektor przedszkola
Nauczyciele
Metoda/technika
Sposób doboru próby
Indywidualny wywiad
pogłębiony
Ankieta elektroniczna (CAWI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Przedszkole, w którym
pracuję"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
nd
Pracownicy
niepedagogiczni
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Dzieci
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Rodzice
Ankieta audytoryjna (PAPI)
Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego
Obserwacja zajęć
Obserwacja przedszkola
Analiza danych zastanych
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek
nd
nd
Badanie na próbie pełnej
nd
8
Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
psycholog
Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni
Przedstawiciele najstarszej
grupy
Przedstawiciele rady rodziców
i rad grupowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni
Rodzice obecni w trakcie
badania na terenie
przedszkola
Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy
Wszystkie grupy
Wewnątrz i na zewnątrz
6
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
3
13
6
73
10
5
nd
3 / 18
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dłutowie
Patron
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Dłutów
Ulica
Pabianicka
Numer
21
Kod pocztowy
95-081
Urząd pocztowy
Dłutów
Telefon
0446340217
Fax
Www
Regon
59001961400000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
109
Oddziały
5
Nauczyciele pełnozatrudnieni
6
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
3
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
1
Średnia liczba uczących się w oddziale
21.8
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
18.17
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
pabianicki
Gmina
Dłutów
Typ gminy
gmina wiejska
Liczba mieszkańców
Wysokość wydatków na oświatę
Stopa bezrobocia
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
4 / 18
Wprowadzenie: obraz placówki
Zapraszamy Państwa do lektury raportu, który dotyczy ewaluacji problemowej w obszarach: Efekty
i Zarządzanie przeprowadzonej w Przedszkolu w Dłutowie. Poniżej znajdują się informacje o przedszkolu,
wynikające z przeprowadzonych badań.
Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie, położone jest przy ruchliwej ulicy
do Bełchatowa. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Dłutów. Jest to jedyne przedszkole na terenie gminy,
do pięciu oddziałów uczęszczają dzieci z Dłutowa i okolicznych wsi. Budynek przedszkolny został przystosowany
na potrzeby placówki z niewielkiego budynku mieszkalnego. Przeprowadzono w nim wiele prac adaptacyjnych,
remontowych, aby umożliwić korzystanie z pomieszczeń małym dzieciom. W przedszkolu zatrudnionych jest
dziewięciu nauczycieli, z czego sześciu na pełen etat. W budynku przedszkolnym odbywają się zajęcia dla trzech
oddziałów, dzieci z dwóch najstarszych oddziałów mają zajęcia w budynku szkoły podstawowej.
W przedszkolu wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, a baza dydaktyczna jest do tego wystarczająca. Czas dziecka zagospodarowany jest na zabawę,
zajęcia dydaktyczne i pobyt w terenie. Sale są niewielkie, wyposażone w odpowiednią liczbę pomocy
dydaktycznych i zabawek. Utrudnieniem jest brak sali do zajęć ruchowych i mała szatnia.
Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych, wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem, wspólnie realizują zadania i wspierają się
w rozwiązywaniu problemów. Wszyscy czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola. W pracy z dziećmi
uwzględniają wyniki prowadzonych diagnoz, udzielają dodatkowego wsparcia przedszkolakom, które mają
trudności.
Oferta edukacyjna przedszkola zapewnia dzieciom dobre przygotowanie do funkcjonowania społecznego i dalszej
edukacji. Przedszkolaki z powodzeniem uczą się samodzielności, potrafią współpracować w grupie, są aktywne
i twórcze, z zaangażowaniem wykonują one zadania, zgłaszają się do odpowiedzi, śpiewają, wykonują prace
plastyczno – techniczne, biorą aktywny udział w zabawach. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i chętnie
do niego przychodzą, znają obowiązujące zasady i stosują się do nich.
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
5 / 18
Wyniki ewaluacji:
Obszar: Efekty
Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Komentarz:
Dzieci w przedszkolu nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego. Przedszkole uczy dzieci współpracy pomiędzy sobą poprzez prowadzone
zajęcia integracyjne. Przedszkolaki są samodzielne i chętnie ze sobą współpracują. Zajęcia aktywizujące
prowadzone przez specjalistów (np. rytmika, taniec) są włączone w podstawowy pakiet zajęć. Twórcze
działania dzieci widoczne są na terenie placówki, a ponadto podczas licznych występów, wystaw
i konkursów poza przedszkolem. Osiągnięcia dzieci są systematycznie monitorowane i analizowane,
a wnioski z analiz służą wprowadzaniu zmian przyczyniających się do rozwijania umiejętności dzieci.
Wskazuje to na wysoki stopień spełnienia wymagania.
