Raport - Kuratorium Oświaty w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Raport - Kuratorium Oświaty w Krakowie
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Szkoła Podstawowa
Zalas
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja
zewnętrzna
polega
na zbieraniu
i analizowaniu
informacji
na temat
funkcjonowania
szkoły
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te
wymagania na pięciu poziomach:
●
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Szkoła Podstawowa
2/28
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 20-03-2014 - 27-03-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Krystyna Nowak, Elżbieta Bzdek. Badaniem objęto 81 uczniów (ankieta i wywiad
grupowy),
51
rodziców
(ankieta
i wywiad
grupowy)
i 26
nauczycieli
(ankieta
i wywiad
grupowy).
Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego
i partnerów
szkoły,
grupowy
z pracownikami
niepedagogicznymi,
a także
obserwacje
lekcji
i analizę
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania szkoły.
Szkoła Podstawowa
3/28
Obraz szkoły
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki mieści się w zadbanym budynku Zespołu Szkół w Zalasiu. Jest
szkołą wiejską, położoną na terenie Gminy Krzeszowice w miejscowości Zalas, znanej z garncarstwa od XVIII
wieku.
W siedmiu oddziałach realizuje podstawę programową 148 uczniów, którzy począwszy od I etapu edukacyjnego
wdrażani są do ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej, a poprzez kolejne edycje konkursów gminnych
(np.: "Pieśni i piosenki polskie", "Gdzie słowa zawodzą, muzyka mówi") i wprowadzanie w świat muzyki, w tym
pieśni patriotycznych i ludowych, buduje się ich osobowość, jako wrażliwych odbiorców kultury.
Lokalizacja Szkoły sprzyja wykorzystywaniu w procesie edukacji zasobów naturalnych środowiska, tj.: obszarów
Natura 2000 /rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych/ i terenów atrakcyjnych turystycznie (szlaki
turystyczne /np. Tenczyński/, rowerowe, piesze, dydaktyczne) oraz poznawaniu przez uczniów historii obiektów
wpisanych do rejestru zabytków.
Budynek szkolny, w którym oprócz szkoły podstawowej mieści się gimnazjum, jest estetyczny, dobrze
wyposażony w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy, monitorowany oraz w miarę możliwości modernizowany.
Otoczenie Szkoły /boisko, teren zielony/, a także Ludowy Klub Sportowy "Victoria Zalas" sprzyjają rozwijaniu
aktywności ruchowej uczniów.
Uczniowie korzystają z instytucji sztuki i kultury w ramach zajęć edukacyjnych oraz koła regionalnego,
co gwarantuje odkrywanie dziedzictwa kulturowego najbliższych okolic Ziemi Krzeszowickiej (np. Muzeum
w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej) i Krakowa.
Oferta edukacyjna Szkoły zapewnia uczniom możliwość wyjazdów na "zielone szkoły"; do kina, teatru,
filharmonii; udziału w wycieczkach poznawczych i rekreacyjnych, a także w zajęciach pozalekcyjnych (np.:
koszykówka, siatkówka; koło: językowe, plastyczne, muzyczne, europejskie; robotyka).
Szkoła buduje swój pozytywny wizerunek w środowisku poprzez kształtowanie postaw patriotycznych
i propagowanie zamiłowania do historii Małej Ojczyzny, a będąc centrum kultury - jako organizator oraz
współuczestnik lokalnych uroczystości (np.: przy postumencie upamiętniającym pochodzącego z Zalasu lotnika
z czasów II wojny światowej; dożynki) - skutecznie aktywizuje społeczność Zalasu i pobliskich miejscowości
wokół podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć.
Szkoła Podstawowa
4/28
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron
Szkoła Podstawowa
Tadeusz Kościuszko
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Miejscowość
Zalas
Ulica
-
Numer
533
Kod pocztowy
32-067
Urząd pocztowy
Tenczynek
Telefon
0122836064
Fax
0122586580
Www
www.zszalas.edupage.org
Regon
35124086700000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
148
Oddziały
7
Nauczyciele pełnozatrudnieni
4.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
19.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
6.00
Średnia liczba uczących się w oddziale
21.14
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
37
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
krakowski
Gmina
Krzeszowice
Typ gminy
gmina miejsko-wiejska
Szkoła Podstawowa
5/28
Poziom spełniania wymagań państwa
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
B
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)
Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój (B)
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)
W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
B
W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)
Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)
Respektowane są normy społeczne
B
Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu (D)
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)
W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
Szkoła Podstawowa
6/28
Wnioski
1. Szkoła w planowaniu i organizowaniu procesów edukacyjnych uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości
uczniów, prowadzi diagnozę oraz wykorzystuje pomoce dydaktyczne i urządzenia multimedialne celem
uatrakcyjnienia uczenia się i nauczania. Nauczyciele w relacjach z uczniami budują przyjazną atmosferę, która
ułatwia dostrzeganie ich sukcesów, motywuje do pracy oraz kształtuje poczucie własnej wartości uczniów.
2. W ramach prowadzonych przedsięwzięć (np.: "Spełnione marzenia", "Biegać każdy może", "Aktywna
edukacja") nauczyciele nie tylko wdrażają do nabywania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie
programowej, ale także dbają o kształtowanie postaw akceptowanych społecznie (np.: otwartość na kulturę,
dziedzictwo i tradycje Małej Ojczyzny; promowanie zdrowego stylu życia).
3. Szkoła w procesie wychowawczym tworzy klimat sprzyjający respektowaniu przez uczących się ustalonych
zasad zachowania, kształtuje postawy oparte na wartościach, pobudza uczniów do współpracy przy realizacji
działań zainicjowanych przez samorząd uczniowski. W procesie wychowawczym warto kontynuować różne formy
oddziaływań nakierowanych na eliminowanie negatywnych zachowań uczniów.
4. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, co ma przełożenie
na ich
sukcesy
w konkursach
/np.:
wiedzy,
plastycznych,
językowych,
artystycznych,
sportowych/
organizowanych w Szkole i przez podmioty zewnętrzne, a także wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów,
szczególnie w zakresie umiejętności "korzystanie z informacji". Należałoby poszukiwać skuteczniejszych
sposobów osiągania wyższych efektów w standardzie "pisanie" i "rozumowanie".
5. Oferta zajęć pozalekcyjnych (np.: koło europejskie, regionalne, chór, koszykówka, siatkówka) stwarza
możliwości rozwijania zainteresowań i pasji, a także owocuje wysokimi lokatami w konkursach i zawodach
sportowych organizowanych na terenie i poza Gminą Krzeszowice.
Szkoła Podstawowa
7/28
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane,
przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i
kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody
pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i
brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o
postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym.
Poziom spełnienia wymagania: B
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. Uczniowie znają stawiane
przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Informowanie o postępach
w nauce oraz ocenianie pomagają im się uczyć i planować indywidualny rozwój. Nauczyciele
kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą
uczeniu się. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy
i oddziału. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych
sytuacjach. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin
wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć
świat
oraz
lepiej
funkcjonować
w społeczności
lokalnej.
Uczniowie
mają
wpływ
na sposób
organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Uczniowie
uczą się od siebie nawzajem. W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi
uczniów.
Szkoła Podstawowa
8/28
Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi
uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i
oddziału
W opinii wszystkich (37) uczniów, o adekwatności procesów edukacyjnych do ich potrzeb /oraz grupy, oddziału/
świadczy: współpraca na zajęciach z innymi (Tab. 1); umiejętne zainteresowanie przez nauczycieli tematem
lekcji (Tab. 2) oraz tłumaczenia zagadnień (Tab. 3), a także skuteczne motywowanie ich do uczenia się (Tab.
4). Powszechność w/w opinii na temat działań prowadzonych przez uczących w celu dostosowanie procesów
edukacyjnych do ich potrzeb, sygnalizują także uczniowie klas I-III w wywiadzie. Wyrażają zadowolenie, że "w
Szkole można rozwijać zainteresowania, jest fajnie, bezpiecznie, kolorowo". Twierdzą, że Pani pomaga podczas
lekcji, choć czasami zdarza się, że "krzyczy", lub karze za rozmowę na zajęciach. Uczniowie okazują
dezaprobatę dla chłopców, którzy "kłócą się lub przezywają dziewczynki". Mimo, w/w spostrzeżeń twierdzą,
że lekcje im się podobają, a nauczyciele adekwatnie do ich potrzeb wykorzystują: pracę w grupach i parach;
proponują różnorodną aktywność (np.: rysunek, taniec, karty pracy, prezentacje multimedialne, działania
praktyczne). Doceniają także, że uczący starannie przygotowują się do zajęć, na których stosowane są
różnorodne atrakcyjne metody. Mówią, że "lekcje są zawsze ciekawe, fajne, czas szybko biegnie". Nauczyciele
podkreślają, że wykorzystują na zajęciach metody i formy, które indywidualizują proces edukacyjny, angażują
uczniów do aktywności oraz działania.
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Jak często dzisiaj w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje:
Treść pytania: Współpracowałam/em z innymi uczniami (7825)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 37
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
na wszystkich zajęciach
13
35.1
2
na większości zajęć
17
45.9
3
na połowie zajęć
6
16.2
4
na mniej niż połowie zajęć
1
2.7
5
na żadnych zajęciach
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
37
100
Razem
Szkoła Podstawowa
9/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Pomyśl teraz o swoich nauczycielach. Do jakiej części nauczycieli pasują poniższe
zdania?
Treść pytania: Nauczyciele potrafią zainteresować mnie tematem lekcji. (7733)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30
Tab.2
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
22
73.3
2
do większości
7
23.3
3
do połowy
1
3.3
4
do mniej niż połowy
0
0
5
do żadnego
0
0
Brak odpowiedzi
Razem
0
0
30
100
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Pomyśl teraz o swoich nauczycielach. Do jakiej części nauczycieli pasują poniższe
zdania?
Treść pytania: Nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia. (7734)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30
Tab.3
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
23
76.7
2
do większości
4
13.3
3
do połowy
3
10
4
do mniej niż połowy
0
0
5
do żadnego
0
0
Brak odpowiedzi
Razem
Szkoła Podstawowa
0
0
30
100
10/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Pomyśl teraz o swoich nauczycielach. Do jakiej części nauczycieli pasują poniższe
zdania?
Treść pytania: Sposób, w jaki nauczyciele uczą, powoduje, że chcę się uczyć. (7735)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30
Tab.4
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
19
63.3
2
do większości
8
26.7
3
do połowy
3
10
4
do mniej niż połowy
0
0
5
do żadnego
0
0
Brak odpowiedzi
Razem
0
0
30
100
Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności uczenia się, co wykazały obserwowane zajęcia (8). W/w
wyrażone zostało poprzez: podejmowanie indywidualnych decyzji przez uczących się, wyrażanie opinii,
podsumowywanie lekcji, poszukiwanie różnych rozwiązań. Wszyscy uczniowie (30) w ankiecie
deklarują,
że potrafią się uczyć, a nauczyciele wyjaśniają im jak to robić. Doceniają także, że uczący pomagają im
zastanowić się, czego się nauczyli (Tab. 1), co wyrażają w wywiadzie twierdząc, że "ostatnio rozmawiali
o wiośnie, Patronie Szkoły, zachowaniu". Cenią rady pozyskane od nauczycieli, które chętnie promują
w środowisku szkolnym (np. "z każdej porażki wyjdę z honorem, bo nie jestem potworem"). Nauczyciele
deklarują, że umiejętność uczenia się posiadają wszyscy uczący się (Tab. 2).
