Uchwała kredyt konsolidacyjny 30.01.2013

Komentarze

Transkrypt

Uchwała kredyt konsolidacyjny 30.01.2013
UCHWAŁA NR…../…../2013
Rady Gminy Dwikozy
z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z
27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dwikozy na lata 2013-2-25 – załącznik nr
1 i 3 Rada Gminy Dwikozy uchwala, co następuje:
§ 1.
Gmina Dwikozy zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości łącznej 10.461.716,00 zł
( słownie ) z z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych kredytów w następujących bankach.
- kwota 3.638.251,00 zł w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu
- kwota 5.493.464,72 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział
w Kielcach
- kwota 1.330.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Centrum Korporacyjne
w Krakowie
§ 2.
1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 , będą wpływy z dochodów własnych.
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2015-2027.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Uzasadnienie do Uchwały
Gmina Dwikozy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej
zaciągnęła w latach poprzedzających rok 2011 kredyty i pożyczki. W wyniku analizy
realizacji budżetu , prognozy dochodów i wydatków roku 2013 i lat następnych, oraz
planowanych spłat rat kredytów i kosztów obsługi zadłużenia, mając na uwadze zachowanie
wymaganych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi
zadłużenia,
proponuje
się
zaciągnięcie
długoterminowego
kredytu
bankowego
konsolidacyjnego w wysokości 10.461.716,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . Poza wydłużeniem okresu spłaty, istnieje realna
możliwość uzyskania w wyniku postępowania o zamówienie publiczne niższych kosztów
obsługi zadłużenia.
Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia a jedynie
pozwoli spłacić kredyty istniejące w kilku bankach w formie jednego kredytu z jednoczesnym
wydłużeniem okresu spłaty do 2027 roku. Kredyt nie wpłynie na konto Gminy , a bank
udzielający dokona bezpośrednio spłat kredytów na konto banków określonych
w specyfikacji zamówienia. Kredyt konsolidacyjny nie jest przychodem, w związku z tym nie
zwiększy się poziom długu Gminy , a spłata dokonana przez bank nie jest rozchodem i nie
zwiększy wskaźnika obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Podobne dokumenty