Dzieci potrafią działać samodzielnie. Fakt samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych, poprawnego
trzymania łyżki, widelca, mycia rąk i twarzy, rozbierania się potwierdzili prawie wszyscy respondenci, rodzice
i pracownicy niepedagogiczni. Samodzielne wykonywanie ww. czynności zauważalne było także podczas
obserwacji większości zajęć. Dzieci poinformowały, że podczas pobytu w przedszkolu nauczyły się m.in. jak należy
się zachowywać, jak bezpiecznie poruszać się podczas spacerów, a także rysować, malować, czytać, dzielić
wyrazy na sylaby, o porach roku, warzywach, grzybach. Dzieci potrafią działać w grupie. Przedszkole uczy dzieci
współpracy pomiędzy sobą poprzez prowadzone zajęcia integracyjne: tańce integracyjne, zabawy ułatwiające
zapamiętanie imion, poznawanie osób w grupie, zabawy z piłką, poprzez udział w organizowanych zajęciach
otwartych dla rodziców, imprezach środowiskowych, np. w pikniku rodzinnym, udział w uroczystościach
przedszkolnych: np. Mikołajki, Wigilia , Zabawa Choinkowa, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty. W
przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. Potwierdzili to wszyscy
respondenci. Plac zabaw jest dobrze wyposażony (huśtawka, piaskownica, zamek i inne urządzenia). Nauczyciele
wychodzą na spacery do ogrodu, i na dalsze spacery do parku, na łąkę. Na rytmikę chodzą dzieci do Domu
Kultury. Dobra współpraca z Domem Kultury umożliwia realizację zajęć, których nie można przeprowadzić
w przedszkolu z uwagi na brak pomieszczeń. Aktywności ruchowej sprzyja naturalne środowisko, bliskość łąki,
parku, lasu. Przedszkole wspiera rozwój aktywności ruchowej poprzez pakiet zajęć prowadzonych przez
nauczyciela opiekującego się grupą, maksymalnie długi czas spędzany na placu zabaw, zajęcia aktywizujące
prowadzone przez specjalistów (np. rytmika, taniec) są włączone w podstawowy pakiet zajęć, dostępny bez
żadnych ograniczeń dla wszystkich dzieci. Organizowane są zabawy muzyczno – ruchowe, spacery, ćwiczenia
poranne ćwiczenia gimnastyczne prowadzone w Domu Kultury i na świeżym powietrzu, pokonywanie prostych
torów przeszkód w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki np. do sali zabaw, zabawy z elementem tańca, zabawy
integracyjne, zabawy na powietrzu, zabawy z chustą animacyjną, koncerty muzyczne, gry sportowe np. piłka
nożna, wykorzystywane są podczas zabaw pomoce np. woreczki, szarfy, obręcze, skakanki itp. Podczas
obserwowanych zajęć zaangażowanie nauczyciela umożliwiało dzieciom aktywność ruchową przez większość
zajęć na 3 z 5 obserwacji, przez całe zajęcia na 1 obserwacji. Zabawki, klocki, gry układanki są w salach „0”
w szkole w wystarczającej ilości do potrzeb dzieci. W przedszkolu również są w każdej sali zabawki, pomoce. Sale
(3 w przedszkolu) są niewielkie i zbyt ciasne dla potrzeb zajęć. Brak sali do ćwiczeń fizycznych i rytmiki. Szatnia
dla dzieci jest w korytarzu przedszkola. Toaleta jest wspólna dla wszystkich 3 grup i dostosowana do potrzeb dzieci
(tylko 2 oczka). Plac zabaw jest obszerny, porośnięty trawą i wyposażony w liczne urządzenia do zabaw dla dzieci:
huśtawki, domki, piaskownice, zjeżdżalnie, ławeczki. W słoneczne dni nad częścią placu z piaskownicami jest
rozpinany namiot chroniący przed słońcem. Teren ogrodzony, furtka zabezpieczona. Przedszkole wspiera
działania twórcze dzieci. W przedszkolu jest wiele prezentacji prac dzieci, najwięcej w salach grup; prezentacje
są estetyczne i kolorowe. Prace są różnorodne i wskazują na swobodę dla dzieci. Wystawy prac odbywają się
również w Domu Kultury, aptece). Działania twórcze dzieci znajdują odzwierciedlenie podczas: - uroczystości
i imprez przedszkolnych: Mikołajki, Wigilia , Zabawa Choinkowa, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy,
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
6 / 18
Powitanie Wiosny, zajęcia otwarte- Wiosna z rodziną, Dzień Mamy i Taty, poprzez wyjazdy do teatrów w Łodzi,
oglądanie licznych przedstawień w Domu Kultury, organizację wystaw prac dzieci: wystawa świątecznych bombek,
wystawa stroików wielkanocnych w przedszkolu, całoroczna wystawa prac dzieci w Domu Kultury, wystawa prac
konkursowych „Wielkanocna pisanka” w aptece, systematyczna wystawa prac dzieci w salach i korytarzu
przedszkolnym, poprzez wykonywanie prezentów na uroczystości: laurki, świeczniki, kalendarze ramki ze
zdjęciem, dyplom dla rodziców, cukierkowe kwiaty, wazony z masy solnej, kwiaty z bibuły, obrazki- decoupage,
wazon uzupełniony materiałem sypkim, kwiaty itp. Wspieraniu twórczych działań dzieci sprzyja także stosowanie
metod aktywizujących (pedagogika zabawy, burza mózgu, zabawy z chustą animacyjną, ćwiczenia twórcze np.
przekształć koło w coś innego, dokończ zdanie; tańce), wykonywanie prac różnymi technikami plastycznymi (kolaż,
wydzieranka, malowanie plasteliną, origami, masa solna, masa papierowa, z wykorzystaniem materiałów
przyrodniczych- orzechy kasztany, liście, itp. materiałów spożywczych, soli mąki, makaronu, ryżu itp.), prowadzenie
zabaw badawczych doświadczenia: rozpuszczalność materiałów w wodzie, materiałów sypkich, mieszanie kolorów,
poznawanie przedmiotów za pomocą zmysłów np. warzyw i owoców, doświadczenia z wodą, wykorzystywanie
i realizacja pomysłów dzieci, przygotowywanie dzieci do różnego rodzaju konkursów (plastyczne, muzyczne,
recytatorskie-organizowanych na terenie placówki oraz w innych instytucjach, wspólnie z dziećmi tworzenie
kącików zainteresowań i tematycznych np. owoce i warzywa z naszych ogrodów, dary jesieni, poczta, kącik
czytelniczy, świąteczny, muzyczny, ciekawe zawody; wspólne przygotowywanie dekoracji sal i korytarzy
przedszkolnych, organizowanie zajęć z aktywnym udziałem rodziców. Dzieci adaptują się do grup
rówieśniczych. Fakt ten potwierdzili ankietowani rodzice 71 z 73. Rodzice wskazali także 59 z 73, że ich dzieci
potrafią rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, a 70 osób uważa, że ich dzieci potrafią respektować zasady przyjęte
w trakcie zabaw z rówieśnikami. W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci z uwzględnieniem ich
możliwości rozwojowych oraz wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci. Analiza osiągnięć dzieci jest
prowadzona zgodnie z zapisem zawartym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jest ona
prowadzona systematycznie i dotyczy wszystkich dzieci. Dzięki niej nauczyciele poznają możliwości
wychowanków. Analizie służą prowadzone przez nauczycieli obserwacje wychowanków podczas różnorodnych
sytuacji, zarówno podczas zabaw samorzutnych, swobodnych oraz podczas zajęć grupowych i zadań
indywidualnie wykonywanych przez dzieci, wyjść, spacerów, wycieczek oraz uroczystości. podczas imprez
i uroczystości przedszkolnych. Obserwacja aktywności dzieci pozwala nauczycielom dostrzegać postępy w ich
rozwoju. Karty obserwacji dostosowane są do wieku dziecka. Aby móc uwzględniać możliwości rozwojowe dzieci
przy analizie ich osiągnięć, prowadzone są obserwacje pedagogiczne przez nauczycieli w różnych sytuacjach:
podczas zabaw indywidualnych, samorzutnych, tematycznych, integracyjnych, wyjść, spacerów, wycieczek oraz
uroczystości. Mają one na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci a uzyskana informacja służy
do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola oraz pracy indywidualnej z dzieckiem. Obserwacja
aktywności dzieci pozwala nauczycielom dostrzegać postępy w ich rozwoju. Daje możliwość właściwego doboru
form i metod pracy. Nauczyciele podwyższają stopień trudności zadań stawianych dziecku, wprowadzają zadania
uwzględniające ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dostosowują formy i metody pracy, przygotowują zajęcia
wspierające oraz zgodne z uzdolnieniami, potrzebami i zainteresowaniami. Przygotowują pomoce dydaktyczne
odpowiednie do wieku, z wykorzystaniem różnorodnego materiału, niekonwencjonalne zabawki, instrumenty
muzyczne z surowców wtórnych. Podczas analizy osiągnięć dzieci uwzględniane są opinie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Stanowią one podstawę do indywidualizowania procesu nauczania. Zalecenia te
uwzględniane są przy konstruowaniu planów pracy z dzieckiem, dostosowaniu treści programowych.
