IRiESP – zmiany w zakresie przydziału przepustowości - Gaz

Komentarze

Transkrypt

IRiESP – zmiany w zakresie przydziału przepustowości - Gaz
IRiESP – zmiany w zakresie
przydziału przepustowości
WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU
Warszawa, czerwiec 2016
1
Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/ONTRAS
(GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS)
 1 kwietnia 2016 roku, punkty
na połączeniu sieci ONTRAS
(Niemcy) i GAZ-SYSTEM S.A.
(Polska) Gubin, Kamminke oraz
Lasów zostały połączone w
Grid Connection Point GAZSYSTEM/ONTRAS (GCP GAZSYSTEM/ONTRAS );
 Planowane jest uruchomienie
przesyłu gazu w kierunku
Niemiec przez punkt Lasów
Rewers, co zwiększa zdolności
techniczne na GCP GAZSYSTEM/ONTRAS Wyjście.
Gubin
Lasów
GCP GAZSYSTEM/ONTRAS
WEJŚCIE
Lasów
Rewers
Kamminke
GCP GAZSYSTEM/ONTRAS
WYJŚCIE
2
Nowe punkty SGT
 Od 1 marca – punkty wirtualne:
 Giełda Gazu
 Platforma Handlu Gazem
 OTC
 Rynek Usług Bilansujących
 Od 1 kwietnia 2016 OSP udostępnia usługę wirtualnego przesyłania
zwrotnego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP Rewers)
 na zasadach przerywanych;
 udostępnianie w terminach dla produktów przerywanych.
3
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu
Przesyłowego v 25
Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do
 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r.
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji
zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009)
(NC CAM)
oraz
 doświadczeń, sugestii Użytkowników systemu przesyłowego, konsultacji.
4
Bezterminowy przydział zdolności
 Nowe punkty z bezterminowym PZ
 PWE OSM, PWY OSM MAGAZYN
 PWE OSD, PWY OSD DYSTRYBUCJA
 WPWEPPG, WPWYPPG PLATFORMA OBROTU GAZEM
 Dotychczasowe punkty z bezterminowym PZ
 WPWEOTC, WPWYOTC
 WPWEGG, WPWYGG
5
CAM – Capacity Allocation Method
Mechanizmy alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu:
 aukcja - punkty połączeń międzysystemowych w Unii
-> IRiESP rozszerza stosowanie zasad o punkty na granicy
wschodniej
 standardowe transgraniczne produkty z zakresu zdolności, które
są oferowane i alokowane.
Rozporządzenie określa zasady współpracy operatorów sąsiadujących
systemów
przesyłowych
w
celu
ułatwienia
sprzedaży
zdolności,
z
uwzględnieniem ogólnych zasad handlowych oraz zasad technicznych
związanych z mechanizmami alokacji zdolności.
6
Punkty na których OSP udostępniania
przepustowości w trybie aukcji
 Dotyczy punktów na połączeniu z

systemami
przesyłowymi
sąsiednich
krajów

Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP)
 Przydział
Przepustowości
na
zasadach
ciągłych i przerywanych.

PWP Rewers
brak jest przepustowości ciągłych
Mallnow/
Mallnow
Rewers
PWP
(Hermanowice, Cieszyn Rewers, PWP Rewers)
Tietierowka
Kondraki
Wysokoje
aukcje w terminach dla
przepustowości na zasadach
przerywanych.
GCP GAZSYSTEM ONTRAS
GCP GAZSYSTEM ONTRAS
 Opłatą
podstawowa
-
suma
stawek
taryfowych obu Operatorów.
 Dodatkowo - stawki premii aukcyjnej (duże
i małe kroki cenowe Sos)
Cieszyn
Cieszyn
Rewers
Hermanowice
k Ukraina
Drozdowicze
7
Przepustowość powiązana
Przepustowość na zasadach powiązanych jest
udostępniania przez OSP :
 w fizycznych punktach wejścia lub wyjścia
OSP 1
OSP 2
P
R
O
C
E
D
U
R
A
na połączeniu z systemem przesyłowym
państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
oraz
 w PWP oraz PWP Rewers,
ZUP
OSP 1/ OSP 2:
- Przepustowość
- Produkt
PWP
PWP
Rewers
Cieszyn
8
Przepustowość powiązana
 Powiązana przepustowość na zasadach ciągłych jest udostępniana w pierwszej
kolejności;
 Zakres oferowania uzgodniony z operatorem systemu współpracującego;
(…)(Net4GAZ, GAZ-SYSTEM ISO)
 Dostępna przepustowość punktów niepowiązana udostępniana jest jako
 produkt roczny, na kolejny rok gazowy (odpowiednio jako produkt kwartalny,
miesięczny, dobowy i śróddzienny)
 max. produkt odpowiadający kontraktom po drugiej stronie punktu
9
Procedura Przydziału Przepustowości
Dotyczy punktów na połączeniu z:
 instalacjami magazynowymi
 systemami dystrybucyjnymi
 złożami krajowymi paliwa gazowego
 instalacją odbiorcy
Suma zamówionych przepustowości na zasadach ciągłych przekroczy dostępną zdolność:


