11.10.2008 r. - Gmina Środa Śląska

Komentarze

Transkrypt

11.10.2008 r. - Gmina Środa Śląska
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
W OKRESIE OD 11 WRZEŚNIA DO 12 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA
1) wszczęto 5 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu, w tym 3 o ustalenie lokalizacji celu publicznego dot. oświetlenia wsi Bukówek i
Ciechów,
2) wydano 3 opinie w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z ustaleniami planów
zagospodarowania przestrzennego,
3) wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
4) wydano 11 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 330 zł.,
5) wydano 19 zaświadczeń dotyczących miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na łączną kwotę 323 zł.,
6) prowadzonych jest 6 postępowań w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem mpzp, w związku ze sprzedażą tych
nieruchomości,
7) uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Środa Śląska
8) uchwalono zmiany w mpzp miasta Środa Śląska dot. przeznaczenia terenu pod:
● budown. wielorodzinne - teren za MEPROZET-em
● targ., sport, komunikację, zieleń – teren za dworcem PKS
● budown. wielorodzinne przy ul. Malczyckiej (dawny ELTOR)
● budown. mieszkaniowo - usługowe przy ul. Sikorskiego (dawny zakład szycia
spadochronów)
9) uchwalono mpzp Zakrzów (opracowanie dotyczy części obrębu bez planu)
10) uchwalono zmiany mpzp wsi Szczepanów
11) w trakcie opracowania są zmiany w mpzp miasta Środa Śląska:
● zmiana na wniosek Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w zakresie
przeznaczenia terenu ograniczonego ulicami Konstytucji 3. Maja i Strzeleckiej pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
● zmiana przy ul. Spółdzielczej na wniosek osób fizycznych (zmiana z zabudowy
rezydencjonalnej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną)
12) w trakcie opracowania jest mpzp wsi Rzeczyca. Pozyskano zgodę rolną,
13) w trakcie opracowania jest zmiana w mpzp Stopnia Wodnego Malczyce. Zmiana planu
znajduje się na etapie wniosku rolnego,
14) trwają prace projektowe nad mpzp dla 11 obrębów na północ od drogi krajowej 94.
Wykonawcą jest biuro DASTUDIO z siedzibą we Wrocławiu. W dniach od 22 września do
22 października 2008 wyłożone są do publicznego wglądu projekty mpzp wsi Ciechów,
Święte i Kobylniki. Przygotowywany do wyłożenia od 29 października jest plan na teren
aktywności gospodarczej we wsiach: Komorniki, Święte, Juszczyn i wieś Komorniki.
Pozostałe plany znajdują się na etapie wniosków rolnych.
15) trwają prace projektowe nad mpzp dla 14 obrębów na południe od drogi krajowej 94.
Wykonawcą jest Wojewódzkie Biuro Planów i Projektów z siedzibą w Jeleniej Górze.
Prace projektowe znajdują się na etapie przygotowywania wniosków rolnych.
16) przystąpiono do sporządzenia 6 zmian w mpzp miasta Środa Śląska .
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Sprzedano w trybie bezprzetargowym następujący lokal mieszkalny na rzecz
najemców:
● lokal mieszkalny nr 1 w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 44, za kwotę
27340,00 zł
1
lokal mieszkalny nr 7 położony w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 13/15, za
kwotę 43 585,90 zł,
● lokal mieszkalny nr 5 położony w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej 23, za kwotę
16 470,00 zł,
● lokal mieszkalny nr 1 położony w Środzie Śląskiej przy ul. Daszyńskiego 3, za
kwotę14 720,00 zł,
2. Wysłano 14 zawiadomień o opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu pod
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym spółdzielni mieszkaniowej.
3. Wydano 3 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
4. Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział działki.
5. Wydano 1 zaświadczenie o spłacie ciężaru realnego.
6. Złożono w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej 5 wniosków o założenie ksiąg
wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Środa Śląska na
powierzchnię ogółem 53,10 ha, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o
ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 191, poz. 1365 ze zm.).
7. Przedłużono na kolejne trzy lata dwie umowy dzierżawy na grunt pod dwoma
kioskami ,RUCH” w Środzie Ślaskiej - przy ul. Legnickiej (róg ul. Św. Andrzeja i róg ul.
Mostowej). Powierzchnia gruntu pod każdym kioskiem wynosi 20 m2. Miesięczny
czynsz dzierżawny za pow. 40 m2 wynosi 1124,08 zł brutto.