W przedszkolu działają zespoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zespoły tworzą indywidualne plany
działań wspierających, określają zakres pomocy i działań nauczycieli oraz specjalistów we współpracy z rodzicami.
Każdy podopieczny wymagający wsparcia posiada kartę indywidualnych potrzeb. W wyniku ustaleń zespołu jedną
z zalecanych form pomocy są np. zajęcia logopedyczne. Analiza osiągnięć dzieci, ich sukcesy oraz porażki są
podstawą do dalszej pracy nauczycieli i drogowskazem do współpracy z ich rodzicami. Analizując osiągnięcia
dzieci bierze się pod uwagę również analizę frekwencji dzieci. Nauczyciele prowadzą analizy obserwacji wstępnych
od września do listopada, analizy za okres I półrocza i na koniec roku. W grupie 5 i 6-latów nauczyciele wypełniają
arkusz diagnozy przedszkolnej (2 razy w roku). Nauczyciele dokonują także analizy osiągnięć dzieci na podstawie
materiałów gromadzonych w portfolio każdego dziecka. Osiągnięcia są możliwe do zaprezentowania podczas
różnorodnych uroczystości przedszkolnych, podczas udziału dzieci w różnorodnych konkursach plastycznych,
muzycznych, recytatorskich, matematycznych na terenie przedszkola i poza nim. Indywidualne osiągnięcia dzieci
są prezentowane na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola, prowadzonej
systematycznie i aktualizowanej, fotokronice. Poznawanie możliwości rozwojowych dzieci następuje w ścisłej
współpracy z rodzicami. Prowadzone są zebrania, rozmowy z rodzicami podczas których przekazywana jest
informacja o każdym dziecku. Rodzice dzieci 5-6 letnich otrzymują pisemną informację o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele dzielą się wynikami obserwacji na posiedzeniach rady
pedagogicznej, na spotkaniach zespołów ustalają dalsze kierunki pracy, modyfikują plany pracy, wyznaczają
kierunki pracy z dzieckiem, planują działania wspierające. Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
7 / 18
umiejętności dzieci. Fakt ten potwierdzili ankietowani rodzice (69 z 73), a także nauczyciele w wywiadzie.
Zdaniem nauczycieli do rozwoju umiejętności dzieci przyczyniły się następujące zmiany, m.in.: wprowadzono
w poprzednim roku szkolnym zajęcia logopedyczne; pomoc pedagoga w przedszkolu, zajęcia z rytmiki są
nieodpłatne, są panie do pomocy nauczycielom, dzięki nim dzieci mają możliwość szybszego opanowania
czynności samoobsługowych; zapoczątkowano przygotowywanie przedstawień dla dzieci: Czerwony Kapturek
z okazji Dnia Dziecka 2012 w wykonaniu nauczycielek; wykonano nowe piaskownice (dzieci uczestniczą
w zabawach konstrukcyjnych); zapraszani są goście wśród nich policjant, strażak, a spotkania z nimi przyczyniają
się do opanowania przez dzieci zasad bezpieczeństwa; organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi (wystawa
i spotkanie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pabianicach, spotkanie z pianistką oraz artystką ludową); organizowane
są zajęcia otwarte np. Wiosna z rodziną, pikniki rodzinne np. Dzień warzywny (dzieci nabywają umiejętności
społeczne, wychowanie przez sztukę, dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych, organizowane są wystawy
prac dzieci. W kronice przedszkola, na stronie internetowej są zdjęcia z wydarzeń, imprez oraz konkursów prac
dzieci.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Dzieci są aktywne
Komentarz:
Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Potrafią pracować
w grupie i lubią prezentować swoje umiejętności. Są zachęcane do samodzielności i są samodzielne. Biorą
udział w licznych konkursach: plastycznych, muzycznych, recytatorskich. Wymaganie jest osiągane
na wysokim poziomie.
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. W wywiadzie grupowym powiedziały,
że lubią wyklejać, wycinać, malować, robić różne rzeczy z plasteliny oraz bawić się w „Babę Jagę”, „ciuciubabkę”,
„pomidora”, wyścigi, w chowanego, grać w kręgle. Podczas obserwowanych przez ewaluatorów 5 zajęć
przedszkolaki były zaangażowane (3- cała grupa, 2 – większość), a ich aktywność była skutkiem działań
nauczycieli, którzy wykorzystywali w tym celu opowiadania, różne rekwizyty, organizowali pracę w grupach,
zabawy ruchowe, zgadywanki i zagadki. Reagowali na brak zaangażowania dzieci (3 - w każdej sytuacji, 2 w większości). Wszystkie przedszkolaki były aktywne podczas zajęć, chętnie odpowiadały na pytania, zagadki,
bawiły się, samodzielnie lub w grupie wykonywały różne prace. Zdaniem prawie wszystkich ankietowanych
rodziców (69 z 73) ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach z oferty podstawowej (41 - zdecydowanie tak, 28 raczej tak), a według większości z nich (50 z 73) chętnie bierze udział w zajęciach dodatkowych (27 - raczej tak, 23
- zdecydowanie tak). Wszyscy nauczyciele w ankiecie podali, że dzieci angażują się, gdy pełnią obowiązki
dyżurnego i pomagają w przygotowaniu zajęć i porządkowaniu, odgrywają scenki, przynoszą książki, rekwizyty
i zabawki związane z tematem, chętnie pracują w grupach i odpowiadają na pytania. W wywiadzie grupowym
nauczyciele powiedzieli, że motywują dzieci do samodzielności poprzez pochwały, drobne nagrody, stosują metody
aktywizujące, np. „burzę mózgów”, zabawy z chustą animacyjną, ćwiczenia twórcze, gry dydaktyczne, zabawy
badawcze i ruchowe, dramę, pracę w grupach, w tym wykonywanie prac różnymi technikami plastycznymi (kolaż,
wydzieranie, malowanie plasteliną, origami, tworzenie z masy solnej, papierowej), wykorzystują materiały
przyrodnicze (orzechy, kasztany, liście), spożywcze (sól, mąkę, makaron, ryż) i inne, np.: słomki, papierowe rolki,
piórka, waciki. Tworzone są kąciki tematyczne (np.: „owoce i warzywa z naszych ogrodów”, „dary jesieni”, „poczta”,
czytelniczy, świąteczny, muzyczny), organizowane konkursy, np.: plastyczne (np.: „Barwy Jesieni”, „Mazury cud
natury”, „Idzie do nas Pani Wiosna”, „Chopinowskie pejzaże”, „Przyroda w oczach dziecka”, „Wiosna tęczą
malowana”, „Co nam daje jesień”, „Jesień lato przegoniła”, „Aniołki Bożonarodzeniowe”), recytatorskie („Wiersze,
wierszyki, rymowanki, wyliczanki”, „Świerszczykowe wierszyki”), matematyczny „Łamigłówki mądrej główki” i inne
(np.: „Świat w oczach dziecka”, „Wielkanocna pisanka”, „Nasze świąteczne tradycje”). W przedszkolu organizuje
się imprezy z udziałem rodziców np. „Wiosna z rodziną”, piknik rodzinny „Dzień warzywny”. Wypowiedzi
pracowników niepedagogicznych oraz partnerów w wywiadach grupowych są zgodne z opiniami nauczycieli
i rodziców. Pracownicy powiedzieli, że dzieci chętnie zostają w przedszkolu, są aktywne i pogodne, a z
dodatkowych zajęć języka angielskiego korzysta większość z nich. Partnerzy zaznaczyli, iż przedszkolaki chętnie
chodzą na wycieczki, rajdy i spacery, uczestniczą w zajęciach Koła Gospodyń Wiejskich, np. o zwyczajach
ludowych.
Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych, co potwierdziły wypowiedzi
nauczycieli i dyrektora w wywiadach. Wynika z nich, że w tym celu stosuje się metody i techniki pracy pobudzające
do twórczego i samodzielnego działania (np.: drama, burza mózgów, projekt, zabawy z chustą animacyjną,
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
8 / 18
ćwiczenia twórcze), a pomysły dzieci są uwzględniane przy tworzeniu „kącików tematycznych, wyborze zabaw,
książek, sposobu realizowania zajęć, np. w ramach zajęć o owocach dzieci przygotowywały sałatki owocowe.
W czasie zajęć dzieci używają różnych materiałów, przyborów i pomocy. Korzystają również z programu
komputerowego KidSmart. Są zachęcane do udziału w różnych konkursach: plastycznych, recytatorskich,
teatralnych. Nauczyciele motywują je pochwałami, drobnymi nagrodami, jak znaczki, naklejki, stempelki.
W wywiadzie grupowym przedszkolaki potwierdziły, że ich propozycje zabaw są uwzględniane przez nauczycieli,
a jako przykłady wymieniły: kolorowanki, wyklejanki, klocki, lalki, samochody. Podczas 5 obserwowanych przez
ewaluatorów zajęć nauczyciele zachęcali dzieci do samodzielnego wykonywania zadań (2- przez całe zajęcia, 2przez większość, 1 – sporadycznie), a przedszkolaki miały możliwość wyboru zabawy. Wypowiedzi rodziców
i partnerów w wywiadach grupowych też potwierdzają, iż dzieci są zachęcane do indywidualnego podejmowania
tych czynności, których jeszcze nie potrafią, np. jedzenia, ubierania, dbałości o higienę, sprzątania po zabawie oraz
prezentowania swych umiejętności i udziału w różnych konkursach. Prace dzieci są eksponowane w przedszkolu,
Domu Kultury w Dłutowie, a one za samodzielność są nagradzane pochwałami i drobnymi nagrodami. Partnerzy
powiedzieli, że przedszkolaki są uczone pokazywać swe talenty, występować publicznie i współdziałać w grupie,
a w konkursach o zasięgu powiatowym zajmują czołowe miejsca.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Respektowane są normy społeczne
Komentarz:
Dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Zachowania wychowanków w różnych sytuacjach są diagnozowane poprzez obserwacje. Podejmuje się
planowe działania wychowawcze mające na celu eliminowanie niewłaściwych zachowań i wzmacnianie
pożądanych. Ocenia się skuteczność tych działań, a w razie potrzeby dokonuje się ich modyfikacji.
Wymaganie jest osiągane na wysokim poziomie.
Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Wypowiedzi wychowanków w wywiadzie grupowym, że niczego się
w przedszkolu nie boją, świadczą o ich poczuciu bezpieczeństwa. Podczas wszystkich obserwowanych przez
ewaluatorów zajęć nauczyciele dbali o fizyczne bezpieczeństwo dzieci (3 - całkowicie się zgadzam, 2 - raczej się
zgadzam) i tworzyli atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa (5 - całkowicie się zgadzam). Przedszkolaki
zachowywały się swobodnie, miały dobry kontakt z nauczycielem, znały i stosowały zasady zachowania.
Pomieszczenia, w których przebywają dzieci i przedszkolny ogród, są urządzone w sposób bezpieczny dla
wychowanków. Z wypowiedzi dyrektora (ankieta) wynika, że w ostatnich latach w przedszkolu nie było wypadków.
Zdaniem prawie wszystkich rodziców (72 z 73) ich dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu (62 - nigdy nie
mówiło, że się boi, 10 - raz lub kilka razy wspominało o lęku, który wynikał z problemów adaptacyjnych). W 3 z 73
przypadków, w opinii rodziców, sygnały o poczuciu zagrożenia wynikały z bezpośredniego kontaktu ze starszymi
dziećmi ze szkoły podstawowej. W wywiadzie grupowym rodzice stwierdzili, że ich dzieci nie sygnalizowały im
poczucia braku bezpieczeństwa. Powiedzieli, że na spacery przedszkolaki wychodzą pod opieką nauczycieli i z
„wężem”, drzwi do przedszkola są zamykane, nikt obcy nie wejdzie do budynku, a dziecko samo nie wyjdzie.
Pracownicy niepedagogiczni zaznaczyli, że dzieci chętnie zostają w przedszkolu. Z myślą o nich są organizowane
spotkania ze strażakami, z policjantami, np. jak reagować na atak psów, jak zachować się bezpiecznie na ulicy.
Podobne były wypowiedzi partnerów w wywiadzie grupowym. W przedszkolu systematycznie odbywają się
remonty, przeglądy techniczne, ćwiczenia w zakresie ewakuacji.
