PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Komentarze

Transkrypt

PRZEMYSŁ CHEMICZNY
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
T. 93 – 2014
SPIS TREŚCI
nr 1
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
2
Od redakcji
Komentarze
5
Chemiczny terroryzm żywnościowy i metoda CHEM-GAFWER+Shock /
Małgorzata Wiśniewska
10
Problemy polskich przedsiębiorstw związane z rejestracją w REACH... i nie
tylko / Paulina Porębska-Sęktas, Marcela Palczewska-Tulińska,
Andrzej Krześlak, Izabela Ostrowska
16
Wspomnienie pośmiertne - Mgr inż. Jan Biel (1932-2013) / Włodzimierz
Kotowski, Ludwik Orłowski
18
19
25
30
40
43
47
50
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XLVI
CZĘŚĆ NAUKOWA
51
Ocena wytrzymałości tabletek katalizatorów konwersji tlenku węgla przy
wykorzystaniu rozkładu Weibulla / Janusz Kruk
Evaluation of the resistance of the carbon monoxide conversion catalysts
by using Weibull distribution
54
Separacja elektrostatyczna mieszanin polichlorku winylu) i poli(tereftalanu
etylenu) / Marian Żenkiewicz, Tomasz Żuk
Electrostatic separation of poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate)
blends
58
Właściwości użytkowe preparatów stosowanych do oczyszczania
powierzchni po awariach przemysłowych / Katarzyna Radwan, Joanna
Rakowska, Zuzanna Ślosorz, Bożenna Porycka
Properties of chemical agents used for cleaning industrial surfaces
63
Analiza dyfuzji tlenu atmosferycznego do strugi plazmy stosowanej do
natryskiwania plazmowego powłok / Adam Ruciński, Artur Rusowicz,
Andrzej Grzebielec
Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma
spraying of coatings
66
Instalacja procesowa dla hybrydowej technologii podziemnego zgazowania
węgla / Piotr Mocek, Iwona Gil, Jerzy Świądrowski
Plant for hybrid underground coal gasification
70
76
79
85
90
93
99
103
107
111
117
120
Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę
oraz właściwości mechaniczne i termiczne elastycznych pianek
poliuretanowych otrzymanych z poliglicerolu / Łukasz Piszczyk, Aleksander
Hejna, Krzysztof Formela, Magdalena Danowska, Michał Strankowski
Effect of halogen-free flame retardants on morphology, mechanical and
thermal properties of flexible polyurethane foams synthesized front
polyglycerol
Przetwórstwo skrobi metodą periodyczną oraz przy użyciu wytłaczarek
jednoślimakowych / Krzysztof Bajer, Andrzej Stasiek, Aneta
Raszkowska-Kaczor, Dagmara Bajer
Processing of thermoplastic starch by a batch process and with single screw extruders
Wpływ starzenia elektrochemicznego na właściwości termomechaniczne
poddanych cyklicznemu obciążeniu tworzyw polimerowych stosowanych
w przemyśle motoryzacyjnym / Adam Gnatowski, Jakub Wawrzyniak,
Damian Szymański, Monika Kula, Mariola Wojciechowska
Effect of electrochemical ageing on the thermomechanical properties of
polymers used in the automotive industry underwent cyclic loading
Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego
reaktywność / Mariusz Nowak, Joanna Gluzińska, Andrzej Paszek,
Barbara Walawska, Arkadiusz Szymanek
Effect of activation methods of sodium carbonate sorbents on their reactivity
Właściwości termomechaniczne kompozytów epoksydowych wysoko
napełnionych barytem białym / Danuta Chmielewska, Magda Pacyna,
Tomasz Sterzyński
Thermo-mechanical properties of epoxy composites highly filled with white
barite
Półmaski filtrujące do ochrony układu oddechowego przed aerozolami
zawierającymi nanocząstki / Agnieszka Brochocka, Krzysztof Makowski
Filtering half masks for respiratory protection against nanoparticles-containing
aerosols
Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej
powierzchni / Zdzisław Salamonowicz, Marzena Półka, Marek
Woliński, Mirosław Sobolewski
Experiments and modeling of ignition of a dust layer on a hot surface
Badania inertyzacji mieszanin pyłowo-powietrznych / Bożena Kukfisz,
Marzena Półka, Zdzisław Salamonowicz, Marek Woliński
Study on inertization of dust-air mixtures
Przepływ płynu nienewtonowskiego przez mieszalnik statyczny Kenics.
Ocena wpływu geometrii wkładki (H/D) na hydrodynamikę / Sylwia
Peryt-Stawiarska
Non-Newtonian fluid flow through the Kenics static miner. Effect of the
geometry of the insert (H/D) on the hydrodynamics
Niezawodności operatora w szacowaniu ryzyka eksploatacji systemów
przemysłowych / Ewa Szymura, Izabela Zimoch
Operator reliability in risk assessment of industrial systems function
Spienianie polilaktydu / Andrzej Stasiek, Aneta Raszkowska-Kaczor,
Katarzyna Janczak
Foaming of polylactide
Wpływ dodatku spoiw na rozkład termiczny płyt drewnopochodnych /
Małgorzata Kajda-Szcześniak, Mariusz Nowak
Impact of binders addition on thermal decomposition of wood-derived boards
nr 2
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
126 Od redakcji
Komentarze
129 COP 19 w Warszawie. Walka z klimatem i klęska "zielonych" / Ludwik
M. Bednarz
133 Co to jest pH? Kłopoty chemików z logarytmami / Jerzy Suwiński
137 Karty bezpieczeństwa produktu wg programu Światowej Strategii dla
Produktów - cele, problemy, perspektywy / Lesław Górniak, Andrzej
Krześlak, Marcela Palczewska-Tulińska
143
143
152
154
156
167
169
173
176
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Z życia SITPChem
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XLVII
CZĘŚĆ NAUKOWA
177 Wpływ modyfikacji plazmowej na fizykochemiczne i bakteriologiczne
właściwości folii poliamidowo-polietylenowej / Zenobia Rżanek-Boroch,
Hubert Dąbrówka, Elżbieta Godlewska
Effect of plasma modification of polyamide-polyethylene films on their
physicochemical and bacteriological properties
181 Charakterystyka metod bezpośredniego ługowania koncentratów metali
nieżelaznych / Michał Hanke
Methods for direct leaching of non-ferrous metal concentrates
187 Badania ekstraktu chmielowego jako naturalnego środka biobójczego do
farb / Krzysztof Bortel, Helena Kuczyńska, Anna Ślusarczyk
Studies on use of hop extract as a natural biocide in coatings
192 Wytłaczanie skrobi przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych / Krzysztof
Bajer, Andrzej Stasiek, Aneta Raszkowska-Kaczor, Dagmara Bajer
Extrusion of thermoplastics starch with twin-screw extruders
196 Analiza numeryczna CFD przepływu płynu nie newtonowskiego przez
mieszalnik statyczny SMX / Sylwia Peryt
The CFD analysis of non-Newtonian fluid flow through a SMX static mixer
199 Emisja "gazów cieplarnianych" generowana podczas hydrokonwersji
bioolejów przez co-processing / Kamil Berdechowski
Emission of "greenhouse gases" generated during biofuels hydroconversion
by co-processing
203 Badanie wrażliwości heterogenicznych stałych paliw rakietowych / Tomasz
Sałaciński, Bogdan Florczak, Daniel Buczkowski
Testing of sensitivity of composite solid rocket propellants
206 Wpływ rozdrobnienia węgli kamiennych na ilości sorbowanego etenu /
Agnieszka Dudzińska, Janusz Cygankiewicz, Mieczysław Żyła
Effect of disintegration of bituminous coal on the amount of sorbed ethene
212
217
220
228
232
243
246
251
256
258
Wpływ dodatku wybranych ekstraktów roślinnych, otrzymanych przez
ekstrakcję CO2 w warunkach nadkrytycznych, na właściwości szamponów
do włosów / Elżbieta Sikora, Marta Olszańska, Jan Ogonowski
Effect of addition of selected supercritical CO2 plant extracts on properties
of shampoos
Spienianie polilaktydu modyfikowanego / Andrzej Stasiek, Aneta
Raszkowska-Kaczor, Katarzyna Janczak
Foaming of modificated polylactide
Charakterystyka separatorów i niektórych uwarunkowań separacji
elektrostatycznej składników mieszanin polimerowych / Marian
Żenkiewicz, Tomasz Żuk
Characteristics of separators and some limitations tor electrostatic
separation of polymer blends
Synteza termoplastycznych polimerów multiblokowych o specjalnym
przeznaczeniu / Ryszard Ukielski, Piotr Lenarczyk, Joanna Rokicka,
Katarzyna Koc
Synthesis of special purpose thermoplastic multiblock polymers
Technologie oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla /
Tomasz Chmielniak, Joanna Bigda, Agata Czardybon, Józef
Popowicz, Grzegorz Tomaszewicz
Technologies tor syngas cleaning produced from the coal gasification
Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Shainina /
Andrzej Pacana, Andrzej Gazda, Dušan Malindžák, Robert Štefko
Study on improving the quality of stretch film by Shainin method
Właściwości mechaniczne i balistyczne kompozytów polimerowych
wytwarzanych metodą VARTM / Michał Gmitrzuk, Zbigniew
Smoczyński
Mechanical and ballistic properties of polymer composites produced by
vacuum-assisted resin transfer molding
Wpływ wysokoenergetycznego udaru na postać niszczenia balistycznych
polimerowych kompozytów szklanych i węglowych / Michał Gmitrzuk,
Zbigniew Smoczyński
Effect of a high-energy impact on the form of damage to ballistic
polymer-matrix glass and carbon composites
Zagrożenie zapłonem atmosfer wybuchowych przez elektrostatyczne
wyładowania ulotowe / Zbigniew Grabarczyk
The hazard of ignition of explosive atmospheres by electrostatic corona
discharges
Selektywne wydzielanie wanadu i żelaza z roztworu po ługowaniu zużytego
katalizatora wanadowego / Krzysztof Mazurek, Mieczysław Trypuć
Selective separation of vanadium and iron from vanadium catalyst leachate
nr 3
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
266 Od redakcji
269 Ludzie polskiej chemii - dr inż. Konrad K. Jaskóła / Andrzej Jan
Szyprowski
Komentarze
280 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw przemysłu chemicznego /
Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak
288
288
294
296
310
312
316
320
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XLVIII
CZĘŚĆ NAUKOWA
321 Zawartość azotu we frakcjach związków humusowych kompostów
wytworzonych z udziałem materiałów zawierających polietylen i skrobię
kukurydzianą / Monika Mierzwa-Hersztek, Krzysztof Gondek, Michał
Kopeć
Nitrogen content in humic fractions in composts produced alter addition of
polyethylene and com starch-containing waste materials
326 Zastosowanie alizaryny do spektrofotometrycznego oznaczania
niezwiązanej ilości aminy w utwardzonym polimerze epoksydowym /
Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski
Use of alizarin dye in spectrophotometric detection of residual amine in
cured epoxy polymer
331 Zastosowanie usieciowanego węgła szklistego w elektrochemicznych
źródłach prądu / Justyna Wróbel, Kamil Wróbel, Jakub Lach, Justyna
Dłubak, Piotr Podsadni, Zbigniew Rogulski, Iwona Paleska, Andrzej
Czerwiński
Use of reticulated vitreous carbon in the electrochemical power sources
339 Zastosowanie ekstraktów z nasion czarnej porzeczki i truskawki,
otrzymanych przez ekstrakcję nadkrytycznym CO2 w łagodnych kompozycjach
myjących / Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski, Patrycja Lulek
Use of supercritical CO2 extracts from black currant and strawberry seeds
in mild detergents