odbiorca końcowy -> pierwszeństwo w przydziale dostępnej przepustowości w tym
punkcie;
inne podmioty -> Odbiorca alokuje
 mieszalniami gazu
 odazotowniami
 Wniosek o Przydział Przepustowości – następny rok gazowy - tzw. „oknie czasowym” tj.
pomiędzy 20 kwietnia a 10 maja.
 Przydział Przepustowości na
okres kolejnego roku gazowego
 Wniosek w ciągu roku na okresy kwartalne i miesięczne w danym roku
(2 miesiące – 2 tygodnie)
 Przerywane po alokacji całych dostępnych ciągłych
10
Rodzaje produktów z uwzględnieniem zasad
świadczenia usługi
 na zasadach ciągłych
 rewersowa na zasadach ciągłych
 na zasadach przerywanych
 rewersowa na zasadach przerywanych
 na zasadach przerywanych warunkowo ciągła
11
Udostępnianie przepustowości
Dostępna przepustowość na zasadach ciągłych w FPWEPPM, FPWYPPM, FPWEOSP,
FPWYOSP oraz PWP jest udostępniana przy zachowaniu poniższych założeń:
 max 90% przepustowości technicznej na produkty roczne od R+1 do R+5,
 max 80% przepustowości technicznej na produkty roczne od R+6 do R+15,
 min 10% przepustowości technicznej na produkty kwartalne na następny rok gazowy,
 niesprzedana przepustowość-> w ramach produktów
miesięcznych,
dobowych
śróddziennych.
12
Udostępnianie przepustowości
 Przepustowość na zasadach przerywanych w FPWEPPM, FPWYPPM, FPWEOSP, FPWYOSP
oraz PWP
dla produktów rocznych, kwartalnych oraz
przepustowości technicznej przydzielone w ramach ciągłych.
miesięcznych
-
90%
dla produktów dobowych oraz śróddziennych - 100% przepustowości
technicznej przydzielone w ramach ciągłych.
dla produktów
podwyższonej nominacji .

śróddziennych
przerywanych
w
ramach
procedury
korzystanie z produktu śróddziennego przerywanego -> konieczność, wskazania we wniosku
fizycznych punktów wejścia/wyjścia.
13
Rodzaje produktów ze względu na okres trwania
roczny –okres jednego roku gazowego, w jednakowej ilości na wszystkie godziny w
danym roku gazowym;
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
produkt roczny
VI
VII
VIII
IX
kwartalny - okres jednego kwartału w roku gazowym (kolejne kwartały roku
gazowego rozpoczynają się odpowiednio 1 października, 1 stycznia,1 kwietnia i 1
lipca), w jednakowej ilości na wszystkie godziny w danym kwartale;
X
XI
XII
produkt kwartalny
I
II
III
produkt kwartalny
IV
V
VI
produkt kwartalny
VII
VIII
IX
produkt kwartalny
miesięczny – okres jednego miesiąca gazowego w roku gazowym (kolejne miesiące
rozpoczynają się 1 dnia każdego miesiąca gazowego), w jednakowej ilości na
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
produkt
miesięczny
wszystkie godziny w danym miesiącu;
Usługi dobowe i śróddzienne
 Od listopada 2015 (CAM) – usługi dobowe i śróddzienne sprzedawane
w aukcjach (model: aukcja jednej ceny)

Produkty Dobowy Ciągły i Przerywany – Aukcja (16:30; 17:30)