Przedszkolaki wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W wywiadzie grupowym powiedziały, że być
grzecznym oznacza słuchać nauczyciela, chodzić parami na spacerze, dzielić się z innymi, „grzeczne dziecko nie
hałasuje, nie bije i nie kopie innych, nie pluje i nie wybiega na ulicę podczas spaceru”. Wszystkie dzieci zgodnie
uznały, że trzeba być grzecznym, aby nie zrobić komuś krzywdy. Podczas obserwowanych zajęć, z wyjątkiem
jednego przypadku, wszystkie dzieci zachowywały się zgodnie z obowiązującymi normami. Nauczyciele zwykle
podawali, jak należy postąpić i tłumaczyli, co jest niewłaściwe w zachowaniu danego dziecka, nie stosowali kar, ani
przemocy. W ankiecie wszyscy potwierdzili, że dzieci są jasno informowane, jakich zasad należy przestrzegać.
Podobne opinie wyrazili prawie wszyscy (71 z 73) rodzice w ankiecie (43 - zdecydowanie tak, 28 - raczej tak).
W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci, co potwierdzili dyrektor w ankiecie i wszyscy
nauczyciele w ankiecie i wywiadzie grupowym. Z ich wypowiedzi wynika, że obserwują i diagnozują zachowania
dzieci w różnych sytuacjach: podczas zabaw i codziennych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, spacerów,
wycieczek, imprez okolicznościowych, czynności samoobsługowych. W tym celu wykorzystywane są karty
obserwacji - dla dzieci 3 - 4 -letnich i karty do diagnozy gotowości szkolnej – dla dzieci 5 - 6 -letnich. W przypadku
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
9 / 18
stwierdzonych problemów nawiązuje się współpracę z pedagogiem i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych. Zdaniem prawie wszystkich ankietowanych rodziców (71 z 73) pracownicy przedszkola zwracają
należytą uwagę na zachowania dzieci (38 - zdecydowanie tak, 33 - raczej tak. Na podstawie wyników diagnozy
podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań. W wywiadach dyrektor i nauczyciele powiedzieli, że w celu zapobiegania niepożądanym
zachowaniom dzieci na początku każdego roku szkolnego określa się zasady postępowania w formie kontraktu
z grupą. Te zasady są wywieszone w salach zajęć. Podczas zajęć dzieci ćwiczą ciszę, słuchają muzyki
relaksacyjnej, bajek terapeutycznych, np. o okłamywaniu, wyśmiewaniu, braku tolerancji. Stosuje się zabawy
relaksacyjne i wyciszające oraz masażyki. Organizowane są spotkania z pedagogiem, strażakiem, policjantem, jak
postępować w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. Pozytywne i pożądane postawy dzieci wzmacnia się
pochwałami kierowanymi do dziecka, do rodziców oraz drobnymi nagrodami. W razie indywidualnych problemów
są one omawiane na posiedzeniach zespołu wychowawczego, prowadzone są rozmowy z dzieckiem i jego
rodzicami oraz konsultacje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas wszystkich
obserwowanych zajęć nauczyciele wzmacniali pożądane zachowania wychowanków, w każdym przypadku
wystąpienia niewłaściwych (3 z 5), eliminowali je wskazując pozytywne przykłady i mówili, jak należy postąpić
odwołując się jednocześnie do kontraktu z grupą. Nie stosowali kar. Podobnie postępowali inni pracownicy
przedszkola. Zaobserwowano, że poziom zabezpieczenia placówki przed czynnikami zewnętrznymi jest
odpowiedni. W opinii rodziców, którzy uczestniczyli w wywiadzie grupowym, w przedszkolu wzmacnia się
pożądane zachowania wychowanków poprzez pochwały i nagrody, np. na tablicy wywieszane są „uśmiechnięte
buźki”, a jeśli dzieci „coś zbroją”, siadają na chwilę na krześle, "żeby się zastanowić". Rodzice powiedzieli,
że w pracy z dziećmi nauczyciele uwzględniają wskazania i zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze. W wywiadzie dyrektor wyjaśnił,
że w celu dokonania analizy i oceny takich działań gromadzi się informacje zwrotne od rodziców/opiekunów dzieci
oraz monitoruje się realizację podstawy programowej. Dwa razy w roku wychowawcy podsumowują pracę w formie
sprawozdań. Dyrektor podał, że w placówce funkcjonują procedury: ewaluacji wdrażania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, realizacji zadań z zakresu profilaktyki, oceny stanu bezpieczeństwa oraz oceny
poziomu zadowolenia rodziców ze współpracy z przedszkolem. Z wypowiedzi wszystkich nauczycieli w ankiecie
wynika, że dokonują oceny efektywności podejmowanych działań wychowawczych z wykorzystaniem informacji
zwrotnej od rodziców/opiekunów dziecka i od dzieci dokonywanej po zajęciach, np. w formie rysunku, wyrażenia
nastroju oraz prowadzą monitorowanie realizacji podstawy programowej.
Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane. Świadczą o tym wypowiedzi dyrektora oraz nauczycieli w wywiadach. Jako przykłady
wdrożonych modyfikacji wymienili: wprowadzenie zmian w statucie w zakresie zwiększenia świadczonej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poprzez zorganizowanie zajęć z logopedą dla dzieci z wadami wymowy,
uwzględnienie w działaniach profilaktycznych kształtowania właściwych postaw wychowanków w kontaktach
z obcymi dorosłymi osobami oraz zwierzętami, w przypadku zagrożenia pożarem. W przedszkolu zorganizowano
ćwiczenia praktyczne w zakresie ewakuacji przeciwpożarowej, w tym pokaz sprzętu. Podczas spotkań
z policjantem dzieci dowiadywały się, jak zachowywać się bezpiecznie na drodze, jak postępować wobec osoby
obcej, atakującego psa. Oprócz tego dyrektor wymienił spektakle profilaktyczne o tematyce antynikotynowej
i antyalkoholowej prowadzone we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
udzielanie rodzicom wsparcia poprzez organizowanie dla nich spotkań ze specjalistami, np. psychologiem
i podejmowanie działań integrujących w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”. Zdaniem partnerów, w opinii
mieszkańców Dłutowa, przedszkole jest bezpieczne.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
10 / 18
Obszar: Zarządzanie
Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach
Komentarz:
W przedszkolu aktywnie działają zespoły nauczycieli, które analizują i oceniają efekty swojej pracy, m.in.
poprzez ewaluację wewnętrzną. Aby pobudzić kreatywność pracowników dyrektor organizuje szkolenia,
wspiera w realizacji pomysłów i inicjatyw, doposaża przedszkole w pomoce dydaktyczne. Kadra
pedagogiczna uczestniczy w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,
dotyczących m.in. wspierania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami. Wymaganie jest spełnione na wysokim poziomie.
