XVI DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ THE 16th

Komentarze

Transkrypt

XVI DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ THE 16th
XVI DZIECIĘCY
FESTIWAL
PIOSENKI
ANGIELSKIEJ
THE 16th
FESTIVAL OF
ENGLISH SONGS
FOR CHILDREN
Szczecin 2016
REGULAMIN
I. Organizatorem XVI Dziecięcego Festiwalu Piosenki Angielskiej jest Szkoła Podstawowa
Nr 51 w Szczecinie.
II. XVI Dziecięcy Festiwal Piosenki Angielskiej jest przedsięwzięciem skierowanym do
uczniów szkół podstawowych miasta Szczecin. Uczestnictwo w Festiwalu jest
dobrowolne.
III. Celem Festiwalu jest:
- doskonalenie znajomości języka angielskiego,
- poznawanie kultury krajów angielskiego obszaru językowego,
- rozwijanie umiejętności artystycznych (wokalnych, wokalno – instrumentalnych, tanecznych,
autoprezentacji),
- zaktywizowanie ucznia poprzez umożliwienie mu samodzielnego dokonania wyboru piosenki i
sposobu jej aranżacji,
- kształcenie umiejętności publicznych wystąpień.
IV. Festiwal będzie odbywał się w trzech grupach wiekowych:
- grupa I – uczniowie klas I-II
- grupa II – uczniowie klas III-IV
- grupa III – uczniowie klas V-VI
Organizacja Festiwalu przewiduje dwa etapy:
- konkurs szkolny (przeprowadzany w swoich szkołach)
- konkurs miejski (przeprowadzany w SP nr 51)
V. Uczestnicy Festiwalu:
- soliści w wieku od 6 do 13 lat,
- zespoły wokalne do 3 osób w wieku jw.
VI. Termin i miejsce Festiwalu:
I etap – konkurs szkolny organizują szkoły w dowolnym terminie w marcu 2016 r.
II etap – konkurs miejski odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie, przy ul.
Jodłowej 21 w dniu
28 kwietnia 2016 /czwartek/
Grupa I – klasy I-II – 9:00-10:30 /konkurs/
Grupa II – klasy III-IV – 11:00-12:30 /konkurs/
Grupa III – klasy V-VI – 13:00-14:30 /konkurs/
Ze względu na ilość zgłoszeń podane godziny mogą ulec zmianie.
VII. Zasady regulaminowe:
a) Uczestnicy konkursu powinni wykazać się podstawową znajomością języka angielskiego oraz
umiejętnościami wokalno – artystycznymi.
b) Repertuar :
- klasy I-II – obejmuje tylko angielskie piosenki dziecięce,
- klasy III-IV oraz V-VI - może obejmować zarówno angielskie piosenki dziecięce,
twórczość własną, jak i znane przeboje muzyki rozrywkowej w języku angielskim,
adekwatne do wieku uczestnika.
c) Uczestnik wykonuje tylko jeden utwór.
d) Forma występu – a capella, z półplaybackiem, z akompaniamentem własnym lub osoby
towarzyszącej;
Pod pojęciem półplayback rozumiemy nagraną na płycie ścieżkę dźwiękową utworu muzycznego
(bez tekstu. Uwaga: płyta nie może być nagrana w formacie MP3 i MP4).
Inne formy występu do uzgodnienia z organizatorem Festiwalu.
e) !!! Uwaga!!! Każda szkoła ma prawo typowania tylko jednego wykonawcy, w każdej grupie
wiekowej. (np. jeśli zgłaszamy zespół z klas 1-2, nie możemy już zgłosić solisty z klas 1-2 itd.)
Pod pojęciem wykonawca rozumiemy zarówno solistę, jak i zespół wokalny.
Wykonawcy może towarzyszyć zespół taneczny lub chórek; nie są one jednak klasyfikowane w
punktacji konkursowej, a tym samym nie otrzymują dyplomów, nagród, itp….
f) Zgłoszenia wykonawcy do miejskiego etapu Festiwalu dokonuje szkoła w terminie do dnia
14 kwietnia 2016.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!
Organizator Festiwalu przyjmuje zgłoszenie wykonawcy, jeżeli do dnia 14 kwietnia 2016
wpłyną do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21 (tel. 914523324)
następujące dokumenty:
- wypełniona karta zgłoszenia,
- opisana płyta CD dobrej jakości z półplaybackiem (jeśli taka forma prezentacji została wybrana
przez uczestnika); płytę będzie można odebrać bezpośrednio po konkursie u organizatorów.
Uwaga: Półplayback należy nagrać na czystej płycie CD. Opis płyty CD powinien zawierać:
imię i nazwisko wykonawcy lub nazwę zespołu, numer szkoły i tytuł utworu.
(W razie pytań i wątpliwości prosimy o mailowy kontakt z koordynatorem [email protected])
g) O kolejności występów uczestnicy dowiadują się bezpośrednio w dniu przeprowadzania
konkursu.
h) Występy będzie oceniać jury. Skład jury zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem się konkursu
miejskiego Festiwalu.
VIII. Kryteria oceniania:
- poprawność wykonania tekstu pod względem językowym - 5 pkt.
- wykonanie wokalno – instrumentalne - 5 pkt.
- sposób prezentacji (ruch sceniczny, strój, rekwizyty, inne,…) - 5 pkt.
- właściwy dobór utworu do wieku – 5 pkt.
IX.
Nagrody:
- jury przyzna trzy nagrody główne w każdej grupie wiekowej.
KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY
Uwaga:
Dla każdego uczestnika Festiwalu należy wypełnić oddzielną kartę.
Kartę należy wypełnić starannie pismem drukowanym.
Imię i nazwisko .....................................................................................................................................
Grupa wiekowa ................... (grupa I  klasy I –II; grupa II  klasy III – IV; grupa III  klasy V – VI)
Soliście towarzyszy chórek ............................................ (wpisać „tak” lub „nie”)
Soliście towarzyszy zespół taneczny ............................. (wpisać „tak” lub „nie”)
Repertuar występu:
Tytuł utworu .........................................................................................................................................