343 Emisja toksycznych związków ze spalania biodiesla. Raport z badań /
Jacek Wasilewski, Paweł Krzaczek
Emission of toxic compounds from combustion of biodiesel. A rapport from
studies
347 Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnym /
Bronisław Buczek, Piotr Kozera
Adsorption of volatile organic compounds onto activated carbon
351 Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w systemach biorafineryjnych /
Piotr Oleśkowicz-Popiel, Ewelina Jankowska
Application of fermentation processes in biorefineries
355
360
364
368
374
384
388
392
Fitoremediacja terenów skażonych związkami ropopochodnymi
z wykorzystaniem bakterii endofitycznych / Małgorzata Kukla, Barbara
Cania, Tomasz Płociniczak, Zofia Piotrowska-Seget
Phytoremediation of petroleum hydrocarbons-contaminated soils by using
endophytic bacteria
Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na wybrane właściwości
mechaniczne folii biodegradowalnej termoplastycznej skrobi / Dariusz
Chocyk, Grzegorz Gładyszewski, Bożena Gładyszewska, Anna
Ciupak, Leszek Mościcki, Andrzej Rejak
Effect of poly(vinyl alcohol) and keratin on some mechanical properties of
biodegradable thermoplastic starch films
Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na przebieg relaksacji
naprężeń w termoplastycznej skrobi / Zbigniew Stropek, Krzysztof
Gołacki, Paweł Kołodziej, Bożena Gładyszewska, Waldemar
Samociuk, Andrzej Rejak
Effect of poly(vinyl alcohol) and keratin on stress relaxation course in
thermoplastic starch
Termodynamiczno-empiryczny model powietrznego zgazowania węgla /
Marek Ściążko, Leszek Stępień
Empirical thermodynamic model of coal gasification with air
Badanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych
wykorzystanych do usuwania jonów Pb2+ oraz Cd2+ z roztworów wodnych
w układach jedno- i dwuskładnikowych / Agnieszka Bożęcka, Piotr
Bożęcki, Stanisława Sanak-Rydlewska
Study on chemical and physical surface structure of natural sorbents used
for removing Pb2+ and Cd2+ ions from mono- and bicomponent aqueous
solutions
Badania kinetyki zgazowania węgla kamiennego parą wodną w warunkach
podwyższonego ciśnienia / Stanisław Porada, Andrzej Rozwadowski
Kinetic study of steam gasification of bituminous coal at elevated
pressures
Otrzymywanie 2,6-dimetylofenolu przy użyciu katalizatora
żelazowo-chromowego naniesionego na powierzchnię krzemionki /
Dariusz Jamanek, Maria Zielecka, Zbigniew Wielgosz, Krystyna
Cyruchin
Synthesis of 2,6-dimethylphenol on a silica-immobilized iron-chromium
catalyst
Modyfikacja poliamidu 6 i polioksymetylenu nanocząstkami
[3-(2-aminoetylo)amino]propylo-heptaizobutylo-polisilseskwioksanu /
Dorota Czarnecka-Komorowska, Kinga Mencel
Modification of polyamide 6 and polyoxymethylene with
[3-(2-aminoethyl)amino]propyl-heptaisobutylpolysi/sesquioxane
nanoparticles
nr 4
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
399 Od redakcji
401
Prezentacje polskich firm chemicznych - Grupa Organika
Komentarz
406 Zarządzanie relacjami z interesariuszami w przedsiębiorstwach przemysłu
chemicznego / Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak
413
414
420
421
424
425
429
432
Personalia
Aktualności
Z życia PIPO
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XLIX
CZĘŚĆ NAUKOWA
433 Ciekłe elektrolity do ogniw litowych i litowo-jonowych / Agnieszka
Świderska-Mocek, Ewelina Rudnicka
Liquid electrolytes for lithium and lithium-ion batteries
439 Wykorzystanie amerykańskich norm do określania krzywych prawdziwych
temperatur wrzenia / Beata Altkorn
Use of American standards to determine the true boiling point curves
443 Utwardzacze do żywic epoksydowych / Bartłomiej Bereska, Jolanta
Iłowska, Krystyna Czaja, Agnieszka Bereska
Hardeners for epoxy resins
449 Otrzymywanie dihydroksylowych poliestrodioli z zastosowaniem
poli(R-3-hydroksymaślanu) / Ryszard Ukielski, Joanna Rokicka, Piotr
Lenarczyk, Iga Urbańska
Preparation of dihydroxylic polyols based on poly(R-3-hydroxybutyrate)
453 Ciecie cieplne porowatych tworzyw polimerowych / Emil Sasimowski,
Janusz W. Sikora
Thermal cutting of porous polymers
457 Wpływ zastosowania mieszadła statycznego na właściwości biokompozytów
PEHD/skrobia modyfikowana / Jerzy Korol
Effect of static mixer on the properties of HDPE/modified starch
biocomposites
464 Zastosowanie membran półprzepuszczalnych w analizatorach gazowych
z detekcją opartą na różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów / Anna
Zalewska, Michał Ceremuga, Mirosław Maziejuk, Anna Buczkowska,
Tomasz Sikora
Use of semi-permeable membranes in gaseous analyzers with differential
ion mobility spectrometric detection
468 Mobilny system do odkażania materiałów barierowych i sprzętu skażonych
iperytem siarkowym / Władysław Harmata, Stanisław J. Kłosowicz,
Małgorzata Chałupczak, Marzena Pępczyńska, Jacek Pirszel
Mobile system for decontamination barrier materials and equipment
contaminated with sulfur mustard
472
480
485
489
492
495
500
506
510
514
520
Estryfikacja skrobi kwasami tłuszczowymi. Nowe możliwości i wyzwania /
Sylwia Ptak, Magdalena Roczkowska, Arkadiusz Żarski, Janusz
Kapuśniak
Esterification of starch with fatty acids. New opportunities and challenges
Wydzielanie olejów z krajowych surowców roślinnych przez ekstrakcję
nadkrytycznym ditlenkiem węgla / Agnieszka Dobrzyńska-Inger,
Dorota Kostrzewa, Edward Rój, Karolina Grzęda, Rafał Kowalski
Recovery of oils from domestic plant materials by extraction with
supercritical carbon dioxide
Frakcjonowanie olejów z nasion roślin jagodowych metodą ekstrakcji
przeciwprądowej nadkrytycznym ditlenkiem węgla / Izabela
Nakonieczna, Radosław Bonikowski, Edward Rój, Rafat Jańczak,
Kazimierz Kozłowski, Agnieszka Dobrzyńska-Inger
Fractionation of berry seed oils by countercurrant extraction with
supercritical carbon dioxide
Badania nad technologią otrzymywania nawozów zawiesinowych typu NPK
i PK z odpadów z produkcji polialkilenoglikoli / Piotr Rusek, Andrzej
Biskupski, Anna Zdunek, Jarosław Ostrowski, Urszula
Sienkiewicz-Cholewa
Studies on technology for production of NPK and PK suspension fertilizers
from wastes f mm production of polyalkylene glycols
Zawartość i skład frakcji polarnych w rafinowanych olejach roślinnych
dostępnych na polskim rynku / Magda Aniołowska, Agnieszka Kita
Content and composition of polar fractions in refined vegetable oils
available on the Polish market
N-Hydroksyftalimid jako potencjalny katalizator przemysłowych procesów
utleniania węglowodorów / Rafał Grabowski, Beata Orlińska, Jan
Zawadiak, Jolanta Iłowska
N-Hydmxyphthalimide as a potential industrial catalyst for oxidation of
hydrocarbons
Wpływ wolframu na odporność powłok diamentopodobnych stosowanych
w przemyśle chemicznym / Monika Madej, Krystyna MarczewskaBoczkowska, Dariusz Ozimina
Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the
chemical industry
Ekstrakcja glikozaminoglikanów i żelatyny z surowców kostnych
zawierających tkankę chrzęstną / Anna Pudło, Wiesław Kopeć,
Remigiusz Zapolski, Dorota Chorażyk, Magdalena Zając
Extraction of glycosaminoglycans and gelatin from bone raw materials
containing cartilage tissue
Wpływ kwasu salicylowego na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej /
Zenon Woźnica, Robert Idziak, Zuzanna Sawińska, Łukasz Sobiech
Effect of salicylic acid on growth and gram yield of winter wheat
Badania ekstrakcji morszczynu z metodą przyspieszonej ekstrakcji
rozpuszczalnikiem / Agnieszka Dobrzyńska-Inger, Dorota Kostrzewa,
Edward Rój, Mariusz Chmiel, Barbara Mazurek
A study on fucus extraction by accelerated solvent extraction
Uproszczona kinetyka spalania propanu w otoczeniu granicy palności /
Renata Kędzior, Dawid Grzesiak, Dariusz Popławski, Józef
Głowiński
Simplified kinetics of propane combustion near the flammability limit
524
528
531
536
539
542
547
550
555
559
565
Wpływ wilgotności, temperatury, genotypu i terminu siewu na zawartość
białka i profil aminokwasów w nasionach łubinu andyjskiego (Lupinus
mutabilis Sweet) / Magda Aniołowska, Marta Gaś, Andrzej Kotecki
Effect of moisture, temperature, genotype and sowing dates on protein
content and amino acid profile in seeds of Andean lupine
Charakterystyka fizyczno-chemiczna i metody oczyszczania odcieku
pofermentacyjnego / Przemysław Kubacki, Sebastian Borowski
Physico-chemical characteristics and treatment methods of anaerobic
supernatant
Sorpcja i degradacja herbicydów sulfonylomocznikowych w glebach /
Paweł Muszyński, Marzena S. Brodowska, Marzena Pabich,
Małgorzata Haliniarz, Renata Czeczko
The sorption and degradation of sulfonylurea herbicides in soils
Analiza gazów spalinowych w procesie termicznej utylizacji odpadowego
pierza / Paweł Staroń, Zygmunt Kowalski, Marcin Banach, Anita
Staroń
Analysis of exhaust gases in the thermal utilization process of waste
feathers
Emisja gazów w procesie spalania mieszanin wodno-węglowych / Anita
Staroń, Zygmunt Kowalski, Paweł Staroń, Marcin Banach
Emission of gases from burning water-coal suspensions
Zastosowanie modyfikowanego termiczno-chemicznie lizozymu do
przedłużenia trwałości żywności / Renata Cegielska-Radziejewska,
Tomasz Szablewski
Use of thermochemically modified lysozyme to extend the shelf-life of food
Technologiczne aspekty produkcji biodiesla metodą okresową / Mariusz
Sulewski, Adam Traczykowski, Włodzimierz Urbaniak, Katarzyna
Budzińska
Technological aspects of periodic biodiesel production
Badania popiołu lotnego z biomasy w aspekcie jego zagospodarowania /
Sylwester Żelazny, Vladimir Čablik, Amelia Woynarowska, Lucie
Čabliková
Studies of fly ash from biomass in terms of its utilization
Wpływ chlorku glinu i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii nitkowatych
w osadzie czynnym / Adam Traczykowski, Bożena Szejniuk,
Katarzyna Budzińska, Marcin Bochenek, Anita Jurek, Marcin
Sulewski
Effect of aluminum chloride and hydrogen peroxide on the elimination of
filamentous bacteria in activated sludge
Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) z syntetycznej gnojowicy
w warunkach stechiometrycznych / Anna Kozik, Nina Hutnik, Jacek
Podwórny, Anna Gerle, Agata Mazieńczuk, Andrzej Matynia
Recovery of phosphate(V) ions from synthetic swine wastewater under
stoichiometric conditions
Produkcja bioetanolu z soku sorga cukrowego o zróżnicowanej zawartości
składników mineralnych / Joanna Chmielewska, Józef Sowiński, Barbara
Foszczyńska, Ewelina Szydełko-Rabska, Joanna Kawa-Rygielska,
Ewelina Dziuba
Production of bioethanol from sweet sorghum juices with varying content
of mineral compounds
568
570
575
578
585
590
Właściwości fizyczno-chemiczne popiołów po termicznej utylizacji pierza,
mączki mięsno-kostnej i pomiotu kurzego / Paweł Staroń, Zygmunt
Kowalski, Marcin Banach
Physico-chemical properties of ash from thermal utilization of feathers,
meat and bone meal and poultry litter