Produkt Śróddzienny – Ciągły – Aukcja (19:00-02:30; co godzinę do 01:00)
Przerywany – Podwyższona Nominacja
Rodzaje produktów ze względu na okres trwania
06:00
05:00
04:00
03:00
02:00
01:00
00:00
23:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
dobowy –okres jednej doby gazowej
produkt dzienny
śróddzienny –okres od danej godziny do końca danej doby gazowej –> wdrożona
02:00
x
x
06:00
01:00
x
05:00
00:00
x
04:00
23:00
x
03:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
od XI 2015
produkt śróddzienny
x
produkt śróddzienny
x
x
x
x
produkt śróddzienny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
produkt
śróddzienny
Odsprzedaż z przepustowości:
 Odsprzedaż powiązanej przepustowości równocześnie po obu stronach punktu,
na rzecz tego samego Użytkownika Systemu,
 oświadczenia o odsprzedaży przepustowości, powinny zostać przesłane do OSP
równocześnie z rozpoczęciem procedury odsprzedaży u OSW, zgodnie z
kodeksem sieci lub innym równorzędnym dokumentem OSW,
Udostępnienie:
 na podstawie umowy między stronami,
 brak ingerencji GAZ-SYSTEM S.A.
Zwrot:
 dla
przepustowości
na
zasadach
przerywanych,
miesięczny
okres
wypowiedzenia
17
Rezygnacja z przepustowości (Surrender):
 Zgłoszenie przez GSA
 Pełne miesiące gazowe
 Prawa i obowiązki do czasu ponownego przydzielenia
 Udostępnienie według kolejności zgłoszeń
 Powiązana zostaje powiązana
 Przepustowość objęta rezygnacją przydzielana dopiero po dokonaniu przez OSP
przydziału całej niezarezerwowanej przepustowości przesyłowej. (AUKCJA)
 Sprzedaż przepustowości objętej Rezygnacją -> zmiana PP.
18
Długoterminowe „wykorzystaj lub strać” (LT UIOLI):
 Wycofywanie niewykorzystywanych przepustowości
jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku o przydział przepustowości w danym punkcie
wejścia lub wyjścia brak jest dostępnej przepustowości przesyłowej, a istnieją
zakontraktowane i niewykorzystywane przepustowości.
 Mechanizm stosuje się jeżeli Użytkownik Sieci/Systemu:
 systematycznie wykorzystuje rocznie mniej niż 80% przydzielonej mu
przepustowości (mocy umownej), zarówno w okresie od 1 kwietnia do 30
września, jak i od 1 października do 31 marca, i nie może tego należycie
uzasadnić,
 nie sprzedał ani nie zaoferował na rozsądnych warunkach niewykorzystywanej
przepustowości (mocy umownej), a inni Użytkownicy Sieci/Systemu ubiegają
się o przepustowość na zasadach ciągłych w tym punkcie,
 nie uzasadni należycie niewykorzystywania przepustowości, w szczególności:
koniecznością spełnienia wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa
dostaw,
• awarią w systemie lub w systemie współpracującym,
• nadzwyczajnym zdarzeniem u odbiorcy,
• siłą wyższą.
 Kolejność działania:
•
 Prezes URE zobowiązuje OSP do częściowego lub całkowitego wycofania
niewykorzystywanych przepustowości,
 OSP składa Użytkownikowi Sieci/Systemu oświadczenie o zmianie przydziału
(wypowiedzeniu).
19
Krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać” (SHT UIOLI):
 Gdy zapotrzebowanie na produkty roczne, kwartalne lub miesięczne przekracza
podaż -> punkty wskazane przez URE
 Nie stosuje się do użytkowników posiadających w poprzedzającym roku mniej
niż 10 % rocznej zdolności technicznej oferowanej w danym punkcie połączeń
międzysystemowych.

Mechanizm ograniczonej możliwości renominacji zdolności ciągłej:
 Renominacja zdolności ciągłej w zakresie od 10% do 90% zdolności
zakontraktowanej.
•
nominacja > 80 % zakontraktowanej zdolności,
nienominowanej ilości może być renominowana w górę.
to
połowa
•
nominacja <= 20 % zakontraktowanej zdolności, to połowa nominowanej
ilości może być renominowana w dół.
 Ciągła odebrana w SHT UIOLI -> można korzystać jak z przerywanej.
(Zachowanie produktu)
 Przepustowość
śróddziennych.
SHT
UIOLI
sprzedawana
na
aukcjach
dobowych
i
20
Nadsubskrypcja i wykup (OVS&BB):
 Przepustowość udostępniana dodatkowo dla punktów na połączeniach z
systemami przesyłowymi po uwzględnieniu warunków technicznych,
prognozowanych odbiorów z systemu przesyłowego oraz przepustowości w
współpracujących systemach przesyłowych.
 Informacje o dodatkowej dostępnej przepustowości na zasadach ciągłych
publikowane są na stronie internetowej do godz. 12.00 doby gazowej (D-1).
 Przepustowość z OVS sprzedawana w aukcjach dobowych.
 Konieczność Redukcji -> Mechanizm Wykupu (aukcja jednej ceny).
21
Wykup:
AUKCJA:
 Dopuszczenie do aukcji – przepustowość i nominacja.
 Jedna runda – max 10 ofert na Użytkownika.
 Max cena, <=półtorakrotności (1,5) stawki dla usługi świadczonej na okres jednej
doby gazowej.Wycofanie następuje po najniższej zaoferowanej cenie.
 Operator może przyjąć ofertę w części.
 Obniżenie wynagrodzenia z tytułu wycofania przepustowości uwzględnia się
w fakturze wystawionej z tytułu realizacji umowy przesyłowej, w postaci
odpowiedniej bonifikaty.
Wykup -> Niepowodzenie -> redukcje dobowych mocy
ciągłych – bonifikaty.
22
Dziękuję za uwagę
Joanna Dąbska
23

Podobne dokumenty