Pierwotny wykonawca utworu (jeżeli jest znany) ................................................................................
Czas trwania utworu .......................... (w minutach)
Forma występu (zaznaczyć właściwe)
□ - a capella
□ - z półplaybackiem
□ - z akompaniamentem:
□ - gitara
□ - flet
□ - skrzypce
□ - fortepian
□ - osoba towarzysząca
□ - keyboard
□ - inne .................................................................................
Wymagania techniczne:
Liczba mikrofonów ...................
Inny sprzęt ...........................................................................................................................................
Szkoła:
Nazwa szkoły .......................................................................................................................................
Adres:
ulica ..................................................... nr ..........
kod ........................ miasto ..................................
telefon .................................................................
fax .......................................................................
Dane opiekuna (osoby przygotowującej), z którym należy się kontaktować:
Imię i nazwisko ...................................................................................
Telefon ................................................................................................
Oświadczam, że zaznajomiłem/am się z regulaminem.
...................................................
podpis wykonawcy
..................................................
podpis opiekuna
...............................................
data, pieczęć szkoły
Oświadczenie rodziców/ opiekunów
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, przez Szkołę Podstawową nr 51 w Szczecinie w celu publikowania informacji dotyczących XV Festiwalu Piosenki
Angielskiej. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do danych mojego dziecka przekazanych do SP 51 oraz prawo ich
poprawiania.
.....................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU WOKALNEGO
Uwaga:
Dla każdego uczestnika Festiwalu (zespół traktujemy jako jednego uczestnika)
należy wypełnić oddzielną kartę.
Kartę należy wypełnić starannie pismem drukowanym.
Nazwa grupy __________________________________________
Grupa wiekowa ................... (grupa I  klasy I –II; grupa II  klasy III – IV; grupa III  klasy V – VI)
Grupie wokalnej towarzyszy zespół taneczny ............................. (wpisać „tak” lub „nie”)
Skład grupy wokalnej (imiona i nazwiska osób wchodzących w skład grupy, maksymalnie 3 osoby):
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Repertuar występu:
Tytuł utworu .........................................................................................................................................
Pierwotny wykonawca utworu (jeżeli jest znany) ................................................................................
Czas trwania utworu .......................... ( w minutach)
Forma występu (zaznaczyć właściwe)
□ - a capella
□ - z półplaybackiem
□ - z akompaniamentem:
□ - skrzypce
□ - fortepian
□ - osoba towarzysząca
□ - keyboard
□ - inne .................................................................................
Wymagania techniczne:
Liczba mikrofonów ...................
Inny sprzęt ...........................................................................................................................................
Szkoła:
Nazwa szkoły .......................................................................................................................................
Adres:
ulica ..................................................... nr ..........
kod ........................ miasto ..................................
telefon .................................................................
fax .......................................................................
Dane opiekuna (osoby przygotowującej), z którym należy się kontaktować:
Imię i nazwisko ...................................................................................
Telefon ........................................................................................
Oświadczam, że zaznajomiłem/am się z regulaminem.
...................................................
podpis wykonawcy
...................................................
podpis wykonawcy
...................................................
podpis wykonawcy
..................................................
podpis opiekuna
...............................................
data, pieczęć szkoły
Oświadczenie rodziców/ opiekunów
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przez Szkołę
Podstawową nr 51 w Szczecinie w celu publikowania informacji dotyczących XV Festiwalu Piosenki Angielskiej. Przyjmuję do wiadomości, że mam
prawo wglądu do danych mojego dziecka przekazanych do SP 51 oraz prawo ich poprawiania.
……..…………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna
.....................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna
......................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Podobne dokumenty