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części Pana/i uczniów poniższe zdania są prawdziwe?
Treść pytania: potrafią się uczyć samodzielnie (6174)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
1
6.7
2
do większości
11
73.3
3
do połowy
3
20
4
do mniej niż połowy
0
0
5
do żadnego
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
15
100
Razem
Szkoła Podstawowa
11/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Treść pytania: Czy ktoś pomógł Ci dzisiaj zastanowić się, czego się nauczyłaś/eś? (8515)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 37
Tab.2
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
1
na wszystkich zajęciach
2
3
4
5
Częstość Procent
4
10.8
na większości zajęć
11
29.7
na połowie zajęć
14
37.8
na mniej niż połowie zajęć
5
13.5
na żadnych
3
8.1
Brak odpowiedzi
0
0
37
100
Razem
Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu, co wykazała obserwacja zajęć (8). Szeroki
wachlarz działań uczących, obejmuje kształtowanie klimatu sprzyjającego uczeniu się poprzez: wzajemne
przyjazne odnoszenie się, możliwość wykorzystania popełnionych błędów lub inicjatyw uczniów. W opinii
uczniów i rodziców (Tab. 1, 2) w Szkole panują relacje sprzyjające uczeniu się. Uczniowie doceniają: równe
traktowanie ich przez nauczycieli (do wszystkich /25 z 30/, większości /4 z 30/); okazywaną sobie pomoc
w nauce (na wszystkich zajęciach /15 z 30/, większości /14 z 30/), a także życzliwość (do wszystkich /20 z 30/,
większości /10 z 30/ zajęć). Większość (30 z 37) z nich mówi, że wskazówki otrzymane od nauczycieli
pozwalają im się uczyć. Zadowolenie wyrażają z powodu ich wysłuchania, gdy mieli potrzebę porozmawiać.
Powszechność w/w opinii znajduje także wyraz w deklaracji rodziców (38 z 44), że dzieci chętnie chodzą
do Szkoły, a także pracowników niepedagogicznych, którzy mówią "że panuje tu atmosfera rodzinna i wzajemny
szacunek".
Szkoła Podstawowa
12/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części nauczycieli Pana/i dziecka pasują poniższe opisy?
Treść pytania: Nauczyciele dbają o dobre relacje między moim dzieckiem a innymi uczniami. (6220)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 44
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
12
27.3
2
do większości
17
38.6
3
do około połowy
8
18.2
4
do mniej niż połowy
1
2.3
5
do żadnego
0
0
6
trudno powiedzieć
5
11.4
Brak odpowiedzi
1
0
44
100
Razem
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części nauczycieli Pana/i dziecka pasują poniższe opisy?
Treść pytania: Nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze. (6226)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 44
Tab.2
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
7
15.9
2
do większości
21
47.7
3
do około połowy
3
6.8
4
do mniej niż połowy
6
13.6
5
do żadnego
0
0
6
trudno powiedzieć
5
11.4
Brak odpowiedzi
2
0
44
100
Razem
Szkoła Podstawowa
13/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części nauczycieli Pana/i dziecka pasują poniższe opisy?
Treść pytania: Nauczyciele szanują moje dziecko. (8551)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 44
Tab.3
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
20
45.5
2
do większości
14
31.8
3
do około połowy
4
9.1
4
do mniej niż połowy
0
0
5
do żadnego
0
0
6
trudno powiedzieć
6
13.6
Brak odpowiedzi
0
0
44
100
Razem
Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania
Uczniowie znają cele lekcji oraz formułowane wobec nich oczekiwania, co wykazała obserwacja zajęć oraz opinie
uczniów (Tab. 1). Docenić należy sposób prowadzenia zajęć, umożliwiający aktywność uczniów w zakresie
stawianych przed nimi oczekiwań (np.: rozwiązywanie kart pracy, zabawy matematyczne w skojarzenia).
Ankietowani wskazują, że w postawach uczących dominują zachowania polegające na wyjaśnianiu jakich działań
oczekuje się od nich na lekcjach (do wszystkich /25 z 30/, większości /5 z 30/) oraz potrzeby poznania danych
treści lekcji (do wszystkich /22 z 30/, większości /8 z 30/).
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Jak często dzisiaj w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje:
Treść pytania: Wiem, co było dzisiaj celem lekcji. (6287)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 37
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
na wszystkich zajęciach
19
51.4
2
na większości zajęć
13
35.1
3
na połowie zajęć
3
8.1
4
na mniej niż połowie zajęć
2
5.4
5
na żadnych zajęciach
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
37
100
Razem
Szkoła Podstawowa
14/28
Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach
Nauczyciele motywują i wspierają uczniów w procesie uczenia się, o czym dzieci informują w ankietach.
Powszechność tych opinii znajduje wyraz w deklaracjach, że lubią się uczyć (na wszystkich /18 z 30/, większości
/11 z 30/, połowie /1 z 30/ zajęć), a nauczyciele pomagają kiedy potrzebują wsparcia (na wszystkich /22 z 30/,
większości /7 z 30/, połowie /1 z 30/ zajęć). Większość rodziców docenia pozytywny klimat, motywujący
uczniów do aktywnego uczenia się, co wyrażają deklarując, że nauczyciele wierzą (Tab. 1) i chwalą ich dzieci
(Tab. 2). Uczniowie w wywiadzie wskazują także na pomoc okazywaną przez nauczycieli. Mówią że "gdy pani
tłumaczy wszystko jest łatwe", twierdzą iż "po zajęciach, na świetlicy też są tłumaczone różne sprawy
i trudniejsze rzeczy". W/w opinię podzielają także nauczyciele podając, że informacje zwrotne kierowane
do uczniów (do większości /13 z 15/, połowy /2 z 15/) motywują ich do pracy.