W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe, potwierdza to ankieta dla dyrektora, nauczycieli oraz
przeprowadzony wywiad z dyrektorem i nauczycielami. Wszyscy ankietowani nauczyciele (8 z 8) są zachęcani
przez dyrektora do współpracy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Większość z nich, według dyrektora
(ankieta i wywiad), zaangażowana jest w wysokim stopniu. Aby pobudzić pracę zespołową w przedszkolu dyrektor
akceptuje spontaniczną aktywność pracowników. Podczas wywiadu nauczyciele stwierdzili, że aktywnie działają
zespoły: programowe (pracujące nad treściami nauczania), wychowawcze i profilaktyczne, szkoleniowe
(doskonalenie zawodowe nauczycieli), nieformalne grupy pracowników i inne do, których zaliczają zespoły
do spraw: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewaluacji wewnętrznej, nowelizacji statutu, organizacji imprez
i uroczystości przedszkolnych. Według biorących udział w wywiadzie oraz ankietowanych nauczycieli efekty pracy
zespołów są analizowane w procesie bieżącego zarządzania placówką (8 z 8), w procesie zewnętrznej ewaluacji
(3 z 8). Ponadto analiza dokonywana jest na spotkaniach zespołów, podczas zebrań rady pedagogicznej, podczas
nieformalnych spotkań. Analizy te dotyczyły w szczególności realizacji wniosków z ewaluacji wewnętrznej,
współpracy z instytucjami zewnętrznymi, osiągnięć dzieci, form i metod pracy z dziećmi, przeprowadzanych zajęć
otwartych, rozstrzygania problemów wychowawczych i dydaktycznych. Dyrektor wyniki pracy zespołów ocenia
również w procesie wewnętrznego nadzoru. Zarówno nauczyciele, jaki dyrektor uważają, że liczba funkcjonujących
zespołów jest odpowiednia.
Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, co potwierdzają wyniki ankiety (8
z 8) dla nauczycieli, dyrektora oraz przeprowadzony wywiad grupowy z nauczycielami oraz dyrektorem.
Do uaktywniania nauczycieli służy m.in.:
- wspieranie nauczycieli w realizacji pomysłów, inicjatyw poprzez pochwały ustne, pisemne, dodatek motywacyjny
i nagrody dyrektora,
- umożliwianie wymiany informacji, dzielenie się wiadomościami z kursów doskonalących, warsztatów, konferencji,
- własny przykład,
- zachęcanie do uczestnictwa w szkoleniach przy udziale lidera WDN,
- udostępnianie fachowej literatury, prenumeratę czasopism,
- akceptowanie i umożliwianie nauczycielom realizację własnych pomysłów,
- promowanie przykładów dobrej praktyki,
- stwarzanie odpowiedniej atmosfery, klimatu pracy.
Dyrektor jako przykłady kreatywnych działań nauczycieli podał następujące inicjatywy: - powstała (w bieżącym roku
szkolnym) strona internetowa przedszkola,
- nauczyciele zapoczątkowali w poprzednim roku szkolnym wystawianie przedstawień dla dzieci (Czerwony
Kapturek z okazji Dnia Dziecka 2012),
- organizowanie spotkań i pogadanek z policjantem, strażakiem, pedagogiem, które przyczyniają się
do opanowania przez dzieci zasad bezpieczeństwa,
- organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
- współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Drzewocinach,
- zorganizowanie kącika fotograficznego w przedszkolu,
- organizację imprez środowiskowych np. piknik rodzinny „Dzień Warzywny”,
- zorganizowanie konkursów rodzinnych (np. fotograficznego „Tradycje świąteczne w naszych domach”,
plastycznego „Wielkanocna pisanka”,
- udział w akcjach charytatywnych,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pabianicach, odwiedzanie pobliskich
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
11 / 18
zakładów pracy np. piekarnia, poczta, pizzeria.
Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola. Według dyrektora (ankieta) i ankietowanych
nauczycieli wywiązują się oni z podjętych zobowiązań. Wszyscy czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola.
Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form
współpracy. Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
co potwierdziły ich wypowiedzi w ankiecie oraz ankieta dla dyrektora. Wszyscy ankietowani nauczyciele (8 z 8)
oraz dyrektor twierdzą, że szkolenia te są przydatne w codziennej pracy i wykorzystują nabyte umiejętności
w praktyce. W ostatnich dwóch latach wspólnie doskonalono się w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, procedury "Niebieska Karta", pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy
z rodzicami, dziecka z cukrzyca typu I, ewaluacji wewnętrznej, diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym. Zarówno
nauczyciele, jak i dyrektor wymienili również udział w lekcjach koleżeńskich, prowadzenie otwartych warsztatów
z okazji Dnia Mamy i Taty, organizację Pikników rodzinnych, przygotowanie przedstawień teatralnych dla dzieci
podczas, których aktorami są nauczyciele. Formy te dają możliwość współpracy pomiędzy nauczycielami oraz
powodują, że doskonalone są umiejętności w tym zakresie. Wiedzę na temat współpracy poszerzają nauczyciele
śledząc czasopisma dostępne w placówce np. "Bliżej przedszkola", "Doradca nauczyciela przedszkola", "Dyrektor
przedszkola".
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Komentarz:
W przedszkolu sprawowany jest nadzór pedagogiczny. Nauczyciele są zaangażowani w realizację ewaluacji
wewnętrznej, współpracują w zespołach, podejmują działania związane z przeprowadzeniem ewaluacji
wewnętrznej, m.in. opracowują narzędzia i raport. Zdaniem nauczycieli wnioski z nadzoru pedagogicznego
są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola i przyczyniają się do jego rozwoju. Powoływany,
zespół ds. ewaluacji w zmienianym składzie, stwarza możliwość udziału każdego nauczyciela w ewaluacji
wewnętrznej i tym samym, współodpowiedzialności za jej przebieg. Wymaganie jest spełnione na wysokim
poziomie.
W przedszkolu nauczyciele są zaangażowani w realizacją ewaluacji wewnętrznej. W ostatnich dwóch latach
wszyscy uczestniczyli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej (ankieta), a powodem tego zaangażowania było
przekonanie, że ewaluacja jest niezbędna do poprawienia własnej pracy (8 z 8) oraz zwyczaj panujący w placówce
(3 z 8). Wszyscy nauczyciele ocenili, że cała rada pedagogiczna przedszkola w dużym stopniu angażuje się
w proces ewaluacji. W wywiadzie grupowym nauczyciele wskazali, że najważniejszym powodem tak dużego
zaangażowania się jest chęć poprawienia jakości swojej pracy, określenie słabych i mocnych stron pracy placówki,
poznanie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska, a także formułowanie wniosków do dalszej pracy. Dyrektor
(wywiad) w celu zaangażowania nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej organizuje szkolenia
na terenie placówki, umożliwia udział w szkoleniach zewnętrznych, prenumeruje czasopisma specjalistyczne dla
pracowników przedszkola i motywuje pracowników do podnoszenia jakości pracy.
Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy
przedszkola. Według ankietowanych nauczycieli i dyrektora (ankieta) wszystkie lub zdecydowana większość
wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest kompleksowo wykorzystywana do planowania pracy
przedszkola. Przykładami uwzględniania wniosków płynących z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego podczas
tworzenia planu pracy podanymi w wywiadzie grupowym przez nauczyciele są:
- tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw tematycznych i badawczych np. zakup pomocy
i zabawek,
- codzienne czytanie tekstów literackich (bajek, wierszy),
- wyjścia do miejscowej biblioteki,
- uwzględnienie w planach pracy realizowania wszystkich obszarów podstawy programowej, monitorowanie
przebiegu stażu awansu zawodowego nauczycieli,
- organizowanie i udział dzieci w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych,
- organizowanie i udział dzieci w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych,
- systematyczne prowadzenie ewakuacji w przedszkolu,
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
12 / 18
- założenie i aktualizowanie strony internetowej przedszkola,
- udział nauczycieli przedszkola w szkoleniach i kursach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- poszerzenie oferty współpracy rodziców z przedszkolem poprzez: zajęcia otwarte, pikniki rodzinne, konkursy
przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci, wprowadzenie "Koperty Życzeń i Pomysłów" dającej możliwość
zwiększenia wiedzy o oczekiwaniach rodziców. Wnioski rodziców realizowane były w bieżącej pracy przedszkola.
Wywiad i ankieta dla nauczycieli potwierdzają prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów
nauczycieli. Uczestnictwo w pracach nad ewaluacją potwierdzili wszyscy ankietowani (8 z 8). Zespoły te zajmują
się (wywiad) wyborem wymagania z konkretnego obszaru, wskazanego przez dyrekcję, planowaniem pracy
i realizacją zadań zgodnie z harmonogramem, opracowaniem narzędzi badawczych, zbieraniem danych (poprzez
wywiad z rodzicami i nauczycielami, ankietowanie rodziców i nauczycieli, analizę dokumentów), opracowaniem
zebranych danych i ich analizą, wyników, wniosków przygotowaniem raportu, przekazaniem wyników Radzie
Pedagogicznej, wdrożeniem wniosków przez wszystkich nauczycieli. Wnioski z wewnętrznego nadzoru
pedagogicznego powodują korzystne zmiany w funkcjonowaniu przedszkola i przyczyniają się do jego
rozwoju. Według ankietowanych nauczycieli (8 z 8) wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego w są w pełni
uwzględniane i stanowią podstawę dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu przedszkola. Do najważniejszych
zmian wynikających z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wprowadzonych w ostatnim czasie, zaliczyli
nauczyciele i dyrektor podczas wywiadu: poszerzenie oferty współpracy z rodzicami, wzrost świadomości
nauczycieli w zakresie potrzeby prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, założono stronę internetową przedszkola,
wypracowano wspólnie dokumenty, procedury dotyczące organizowania wycieczek, postępowania w sytuacjach
trudnych, organizowane są wyjścia dzieci do miejscowej biblioteki, zwiększono liczbę spacerów i zabaw
na świeżym powietrzu, ukierunkowano doskonalenie nauczycieli na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzane zmiany wynikające z wewnętrznego nadzoru
pedagogicznego według ankietowanych nauczycieli (8 z 8) i dyrektora zdecydowanie przyczyniają się do rozwoju
przedszkola. Dzięki nim nastąpiło zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym, większą liczbę dzieci objęto
pomocą specjalistyczną, nastąpiła poprawa organizacji pracy placówki, dokonano ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych rodziców i nauczycieli, a co się z tym wiąże nastąpiło zwiększenie efektów wychowawczych,
stwierdzono większe zaangażowanie rodziców w życie przedszkola, codzienne dzieciom czytane są teksty
literackie, organizowane wyjścia do miejscowej biblioteki pozwoliły dzieciom na poznanie właściwych postaw i norm
zachowania się, ale również pozwoliły na rozwój ich umiejętności i zainteresowań. Ponadto w wywiadzie
nauczyciele stwierdzili, że systematyczne prowadzenie ewakuacji w przedszkolu zwiększa poczucie
bezpieczeństwa dzieci, rodziców i nauczycieli. Lepszy przepływ informacji nastąpił w wyniku założenia i aktualizacji
strony internetowej, przyczyniło się to również do promowania przedszkola na zewnątrz, przez co więcej instytucji
zewnętrznych współpracuje z przedszkolem. Kontynuowanie spacerów i zabaw na świeżym powietrzu jako forma
promocji zdrowego i aktywnego trybu życia w zgodzie z sobą i środowiskiem pozwoliło dzieciom m.in. na poznanie
zabaw i możliwości ciekawego spędzania czasu na świeżym powietrzu, poszerzyła ich wiedzę z zakresu
aktywności przyrodniczej oraz przyczynia się do nabycia umiejętności samoobsługowych.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
Komentarz:
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
13 / 18
Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że wymaganie spełnione jest na poziomie
podstawowym, ponieważ warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie podstawy
programowej i przyjętych w przedszkolu programów. W przedszkolu podejmuje się działania mające
na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego, ale ograniczone możliwości
budynku, w którym znajduje się przedszkole nie pozwala na wprowadzenie istotnych zmian, które w pełni
dałyby możliwość realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z zalecanymi
warunkami i sposobami realizacji. Placówka posiada plan wzbogacania warunków lokalowych
i wyposażenia uwzględniający optymalne wykorzystanie istniejących warunków.