Trójfazowa fluidalna ekstrakcja kapsaicyny z owoców papryki Capsicum
chinense / Agnieszka Jagoda, Witold Żukowski
Three phase fluidized-bed extraction of capsaicin from fruits of Capsicum
chinense sp. peppers
Ocena przydatności ekstrudatów na bazie skrobi ziemniaczanej do
adsorpcji jonów metali / Ewa Tomaszewska-Ciosk, Ewa Zdybel,
Marzena Styczyńska, Wioletta Drożdż, Hanna Boruczkowska,
Tomasz Boruczkowski
Applicability of extruded starch for the adsorption of metal ions
Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia w walidacji metod
analizy wielopierwiastkowej / Małgorzata Mironiuk, Katarzyna
Chojnacka, Helena Górecka
Use of certified reference materials in the validation of methods in
multielemental analysis
Ograniczenie in situ emisji halogenów z procesów spalania / Małgorzata
Olek
In-situ limitation of emissions of halogens from combustion processes
Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych / Katarzyna Chojnacka
An innovative technology of algal extracts
nr 5
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
595 Od redakcji
597
Ludzie polskiej chemii - mgr inż. Aleksander Puchowicz / Jerzy Polaczek
Komentarz
606 Nowe narzędzie do oceny inhalacyjnego narażenia zawodowego na metale
i substancje nieorganiczne / Agnieszka Jankowska, Sławomir
Czerczak, Piotr Maciaszek, Małgorzata Kupczewska-Dobecka
613
613
624
625
634
636
640
643
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. L
CZĘŚĆ NAUKOWA
644 Konwersja związków siarki przy współspalaniu mieszanek osadów
ściekowych i węgla w atmosferze O2/CO2 / Jurand Bień, Arkadiusz
Szymanek, Beata Bień
Conversion of sulfur compounds during co-combustion of sewage sludge
and coal mixtures in a O2/CO2 atmosphere
649 Odzysk substancji tłuszczowej przez ekstrakcję heksanem
z posmażalniczych produktów odpadowych w aspekcie produkcji
substytutu oleju napędowego / Marek Szmigielski, Wiesław Piekarski,
Dariusz Andrejko, Beata Ślaska-Grzywna, Andrzej Masłowski,
Grzegorz Zając, Agnieszka Sagan, Teresa Jaśkiewicz, Ireneusz
Rachańczyk
Recovery of fatty substances f mm post-frying waste materials by
extraction with hexane
652 Dodatki przeciwstarzeniowe do asfaltu / Irena Gaweł, Łukasz Niczke,
Jacek Kosno, Bronisław Naraniecki
Anti-ageing additives to bitumen
657 Zdolności sorpcyjne węgla brunatnego w stosunku do wybranych
barwników kwasowych / Joanna Kyzioł-Komosińska, Agnieszka
Dzieniszewska, Iwona Krzyżewska
Sorption properties of lignite for some acid dyes
662 Badanie przydatności jonitów oraz sorbentów polimerowych do
selektywnej adsorpcji substancji aktywnych z soku kapusty / Irena
Grzywa-Niksińska
Studies on applicability of ion exchange resin and polymeric sorbents for
selective adsorption of active substances from cabbage juice
666 Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania
oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego /
Krzysztof Formela, Magdalena Cysewska, Katarzyna Januszewicz
Effecf of addition of reclaimed rubber on curing characteristics and
mechanical properties of styrene-butadiene rubber
672
677
681
686
692
697
701
704
709
713
716
Usuwanie wybranych jonów metali ciężkich z roztworów z wykorzystaniem
naturalnego sorbentu / Anna Młynarczykowska, Anna Hołda
Removal of some heavy metal ions from solutions by using a natural
sorbent
Węglowe elektrody pastowe modyfikowane zredukowanym tlenkiem
grafenu i nanorurkami węglowymi i ich zastosowanie do oznaczania
4-chlorofenolu / Ludwika Lipińska, Joanna Jagiełło, Katarzyna
Skrzypczyńska, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
Carbon paste electrodes modified with reduced graphene oxide and carbon
nanotubes and their use for determination of 4-chlorophenol
Ocena energochłonności procesu koksowania węgla z zastosowaniem
metody uzgadniania bilansów substancji i energii / Marcin Szega,
Ludwik Kosyrczyk, Tadeusz Chwoła
Evaluation of the energy consumption in coal coking by using a method for
reconcilation of substance and energy balances
Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez produkty spalania
ropy naftowej / Wojciech Jarosz, Anna Dmochowska, Zdzisław
Salamonowicz, Małgorzata Majder-Łopatka, Rafał Matuszkiewicz
Combustion products of crude oil as a hazard for environment
Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu przy
wykorzystaniu modelowania numerycznego za pomocą technik CFD /
Zdzisław Salamonowicz, Michał Kotowski, Marzena Półka, Wiesław
Barnat
Determination of explosion characteristics of dust clouds by numerical
modeling in Fluent
Polepszenie pojemności rozładowania materiału katodowego stosowanego
w ogniwach cynkowo-weglowych w wyniku wysokoenergetycznego
mielenia z dodatkiem ekspandowanego grafitu / Jan M. Skowroński,
Małgorzata Osińska, Tomasz Rozmanowski, Zbigniew Rogulski
Improvement of the discharge capacity of cathodic mixture used in
zinc-carbon cells by high-energy ball milling with expanded graphite
additive
Wpływ wysokoenergetycznego mielenia na parametry eksploatacyjne
materiału katodowego stosowanego w ogniwach cynkowo-weglowych /
Jan M. Skowroński, Małgorzata Osińska, Tomasz Rozmanowski,
Zbigniew Rogulski
Effect of high-energy ball milling on the performance of cathodic mixture
used in zinc-carbon cells
Baterie i akumulatory w Europie / Zbigniew Rogulski, Justyna Dłubak
Batteries and accumulators in Europe
Rynek akumulatorów i baterii małogabarytowych / Zbigniew Rogulski,
Andrzej Czerwiński
Market of portable batteries and accumulators
Otrzymywanie i właściwości produktów utleniania skrobi pszennej /
Magdalena Roczkowska, Janusz Kapuśniak, Przemysław Siemion
Preparation and properties of products of oxidation of wheat starch
Zastosowanie techniki optycznej emisyjnej spektrometrii z plazmą
indukcyjnie sprzężoną do porównywania zawartości wybranych
pierwiastków śladowych w różnych ekstraktach roślinnych / Alicja Skiba,
Jarosław Ostrowski, Urszula Ryszko, Bożena Górecka
Comparison on contents of selected trace elements in various plant
extracts by inductively coupled plasma optical emission spectrometry
722
728
732
737
742
748
752
756
762
766
771
775
Kataliza heterogeniczna w procesach utleniania cyklicznych ketonów do
laktonów / Magdalena Sitko, Witold Oleksy, Anna Chrobok
Heterogeneous catalysis in oxidation processes of cyclic ketones to
lactones
Wpływ dodatków na charakterystyki wytrzymałościowe biodegradowalnej
foli skrobiowej / Krzysztof Gołacki, Zbigniew Stropek, Paweł
Kołodziej, Bożena Gładyszewska, Michał Zaremba, Andrzej Rejak
Effect of additives on strength characteristics of a biodegradable starch
film
Odpady z sektora rolno-spożywczego, komunalnego i upraw celowych jako
źródło biogazu / Grzegorz Maj, Wiesław Piekarski, Alina
Kowalczyk-Juśko, Andrzej Łukaszczyk
Waste from agri-food sector, communal and targeted crops as a source of
biogas
Zastosowanie cieczy jonowych w procesie rozdziału mieszanin
azeotropowych / Karolina Matuszek, Bartosz Guszta, Aleksandra
Kutela, Artur Maciej, Anna Chrobok
Use of ionic liquids in separation of azeotropic systems
Wybrane czynniki warunkujące rozwój technologii stało-tlenkowych ogniw
paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla / Magdalena Dudek,
Piotr Tomczyk
Selected factors determining the development of direct carbon solid oxide
fuel cells
Właściwości mieszanin wodno-węglowych / Anita Staroń, Zygmunt
Kowalski, Paweł Staroń, Marcin Banach
Properties of coal-water suspensions
Szybkość wydzielania ciepła i dymu ź żywicy epoksydowej
niemodyfikowanej i modyfikowanej środkami ogniochronnymi / Marzena
Półka, Aneta Łukaszek-Chmielewska
Heat and smoke release rate by combustion of nonmodified and flame
retardants-modified epoxy resins
Wytrącanie i krystalizacja struwitu z syntetycznego ścieku przy nadmiarze
jonów magnezu / Anna Kozik, Nina Hutnik, Krzysztof Piotrowski,
Agata Mazieńczuk, Andrzej Matynia
Precipitation and crystallization of struvite from synthetic wastewater at
the magnesium ions excess
Odporność na korozję wżerową trawionej i elektropolerowanej stali
chromowo-niklowej / Paweł Lochyński, Edyta Łyczkowska, Krzysztof
Kuczewski, Bogdan Szczygieł
Pitting corrosion of pickled and electropolished Cr-Ni stainless steel
Badania nad przeciwgrzybowymi właściwościami farb fotokatalitycznych /
Agata Markowska-Szczupak, Maria Tomaszewska, Anna
Morszczyzna, Antoni W. Morawski
Studies on antifungal properties of photocatalytic paints
Ekstrakcja glonów ługiem potasowym / Izabela Michalak, Łukasz Tuhy,
Katarzyna Chojnacka
Extraction of seaweed with potassium lye
Wybrane właściwości materiałów kompozytowych typu flow o niskim
skurczu polimeryzacyjnym / Monika Domarecka, Anna Sokołowska,
Małgorzata I. Szynkowska, Krzysztof Sokołowski, Jerzy
Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska
Some properties of flowable low-shrinkage dental composites
779
783
787
792
795
799
803
807
Efektywność fotopolimeryzacji oraz wybrane właściwości
światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych / Kinga Bociong,
Joanna Kleczewska, Jerzy Sokołowski
Photopolymerization efficiency and some properties of light-curable dental
composites
Wpływ polimeryzacji owocystatyny na jej aktywność antyleguminazową /
Krzysztof Gołąb, Katarzyna Juszczyńska, Bogusława Konopska,
Maria Warwas, Jakub Gburek
Effect of ovocystatin polymerization on inhibitory activity towards legumain
Preparatyka i zastosowanie modyfikowanych fosforanów(V) glinu jako
pigmentów w ochronie stali przed korozją / Kinga Łuczka, Barbara
Grzmil, Krzysztof Kowalczyk, Marcin Sadłowski
Preparation and use of modified aluminum phosphates as pigments for
corrosion protection of steel
Protonowe herbicydowe ciecze jonowe z kationem
(hydroksyalkilo)dimetyloamoniowym / Michał Niemczak, Katarzyna
Marcinkowska, Agnieszka Kurzawska
Protic herbicidal ionic liquids with (hydroxyalkyl)dimethylammonium cation
Emisja odorów z procesów kompostowania odpadów komunalnych /
Izabela Sówka, Urszula Miller, Piotr Sobczyński
Emission of odors from municipal waste composting processes
Zastosowanie estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
z grupy omega-3 jako surowca dla przemysłu paszowego / Bożena
Patkowska-Sokoła, Katarzyna Czyż, Ewa Sokoła-Wysoczańska,
Tomasz Wysoczański, Robert Bodkowski, Andrzej Vogt
Use of omega-3 polyunsaturated fatty acid ethyl esters as raw material for
fodder industry
Ocena efektywności nawozów fosforowo-siarkowych produkowanych na
bazie mielonego fosforytu. Część I. Technologia wytwarzania nawozów /
Jolanta Korzeniowska, Ewa Stanisławska-Glubiak, Józef Hoffmann,
Helena Górecka, Wiktor Jóźwiak, Grażyna Wiśniewska
Evaluation of the effectiveness of phosphorus-sulfur fertilizers produced on
the basis of ground rock phosphate. Part I. Technology for manufacturing
Dostępność fosforu dla roślin z kompostów wzbogaconych fosforytem. Cz. I.