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części nauczycieli Pana/i dziecka pasują poniższe opisy?
Treść pytania: Nauczyciele wierzą w możliwości mojego dziecka. (6223)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 44
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
16
36.4
2
do większości
16
36.4
3
do około połowy
5
11.4
4
do mniej niż połowy
1
2.3
5
do żadnego
0
0
6
trudno powiedzieć
6
13.6
Brak odpowiedzi
0
0
44
100
Razem
Szkoła Podstawowa
15/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części nauczycieli Pana/i dziecka pasują poniższe opisy?
Treść pytania: Nauczyciele chwalą moje dziecko częściej niż krytykują. (6239)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 44
Tab.2
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich
9
20.5
2
do większości
21
47.7
3
do około połowy
2
4.5
4
do mniej niż połowy
7
15.9
5
do żadnego
0
0
6
trudno powiedzieć
5
11.4
Brak odpowiedzi
0
0
44
100
Razem
Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój
Informacja zwrotna wspierająca uczenie się dzieci zawiera odniesienie do tego, co uczniowie wykonali dobrze,
jakie błędy popełnił i wskazówki do dalszej pracy. Na obserwowanych lekcjach (8) wystąpiły pochwały
/werbalne, niewerbalne/ informujące o poprawności realizacji zadań. Formułowane przez nauczycieli oceny
m.in.: "bardzo ładnie dzisiaj pracujesz", nagradzane także naklejkami za aktywność i wzmocnione serdeczną,
życzliwą postawą uczących wspierają proces dydaktyczno - wychowawczy. Ankietowani uczniowie uważają, że:
nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad oceniania (na wszystkich /22 z 37/, większości /8 z 37/ połowie /5
z 37/ zajęć); uzasadniają każdy stawiany stopień (25 z 30) lub większość (4 z 30); rozmawiają o postępach
w nauce (wszyscy /19 z 30/, większość /8 z 30/, połowa /1 z 30/), przyczynach trudności (wszyscy /16 z 30/,
większość /9 z 30/, połowa /3 z 30/) i osiąganych sukcesach. Twierdzą, że są oceniani według jasnych zasad
(Tab. 1) oraz otrzymują informację zwrotną w zakresie jej poprawności (Tab. 2, 3). Informując o uczuciach
towarzyszących ocenianiu, jako dominującą odpowiedź wskazują, że są zadowoleni (20 z 30), mają ochotę się
uczyć (6 z 30), wiedzą co mają poprawić (8 z 30). Większość rodziców (36 z 40) pozytywnie postrzega
motywującą rolę oceny w nauczaniu ich dzieci.
Szkoła Podstawowa
16/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części Twoich zajęć w szkole pasują poniższe zdania?
Treść pytania: Uczniowie są oceniani według ustalonych i jasnych dla nich zasad. (6329)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
do wszystkich zajęć
23
76.7
2
do większości zajęć
7
23.3
3
do połowy zajęć
0
0
4
do mniej niż połowy zajęć
0
0
5
do żadnych zajęć
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
30
100
Razem
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Treść pytania:
Nauczyciel zwraca uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były
prawidłowe. (7787)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8
Tab.2
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
w każdej sytuacji
7
87.5
2
w większości sytuacji
1
12.5
3
w niektórych sytuacjach
0
0
4
nigdy
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
Razem
8
100
Szkoła Podstawowa
17/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Treść pytania:
Nauczyciel zwraca uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były
nieprawidłowe. (7788)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8
Tab.3
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
w każdej sytuacji
6
75
2
w większości sytuacji
2
25
3
w niektórych sytuacjach
0
0
4
nigdy
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
Razem
8
100
Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej
Organizacja procesów edukacyjnych w Szkole umożliwia powiązanie różnych dziedzin wiedzy i nauczanych
przedmiotów (np.: muzyka, przyroda, matematyka, język angielski), co wykazały obserwowane zajęcia.
O powszechności w/w działań, informują także wszyscy uczniowie (30) wskazując, że nauczyciele poruszają
na lekcji zagadnienia z innych przedmiotów oraz często (na wszystkich i większości zajęć /30 z 30/) mają
możliwość korzystania z tych informacji, także wiedzy pozaszkolnej. Deklarują również, że zdobyta w ten
sposób erudycja, pozwala zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej, jest przydatna
w życiu (Tab. 1).
Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój
Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
Obserwacje zajęć wskazują na aktywny udział dzieci w zajęciach oraz ich spontaniczność w aktywności.
Uczniowie mają możliwość rozmowy na temat przebiegu zajęć, a także refleksji czego się nauczyli. Wszyscy
uczniowie (30) deklarują, że uczący zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. Zauważają
swój
wpływ
na:
temat
i treści
zajęć,
atmosferę
i sposób
uczenia
się.
Skuteczność
i powszechność
podejmowanych przez nauczycieli działań, znajduje wyraz w opiniach uczniów, którzy twierdzą, że ich wyniki
w nauce najbardziej zależą od: zaangażowania i czasu poświęconego, atmosfery w klasie, uzdolnień (Tab. 1)
Szkoła Podstawowa
18/28
Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Moje wyniki w nauce najbardziej zależą od: (6550)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
mojego zaangażowania
23 / 7
76.7 / 23.3
2
moich uzdolnień
3
czasu, jaki poświęcam na naukę
12 / 18
40 / 60
21 / 9
70 / 30
4
pomocy rodziców
7 / 23
23.3 / 76.7
5
atmosfery w klasie
15 / 15
50 / 50
6
pomocy kolegów/ koleżanek
10 / 20
33.3 / 66.7
7
opinii nauczycieli na mój temat
8 / 22
26.7 / 73.3
8
pracy nauczycieli
13 / 17
43.3 / 56.7
9
korepetycji
1 / 29
3.3 / 96.7
10
szczęścia
2 / 28
6.7 / 93.3
11
innych czynników, jakich?