8. Przedłużono do dnia 31 marca 2009 roku umowę najmu na lokal użytkowy o pow. 58
m2 położony na parterze ratusza w Środzie Śląskiej, dla PKO Bank Polska S.A. Biuro
Administracji we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Wita Stwosza. Miesięczny czynsz najmu
został ustalony w wysokości 4953,20 zł brutto.
9. Dnia 15 września przeprowadzono trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechowie na działce nr 379/100 o pow. 751
m2. Przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku chętnych nabywców. Cena
wywoławcza do przetargu wynosiła 50 000,00 zł.
10. Dnia 15 września 2008 roku przeprowadzono pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kulinie na działce nr 99/3 o pow.
1500 m 2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 50 647,00 zł. Przetarg nie został
rozstrzygnięty z powodu braku chętnych nabywców.
11. Na dzień 30 października ogłoszono pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych:
● lokalu mieszkalnego
położonego przy ul. Wrocławskiej 18 w Środzie
Śląskiej. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 50 600,00 zł.
● lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 15. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 92 400,00 zł.
12. Na dzień 10 listopada 2008 roku ogłoszono pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Kolejowej w Środzie
Śląskiej, na działce nr 30/3, o pow. 545 m 2 . Cena wywoławcza do przetargu wynosi
136 448,00 zł.
13. Na dzień 15 listopada 2008 roku ogłoszono pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Kolejowej, na działce nr 48/2
o pow. 5472 m2 . Cena wywoławcza do przetargu wynosi 394 512,00 zł.
●
III. INWESTYCJE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Realizowano następujące zadania:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sikorskiego, Działkowej, Klonowej,
Traugutta i Dębowej w Środzie Śląskiej. W ramach zadania zostanie wykonane 2 574 mb
kanalizacji sanitarnej, 2 723 mb kanalizacji deszczowej, oraz 3 separatory na kanalizacji
deszczowej. Po robotach kanalizacyjnych zostanie odtworzona nawierzchnia (po śladzie).
Wartość zadania: 2 900 202 ,47 zł. Wykonawca - Zakład Usług Różnych „Horodecki” z
siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Topolowa 3. Termin wykonania: 15 listopada 2008r.
2
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Do zakończenia zadania zostało jeszcze wykonanie około 70 mb kanalizacji sanitarnej,
około 400 mb kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni.
Przebudowa budynku po byłej szkole we Wrocisławicach i zmiana sposobu użytkowania na
lokale mieszkalne i świetlicę. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
„HEMIZ” Spółka z o. o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadania: 1 223 303,31 zł
(brutto). Zakończenie przebudowy przewidziano na 30.10.2008r. Zakres rzeczowy
obejmuje wszelkie roboty ogólnobudowlane (roboty murowe, podział na mieszkania, tynki,
malowanie), wymianę pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie sieci c.o., instalacji elektrycznej, modernizację kotłowni węglowej, ocieplenie
budynku i wykonanie elewacji.
Trwają prace przy wykonywaniu wjazdu oraz chodników, roboty porządkowe na zewnątrz
oraz drobne prace wykończeniowe wewnątrz obiektu.
Przebudowa ulicy Działkowej, Traugutta, Dębowej w Środzie Śląskiej. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe. „HEMIZ” Spółka z o. o. z siedzibą w
Prochowicach. Wartość zadana: 1 136 467,08 zł brutto. Termin wykonania: 30 września
2008 r.
Zadanie zakończono i odebrano.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakoszyce i Kulin. Wykonawca:
Konsorcjum z liderem: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z
o. o. z siedzibą 59-22 Legnica ul. Jaworzyńska 254. Wartość zadania 5.969.832 zł.. Termin
wykonania: 30 października 2009r.
W Rakoszycach wykonano około 5 030 mb kanalizacji sanitarnej, co stanowi około 43%
całego zadania oraz cały kanał przesyłowy Kulin - Rakoszyce.
Wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Szczepanów. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „HEMIZ” Spółka z o. o. z siedzibą w
Prochowicach. Wartość zadana: 277 483 zł brutto. Termin wykonania: 30 września 2008 r.