W opinii wszystkich nauczycieli (8 z 8) oraz dyrektora warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie
dydaktyczne są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu
programów nauczania. Część rodziców jest odmiennego zdania (są bardzo dobre - 5 z 73, są odpowiednie 45
z 73, występują braki 10 z 73, występują znaczące braki 5 z 73, są niedostateczne 8 z 73). Około jedna trzecia
ankietowanych rodziców wskazuje na braki oceniając warunki lokalowe. Nauczyciele pomimo uznania warunków
lokalowych za wystarczające wszyscy wskazują w ankiecie na brak sali do zajęć ruchowych. Do prowadzenia tych
zajęć wykorzystywana jest sala w pobliskim Domu Kultury. Tam też organizowane są imprezy i uroczystości
przedszkolne, wystąpienia dzieci, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne i profilaktyczne. Potwierdziła to
obserwacja zajęć, podczas których nauczyciele pozostawiali dzieciom swobodę ekspresji podczas wykonywania
prac plastycznych, śpiewu, zabaw z klockami. Nie miały dzieci tej swobody w zakresie ruchu. Dostosowanie zajęć
przez nauczycieli wymagało uwzględnienia niewielkiej powierzchni sal w przedszkolu. W opinii wszystkich
nauczycieli (ankieta), dyrektora (wywiad i ankieta) i ankietowanych rodziców (zdecydowanie tak -17 z 73, raczej tak
- 52 z 73, raczej nie – 3 z 73, brak odpowiedzi - 1 z 73) w przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające
do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Dobrze zagospodarowany plac zabaw
umożliwia przy dogodnych warunkach atmosferycznych prowadzenie zajęć ruchowych, zabaw na świeżym
powietrzu. Podczas wywiadu dyrektor wymienił nieliczne braki w pomocach dydaktycznych, zabawkach
i rekwizytach, co jest spowodowane ograniczeniami finansowymi, brakiem miejsca do przechowywania pomocy.
Część pomocy dydaktycznych wypożyczanych jest ze szkoły podstawowej.
Podczas wywiadu dyrektor poinformował, że w przedszkolu istnieje plan polepszenia warunków lokalowych.
Plan ten jest zgodny z zapisami w koncepcji pracy zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole. Potwierdza to
analiza dokumentacji, z której wynika, że organ prowadzący planuje w 2013 r. budowę nowego przedszkola
w pobliżu budynku szkolnego. Przedszkole wspomagane jest przez samorząd, rodziców, partnerów we
wzbogacania warunków lokalowych. Pani Wójt umożliwia korzystanie z pomieszczeń w Domu Kultury. Samorząd
zgadza się w miarę możliwości i środków finansowych na przedstawianie przez dyrektora planu zapotrzebowania
na remonty, pomoce dydaktyczne i zakup niezbędnych środków dydaktycznych do pracy. Rodzice i partnerzy
również pomagają finansowo w zakupie zabawek i pomocy dydaktycznych zarówno do sal zajęć oraz na plac
zabaw, przekazują swoje prywatne zabawki, oferują pomoc do załatwienia różnych spraw czy naprawy sprzętów,
chętnie włączają się do akcji organizowanych przez przedszkole i biorą udział w organizacji uroczystości
przedszkolnych.
Działania zmierzające do wzbogacania zasobów lokalowych i wyposażenia dydaktycznego w opinii dyrektora
(ankieta) podejmowane są według istniejącego planu uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę
potrzeb. Analiza dokumentacji potwierdza posiadanie listy potrzeb w zakresie wzbogacania warunków
lokalowych i wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Zaplanowane działania i ich realizacja poprawia stan
wyposażenia przedszkola, estetykę pomieszczeń, ale nie ma znaczącego wpływu na poprawę warunków
lokalowych. Przedszkole znajduje się w małym budynku, który wcześniej był budynkiem mieszkalnym. Został on
zaadoptowany na potrzeby przedszkola, wyremontowany dzięki staraniom i zaangażowaniu dyrektora oraz
wsparciu organu prowadzącego. Ograniczenia dotyczące małej powierzchni budynku przedszkola nie umożliwiają
zwiększenia powierzchni sal, stworzenia sali do zajęć ruchowych, sportowych, rekreacyjnych, polepszenia
warunków w sanitariatach dla dzieci, zwiększenia liczby toalet dla dzieci, tworzenia bardziej intymnych warunków
do załatwiania potrzeb fizjologicznych (dwa oczka w jednym pomieszczeniu, bez jakiejkolwiek izolacji). Dwa
oddziały przedszkolne umieszczone są w budynku szkolnym z uwagi na brak sal w przedszkolu dla pięciu
oddziałów. Dzieci z tych oddziałów korzystają ze stołówki szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Korzystają też dzieci z toalet przeznaczonych dla uczniów tych szkół, które nie są dostosowane do potrzeb dzieci
w wieku przedszkolnym. Brak jest możliwości stworzenia w przedszkolu warunków sprzyjających wspólnej
i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych. Niewielka powierzchnia sal
do zajęć ogranicza możliwości do realizacji zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
14 / 18
wychowania przedszkolnego. Wszyscy respondenci podkreślali zaangażowanie dyrektora w polepszanie
warunków w przedszkolu, ale mają świadomość ograniczonych możliwości działania na rzecz poprawy warunków
lokalowych w budynku, w którym mieści się przedszkole.
Poziom spełniania wymagania: D
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
15 / 18
Wnioski z ewaluacji:
1. W przedszkolu panuje przyjazna i motywująca atmosfera, a styl zarządzania dyrektora i prowadzenie
przez niego nadzoru pedagogicznego wpływa na sprawną organizację, poczucie bezpieczeństwa
dzieci, rodziców i pracowników, właściwą współpracę z partnerami i samorządem oraz
na wszechstronność podejmowanych działań, w celu podniesienia jakości pracy placówki.
2. Przedszkole mieści się w zaadaptowanym budynku, co nie pozwala na poprawę jego warunków
lokalowych, ale zdaniem wszystkich respondentów, widać dużą dbałość dyrektora o powierzone mu
mienie oraz polepszanie warunków pracy i nauki nauczycieli i dzieci.
3. Nauczyciele stosują metody aktywizujące, aby skutecznie zachęcać wychowanków
do samodzielności i kreatywności. Są to m.in.:gry i zabawy, ćwiczenia badawcze, konkursy. Dzieci
współtworzą kąciki tematyczne i proponują zabawy. Podejmowane działania sprzyjają ich rozwojowi
i zapewniają im dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
4. W opinii wszystkich pracowników przedszkola, dzieci oraz prawie wszystkich rodziców przedszkole
jest bezpieczne, co pomaga w tworzeniu dobrej atmosfery pracy z dziećmi i sprzyja osiąganiu
zaplanowanych celów.
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
16 / 18
Wymaganie
Obszar: Efekty
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Dzieci są aktywne
Respektowane są normy społeczne
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie
Poziom spełniania wymagania
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
B
B
B
B
B
D
17 / 18
Raport sporządzili:
Violetta Krawczyk
Joanna Kaczorowska
Jadwiga Jakóbczyk
Kurator Oświaty:
................................................
Raport z ewaluacji: Przedszkole w Dłutowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
18 / 18

Podobne dokumenty