0 / 30
0 / 100
Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
Nauczyciele umożliwiają uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Powszechność tych deklaracji wyrażają dzieci
w ankiecie twierdząc, że wykonują zadania wymyślone przez siebie (Tab. 1) oraz pracują w grupach lub parach
(Tab. 2). Obserwowane zajęcia oraz nauczyciele wskazują na stosowanie metod sprzyjających aktywności
poznawczej uczących się m.in.: słuchanie informacji prezentowanej przez liderów grup, wyszukiwanie danych
z różnych źródeł, wspólne rozwiązywanie zadań lub układanie wiersza, prezentowanie wyników, wykorzystanie
technologii informacyjnej (np.: prezentacja multimedialna, film).
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części Twoich zajęć w szkole pasują poniższe zdania?
Treść pytania: Wykonuję zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów. (7757)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
na wszystkich lekcjach
13
43.3
2
na większości lekcji
13
43.3
3
na połowie lekcji
3
10
4
na mniej niż połowie lekcji
1
3.3
5
na żadnej lekcji
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
30
100
Razem
Szkoła Podstawowa
19/28
Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru
Pytanie nagłówkowe: Do jakiej części Twoich zajęć w szkole pasują poniższe zdania?
Treść pytania: Pracuję w grupach lub parach. (7756)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 30
Tab.2
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi
Częstość Procent
1
na wszystkich lekcjach
10
33.3
2
na większości lekcji
17
56.7
3
na połowie lekcji
2
6.7
4
na mniej niż połowie lekcji
1
3.3
5
na żadnej lekcji
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
30
100
Razem
Obszar badania:
W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi uczniów
W Szkole podejmuje się nowatorskie rozwiązania, o których informują Dyrektor i nauczyciele wymieniając
m.in.: projekt "Rozwiń skrzydła", "Spełnione marzenia", "Tuż przed metą"; prowadzenie testu Coopera "Biegać
każdy może"; realizację edukacji regionalnej z wykorzystaniem walorów środowiska lokalnego /kulturowego,
geologicznego,
historycznego/;
wprowadzenie
dziennika
elektronicznego,
udział
w programie
"Aktywna
Edukacja" w ramach sieci współpracy z Centrum Edukacji Europejskiej. Podejmowane przedsięwzięcia wynikają
z potrzeb rozwojowych uczniów, w zakresie edukacji zdrowotnej, korzystania z technologii informatycznej,
kształtowania przywiązania do tradycji i kultury regionu oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień (np.
w konkursach "Śladami historii - Tadeusz Kościuszko w Krakowie"). Wszyscy nauczyciele (15) deklarują
stosowanie nowatorskich rozwiązań i potrafią uzasadnić ich nowatorstwo. Akcentują oprócz w/w przykładów
także organizację: Dziecięcego Uniwersytetu Wiosennego, a także przygotowanie i udział uczniów w konkursie
etnograficznym "Kultura ludowa Krakowiaków i Górali". Adekwatności ich stosowania upatrują w większym
zaangażowaniu uczniów (niż tradycyjne metody), a także interdyscyplinarności lekcji. Partnerzy doceniają
inicjatywność Szkoły w korzystaniu z zasobów Zalasu (np.: geologicznych; kulturowych /twórcy ludowi/)
do realizacji celów edukacyjno - wychowawczych (np.: wykorzystanie materiałów poglądowych /wybuchy
wulkanu/ podczas Festiwalu Nauki z udziałem studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).
Szkoła Podstawowa
20/28
Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej
rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać
kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności
monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Poziom spełnienia wymagania: B
W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego
etapu
edukacyjnego.
Podstawa
programowa
jest
realizowana
z wykorzystaniem
zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone
wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć
uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność
podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnoszą sukces na wyższym
etapie kształcenia.
Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając
osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
W Szkole, co znajduje odbicie także w
analizowanej dokumentacji, systematycznie i na każdym poziomie
nauczania, diagnozuje się wiedzę i umiejętności uczniów, ponieważ:
- nauczyciel klasy I posiada wstępną informację o
przyszłych pierwszoklasistach /np.: tempo pracy,
spostrzegawczość/, w oparciu o rozmowy z nauczycielem przedszkola i obserwacje przedszkolaków (np.:
uroczystości szkolne, i pora spożywania obiadu) ustala możliwości i potrzeby dzieci;
- dla uczniów klasy III realizowane są testy kompetencji (np. OBUT), przy czym wyniki poszczególnych uczniów
omawiane są na zespołach przedmiotowych, a ustalone rekomendacje przekazywane nauczycielom klasy IV
i na
zebraniu
Rady
Pedagogicznej
(np.:
stwarzanie
uczniom
przestrzeni
do aktywności,
odkrywania,
samodzielnych badań oraz dochodzenia do rozwiązania zadań i problemów; unikanie podawania wiedzy
w formie definicji, gotowych regułek i schematów rozwiązań; zachęcanie do stosowanie różnych sposobów
liczenia; rozwijanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań poprzez tworzenie sytuacji dydaktycznych takich
jak działalność "Klubu ciekawości" /np. pod kierunkiem nauczyciela uczniowie przeprowadzają doświadczenia/;
- dla uczniów klasy IV organizowane są sprawdziany stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego;
- uczniowie klasy VI uczestniczą w testach próbnych /np. OPERON/, a także opracowanych przez nauczycieli
uczących przedmiotów objętych sprawdzianem zewnętrznym, a analiza wyników prezentowana jest uczącym
Szkoła Podstawowa
21/28
w klasie oraz na zebraniu Rady Pedagogicznej, podczas której ustala się sposoby doskonalenia wyników
nauczania
(np.:
częstsza
praca
z arkuszem
sprawdzianu;
systematyczna
praca
z uczniem
dobrym;
motywowanie uczniów do pracy w domu; ciągłe doskonalenie umiejętności uczniów we wszystkich obszarach
objętych sprawdzianem).