Technologia wytwarzania kompostów / Ewa Stanisławska-Glubiak,
Jolanta Korzeniowska, Józef Hoffmann, Wiktor Jóźwiak, Grażyna
Wiśniewska
Availability of phosphorus for plants from rock phosphate-enriched
composts. Part 1. Technology of compost production
nr 6
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
815 Od redakcji
Komentarze
817 Energetyczna niezależność Stanów Zjednoczonych / Ludwik M. Bednarz
822 Uwarunkowania prawne stosowania biopłynów w Polsce / Magdalena
M. Jabłońska, Arkadiusz I. Majoch
828 Rozwój specyfikacji jakościowych paliw do silników o zapłonie iskrowym /
Martynika Paluchowska, Bogusława Danek
834 Wykorzystanie badań biegłości w analizie wielopierwiastkowej / Marzanna
Barańska, Helena Górecka, Miłosz Marczak
839
840
848
851
857
859
863
867
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. LI
CZĘŚĆ NAUKOWA
868 Analiza sytuacji awaryjnych podczas pracy gazogeneratora prochowego /
Tomasz Wolszakiewicz, Zbigniew A. Walehta
Analysis of situations leading to destruction of the solid fuel gas generator
during operation
873 Aktywność katalityczna mieszanych tlenków metali La-Mn (La-Co)
o strukturze perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu / Natalia
Miniajluk, Janusz Trawczyński, Mirosław Zawadzki, Maciej Chomiak
Catalytic activity of mixed metals oxides La-Mn (La-Co) with perovskite
like structure in combustion of diluted methane
878 Szybka wielowariantowa analiza izoterm adsorpcji ditlenku węgla i metanu /
Mirosław Kwiatkowski, Jan T. Duda
Fast multivariant analysis of the adsorption isotherm of the carbon dioxide
and methane
882 Zastosowanie techniki dynamicznego rozpraszania światła laserowego
(DLS) do wyznaczania krytycznego stężenia micelizacji / Michał
Wojtasik, Grażyna Żak, Jarosław Markowski
Use of dynamic light scattering (DLS) for determination of critical micelle
concentration
888 Badania wpływu nieorganicznych napełniaczy proszkowych na właściwości
polipropylenu / Andrzej Stasiek, Aneta Raszkowska-Kaczor,
Krzysztof Formela
Effect of inorganic powder fillers on the polypropylene properties
893 Porównanie biomasy i paliw kopalnych / Miluše Hlavatá, Lucie
Čabliková, Vladimir Čablik, Anna K. Nowak, Zbigniew Wzorek,
Katarzyna Gorazda, Kamil Serwatka
Comparison of biomass and fossil fuels
897
901
907
911
914
920
924
928
934
938
945
Stabilizowane alkoholami tłuszczowymi piany wytwarzane z wodnych
roztworów chlorku cetylopirydyniowego / Krzysztof Azierski, Jakub
Jakubiec, Andrzej Mizerski
Fatty alcohols-stabilized foams produced of aqueous solutions of
cetylpyridinium chloride
Wpływ komponentów stosowanych w syntezie smarów polimocznikowych
na ich właściwości eksploatacyjne / Anna Zajezierska
Effect of components used for synthesis of polyurea greases on their
performance
Właściwości wytłaczanych mikrokanałów porowatych / Tomasz Klepka,
Tomasz Garbacz, Elżbieta Bociąga
Some properties of extruded porous microducts
Wpływ surfaktantów gemini na skuteczność działania glifosatu /
Katarzyna Marcinkowska, Łukasz Sobiech, Edyta Kuliszewska,
Grzegorz Skrzypczak
Effect of gemini surfactants on the glyphosate efficacy
Nanokompozyty o ograniczonej palności. Synergia konwencjonalnych
antypirenów z nanocząstkami w oddziaływaniu na poziom uniepalnienia
żywic chemoutwardzalnych / Ewa Kicko-Walczak, Grażyna Rymarz,
Izabela Gajlewicz
Nanocomposites with decreased flammability. A synergy effect of
combining the conventional flame retardants with nanofillers on the
flammability level of thermoset resins
Ocena biokompatybilności powłok z ditlenku tytanu i ditlenku cyrkonu
syntezowanych metodą zol-żel / Monika Marędziak, Anna Siudzińska
Biocompatibility of titanic and zirconia coatings synthesized by sol-gel method
Otrzymywanie nawozów wieloskładnikowych na bazie komponentu
fosforowego otrzymanego poprzez częściowy rozkład fosforytów o niskiej
jakości / Józef Hoffmann, Maciej Rolewicz, Jakub Skut, Sebastian
Schab
Production of compound fertilizers on the basis of phosphorus component
obtained by partial acidulation of low-grade phosphate rocks
Badania fizykochemicznych właściwości prekursora oraz aktywności
i selektywności niklowego katalizatora w uwodornieniu oleju rzepakowego /
Marcin Konkol, Robert Bicki, Wiesław Próchniak, Paweł Wiercioch
Studies on physicochemical properties of the precursor and the activity
and selectivity of the nickel catalyst in hydrogenation of rapeseed oil
Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej /
Jarosław Markowski, Joanna Oleksik
Microwave-assisted organic synthesis
Analiza możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu
i zagospodarowaniem gazowych produktów ubocznych / Gabriela
Berkowicz, Dariusz Bradło, Jerzy Baron, Witold Żukowski,
Stanisław Kandefer, Stefan Szarlik, Maria Zielecka, Zbigniew
Wielgosz, Dariusz Jamanek
Analysis of possibilities of 2,6-dimethylphenol synthesis with recirculation
of o-cresol and management of gaseous by-products
Wpływ adiuwantów z różnych grup chemicznych na właściwości
fizyko-chemiczne i skuteczność działania herbicydów / Łukasz Sobiech,
Robert Idziak, Zenon Woźnica, Grzegorz Skrzypczak
Effect of various adjuvants on physicochemical properties and control
efficacy of herbicides
948
Polifenole, hydroksykwasy karboksylowe i karotenoidy w owocach
suchodrzewu jadalnego (Lonicera coerulea var. kamtschatica) /
Aleksandra Mech-Nowak, Michał Kruczek, Pawet Kaszycki, Monika
Bieniasz, Anna Kostecka-Gugała
Polyphenols, carboxylic hydroxyacids and camtenoids in berries of blue
honeysuckle (Lonicera coerulea var. kamtschatica)
954 Odzysk chromu zaadsorbowanego przez biomasę Saccharomyces
cerevislae / Wojciech Lasek, Jarosław Chwastowski, Paweł
Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Henryk Kołoczek
Recovery of chromium adsorbed by Saccharomyces cerevisiae biomass
959 Innowacyjne biopreparaty do zaprawiania nasion. Wstępna ocena
właściwości użytkowych w początkowej fazie wzrostu roślin / Agnieszka
Dmytryk, Edward Rój, Radosław Wilk, Katarzyna Chojnacka
Innovative bioformulations for seed treatment. Preliminary assessment of
functional properties in the initial plant growth phase
964 Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej /
Dariusz Bradło, Witold Żukowski, Piotr Czupryński, Marta Czekaj
Comparison of the main material stream compositions of coal power plant
970 Symulacja wpływu temperatury na efekty odsiarczania spalin metodą
mokrą / Jerzy Walendziewski, Marek Kułażyński, Rafat Luźny
Simulation of the temperature effect on wet flue gas desulfurization
978 Oznaczanie talu metodą pulsowej różnicowej woltamperometrii anodowej
stripingowej / Bożena Karbowska, Włodzimierz Zembrzuski, Tomasz
Wojtkowiak, Zenon Łukaszewski
Determination of thallium by differential pulse anodic stripping voltammetry
983 Wpływ preparatu PRP Fix na ograniczenie emisji amoniaku i siarkowodoru
z gnojowicy w trakcie jej przechowywania / Ewa Możdżer, Edward
Krzywy, Edward Meller
Effect of addition of PRP Fix preparation to the slurry on a reduction of
ammonia and hydrogen sulfide emissions during the storage
987 Ocena nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami, uzyskanego
w procesie przetwarzania piór drobiowych / Małgorzata Popko,
Radosław Wilk, Henryk Górecki
Assessment of a microelement compound fertilizer obtained in the
processing of poultry feathers
992 Konwersja amoniaku do tlenków azotu podczas spalania w złożu
fluidalnym / Beata Kowarska, Witold Żukowski, Jerzy Baron,
Stanisław Kandefer
Conversion of ammonia into nitrogen oxides during combustion in
a fluidized bed
998 Wykorzystanie elektronicznego nosa do oceny jakości etanolowych
destylatów rolniczych / Tomasz Dymerski, Jacek Gębicki, Jacek
