Międzynarodowe prawo humanitarne - scenariusz

Komentarze

Transkrypt

Międzynarodowe prawo humanitarne - scenariusz
Plan –konspekt lekcji z przysposobienia obronnego dla klasy I
szkoły ponadgimnazjalnej
Temat: Geneza i podstawowe zasady międzynarodowego prawa
humanitarnego
Cele ogólne:
-
zapoznanie uczniów z historią ruchu czerwonokrzyskiego,
zapoznanie uczniów z historią powstania międzynarodowego prawa humanitarnego,
kształtowanie poczucia poszanowania praw ludności nie biorącej udziału w
działaniach zbrojnych.
Cele operacyjne:
Po lekcji uczeń potrafi:
- wyjaśnić istotę zasad humanitarnego ruchu Międzynarodowego Czerwonego KrzyŜa i
Czerwonego PółksięŜyca,
- omówić podstawowe zasady humanitarne wynikające z Konwencji Genewskich,
- wyjaśnić pojęcie Międzynarodowe prawo humanitarne,
- uzasadnić słuszność idei ruchu czerwonokrzyskiego,
- scharakteryzować zadania Polskiego Czerwonego KrzyŜa,
- rozpoznać znaki i barwy czerwonokrzyskie.
Zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
Narodziny i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego.
Konwencje Genewskie z 1949r. i protokoły dodatkowe.
Inne dokumenty międzynarodowe współtworzące współczesne prawo humanitarne.
Międzynarodowy Ruch Czerwonego KrzyŜa (CK) i Czerwonego PółksięŜyca (CP).
Polski Czerwony KrzyŜ.
Metoda:
-
wykład, tworzenie „Mapy pojęciowej”, praca w grupach („śnieŜna kula”), pokaz
ilustrowany, dyskusja.
Przebieg lekcji:
1. Część wstępna:
- sprawdzenie obecności,
- pytania kontrolne,
- podanie tematu lekcji i zagadnień.
2. Część główna:
-
nauczyciel zadaje pytanie związane z pojęciem humanitarny, humanitaryzm, prawo
humanitarne,
-
uczniowie po kolei zapisują na tablicy wyrazy związane z w/w pojęciami „Mapa
pojęciowa”
-
nauczyciel krótko przedstawia historię powstania prawa humanitarnego,
(wykład ilustrowany - foliogramy),
-
próba zdefiniowania wspólnie z uczniami pojęcia MPH,
-
zapis do zeszytu,
-
przedstawienie Konwencji - uczeń czyta fragment z podręcznika dot. konwencji
genewskich z 1949r.
I – O polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych,
II – O polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków na morzu,
III – O traktowaniu jeńców wojennych,
IV – O ochronie osób cywilnych.
-
prezentacja foliogramów dotyczących:
a) innych dokumentów dot. prawa humanitarnego ( m.in. Konwencja zakazująca
stosowania min p.piechotnych z 1997r)
b) cele i zadania CK i CP,
c) podstawowe zasady CK i CP,
d) Polski Czerwony krzyŜ.
-
nauczyciel podaje pod zastanowienie sens istnienia prawa humanitarnego (co jest za a
co przeciw)
w pierwszej fazie kaŜdy uczeń zastanawia się sam,
w drugiej uczniowie dyskutują w parach,
w trzeciej pary łączą się w czwórki i wspólnie dyskutują,
w czwartej fazie czwórki łączą się w ósemki i tworzą wspólny plakat dotyczący
podanego przez nauczyciela zagadnienia ( „za” lub „przeciw”)
w piątej fazie omawiane są wykonane plakaty
- nauczyciel ocenia prace poszczególnych grup.
3. Część końcowa:
-
podsumowanie lekcji,
-
odpowiedzi na ewentualne pytania,
-
zadanie pytań podsumowujących,
-
ocenienie aktywnych uczniów,
-
podanie zadania domowego:
wykonaj krzyŜówkę z hasłami związanymi z tematem lekcji, gdzie rozwiązaniem będzie
hasło: PRAWO HUMANITARNE.
Literatura:
•
•
•
•
•
Materiał Edukacyjny – Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Zarząd Główny PCK
Warszawa.
Mallik T. Międzynarodowe Prawo Humanitarne – Ochrona ofiar wojny. PZWL
Warszawa.
Wskazania dla krajowych stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego
PółksięŜyca w sprawie ich działalności w przypadku konfliktu. MKCK Genewa.
Statut Polskiego Czerwonego KrzyŜa.
Podręcznik do przysposobienia obronnego.
Jerzy Kiełb
nauczyciel mianowany
Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie
[email protected]

Podobne dokumenty