Diagnoza służy pozyskaniu informacji o stanie wiedzy i umiejętności uczących się. Jest celowo wykorzystywana
w realizacji
podstawy
programowej
i działaniach
podejmowanych
przez
nauczycieli
(np.:
dodatkowe
konsultacje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), ponadto służy nakierowaniu pracy dydaktycznej na sukces
ucznia.
Obszar badania:
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji
Wszyscy (15) badani nauczyciele deklarują, że na wszystkich/większości zajęć dają uczniom możliwość
kształtowania umiejętności: czytania; uczenia się; pracy zespołowej; odkrywania swoich zainteresowań oraz
komunikowania się w języku ojczystym; większość (11 z 15) - myślenia naukowego i posługiwania się
nowoczesnymi
technologiami
obserwowane lekcje.
informacyjno-komunikacyjnymi,
co także
zobrazowały
prawie
wszystkie
W katalogu umiejętności myślenie matematyczne zostało wskazane przez 7 z 15
badanych.
Nauczyciele spośród zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej najczęściej stosują:
dbałość o infrastrukturę, tj.: uczenie się i zapewnienie bezpieczeństwa; wykorzystanie wiedzy w praktyce;
mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów i rozwiązań oraz stosowanie mediów edukacyjnych
i dostępnych pomocy dydaktycznych. Obserwacje lekcji zobrazowały celowe i świadome wykorzystywanie
zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.
Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz
Powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów oraz wdrażania wniosków z analiz jest
widoczna poprzez to, że:
- wszyscy nauczyciele deklarują monitorowanie osiągnięć uczniów, a wśród stosowanych sposobów, widocznych
także podczas obserwacji lekcji, wskazuje na: zadawanie pytań i stwarzanie możliwości ich stawiania;
sprawdzanie zrozumienia omawianych kwestii i sposobów wykonania zadań; stosowanie oceniania (np.
bieżącego) oraz zbieranie informacji zwrotnej od uczących się;
- uczący wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów, o czym świadczy: indywidualizacja nauczania (np.
dodatkowe
zadania);
zwracanie
uwagi
na zagadnienia
sprawiające
większą
trudność;
modyfikacja
dotychczasowych metod i warsztatu pracy; zwiększanie nacisku na rozwiązywanie zadań praktycznych
/wykorzystanie przez uczniów wiedzy w praktyce/; organizowanie spotkań tematycznych oraz wycieczek
interdyscyplinarnych;
przygotowujących
prowadzenie
do sprawdzianu
dodatkowych
po
klasie
zajęć
szóstej;
(np.
w zakresie
prowadzenie
edukacji
konsultacji
regionalnej)
indywidualnych,
oraz
a także
poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych w kontekście potrzeb i zainteresowań uczniów (np.: koło muzyczne,
plastyczne, teatralne, etnograficzne, zajęcia sportowe).
Szkoła Podstawowa
22/28
Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
przyczyniają
się
do
wzrostu
efektów
uczenia
się
i
osiągania
różnorodnych
sukcesów
edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany
etap
edukacyjny,
potwierdzają
skuteczność
podejmowanych
działań
dydaktyczno-wychowawczych
W
Szkole,
w oparciu
o monitorowanie
procesu
edukacyjnego
oraz
wnioski
z nadzoru
pedagogicznego
sprawowanego przez Dyrektora, podejmuje się skuteczne działania, które przyczyniają się do wzrostu efektów
kształcenia i sukcesów uczniów. Są to m.in.: systematyczne analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych
/OBUT, OPERON, OKE/; testów wewnętrznych diagnozujących wiedzę i umiejętności; doskonalenie, także
w ramach
konsultacji,
umiejętności
sprawiających
uczniom
trudności;
organizacja
zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych /np. matematyka: wprowadzenie zeszytu ćwiczeń podstawowych/; poszerzenie
oferty zajęć pozalekcyjnych /np.: koło europejskie, robotyka/; doskonalenie warsztatu pracy w kontekście treści
nauczania i metod aktywizujących (np.: korzystanie z rzutnika i laptopa), a także realizacja zajęć poza szkołą
(muzea, filharmonia, zielona szkoła, najbliższe środowisko). Skuteczność w/w działań przekłada się na efekty
pracy dydaktycznej mierzonej m.in.: tytułem laureata w konkursie tematycznym „Wielcy Polacy - zasłużeni dla
niepodległości Polski” /2013/2014 r./; wysokimi lokatami w gminnym konkursie języka angielskiego dla uczniów
I etapu edukacyjnego (I,III miejsce), wiedzy o zdrowiu (I, II miejsce w ostatnich dwóch latach), czy konkursie
w formie gry miejskiej
"Śladami historii -Tadeusz Kościuszko w Krakowie" (III miejsce) oraz konkursie
promującym dziedzictwo kulturowe pt."Kultura ludowa Krakowiaków i Górali" (Centrum Młodzieży im. dr H.
Jordana
w Krakowie).
Chociaż
w ostatnich
dwóch
latach
szkolnych
średnie
wyniki
punktowe
Szkoły
w sprawdzianie zewnętrznym mieszczą się na poziomie wyników średnich (stanin 5), to należy zauważyć,
że w latach 2011, 2012 i 2013, w obrębie umiejętności "korzystanie z informacji, wyniki Szkoły są wyższe niż
w gminie, powiecie i województwie, a w roku szkolnym 2012/2013 w porównaniu do 2011/2012 - nastąpił
wzrost wyników dla umiejętności "czytanie" i "wykorzystanie wiedzy w praktyce", a także zmniejszyła się liczba
uczniów z wynikami niskimi. W Gminie Krzeszowice /szkoły wiejskie/ w roku 2012/2013 na 6 szkół, które
uzyskały średnie wyniki punktowe mieszczące się w takim samym staninie, jak wynik Szkoły Podstawowej
w Zalasiu, dwie utrzymały się w tym staninie, pozostałe odnotowały tendencję spadkową w stosunku do roku
2011/2012.