Namieśnik
Use of electronic nose for quality assessment of agricultural ethanol
distillates
1003 Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego i kotłowego / Jerzy
Walendziewski, Marek Kułażyński, Norbert Modliński, Grzegorz
Pawlak
Use of biogas as an engine and boiler fuel
1012 Nowe biostymulatory aminokwasowe na bazie hydrolizatu białka keratyny /
Małgorzata Popko, Radosław Wilk, Henryk Górecki
New amino acid biostimulators based on protein hydrotysate of keratin
1016 Badania kinetyczne estryfikacji kwasu kaprylowego alkoholem
2-etyloheksylowym / Maria Kulawska, Maria Organek, Wiesław Organek
Kinetic studies on the esterification of caprylic acid with 2-ethylhexanol
1020 Wpływ nowych biostymulatorów na początkową fazę wzrostu roślin /
Agnieszka Dmytryk, Edward Rój, Radosław Wilk, Katarzyna
Chojnacka, Henryk Górecki
Effecf of new biostimulators on the initial phase of plant growth
1026 Wpływ rodzaju ekstrahenta na stopień odzysku fosforu z odpadowej
ogrodniczej wełny mineralnej / Marta Huculak-Mączka, Krystyna
Hoffmann, Dariusz Poplawski, Józef Hoffmann
Effect of the extractant type on the recovery of phosphorus from spent
horticultural mineral wool
1029 Możliwości wykorzystania odpadowej wełny mineralnej w rolnictwie /
Marta Huculak-Mączka, Krystyna Hoffmann, Ewelina Klem, Józef
Hoffmann
Possibilities of using waste horticultural mineral wool in agriculture
1033 Chelatacja mikroelementów odzyskanych z ogrodniczej, odpadowej wełny
mineralnej / Ewelina Klem, Krystyna Hoffmann, Józef Hoffmann
Chelation of micronutrients recowered from horticultural waste mineral
wool
1036 Badanie procesów azotowania i redukcji w układzie nanokrystaliczne
żelazo-amoniak-wodór / Bartłomiej Wilk, Walerian Arabczyk
Studies on the nitriding and reduction in the nanocristalline
iron-ammonia-hydrogen system
1041 Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji
osadów ściekowych / Barbara Tarko, Katarzyna Gorazda, Zbigniew
Wzorek, Anna K. Nowak, Zygmunt Kowalski, Joanna Kulczycka,
Anna Henclik
Recovery of phosphorus from industrial sewage sludge ashes
1045 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez
zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej /
Janusz Ozonek, Joanna Szulżyk-Cieplak, Adam Piotrowicz,
Krzysztof Jahołkowski
Degradation of potycyclic aromatic hydrocarbons by advanced oxidation
under hydrodynamic cavitation
1051 Synteza i ocena zapachowa hydroksylaktonów z układem
metylocykloheksanu / Małgorzata Grabarczyk, Katarzyna Wińska,
Wanda Mączka, Mirosław Anioł
Synthesis and odour characteristics of hydroxylactones with
methylcyclohexane system
nr 7
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1059 Od redakcji
1061 Wydarzenia - Zgromadzenie Ogólne Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
1063
1064
1070
1072
1078
1079
1083
1086
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. LII
CZĘŚĆ NAUKOWA
1087 Nanoemulsje. Charakterystyka i metody otrzymywania / Małgorzata
Jaworska, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski
Nanoemulsions. Characteristics and methods for preparation
1093 Biosurfaktanty w produktach chemii gospodarczej / Beata
W. Domagalska, Katarzyna Pytkowska
Biosurfactants in household products
1096 Metoda doboru warunków pracy cyrkulacyjnego bioreaktora
fluidyzacyjnego z zewnętrznym napowietrzaniem / Bolesław Tabiś,
Wojciech S. Stryjewski
A method for selection of operating conditions for circulating fluidized bed
bioreactor with external aerator
1101 Adsorpcja 2,4,6-trichlorofenolu na węglu aktywnym z roztworów
woda-rozpuszczalnik organiczny / Krzysztof Kuśmierek, Andrzej
Świątkowski
Adsorption of 2,4,6-trichlorophenol on activated carbon from
water-organic solvent solutions
1106 Biobójcze wlaściwości nanocząstek srebra / Sonia Hetmańczyk, Anna
Małachowska-Jutsz
Biocidal properties of silver nanoparticles
1110 Zastosowanie likopenu w dermokosmetykach / Joanna Igielska-Kalwat,
Joanna Gościańska, Izabela Nowak
Use of lycopene in dermocosmetics
1114 Pozyskiwanie oraz dobór metody frakcjonowania cenosfer z popiołów
lotnych / Dariusz Bradło, Witold Żukowski, Piotr Czupryński, Karol
Witkowski
Acquisition and choice of method for fractionation of cenospheres from fly
ashes
1120 Dynamika fluidyzacji i zachowanie się cząstek paliwa w reaktorze
fluidalnym zasilanym powietrzem / Dawid Jankowski, Przemysław
Migas, Witold Żukowski
Dynamics of fluidization and behavior of fuel particles in the air-fluidized
bed reactor
1124 Ograniczenie emisji CO2 poprzez stosowanie biopaliw motorowych /
Małgorzata Krzywonos, Piotr Borowski, Adam Kupczyk, Magdalena
Żabochnicka-Świątek
Abatement of CO2 emissions by using motor biofuels
1128 Badanie emisji odorów z obiektu przemysłowego / Maria Skrętowicz,
Izabela Sówka, Piotr Sobczyński, Urszula Miller
Study on odour emission on industrial plants
1132 Skład chemiczny popiołów lotnych ze spalania biomasy oraz ocena
możliwości ich wykorzystania do celów nawozowych / Anna Zdunek,
Andrzej Biskupski, Piotr Rusek, Jarosław Ostrowski
Chemical composition of fly ashes from biomass and their applicability as
fertilizers
1136 Usprawnienie procesu produkcji folii polietylenowych poprzez
wprowadzenie modelu planowania produkcji / Dušan Malindžák,
Radovan Bačik, Andrzej Gazda, Peter Kačmáry, Andrzej Pacana
Improvement of polyethylene film manufacturing by using a capacity
planning model
1139 Wpływ wybranych czynników procesu produkcji folii stretch na jej
rozciągliwość / Andrzej Pacana, Lucia Bednárová, Igor Liberko, Artur
Woźny
Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility
1141 Aktywny tlenek glinu otrzymany metodą szybkiej kalcynacji jako nośnik
katalizatorów do procesu SGS / Katarzyna Antoniak-Jurak, Paweł
Kowalik, Wiesław Próchniak
Active alumina prepared by flash calcination as a support of Co-Mo-K
catalysts for sour gas shift process
1146 Ocena ekoinnowacyjności procesu wytwarzania biogazu z osadów
ściekowych / Anna Henclik, Joanna Kulczycka, Katarzyna Gorazda,
Zbigniew Wzorek, Barbara Tarko
Assessment of ecoinnovaliveness of sewage sludge conversion to biogas
1150 Ekotoksyczność ługów z biomasy drzewnej wobec rzęsy drobnej (Lemna
minor L) / Ewa I. Archanowicz, Teresa Kłosińska, Andrzej Antczak,
Andrzej Radomski, Kamila Bogucka, Tomasz Zielenkiewicz, Emil
J. Archanowicz, Janusz Zawadzki
Ecotoxicity of wood biomass leachates toward duckweed (Lemna minor L.)
1155 Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie utwardzanych żywicach
akrylanowych / Mariusz Pryliński, Michał Kochanowski, Karolina
Karońska, Agata Prylińska-Czyżewska, Bogumiła A. Frączak, Paweł
Piotrowski
Kinetic studies on water sorption on some chemically cured acrylic resin
1157 Badanie przyswajalności jonów cynku i innych mikroelementów
z biologicznych komponentów w badaniach in vitro / Łukasz Tuhy,
Mateusz Samoraj, Katarzyna Chojnacka
Study on bioavailability of zinc ions and other microelements from new
biological fertilizer components under in vitro conditions
1161 Aktywność przeciwgrzybowa szczepów Trichoderma harzianum odpornych
na iprodion / Elżbieta Gębarowska, Antoni Szumny, Mirosław Anioł,
Anna Gliszczyńska, Stanisław J. Pietr
Antifungal activity of Trichoderma harzianum strains resistance to iprodione
1166 Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu / Barbara
Michorczyk, Jan Ogonowski, Piotr Michorczyk, Adam Węgrzyniak
Catalysts for oxidative coupling of methane
1174 Właściwości biochemiczne sprzężonych kwasów trienowych / Elżbieta
Kompanowska-Jezierska, Ewa Sokoła-Wysoczańska, Katarzyna
Czyż, Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, Robert Bodkowski, Bożena