Zakres rzeczowy obejmuje: roboty transportowe, ziemne, odwadniające, profilowanie
terenu, pielęgnacje płyty, zakup wraz z montażem bramek do piłki nożnej, wykonanie drogi
dojazdowej do boiska wraz z parkingiem w technologii tłuczniowej. Wymiary płyty boiska
( w granicy linii ): 68m x 105m.
Obsiano i wyrównano teren. Zadanie zgłoszono do odbioru.
Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulicy Osiedlowej w Szczepanowie.
Wykonawca: „Średzka Woda” Sp z o.o z siedzibą w Środzie Śląskiej. Wartość zadania:o 61
000 zł brutto. Termin zakończenia: 31 sierpnia 2008. Zakres rzeczowy: wykonanie sieci
wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV Dn 110 o łącznej długości 104 mb oraz wykonanie
kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 200 o długości 103 mb oraz Dn 160 o długości 16 mb.
Zadanie zakończono i odebrano.
Wykonanie mikropdywanika z masy mineralno-bitumicznej „na zimno” na: ulicy Kolejowej
(2646 m²), Spokojnej (1340 m²), Placu Wolności („dolny” parking) - 1040 m², parkingu przy
szpitalu, przy ul. 3. Maja (752 m²), oraz na drodze Środa Ślaska - Ogrodnica (11 230 m²).
Wykonawca: Spółka Akcyjna „POL-DRÓG” Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z
miejscowości Cieśle k. Oleśnicy. Wartość zadania: 380 652 zł brutto. Termin zakończenia:
30 sierpnia 2008r.
Zadanie zakończono i odebrano.
„Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku” - wykonanie elewacji i wymiany stolarki okiennej.
Wykonawca: F.H.U. „STAR-MAR” Mariusz Starowicz z Kamienia Rusocice. Wartość
zadania: 142 434 zł brutto. Termin zakończenia: 30 września 2009r.
Zadanie zakończono i odebrano
Odbudowa dróg transportu rolnego w Słupie i Szczepanowie. Wykonawca: Budromos Bis”
Tadeusz i Jacek Bieńkowski z Legnicy. Wartość zadania: 613 219 zł.. Termin zakończenia:
30 września 2008 r.
Zadanie zakończono i odebrano
Przebudowa chodnika przy ulicy Wrocławskiej, na odcinku od ulicy Górnej do ulicy
Cmentarnej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe. „HEMIZ” Spółka z o.
o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadania: 32 609 ,93 zł. Termin zakończenia: 30
3
października 2008r. Zakres zadania:
● rozebranie chodników,
● ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowopiaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 127m²
● wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej – 286,5 m².
Prace dobiegają końca.
k) Przebudowa chodników na terenie gminy oraz przebudowa nawierzchni Placu Solnego:
● zadanie nr 1 – przebudowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (od
Oławskiej do stacji PKN Orlen)
● zadanie nr 2 – przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej (od
Korwina do Brodatego)
● zadanie nr 3 – przebudowa chodnika przy ul. Lipnickiej w Szczepanowie
● zadanie nr 4 – przebudowa nawierzchni Placu Solnego w Środzie Śląskie.
Nawierzchnia zostanie zagospodarowana poprzez wyłożenie placu kostką
betonową typu starobruk, ulokowaniu 16 miejsc parkingowych oraz wykonanie
rabatek kwiatowych i obsadzenie drzewami niskopiennymi.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe. „HEMIZ” Spółka z o. o. z siedzibą
w Prochowicach. Wartość zadania: 687 066,07 zł. Termin zakończenia: 10 grudnia 2008r.
6 października rozpoczęły się roboty na ulicy Lipnickiej w Szczepanowie. W najbliższych
dniach rozpoczną się również roboty na ulicy Wrocławskiej. Pod koniec miesiąca ruszą
roboty na ulicy Mickiewicza. Natomiast prace na Placu Solnym będą rozpoczęte w
pierwszej połowie listopada.
l) Remont biblioteki w Krynicznie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawca:
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa ze Środy Śląskiej. Wartość zadania: 88 288 zł
brutto. Termin zakończenia: 15 listopada 2008r. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe,
roboty murarsko- tynkarskie, roboty malarskie, roboty posadzkowe, roboty instalacji
elektrycznej, roboty instalacji wod-kan. wykonanie odwodnienia, wykonanie kominka wraz z
rozprowadzeniem ciepła w pomieszczeniu świetlicy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Przekazano teren budowy. Okna oraz drzwi zostały już wymienione.
