karcie gwarancyjnej produktu

Komentarze

Transkrypt

karcie gwarancyjnej produktu
KARTA GWARANCYJNA
POMP CIEPŁA ZONDA
WARUNKI GWARANCJI
Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń grzewczych, których Dystrybutorem jest WATT S.A., zwanych
dalej urządzeniami. Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń zakupionych u Dystrybutora i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
OKRES GWARANCJI
1. Gwarancja na urządzenia wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy
od daty produkcji.
2. Gwarancja obejmuje części zamienne i robociznę.
3. Gwarancja może zostać wydłużona do 5 lat, pod warunkiem zapłaty zryczałtowanej płatności przy zakupie,
w terminie do 1 miesiąca od daty pierwszego uruchomienia i corocznych płatnych przeglądów technicznych,
wykonywanych przez autoryzowanych instalatorów WATT.
ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ORAZ PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
2
1. Wyroby należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi, wytycznymi WATT i ogólnie przyjętymi zasadami
użytkowania danego typu wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków opisanych poniżej:
a) należy uważnie przeczytać instrukcję przed zainstalowaniem i użytkowaniem produktu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, wystąpieniu zagrożenia dla użytkownika, jak i spowodowaniu strat finansowych;
b) ze względów bezpieczeństwa naprawy lub konserwacje mogą wykonywać tylko uprawnione serwisy WATT;
c) aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie należy nigdy obsługiwać gniazdka i wyłącznika mokrymi
rękami;
d) uziemienie urządzenia musi być podłączone do przewodu uziemienia instalacji elektrycznej niezależnie.
Nie wolno podłączać uziemienia do przewodów instalacji gazowej, wodociągowej, odgromowej,
telekomunikacyjnej itp.;
e) należy używać oznaczonego przewodu uziemienia (zielono-żółtego) i upewnić się co do pewnego
podłączenia zabezpieczającego przed porażeniem elektrycznym;
f) aby uniknąć niebezpieczeństwa, główny wyłącznik zasilania powinien być zainstalowany w miejscu
poza zasięgiem dzieci;
g) w przypadku burzy z wyładowaniami elektrycznymi należy wyłączyć zasilanie elektryczne. Uderzenie
pioruna może spowodować przepięcie w instalacji elektrycznej i spowodować zniszczenie urządzenia;
h) instalacja elektryczna i hydrauliczna musi spełniać aktualnie obowiązujące przepisy i normy;
i) nie należy wkładać palców, narzędzi czy przedmiotów do wylotu powietrza z jednostki zewnętrznej –
istnieje ryzyko uszkodzenia jednostki;
j) prosimy uważnie przeczytać oznacznia na jednostce głównej. W razie jakichkolwiek nienormalnych
objawów, takich jak: nadmierny hłas, zapach, dym, gwałtowanie rosnąca temperatura, zaniki prądu
lub płomień, należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne. W razie konieczności należy
skontaktować się z lokalnymi służbami np. strażą pożarną;
k)wpobliżuurządzenianiewolnoużywaćaniskładowaćmateriałówłatwopalnych,takichjak:rozpuszczalniki,
farby, gaz, benzyna, alkohol lub inne łatwopalne materiały czy substancje – istnieje ryzyko pożaru;
l) nie wolno pryskać na elementy elektryczne wodą ani żadną inną cieczą;
m) kiedy podgrzewacz nie jest całkowicie napełniony lub brakuje zasilania wody z instalacji wodociągowej,
należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć jego uszkodzenia;
n) ponieważ podgrzana woda użytkowa może być gorąca, należy zainstalować zawór mieszający,
który zapewni bezpieczne użytkowanie podgrzewacza i wodę o odpowiedniej temperaturze;
o) na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych przedmiotów;
2. Dla wydłużenia okresu gwarancyjnego niezbędne jest wykonanie corocznego przeglądu obejmującego:
a) kontrolę sprawności urządzenia i elementów instalacji;
b) kontrolę urządzeń zabezpieczających instalację hydrauliczną (np. sprawdzenie ciśnienia
w naczyniu zbiorczym i kontrola zaworów bezpieczeństwa);
c)czyszczenie filtrów w instalacji wodnej i jej odpowietrzenie;
d) konserwację pompy ciepła (np. czyszczenie parownika i skraplacza);
e) sprawdzenie ciśnienia roboczego i uzupełnienie go w przypadku niedoboru.
ZAKRES GWARANCJI
1. Gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
2. Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń uprawnione są wyłącznie
firmy posiadające status autoryzowanego instalatora. Status autoryzowanego instalatora wraz z ważnym certyfikatem
upoważnia firmę do napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych pomp ciepła.
3. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady
objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie.
4. Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Dystrybutora po przedstawieniu przez Klienta:
a) czytelnie i poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej (bez skreśleń, poprawek, uzupełnień),
zawierającej:
• zestawienie urządzeń;
• dane osoby będącej instalatorem/uruchamiającym;
• datę sprzedaży;
• dane użytkownika;
• datę uruchomienia;
• poświadczenie daty płatnych przeglądów w przypadku wydłużenia gwarancji do 5 lat, dokonywanych
przez autoryzowanego instalatora WATT;
b) ważnego dowodu zakupu urządzenia (faktury, rachunku, paragonu), z datą sprzedaży zgodną z danymi
umieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej,
3
c) protokołu uruchomienia instalacji urządzenia.
5. Autoryzowany instalator może odmówić nieodpłatnej naprawy w przypadku:
a) stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie;
b) naruszenia plomb;
c) naruszenia postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej;
d) eksploatacji urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
6. Dystrybutor zobowiązany jest w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego dokonać czynności
niezbędnych do weryfikacji zarzutów reklamacyjnych.
7. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas
potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
8. Powiadomienie o ujawnionych wadach należy wysłać na adres: [email protected] Musi ono zawierać:
a) dane zgłaszającego (telefon, wskazanie osoby odpowiedzialnej);
b) nr fabryczny urządzenia/urządzeń;
c) datę sprzedaży urządzenia;
d) opis usterki urządzenia;
e) potwierdzenie o realizowanych cyklicznych przeglądach technicznych (w przypadku gwarancji
wydłużonej do 5 lat);
f) adres miejsca zamontowania urządzenia.
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie.
10. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy, stają się własnością Dystrybutora.
4
GWARANCYJNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Przeglądy techniczne powinny odbywać się przed sezonem grzewczym. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie
może być krótszy niż 11 miesięcy ani dłuższy niż 13 miesięcy.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSTRYBUTORA
1.Gwarancją nie są objęte:
a) części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki itp.);
b) uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności
nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych (np. filtrów);
c) mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady;
d) wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzeniem pioruna, powodzią,
korozją, przepięciami sieci elektrycznej);
e) usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi
samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony;
f) czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia,
czyszczenie i wymiana filtrów;
g) uszkodzenie urządzenia wynikające z błędnie dobranych parametrów instalacji;
h) usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia;
i) produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
2.Warunkiemzachowaniagwarancjijestdokonywaniewszelkichnaprawiprzeglądówwyłącznieprzezautoryzowanego
instalatora Dystrybutora.
3. Gwarancja nie obejmuj roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne
z informacjami podanymi przez producenta.
4. Decyzja w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną.
5. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, w związku z nieprzewidzianymi
okolicznościami o charakterze siły wyższej.
6. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z wykonanymi
czynnościami.
5

Podobne dokumenty