Patkowska-Sokoła, Hanna Gwardiak, Krzysztof H. Olszyński
Biochemical properties of conjugated trienoic fatty acids
1178 Właściwości antyproliferacyjne lipoaminokwasów / Bożena
Pałkowska-Sokoła, Andrzej W. Lipkowski, Hanna Gwardiak, Robert
Bodkowski, Katarzyna Czyż, Joanna Wietrzyk, Wiesława
Walisiewicz-Niedbalska
Antiproliferative properties of lipoamino acids
1181 Zastosowanie funkcjonalizowanej krzemionki do immobilizacji
pierwiastków toksycznych w glebach z obszarów przemysłowych / Piotr
Grzesiak, Joanna Łukaszyk, Joanna Kurczewska, Grzegorz
M. Schroeder
Use of functionalized silica for immobilization of toxic elements in soils
from industrial areas
1185 Utlenianie trimetyloaminy na katalizatorach tlenkowych / Elżbieta
Maćkiewicz, Małgorzata I. Szynkowska
Oxidation of trimethylamine over metal oxide catalysts
1189 Zagrożenie bezpieczeństwa i straty produkcyjne w procesach wytwarzania
stopu azotanu(V) amonu. Część II. Wpływ zanieczyszczeń / Andrzej
Biskupski, Agnieszka Myka, Anna Zdunek, Andrzej Kołaczkowski,
Józef Sas
Safety hazards and product losses in processes for manufacturing
ammonium nitrate melts. Part II. Effect of impurities
1197 Badania laboratoryjne granulacji siarczanu amonu przy użyciu soli wapnia
i magnezu / Sebastian Schab, Andrzej Biskupski, Mieczysław Borowik
Laboratory studies on granulation of ammonium sulphate using salts of
calcium and magnesium
1202 Ekstrakcja nasion lnu nadkrytycznym CO2 / Andrzej Kotecki, Zbigniew
Dobrzański, Marcin Kozak, Bożena Pałkowska-Sokoła, Katarzyna
Czyż, Władysław Malarz
Supercritical CO2 extraction of flaxseed
1206 Poszukiwanie grzybów zdolnych do wzrostu na tworzywach polimerowych /
Katarzyna Janczak, Grażyna Dąbrowska, Katarzyna Hrynkiewicz,
Aneta Raszkowska-Kaczor
Searching for the fungi capable to grow on polymeric materials
1210 Ocena skuteczności bionawozu fosforowego w testach kiełkowania /
Małgorzata Wyciszkiewicz, Agnieszka Saeid, Katarzyna Chojnacka,
Henryk Górecki
Effectiveness of phosphate biofertilizer in germination tests
1215 Technologia przygotowania ekstraktów glonowych. Cz. I. Surowiec /
Radosław Wilk, Katarzyna Chojnacka, Edward Rój, Henryk Górecki
Technology for preparation of algae extract. Part 1. Raw material
1219 Chemiczno-biologiczna ocena stosowanych paszowych dodatków
mineralnych / Robert Kupczyński, Kinga Śpitalniak, Agnieszka
Śmieszek, Jarosław Popiel
Chemical-biological evaluation of foragers mineral supplements
1223 Ocena skuteczności działania koagulantów zastosowanych do oczyszczania
filtratu z gnojowicy świńskiej / Marta Marszałek, Zygmunt Kowalski,
Agnieszka Makara, Katarzyna Stokłosa
Effectiveness of coagulants used for purification of filtrate from pig slurry
1228 Analiza chromatograficzna produktów fermentacji etanolowej zacierów
kukurydzianych / Joanna Kawa-Rygielska, Elżbieta Piastowska,
Hanna Gołębiowska
Chromatographic analysis of products of ethanol fermentation of corn
mashes
1231 Ocena efektywności nawozów fosforowo-siarkowych produkowanych na
bazie mielonego fosforytu. Cz. II. Agronomiczna efektywność nawozów
oraz ich wpływ na środowisko / Jolanta Korzeniowska, Ewa
Stanisławska-Glubiak, Józef Hoffmann, Sylwia Gołda
Evaluation of the effectiveness of phosphorus-sulfur fertilizers produced on
the basis of ground rock phosphate. Part 2. Agronomic efficiency of
fertilizers and their impact on the environment
1235 Dostępność fosforu dla roślin z kompostów wzbogaconych fosforytem.
Cz. II. Ocena kompostów w doświadczeniach rolniczych / Ewa
Stanisławska-Glubiak, Jolanta Korzeniowska, Józef Hoffmann,
Helena Górecka, Katarzyna Kantek
Availability of phosphorus for plants from rock phosphate-enriched
composts. Part 2. Evaluation of composts in an agricultural experiment
nr 8
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1243 Od redakcji
Wydarzenia
1245 Kongres Polska Chemia 2014
1250 Nowa fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej
Komentarz
1252 System oceny i zapewnienia jakości badań biegłości laboratoriów przy ich
akredytacji / Eugenij Volodarsky, Zygmunt Warsza, Larysa Kosheva
1256
1257
1263
1264
1266
1276
1278
1282
1285
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Z życia SITPChem
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych82
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. LIII
CZĘŚĆ NAUKOWA
1286 Struktura i właściwości warstw kompozytowych Ni-P/SiC wytwarzanych
metodą redukcji chemicznej na aluminium i jego stopach / Maria Trzaska
Structure and properties of composite Ni-P/SiC surface layers produced by
chemical reduction on aluminum and its alloys
1291 Wpływ napełniaczy na właściwości kompozytów ceramizujących na bazie
kauczuku silikonowego. Cz. I. Kinetyka wulkanizacji i właściwości
mechaniczne kompozytów / Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński,
Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała, Magdalena
Ziąbka, Monika Kowalczyk
Effect of mineral fillers on properties of silicone rubber-based ceramizable
composites. Part 1. Kinetics of vulcanization and mechanical properties of
composites
1296 Wykorzystanie hiperodkształcalnych materiałów kompozytowych do
tłumienia drgań w niskich temperaturach / Piotr Żach
Use of hyper-deformable composites materials as vibration dampers at low
temperatures
1301 Sorpcja jonów U(VI) na różnych adsorbentach / Ewelina Grabias, Marek
Majdan
Sorption of uranium(VI) ions on various adsorbents
1308 Reologia glikolizatów wytworzonych z odpadowych pianek
polieterouretanowych / Ewa Głowińska, Marcin Włoch
Rheology of glycolyzates produced by conversion of polyetherurethane
wastes
1311 Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych / Agnieszka A. Gadomska,
Ilona Warych, Paweł Ruśkowski, Ludwik Synoradzki
Manufacturing of polylactide nanospheres
1315 Porównanie wartości wskaźnika tlenowego i ciepła spalania dla wybranych
kompozycji epoksydowych / Marzena Półka, Aneta
Łukaszek-Chmielewska, Michał Bednarek, Ewa Kicko-Walczak
Comparison of oxygen index and combustion heats of some epoxy
compositions
1321 Metody wytwarzania izo-α-kwasów / Agnieszka Dobrzyńska-Inger,
Edward Rój, Dorota Kostrzewa
The iso-α-acids preparation methods
1328 Ekstrakcja i frakcjonowanie ekstraktu chmielowego z wykorzystaniem CO2
w stanie nadkrytycznym / Dorota Kostrzewa, Edward Rój, Agnieszka
Dobrzyńska-Inger
Extraction and fractionation of the hop extract using supercritical CO2
1333 Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy białek serwatkowych do
otrzymywania peptydów o aktywności przeciwutleniającej / Konrad Babij,
Anna Dąbrowska, Marek Szołtysik, Marta Pokora, Aleksandra
Zambrowicz, Robert Kupczyński, Józefa Chrzanowska
Use of enzymatic hydrolysis of whey proteins for the preparation of
peptides with an antioxidant activity
1339 Nowa koncepcja ograniczenia emisji rtęci z gazów wylotowych bloków
energetycznych / Krzysztof Jóźwik, Małgorzata I. Szynkowska, Piotr
Kula, Piotr Niedzielski, Robert Pietrasik, Jacek Góralski
A new concept for limitation of the mercury emission from exhaust gases
from power stations units
1343 Wpływ biomasy po fitoremediacji wód zanieczyszczonych rtęcią na procesy
kompostowania / Magdalena Sitarska, Teodora Traczewska,
Viktoriya Filyarovskaya, Beata Hanus-Lorenz, Anna Hołtra, Dorota
Zamorska-Wojdyła
The impact of biomass from phytoremediation of mercury – containing
wastewaters on compositing processes
1346 Wpływ składu katalizatora selektywnej redukcji tlenku azotu(II) na jego
aktywność / Łukasz Świątek, Marek Kułażyński, Katarzyna
Pstrowska, Rafał Luźny
Impact of catalyst composition on its activity in selective reduction of
nitric(II) oxide
1350 Ocena stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach
stosowanych w żywieniu zwierząt / Joanna Maćkowiak, Adam Voelkel,
Joanna Zembrzuska, Irena Budnik
Stability of some lipophilic vitamins in premixes used for animal nutrition
1357 Wpływ starzenia biopaliw na zagrożenia stwarzane dla silników o zapłonie
samoczynnym w eksploatacji / Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień
Effect of biofuel ageing on threats for Diesel engines under operating
conditions
1362 Wyznaczanie oporu hydraulicznego kolumn wypełnionych do absorpcji CO2
w wodnym roztworze monoetanoloaminy / Aleksander Krótki, Dariusz
Śpiewak, Marcin Stec, Lucyna Więcław-Solny, Andrzej Wilk
Pressure drop in packed columns used for CO2 absorption in aqueous
solution of monoethanoloamine
1371 Wpływ nawożenia naturalnego z dodatkiem preparatu PRP Fix na
enzymatyczną aktywność gleby / Ewa Możdżer, Edward Krzywy
Effect of organic fertilization with PRP Fix preparation on enzymatic
activities of soil
1375 Badania właściwości folii ze skrobi termoplastycznej w warunkach obciążeń
udarowych / Paweł Kołodziej, Krzysztof Gołacki, Zbigniew Stropek,
Marek Boryga, Bożena Gładyszewska
Studies on thermoplastic starch film properties under impact load conditions
1379 Metoda projektowania warunków hydrodynamicznych hybrydowego
bioreaktora fluidyzacyjnego / Bolestaw Tabiś, Wojciech S. Stryjewski,
Dominika Zaręba-Boroń
Method for designing the hydrodynamic conditions of a hybrid fluidized-bed
air-lift bioreactor
1383 Zastosowanie bentonitu sodowego jako sorbentu amoniaku / Łukasz
Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek, Leszek Tymczyna, Małgorzata
Kwiecień, Hanna Bis-Wencel, Beata Trawińska
Use of montmorillonite as a sorbent for ammonia
1386 Badanie rozpuszczalności dicyjanodiamidu w oligoestrodiolach w obecności
dyspergatorów organicznych / Agnieszka Kiersnowska, Wojciech
Fabianowski
Study on solubility of dicyanodiamide in oligoestrodiols in the presence of
organic dispersants
1390 Ziarno sorgo jako surowiec do produkcji bioetanolu / Joanna Chmielewska,
Ewelina Dziuba, Barbara Foszczyńska, Józef Sowiński
Sorghum grain as raw material for bioethanol production
1393 Ocena technologii zgazowania węgla z punktu widzenia ich przydatności
dla przemysłu chemicznego / Grzegorz Czerski, Tadeusz Dziok,
Andrzej Strugała, Stanisław Porada
Suitability of coal gasification technologies for the chemical industry
1401 Wpływ dodatku etanolu do benzyn silnikowych na trwałość silnika
o zapłonie iskrowym oraz na proces tworzenia osadów w trakcie jego pracy /
Janusz Jakóbiec, Mariusz Wądrzyk, Aleksander Mazanek
Effect of ethanol addition to motor gasoline on spark ignition engine life
and deposit formation during its operation
1409 Emisja zanieczyszczeń gazowych ze złoża fluidalnego przy spalaniu łupków
węglowych / Małgorzata Olek, Jerzy Baron, Stanisław Kandefer,
Witold Żukowski, Wiesław Kaniowski
Emission of gaseous pollutants from the fluidized bed during combustion of
coal shale
1414 Bezpośrednia katalityczna redukcja kwasu palmitynowego do alkoholu
cetylowego / Małgorzata I. Szynkowska, Aleksandra Jakubowska,
Ewa Leśniewska, Jacek Góralski
A direct catalytic reduction of palmitic acid to cetyl alcohol
1418 Wpływ promieniowania słonecznego na trwałość znacznika Solvent Yellow
124 oraz barwnika Solvent Red 19 w lekkich olejach opałowych / Joanna
Lorens-Leżoń, Arkadiusz Leżoń, Andrzej Stępień
Effects of solar radiation on the stability of the Solvent Yellow 124 marker
and the Solvent Red 19 dye in light heating oils
1422 Nanokompozyty epoksydowe modyfikowane poliuretanem kondensacyjnym /
Anita Białkowska, Mohamed Bakar, Marta Lenartowicz
Epoxy nanocomposites modified with a condensation polyurethane
1428 Hydroliza kwasowa drewna topoli (Populus sp.) / Andrzej Antczak,
Natalia Spyszewska, Adrian Michałuszko, Teresa Kłosińska, Ewa
Archanowicz
Acid hydrolysis of poplar wood (Populus sp.)
1432 Ocena właściwości nawozowych nowych biokomponentów
z mikroelementami w warunkach in vivo / Mateusz Samoraj, Łukasz
Tuhy, Edward Rój, Katarzyna Chojnacka
In vivo evaluation of fertilizing properties of new biocomponents with
micronutrients
1437 Wytrzymałość połączenia uzyskanego podczas naprawy wypełnień
kompozytowych w zależności od sposobu przygotowania ich powierzchni /
Krzysztof Sokołowski, Małgorzata I. Szynkowska, Monika
Domarecka, Anna Sokołowska, Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski,
Monika Łukomska-Szymańska
Bond strength at interface after composite repair depending on surface
treatment method
1444 Wykorzystanie słodu sorgo do produkcji piwa / Barbara Foszczyńska,
Ewelina Dziuba, Joanna Chmielewska, Józef Sowiński
The use of sorgo malt for beer production
1447 Zawartość ksantohumolu w polskich piwach / Damian Toboła, Monika
Stompor, Józef Błażewicz, Mirosław Anioł
Xanthohumol content in Polish beers
1451 Zawartość miedzi i cynku w środowisku, w rejonie oddziaływania obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych "Żelazny Most" / Roman
Kołacz, Sebastian Opaliński, Zbigniew Dobrzański, Robert Kupczyński,
Przemysław Cwynar, Maciej Durkalec, Stanisław Czaban
Copper and zinc contents in the area of the "Żelazny Most" tailing pond
1455 Epoksydowanie oleju lnianego kwasem nadmrówkowym / Marlena Kłos,
Kornelia Malarczyk, Eugeniusz Milchert
Epoxidation of linseed oil with performic acid
1463 Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Cz. II** / Zbigniew
Frąszczak, Bogusław Królikowski, Adam Buchelt
Modification of polymeric materials with perlite. Part 2**
1463 Mieszanie zawiesin niejednorodnych / Tomáš Jirout, František Rieger,
Czesław Kuncewicz
Mixing of inhomogeneous suspensions
1467 Wpływ preparatu mineralno-tłuszczowego na zawartość kwasów
tłuszczowych w mleku krów i produktach mleczarskich / Robert
Kupczyński, Marek Szołtysik, Witold Janeczek, Andrzej Zachwieja,
Katarzyna Budzińska
Effect of a mineral-fatty additive on fatty acids content in cow milk and
dairy products
1472 Wykorzystanie nanocząstek srebra jako fungicydu / Zuzanna Sawińska,
Karen Khachatryan, Łukasz Sobiech, Robert Idziak, Tomasz
Kosiada, Grzegorz Skrzypczak
Use of silver nanoparticles as a fungicide
1475 Przeróbka osadów biologicznych w polu ultradźwięków / Beata
Fryźlewicz-Kozak
Processing of biological sludge in ultrasonic field
1477 Chemiczna obróbka powierzchni elementów wytwarzanych metodą
selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków ze stopu Ti-6AI-7Nb /