m) Remont świetlicy wiejskiej w Ciechowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Konieczny ze Środy Śląskiej. Wartość
zadania: 100 190 zł brutto. Termin zakończenia zadania: 30 listopada 2008r. Zakres prac
obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty murarsko- tynkarskie, roboty malarskie, roboty
posadzkowe, roboty instalacji elektrycznej, roboty instalacji wod-kan. roboty renowacyjne
powierzchni drewnianych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
W ramach tego zadania zostanie również wybudowane szambo bezodpływowe o
pojemności 5 m³ przy świetlicy w Pęczkowie.
n) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w miejscowościach Komorniki, Jastrzębce, Proszków, Ciechów - Buczki,
Przedmoście i Święte wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.
Wykonawca: Pracownia Projektowania i Nadzoru DOR-INSTAL mgr inż. Kazimierz
Strzelczyk z Dzierżoniowa. Wartość wykonania projektu: 367 440 zł brutto. Termin
wykonania: 30 kwietnia 2009r. (przekazanie dokumentacji do Starostwa Powiatowego w
celu wydania pozwolenia na budowę). Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji
budowlanej i wykonawczej:
I. Kanalizacja sanitarna :
● budowa kanalizacji grawitacyjnej zbiorczej wraz z przyłączami do posesji w
miejscowości Święte i Przedmoście z rurociągiem przesyłowym tłocznym do
miejscowości Komorniki, osobno dla każdej z miejscowości,
● budowa kanalizacji grawitacyjnej zbiorczej wraz z przyłączami do posesji w
miejscowościach Proszków i Jastrzębce z włączeniem do istniejących pompowni
ścieków, osobno dla każdej z miejscowości,
● budowa kanalizacji grawitacyjnej zbiorczej (rozbudowa) wraz z przyłączami do
posesji w miejscowości Komorniki i Ciechów - Buczki, osobno dla każdej z
4
miejscowości,
budowa kanalizacji grawitacyjnej do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie
Śląskiej przy ul. Kilińskiego,
● budowa zasilania pompowni ścieków, które pracować będą w systemie kanalizacji
tłocznej, osobno dla każdej z miejscowości w której zlokalizowana będzie
pompownia ścieków.
II. Sieć wodociągowa :
● budowa sieci rozdzielczej (rozbudowa) w miejscowości Ciechów, Ciechów - Buczki,
Proszków i Przedmoście, osobno dla każdej z miejscowości,
● budowa sieci rozdzielczej i dosyłowej w miejscowości Komorniki w tym również do
terenów aktywności gospodarczej.
●
2. Zamówienia publiczne:
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
wykonanie remontu Klubu Absty- Przetarg nieograniczony
nenta – remont pokrycia dachowego, elewacji i wnętrza klubu
Termin otwarcia ofert:
wydział prowadzący - WSL
Wartość umowna
brutto w PLN
Termin zakończenia
robót
budowlanych/
usług lub dostaw
51.276,86 zł
Termin zakończenia
robót budowlanych:
17.11.2008r.
Cena jednostkowa:
2,85zł/litr
Termin realizacji
dostaw: 30.06.2009r.
687.066,07 zł
Termin zakończenia
robót budowlanych:
10.12.2008r.
77.668,78 zł
Termin zakończenia
robót budowlanych:
15.11.2008r
12.09.2008
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
zakup oleju opałowego do Zespoły Przetarg nieograniczony
Szkół w Rakoszycach i Szczepanowie
wydział prowadzący - ZOPO
Termin otwarcia ofert:
19.08.2008
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Przebudowa chodników na terenie Art. 4 ust. 8 ustawy PZP
gminy i przy drogach powiatowych
oraz przebudowa nawierzchni Placu
Termin otwarcia ofert:
Solnego
wydział prowadzący - IZP
19.09.2008
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
remont budynku świetlicy wiejskiej w Przetarg nieograniczony
Krynicznie
wydział prowadzący - DK
Termin otwarcia ofert:
24.09.2008
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
5
remont pomieszczeń świetlicy w
miejscowości Ciechów
wydział prowadzący - DK
Przetarg nieograniczony
78.690,00 zł
Termin zakończenia
robót budowlanych:
30.11.2008r.