Wymienione powyżej sukcesy uczniów, a także rozwijanie kompetencji społecznych (np.: otwartość na potrzeby
środowiska /konkursy muzyczne w gminie: "Pieśni i piosenki polskie", „Gdzie słowa zawodzą, muzyka mówi"/)
oraz doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, świadczą o skuteczności działań
podejmowanych w oparciu o wdrażane wnioski z prowadzonych analiz osiągnięć uczących się.
Szkoła Podstawowa
23/28
Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku
pracy
W Szkole podejmuje się wiele działań umożliwiających uczniom odniesienie sukcesu na kolejnym etapie
edukacji m.in. poprzez:
- atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych: zajęcia sportowe /siatkówka, koszykówka, turniej "Baw się razem
z nami"/, koła artystyczne /np.: muzyczne, taneczne, teatralne/ i wiedzy /np.:
historyczne, regionalne -
rozbudzanie zainteresowania historią Małej Ojczyzny i Patronem Szkoły poprzez program "Myślę, mówię
i czuję" oraz konkurs wiedzy o Patronie i "Jeden z dziesięciu"/;
- zorganizowanie, w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów klasy VI,
przygotowania do sprawdzianu
zewnętrznego w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
- doskonalenie komunikacji w języku obcym (np.: koło europejskie, konkursy piosenki angielskiej);
- stosowanie aktywizujących metod pracy, w tym szczególnie pracy zespołowej celem rozwijania kompetencji
społecznych i doskonalenia umiejętności wolontariackich w podejmowanych działaniach charytatywnych;
-
wdrażanie
do właściwej
organizacji
czasu
pracy
własnej
(np.:
przygotowanie
do konkursów
wewnętrznych/zewnętrznych; praca w samorządzie uczniowskim i na rzecz klas; prezentowanie Szkoły
w imprezach/uroczystościach
organizowanych
na terenie
środowiska
lokalnego
/np.:
występy
uczniów
w zespole "Krakowiaczek", opłatek u Burmistrza Gminy Krzeszowice).
Wymienione powyżej działania obrazują, co zgodnie stwierdzają nauczyciele oraz Dyrektor, że Szkoła rozwija
szereg umiejętności przydatnych uczniom na kolejnych etapach kształcenia (w dalszej perspektywie także
na rynku pracy), bowiem poszerza ich horyzonty w zakresie interdyscyplinarnym obejmującym kluczowe
przedmioty nauczania, ułatwia komunikowanie się w języku obcym, rozwija artystycznie/sportowo, kształtuje
społecznie pożądane postawy /otwartość na potrzeby innych, szacunek dla Małej Ojczyzny/, a także wprowadza
w świat nowoczesnej technologii informacyjnej.
Szkoła Podstawowa
24/28
Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne
Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi
element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o
sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a
także klimatu sprzyjającego uczeniu się.
Poziom spełnienia wymagania: B
Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi
członkami
społeczności
szkolnej
są
oparte
na wzajemnym
szacunku
i zaufaniu.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez
uczniów, pracowników szkoły i rodziców. W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się
podejmowane działania wychowawcze. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne
Szkoła i jej otoczenie jest dla uczniów miejscem bezpiecznym. Badani uczniowie deklarują poczucie
bezpieczeństwa na lekcjach, przerwach i po zajęciach lekcyjnych. Ich zdaniem sporadycznie /2-3 razy/ zdarzają
się niewłaściwe zachowania, tj. obrażanie kogoś/używanie nieprzyjemnych przezwisk /5 z 30/. Także
uczestniczący w wywiadzie uczniowie klas I-III, pracownicy niepedagogiczni i partnerzy postrzegają Szkołę jako
bezpieczną. Według nich poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwanego przez dzieci jest
wysoki. Świadczy o tym wspólnie spędzany czas /przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum/ podczas
przerw międzylekcyjnych i imprez integrujących (np. dyskoteki), organizacja Dnia "Spełnione marzenia",
a także udział uczniów w konkursach plastycznych/wiedzy o tematyce bezpieczeństwa, organizowanych
w Szkole i przez instytucje zewnętrzne /np. Ochotnicza Straż Pożarna/. Poziom bezpieczeństwa skutecznie
podnosi monitoring budynku Szkoły i jej otoczenia, realizowane przez nauczycieli dyżury i zapewniona opieka
uczniom
przebywającym
na powietrzu
podczas
przerw
międzylekcyjnych.
Powszechność
poczucia
bezpieczeństwa wśród uczniów świadczy o skuteczności działań Szkoły w tym zakresie.
Szkoła Podstawowa
25/28
Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących
wynikiem działań samorządu uczniowskiego
Wszyscy (30) ankietowani uczniowie uważają, że samorząd uczniowski podejmuje różne inicjatywy /np.:
imprezy szkolne, konkursy, zawody/ oraz organizuje dla nich działania /np.: pełnienie funkcji w strukturach
samorządu uczniowskiego/klasowego; zbiórka pieniędzy w ramach akcji /np.: na rzecz schroniska dla zwierząt,
ubogich dzieci/. Spośród badanych uczniów, czterech deklaruje, że nie bierze w nich udziału. Nauczyciele oraz
uczniowie /wywiad/ podają identyczne, jak ankietowani, przykłady współpracy uczących się w realizacji
przedsięwzięć
samorządu
i poszerzają
ten
katalog
o współprcę
uczniów
podczas
kampanii
wyborczej
do samorządu uczniowskiego oraz wybór reprezentantów do pocztu sztandarowego. W Szkole budowany jest
pozytywny klimat dla współpracy i dzielenia się odpowiedzialnością uczniów, o czym świadczy szeroka
i różnorodna inicjatywność, a także wsparcie pozyskiwane od nauczycieli oraz rodziców (np. pieczenie ciasta
na szkolną dyskotekę) w realizacji zaplanowanych działań.
Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i
przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi
członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Wszyscy
badani
uczniowie
(30)
oraz
większość
ankietowanych
rodziców
deklaruje
wpływ
na zasady
obowiązujące w Szkole (38 z 44) i klasie (34 z 44) /powszechność udziału we współdecydowaniu/, a także
uważa, że nauczyciele szanują (34 z 44) i dobrze traktują wszystkich uczniów (31 z 44). Obserwacje zajęć
pokazują, że nauczyciele poprzez osobisty przykład /życzliwość, zwracanie się do uczniów po imieniu/ kształtują
pożądane społecznie postawy oraz dbają, wspólnie z uczniami, o przestrzeganie przyjętych w Szkole zasad
(np.: uczniowie wzajemnie słuchają się podczas prezentacji wyników pracy; zgłaszają się do odpowiedzi przez
podniesienie ręki; przestrzegają ustalonych reguł gospodarowania czasem podczas pracy w parach/grupach).
Relacje między podmiotami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a zasady
istniejące w Szkole, tj.: kultura zachowania; szacunek do siebie i innych; poszanowanie wytworów ludzkiej
pracy; rozbudzanie zamiłowania do społeczności lokalnej i środowiska; pielęgnowanie tradycji /np.: wspólne
śpiewanie kolęd, gminne dożynki/ oraz kształtowanie postaw patriotycznych /np.: udział w konkursach
i imprezach środowiskowych na okoliczność święta Patrona Szkoły/ obowiązują wszystkich, co dostrzegają i o
czym
mówią
respondenci
uczestniczący
w wywiadzie
/uczniowie,
nauczyciele,
rodzice
i pracownicy
niepedagogiczni/.
Szkoła Podstawowa
26/28
Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz
modyfikuje je w razie potrzeb
Dyrektor
i nauczyciele
uczestniczący
w wywiadzie
informują
o systemowym
analizowaniu
działań
wychowawczych, co ma miejsce podczas zebrań: uczących w jednym oddziale, Rady Pedagogicznej i zespołu
do spraw
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
a także
w razie
potrzeb.
Analizy
dotyczą
zarówno
zaobserwowanych negatywnych zachowań (np.: wybuchy złości i agresji), wyników ankiet (np. bezpieczeństwo
uczniów) i rokrocznie przeprowadzanych badań socjometrycznych w klasach IV - VI, jak również
potrzeb
uczniów w zakresie ich motywowania i dowartościowania (np.: rozmowy o sukcesach, osiągnięciach, pasjach
/harcerstwo/). W oparciu o wnioski z prowadzonych analiz przyjęto celowe rozwiązania w zakresie modyfikacji
programu wychowawczego i profilaktyki; zaplanowano dla uczniów klasy VI prowadzenie programu ART /trening
zastępowania agresji/, a także /co podkreśla Dyrektor/ opracowano harmonogram spożywania posiłków
na stołówce szkolnej /ograniczenie sytuacji spięć pomiędzy uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum/;
organizacji przerw na zewnątrz budynku i dyżurów nauczycieli dla uczniów potrzebujących wsparcia (np.:
dodatkowe wytłumaczenie trudniejszych kwestii, możliwość poprawy sprawdzianu).
Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice
W Szkole widoczna jest partycypacja uczniów i rodziców w modyfikacji działań wychowawczych, bowiem
zarówno uczący się, jak i rodzice zgłaszają propozycje inicjatyw oraz zmian, które są uwzględniane.
Respondenci uczestniczący w wywiadzie, tj. : uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz Dyrektor /ankieta/ podają
przykłady uczniowskich inicjatyw (np.: "Spełnione marzenia" /w przypadku klasy V były to naleśniki z bitą
śmietaną/; impreza "Noc w szkole") i zmian sugerowanych przez rodziców, które dotyczyły: czasu organizacji
zajęć świetlicowych, miejsc wyjazdów na "zielone szkoły" /miejscowości nadmorskie/, sposobów realizacji
imprez szkolnych /np.: wyjazd do filharmonii, muzeum, kina w ramach akcji "Mikołaj"/. Według Dyrektora
Szkoła zbiera opinie rodziców na temat swojej pracy. Są to najczęściej informacje wyrażane w kontaktach
bezpośrednich (np.: podczas rozmowy z Dyrektorem, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami
na okoliczność dni otwartych; wywiady prowadzone w ramach ewaluacji wewnętrznej) oraz pośrednich /np.:
ankiety
kierowane
do rodziców
w ewaluacji
wewnętrznej,
informacje
przekazywane
poprzez
dziennik
elektroniczny/, a także pozyskane poprzez odwoływanie się do kompetencji rodziców wynikających z przepisów
prawa (np. ustawa o systemie oświaty). Rodzice podając przykłady działań podjętych przez Szkołę
pod wpływem ich opinii (np.: zmiana godzin rozpoczynania zajęć lekcyjnych przez dzieci młodsze, formy
angażowania
się
w uroczystości/imprezy
szkolne)
wskazują
na ich
współudział
w modyfikacji
działań
wychowawczych realizowanych w Szkole.
Szkoła Podstawowa
27/28
Raport sporządzili
●
Krystyna Nowak
●
Elżbieta Bzdek
Kurator Oświaty:
........................................
Szkoła Podstawowa
28/28

Podobne dokumenty