Edyta Łyczkowska, Patrycja Szymczyk, Paweł Lochyński, Edward
Chlebus
Chemical treatment of Ti-6AI-7Nb elements produced by powder-bed
selective laser melting
1482 Olej tungowy jako substrat do syntezy nutraceutyków zawierających nowe
bioaktywne lipoaminokwasy / Bożena Patkowska-Sokoła, Beata
Wileńska, Aleksandra Misicka, Robert Bodkowski, Katarzyna Czyż,
Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, Andrzej W. Lipkowski
Jung oil as a substrate for synthesis of nutraceutics containing new
bioactive lipoamino acids
nr 9
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1494 Od redakcji
1497 Z życia SITPChem - 30. Walny Zjazd Stowarzyszenia
1500 Z historii chemii - początki kształcenia inżynierów-chemików na ziemiach
polskich / Marek A. Jakubiak
1507
1507
1514
1520
1522
1526
1530
Personalia
Aktualności
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. LIV
CZĘŚĆ NAUKOWA
1532 Dobór metod analitycznych do oceny zawartości substancji niebezpiecznych
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / Bożena Hala, Magdalena
Turkowska, Karolina Kowalska
Selection of analytical methods used for the assessment of hazardous
substances in electrical and electronic equipment
1538 Porównanie wybranych metod analitycznych oznaczania azotu amonowego
w różnych typach ścieków / Dominika Wierzbicka
Comparison of selected analytical methods used for the determination of
ammonia nitrogen in the various wastewaters
1543 Usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na alginianach.
Równowaga i kinetyka procesu / Józef Nastaj, Agata Przewłocka
Removal of heavy metal ions from aqueous solutions on alginates. Equilibrium
and kinetics
1548 Ekstrakt z brzozy jako źródło substancji biologicznie czynnych /
Magdalena Malinowska, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski
Birch extract as a source of biological active substances
1552 Usuwanie jonów siarczanowych (VI) ze ścieków z produkcji zapałek przy
użyciu cementów glinowo wapniowych / Szymon Salwiczek, Krzysztof
Barbusiński, Katarzyna Kutek
Sulfate ion removal form match production wastewater with calcium
aluminate cement
1557 Rozkład stężeń tlenu podczas gaszenia pożaru w pomieszczeniach gazem
obojętnym / Przemysław Kubica, Waldemar Wnęk
Distribution of oxygen concentration during fire suppression in closed
spaces with inert gases
1562 Wpływ biododatku na skuteczność przeciwzużyciową syntetycznej
kompozycji smarowej / Elżbieta Siwiec, Ewa Pawelec
Effect of a bioadditive on the antiwear effectiveness of a synthetic lubricant
1565 Możliwości wykorzystania siary krów do produkcji naturalnych probiotyków /
Ewa Pecka, Andrzej Zachwieją, Jowita Kaszuba, Marta Ćwiertniewska
Suitability of colostrum for the production of probiotics
1570 Ekstrakcja kwasu akrylowego z mieszaniny akrylanu butylu i butanolu
z użyciem roztworu wodorowęglanu sodu jako ekstrahenta / Tadeusz
Porębski, Marzena Talma-Piwowar, Edyta Majewska, Katarzyna
Polarczyk, Sławomir Tomzik, Małgorzata Jamróz
Extraction of acrylic acid from butyl acrylate-butyl alcohol mixture with
aqueous sodium bicarbonate solution
1574 Enzymatyczne usuwanie nadtlenku wodoru / Anna Trusek-Hołownia
Enzymatic removing of hydrogen peroxide
1578 Nowy aktywator roztworu węglanu potasowego w procesie Benfield /
Grzegorz Bińczak, Janusz Cwalina, Zofia Jakubowska-Mordecka,
Władystaw Moniuk, Cezary Możeński, Ryszard Pohorecki
A new activator for the potassium carbonate solution in the Benfield process
1583 Syntetyczne regulatory wzrostu i rozwoju roślin w nowoczesnej produkcji
rolniczej / Edward Grzyś, Anna Demczuk, Elżbieta Sacała
Synthetic growth and development regulators of plants in modern
agricultural production
1587 Wpływ zawartości fazy sp2 na hydrofobowość warstwy diamentowej / Lidia
Mosińska, Paweł Popielarski, Piotr Popielarski, Wojciech Franków,
Agnieszka Banaszak-Piechowska
Effect of sp2 phase content on hydrophobicity of diamond layers
1591 Opracowanie nowej technologii usuwania składników lotnych i modyfikacji
warstwy palnej prochu w instalacji doświadczalnej / Tomasz Gołofit,
Piotr Zając
New technology for removal of volatile components and modification of the
powder combustible layer in a pilot plant
1594 Wpływ jonów żelaza na krystalizację struwitu z roztworów zawierających
jony fosforanowe(V) / Nina Hutnik, Bogusława Wierzbowska, Andrzej
Matynia
Effect of iron ions on struvite reaction crystallization from solutions
containing phosphate(V) ions
1599 Zastosowanie metody CFD do analizy hydrodynamiki w mieszalniku
z przegrodami i mieszadłem CD 6 / Monika Musiał, Joanna Karcz,
Magdalena Cudak
Use of CFD method for analysis of hydrodynamice in a baffled agitated
vessel with CD 6 impeller
1604 Otrzymywanie bezwodnej chlorohydryny etylenowej / Grzegorz
Lewandowski, Eugeniusz Milchert
Manufacturing of anhydrous ethylene chlorohydrin
1607 Połączenie cementów samo adhezyjnych z zębiną za pomocą
samotrawiących systemów wiążących / Grzegorz Sokołowski,
Małgorzata I. Szynkowska, Dorota Sokołowska, Barbara Łapińska,
Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski
Bonding of self-adhesive cements to dentin with self-etching adhesive
systems
1612 Możliwości zastosowania nanorurek węglowych w technikach sensorowych /
Piotr Pietrowski
Possibilities of the use of carbon nanotubes in sensing techniques
1616 Wykorzystanie technik NMR w ocenie surowca jajczarskiego dla przemysłu
spożywczego / Ewa Jawień, Mariusz Korczyński, Sebastian Opaliński,
Piotr Młynarz
Use of NMR techniques in evaluation of the egg raw material for food industry
1621 Eter dimetylowy. Właściwości, technologie produkcji i rynek / Marcin
Krupa, Marcin Moskalewicz, Andrzej P. Sikora, Adam Szurlej
Dimethyl ether. Properties, production technologies and the market
1628 Technologia wytwarzania nowej generacji preparatów fito-mineralnych /
Fabiola Bubel, Sebastian Opaliński, Adam Grzelak, Anna Stochmal
Technology of production of phyto-mineral formulations new generation
1632 Amoniowe ciecze jonowe zawierające grupę estrową jako deterenty
pokarmowe owadów magazynowych / Kamil Czerniak, Rafał Giszter,
Michał Niemczak, Filip Walkiewicz, Tomasz Klejdysz
Ammonium lonic liquids containing an ester group as stored product insect
antifeedants
1637 Laktony. Cz. XLV. Synteza hydroksylaktonów z pierścieniem aromatycznym
oraz ocena ich aktywności antyfidantnej i antyproliferacyjnej / Andrzej
Skrobiszewski, Witold Gładkowski, Magdalena Lis, Anna
Gliszczyńska, Gabriela Maciejewska, Tomasz Klejdysz, Bożena
Obmińska-Mrukowicz, Jan Nawrót, Czesław Wawrzeńczyk
Lactones. Part 45. Synthesis of hydrotylactones with aromatic ring and
evaluation of their antifeedant and antiproliferative activity
1644 Wpływ fermentacji metanowej na higienizację gnojowicy przeznaczonej do
celów nawozowych / Justyna Bauza-Kaszewska, Zbigniew Paluszak,
Halina Olszewska
Effect of methane fermentation on the hygienization of liquid manure
intended for agricultural purposes
1648 Symulacja usuwania ditlenku węgla z biogazu / Rafał Luźny, Katarzyna
Pstrowska, Łukasz Świątek, Jerzy Walendziewski
Simulation of carbon dioxide removal from biogas
nr 10
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1654 Od redakcji
Komentarz
1657 Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstw przemysłu
chemicznego / Dorota Ciesielska
Z historii chemii
1661 Chemia organiczna w centrum ideologicznych sporów lat pięćdziesiątych
XX w. / Jerzy Polaczek
1665
1665
1671
1672
1676
1680
1683
Personalia
Aktualności
Z życia PIPC
Konferencje
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. LV
CZĘŚĆ NAUKOWA
1684 Wpływ napełniaczy na właściwości kompozytów ceramizujących na bazie
kauczuku silikonowego. Cz. II. Charakterystyka fazy mineralnej powstałej
w wyniku ceramizacji kompozytów / Rafał Anyszka, Dariusz
M. Bieliński, Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała,
Magdalena Ziąbka, Monika Kowalczyk
Effect of mineral fillers on properties of silicone rubber-based ceramizable
composites. Part 2. Characteristics of a mineral phase produced by
ceramization of composites
1690 Pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym o zwiększonej
odporności termicznej / Jacek Lubczak, Elżbieta Chmiel-Szukiewicz,
Jerzy Duliban, Dorota Głowacz-Czerwonka, Renata Lubczak, Beata
Łukasiewicz, Iwona Zarzyka, Andrzej Łodyga, Piotr Tyński,
Magdalena Kozioł, Zbigniew Majerczyk, Dorota Minda-Data
Polyurethane foams with 1,3,5-triazine ring of improved thermal stability
1698 Badanie reakcji ciśnieniowego chlorowodorowania glicerolu do
dichloropropanoli w obecności kwasu octowego i jego pochodnych /
Marian Spadło, Lech Iwański, Andrzej Brzezicki
Study on the pressure hydrochlorination of glycerol to dichloropropanols in
the presence of acetic acid and its derivatives
1703 Biodegradacja odpadów tłuszczowych przez wyselekcjonowane szczepy
bakterii / Anna Ligocka, Natalia Królczyk, Zbigniew Paluszak
Biodegradation of fat wastes by selected bacteria strains
1707 Kompozyty polimerowe z metalicznymi napełniaczami do ekranowania pola
elektromagnetycznego / Przemysław Łoś, Aneta Łukomska, Sylwia
Kowalska, Regina Jeziórska, Jerzy Krupka
The polymer-matrix composites with metallic fillers for electromagnetic
shielding applications
1712 Wpływ morfologii warstwy na jakość elektrochemiczną elektrody
diamentowej / Magdalena Kowalska, Kazimierz Fabisiak, Andrzej
Wrzyszczyński
Effect of surface morphology on the electrochemical quality of diamond
electrodes
1717 Oznaczanie halogenów w biogazie / Jadwiga Holewa, Magdalena Szlęk,
Anna Król
Determination of halogens in biogas
1720 Wpływ temperatury wstępnego zeoformowania oleju roślinnego na skład
frakcyjny uwodornionego biokomponentu wytwarzanego
z zeoformowanego surowca / Kamil Berdechowski
Effect of preliminary zeoforming temperature on fractional composition of
hydrogenated vegetable oils
1723 Ocena pochodzenia surowcowego polskich miodów przy użyciu
dwuwymiarowej chromatografii gazowej / Tomasz Dymerski, Jacek
Gębicki, Jacek Namieśnik
Studies on origin of Polish honeys by two-dimensional gas chromatography
1727 Wpływ dodatku środka porującego na strukturę mikroskopową PVC /
Aneta Tor-Świątek
Effect of blowing agent on the microscopic structure of poly(vinyl chloride)
1730 Nanocząstki srebra jako składniki preparatów agrochemicznych /
Agnieszka Sobczak-Kupiec, Bożena Tyliszczak, Zbigniew J. Burgieł,
Dagmara Malina, Katarzyna Bialik-Wąs, Zbigniew Wzorek
Silver nanoparticles as components of agricultural chemicals
1734 Porównanie metod oczyszczania technicznego siarczanu(VI) magnezu do
specjalnego zastosowania / Piotr Radomski, Andrzej Jarosiński,
Zbigniew Wzorek
Comparison of some methods for purification of technical magnesium
sulfate for special applications
1739 Wpływ warunków enzymatycznej hydrolizy surowców lignino-celulozowych
na wydajność uzyskiwanej glukozy / Joanna Kawa-Rygielska, Grzegorz
Wcisło, Witold Pietrzak
Effect of enzymatic hydrolysis conditions of ligno-cellulosic raw materials
on the glucose yield
1742 Wpływ oleju oraz estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju lnianego
na morfologię i proliferację ludzkich komórek stromalnych izolowanych
z tkanki tłuszczowej / Ewa Sokola-Wysoczańska, Tomasz
Wysoczański, Katarzyna Czyż, Bożena Patkowska-Sokoła, Andrzej
Vogt, Robert Bodkowski, Anna Wyrostek
Effect of linseed oil and ethyl esters of the oil-derived fatty acids on the
morphology and proliferation rate of human adipose-derived stromal cells
1746 Ocena aktywności biologicznej estrów etylowych kwasów tłuszczowych
z nasion ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L.) / Aleksandra
Czyrek, Marzena Janczak, Monika Marędziak, Katarzyna Basińska
Evaluation of biological activity of ethyl esters of acids from borage seeds
(Borago officinalis L.)
