Sprostowanie do ogłoszenia - Starostwo Powiatowe w Mońkach

Komentarze

Transkrypt

Sprostowanie do ogłoszenia - Starostwo Powiatowe w Mońkach
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Oficjalna nazwa: Powiat Moniecki
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 5 A
Miejscowość: Mońki
Kod pocztowy: 19-100
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Mońkach
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 857278825
Osoba do kontaktów: Seweryna Jankowska
E-mail: [email protected]
Faks: +48 857278830
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.monki.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/6
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Sprzedaż i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PNC-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego
parametry określone normą PN-C-96024 w okresie od 1 lipca 2015 r.
do 30 czerwca 2017 r. dla Grupy zakupowej, w skład której wchodzą:
1) Powiat Moniecki;
2) Gmina Mońki;
3) Gmina Knyszyn;
4) Gmina Goniądz;
5) Gmina Krypno;
6) Gmina Jasionówka;
7) Gmina Jaświły;
wraz z obiektami, wymienionymi w załączniku nr 7 do SIWZ, którzy sukcesywnie (w odstępach czasowych)
będą nabywali olej opałowy na podstawie zawartych umów sprzedaży z Wykonawcą.
2. Szczegółowa lista obiektów do których ma być dostarczany olej opałowy podana została
w załączniku nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży i dostaw oleju opałowego do innych obiektów nie
wymienionych załączniku nr 7, w przypadku oddania do użytku tego typu obiektów, bądź dokonania wymiany
kotłowni na olejową w obiektach istniejących w trakcie obowiązywania umowy.
4. Prognozowana łączna ilość oleju opałowego do sprzedaży i dostawy sukcesywnej w okresie trwania umowy
wynosi do 925.600,00 litrów.
5. Według danych od osób zarządzających poszczególnymi placówkami, pojemności zbiorników na olej
opałowy w tych placówkach wynoszą tyle, ile maksymalna przewidywana wielkość jednorazowej dostawy
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do
zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
6. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany licznik prawidłowo wskazujący
dostarczoną, zatankowaną ilość opału.
7. Opis przedmiotu zamówienia, olej opałowy lekki PN-C-96024
8. Olej objęty przedmiotem zamówienia musi spełniać następujące parametry jakościowe
w szczególności:
1) gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3,
2) wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg,
3) temperatura zapłonu, min. 56°C,
4) lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s,
5) skład frakcyjny:
a) do 250 °C destyluje, max. 65% (V/V),
b) do 350 °C destyluje, min. 85% (V/V),
6) temperatura płynięcia, max. -20°C,
7) pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m),
8) zawartość siarki, max. 0,20% (m/m),
9) zawartość wody, max. 200 mg/kg,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/6
10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg,
11) pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m).
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
09135100
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/6
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ASI.272.7.2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_sjhm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-038605 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 059-103282 z dnia: 25/03/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
20/03/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/6
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
8. Olej objęty przedmiotem
„ Olej opałowy lekki zgodny z normą
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zamówienia musi spełniać
PN-C 96024:2011musi spełniać
następujące parametry jakościowe następujące parametry jakościowe:
zakupu: pkt 8
w szczególności:
- wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;
1) gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3, - gęstość w temp. 15oC - < 860 kg/
2) wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg, m3;
3) temperatura zapłonu, min. 56°C, - zawartość siarki – max. 0,1 % (m/
4) lepkość kinematyczna w 20 °C,
m);
max. 6,00 mm2/s,
- zawartość wody – max. 200 mg/kg;
5) skład frakcyjny:
- całkowita zawartość
a) do 250 °C destyluje, max. 65% (V/ zanieczyszczeń – max. 24,0 mg/kg;
V),
- temperatura zapłonu – nie niższa
b) do 350 °C destyluje, min. 85% (V/ niż 56oC”
V),
6) temperatura płynięcia, max.
-20°C,
7) pozostałość po koksowaniu z 10
% pozostałości destylacyjnej, max.
0,3% (m/m),
8) zawartość siarki, max. 0,20% (m/
m),
9) zawartość wody, max. 200 mg/kg,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/6
10) zawartość zanieczyszczeń
stałych, max. 24 mg/kg,
11) pozostałość po spopieleniu, max.
0,01% (m/m).
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-044909
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/6