1750 Biosorpcja. Przyjazna środowisku metoda usuwania i odzysku metali
szlachetnych / Magdalena Górska, Zbigniew Hubicki, Grzegorz
Wójcik, Piotr Rusek
Biosorption. An environmentally friendly method for removal and recovery
of precious metals
1754 Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na
stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną / Daniel
Markiewicz, Tadeas Ochodek, Jan Koloničný, Rafał Rajczyk,
Arkadiusz Szymanek
Dry flue gas desulfurization by calcium oxide and limestone in a pilot plant
with circulating fluidized bed
1758 Wpływ formy nawozu mikroelementowego i sposobu jego stosowania na
stabilność roztworu oraz skuteczność chwastobójczą herbicydu
w zabiegach łączonych w buraku cukrowym / Krzysztof Domaradzki,
Stanisław Wróbel
Effect of the microelement fertilizer form and the way of its application on
the stability of solution and the herbicide effectiveness in linked
treatments in the sugar beet culture
1763 Zanieczyszczenia chemiczne w diecie rybnej polskiego konsumenta / Piotr
J. Bykowski, Zbigniew Dobrzański
Chemical contamination in fish diet of Polish consumers - the evaluation
approach
1767 Mikroreologia. Przegląd metod i zastosowań w procesach
mikrotechnologicznych / Marek Dziubiński
Microrheology. Review of methods and applications in microtechnological
processes
1773 Biomasa i biogaz jako źródło energii w hybrydowych siłowniach
geotermalnych / Renata Polak, Andrzej Krzykowski, Dariusz Dziki,
Stanisław Rudy
Biomass and biogas as an energy source in geothermal hybrid power
plants
nr 11
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1778 Od redakcji
1781
1781
1786
1788
1790
Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego
XXX Walny Stowarzyszenia / Andrzej Szyprowski, Jerzy Polaczek
Potrzeby przemysłu w odniesieniu do kadr inżynierskich / Ryszard Grzybek
Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia w Płocku
Szkoła Główna Służby Pożarniczej - artykuł sponsorowany
Z historii chemii
1792 Pół wieku polskiego przemysłu petrochemicznego / Aleksander Puchowicz
1802 Prozap Sp. z o.o. - artykuł sponsorowany
Komentarz
1804 Ogólne bezpieczeństwo chemiczne w gospodarce. Rola przedsiębiorstw
i instytucji państwa w redukcji zagrożeń chemicznych, biologicznych,
radiacyjnych i jądrowych / Lesław Górniak, Anna Obolewicz, Mariusz
Młynarczyk
Wspomnienie pośmiertne
1812 Prof. dr hab. Jan Marian Skowroński (1945-2014) / Piotr Krawczyk
1814
1818
1829
1837
1842
1845
Personalia
Aktualności
Konferencje
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych
Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. LVI
CZĘŚĆ NAUKOWA
1846 Ocena aktywności materiałów katalitycznych dla procesu utleniania sadzy
ze spalin silników Diesla / Marek Rotko, Andrzej Machocki
Evaluation of activity of catalytic materials used for soot oxidation in
exhaust gases from Diesel engines
1850 Katalizatory do otrzymywania wodoru w reformingu parowym bio-etanolu /
Sylwia Turczyniak, Andrzej Machocki
Catalysts for hydrogen production by steam reforming of bio-ethanol
1855 Badania w dziedzinie azotowych analogów porfiryn i ich zastosowania
w przemyśle barwników syntetycznych / Jarosław Piskorz, Tomasz
Gośliński, Jadwiga Mielcarek
Research in the field of azaanalogues of porphyrins and their application in
pigment industry
1859 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-on. Otrzymywanie, krystalizacja, właściwości,
kompozycje wybuchowe / Joanna Lasota, Waldemar A. Trzciński
3-Nftro-1,2,4-triazol-5-one. Synthesis, crystaltization, properties,
explosive compositions
1866 Sorpcja arsenianów(III) i (V) na polimerze hybrydowym zawierającym
tlenki żelaza i manganu otrzymanym przez modyfikacje mocno
zasadowego anionitu / Irena Jacukowicz-Sobala, Daniel Ociński,
Jerzy Raczyk, Elżbieta Kociołek-Balawejder
Sorption of arsenates(III) and (V) on a hybrid iron and manganese oxides
polymer-containing made by modification of a strong-base anion exchanger
1874 Zmniejszenie zawartości pochodnych hydroksymetytowych,
oksymetytenowych i metoksymetylowycn pochodnych fenolu w żywicach
fenolowo-formaldehydowych stosowanych do otrzymywania laminatów /
Mariusz Szemień, Magdalena Cygan
Decrease in contents of the hydroxymethyl, oxymethylene and
methoxymethyl derivatives of phenol in phenol-formaldehyde resins used
for the production of laminates
1878 Mieszaniny polimerów naturalnych i syntetycznych jako materiały
degradowalne. Cz. II. Mieszaniny z glutenem i innymi polimerami
naturalnymi / Elżbieta Getner, Ryszard Steller
Blends of natural and synthetic polymers as degradable materials. Part 2.
Blends with gluten and other natural polymers
1885 Usuwanie rtęci w elektrofiltrach / Maria Jędrusik, Arkadiusz Świerczok,
Renata Krzyżyńska
Mercury removal in electrostatic precipitators
1889 Chromatograficzne oznaczanie węglowodorowych biokomponentów
w olejach napędowych II generacji uzyskiwanych w wyniku hydrokonwersji
olejów roślinnych / Zygmunt Burnus
Chromatographic determination of hydrocarbons biocomponents in the 2nd
generation gas oil made by hydroconversion of vegetable oils
1894 Problematyka wybuchów cieplnych w przemyśle chemicznym / Andrzej
Gawdzik, Józef Wróbel, Alicja Gawdzik, Paweł Ratuszny, Jarosław
Gawdzik
Problem of heat explosions in the chemical industry
1898 Zależność aktywności niklowego katalizatora szkieletowego od sposobu
jego preparatyki / Andrzej Gawdzik, Marzena Wiener
Effect of preparation method on activity of a skeletal nickel catalyst
1901 Kationowe emulsje asfaltowe. Właściwości lepiszczy odzyskanych
i stabilizowanych / Elżbieta Trzaska, Paweł Czajkowski
Cationic bituminous emulsions. Properties of recovered and stabilized
binders
1905 Jednoczesne zastosowanie Ca(OH)2 oraz wapienia w suchym procesie
odsiarczania spalin w skali przemysłowej w kotle z cyrkulującą warstwą
fluidalną / Daniel Markiewicz, Tadeas Ochodek, Jan Koloničný, Rafał
Rajczyk, Arkadiusz Szymanek
Simultaneous dry flue gas desulfurization with Ca(OH), and limestone
industrial scale plant with circulating fluidized bed boiler
1910 Analiza wrażliwości ekoefektywności technologii produkcji energii
w procesie opartym na naziemnym zgazowaniu węgla / Krystyna
Czaplicka-Kolarz, Dorota Burchart-Korol, Piotr Krawczyk
Sensitive analysis of eco-efficiency of an energy production technology
based on coal gasification
1916 Selektywnego uwodornienie ksantohumolu do a,β-dihydroksantohumolu /
Jarosław Popłoński, Sandra Sordon, Tomasz Tronina, Ewa Huszcza
Selective hydrogenation of xanthohumol to a,β-dihydroxantohumolu
1919 Wpływ zmian w składzie formulacji środków ochrony roślin na poziom
pozostałości w glebie i roślinie / Mariusz Kucharski, Barbara Wujek,
Olga Kalitowska
Effect of herbicide formulation compositions on the residue level in soil and
plant
1923 Charakterystyka estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
o wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowego jako składnika biologicznie
aktywnych preparatów prozdrowotnych / Ewa Sokola-Wysoczańska,
Tomasz Wysoczański, Katarzyna Czyż, Andrzej Vogt, Bożena
Patkowska-Sokoła, Kaja Sokoła, Robert Bodkowski, Anna Wyrostek,
Katarzyna Roman
Characteristics of polyunsaturated fatty acids ethyl esters with high alphalinolenic acid content as a component of biologically active healthpromoting supplements
1928 Substancje wzbudzające szczególne obawy w wyrobach codziennego
użytku. Podejście analityczne / Renata Kulesza, Ewa
Nowakowska-Bogdan, Ewa Sabura
Substances of very high concern in commonly used goods. An analytical
approach
1937 Otrzymywanie i zastosowanie alkoholu allilowego w przemysłowej syntezie
organicznej / Antoni Zółtański, Wilhelm J. Tic
Preparation and use of allyl alcohol in industrial organic synthesis
1942 Analiza parametrów wybuchowości pyłów ziół w przemyśle
farmaceutycznym / Marzena Półka, Bożena Kukfisz, Waldemar Wnęk,
Martena D. Dytrych
Analysis of explosive parameters of some herb dusts in pharmaceutical
industry
1946 Wpływ prędkości przepływu dymu na parametry systemów zabezpieczeń
przeciwpożarowych / Waldemar Wnęk, Sylwia Boroń
Effect of smoke flow velocity on the fire protection systems
1953 Porównawcza analiza metod wyznaczania współczynników dyfuzji na
przykładzie sorpcji C02 CH4 w węglach kamiennych / Aleksandra
Marecka
Comparative analysis of methods for determination of diffusion coefficients
as exemplified by the studies on C02 and CH4 sorption on coals
1960 Ciecze technologiczne do zabiegów hydraulicznego szczelinowania / Piotr
Kasza, Klaudia Wilk
Technological fluids for hydraulic fracturing
1965 Ocena skuteczności chwastobójczej oraz stabilności roztworu roboczego
w przypadku aplikacji mieszaniny herbicydów i mikroelementów
w pszenicy ozimej / Krzysztof Domaradzki, Jolanta Korzeniowska,
Ewa Stanisławska-Glubiak
Assessment of weed control efficacy and solution stability during common
application of the herbicides and microelements in the winter wheat
1970 Diglicerol jako przyjazny środowisku środek uszlachetniający do wodnych
farb fleksograficznych / Zuzanna Zołek-Tryznowska, Mariusz
Tryznowski, Joanna Izdebska
Diglycerol as an emironmentally friendly performance additive for
water-based flexographic printing inks
1974 Ograniczona fluidyzacja w technice i technologii oraz w konstrukcjach
aparatów do procesów adsorpcyjnych / Piotr Zabierowski, Bronisław
Buczek
Confined fluidization in technique, technology and the adsorber constructions
1978 Sorpcja ołowiu(II) na wybranych materiałach filtracyjnych stosowanych
w technologii uzdatniania wody / Lidia Reczek, Magdalena M. Michel,
Tadeusz Siwieć, Ewa Zukowska
Sorption of Pb(II) ions onto some filter materials used in water treatment
technology
1983 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów
z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego / Tomasz
Jachowicz, Ivan Gajdoš
Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading
agent-containing polypropylene products
1986 Jakość brykietów z biomasy jako surowca do termochemicznego
przetwarzania i produkcji gazu syntezowego / Marek Szmigielski,
Janusz Zarajczyk, Alina Kowalczyk-Juśko, Józef Kowalczuk, Leszek
Rydzak, Beata Ślaska-Grzywna, Zbigniew Krzysiak, Dariusz Cycan,
Małgorzata Szczepanik
Quality of biomass briqueites as stock for thermochemical conversion and
syngas production
1991 Zastosowanie odpadowej krzemionki funkcjonalizowanej silanami do
solidyfikacji pierwiastków toksycznych w glebach na terenach
przemysłowych / Piotr Grzesiak, Joanna Łukaszyk, Tadeusz Hłyń,
Elżbieta Gabała, Joanna Kurczewska, Grzegorz Schroeder
Study on the use of waste silica functionalized with silanes as solidifying
agent of harmful element-contaminated soils on industrial areas
1997 Wpływ nanocząstek [3-(2-aminoetylo)amino]propylo-heptaizobutyleno
polisilseskwioksanu na termostabilność i barwę polioksymetylenu
i poliamidu 6 / Dorota Czarnecka-Komorowska, Kinga Mencel
Effect of [3-(2-aminoethyl)amino]propyl-heptaisobutyl-polysilsesquioxane
nanoparticles on thermal stability and color of polyoxymethylene and
polyamide 6
Oprac. BPK

Podobne dokumenty