158.385,00 zł
Termin realizacji
dostaw: 15.04.2009
10.614,00 zł
Termin realizacji
dostaw: 20.11.2009
Termin otwarcia ofert:
25.09.2008
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Zakup wraz z dostawą opału na se- Negocjacje bez
zon grzewczy 2008/2009
ogłoszenia
dla potrzeb GOPS, DK, WSL, ZOPO
Termin otwarcia ofert:
13.10.2008
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Zakup, dostawa i montaż 6 słupów Art. 4 ust. 8 ustawy PZP
reklamowo – ogłoszeniowych
Termin otwarcia ofert:
13.10.2008
Rozstrzygniecie przetargu
– 30 dni licząc od dnia
otwarcia ofert
Postępowania w trakcie realizacji:
1) dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego (termin składania ofert - 21.10.2008 r.)
2) zimowe utrzymanie dróg
i chodników na sezon zimowy: 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011(termin składania ofert - 30.10.2008 r.)
3) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Szczepanowie
(termin składania ofert - 15.10.2008 r.)
4) opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Transportu Lokalnego dla Gminy Środa
Śląska (termin składania ofert - 15.10.2008 r.)
5) rozbiórka budynku gospodarczego położonego na dz. nr 80/4, AM-18 obręb Środa Śląska
(termin składania ofert - 17.10.2008 r.)
6) zakup dwóch kontenerów dla sportowców (termin składania ofert - 17.10.2008 r.)
IV. FINANSE I BUDŻET
1. Wycofano 5 tytułów wykonawczych (spłaty zaległości w kasie Urzędu, odroczenia terminów
płatności),
2. Wystawiono upomnienia w następującej ilości:
● podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 134,
● podatek od nieruchomości osoby prawne – 70,
● podatek od środków transportowych – 47,
3. Wystawiono tytuły wykonawcze w następującej ilości:
● podatek od nieruchomości osoby prawne – 2,
● podatek rolny – 5,
4. Przyjęto informacje/deklaracje podatkowe w ilości:
● podatek od nieruchomości – 35,
6
podatek rolny - 150,
podatek od środków transportowych - 2,
Wystawiono decyzje przypisowe/odpisowe w ilości:
● podatek od nieruchomości - 33,
● podatek rolny – 90,
● podatek od środków transportowych – 3,
Wydano zaświadczenia w następującej ilości:
● zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego - 55,
● zaświadczenie o niezaleganiu w podatku – 19,
Wszczęto postępowania odnośnie podań o umorzenie i/lub odroczenie podatku w ilości:
● podatek od nieruchomości – 2,
● podatek rolny – 6,
● podatek od środków transportowych – 3,
Wystawiono wezwania w sprawie złożenia informacji podatkowej w ilości:
● podatek od nieruchomości - 34,
● podatek rolny – 87,
●
●
5.
6.
7.
8.
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta „Krokus”
w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Na podstawie pism od Kuratora Sądowego wezwano 3 osoby do Klubu Abstynenta
„Krokus” w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres 4 lat:
● 2 zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (typ alkoholu A),
● 1 zezwolenie powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) typ
alkoholu B,
● 1 zezwolenie powyżej 18% zawartości alkoholu (typ alkoholu C).
VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Dokonano oceny okien i posesji zgłoszonych do konkursów o nagrodę Burmistrza Środy
Śląskiej „Średzkie kwieciste widoki – okna i balkony” oraz "Średzkie kwieciste widoki –
posesje”. W obu konkursach oceniano łącznie 12 posesji.
2. Zlecono firmie Weran z Wrocławia montaż dwóch elementów wyposażenia placów zabaw
na terenie przedszkola (przeplotnia) oraz Pracowniczego Ogrodu Działkowego (huśtawka
dla małych dzieci).
3. Zlecono naprawę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chwalimierz, Szkoła Podstawowa
ul. Górna w Środzie Śląskiej.
4. Uczestniczono w spotkaniu z dotyczącym prezentacji rządowego programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2002-2032.
5. Zakupiono cebulki krokusów i żonkili z przeznaczeniem wykonania nasadzeń na terenach
zielonych w obrębie obwodnicy (wlot i wylot do miasta).
6. Po przeprowadzeniu wizji w terenie wydano 15 decyzji w sprawie wycinki drzew.
7. Dokonano przeglądów terenów zieleni w mieście w kontekście jesiennych nasadzeń drzew
i krzewów.
8. Zlecono wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dz. nr 241/5 obręb Kryniczno,
potrzebnej do wykonania projektu rekultywacji składowiska odpadów w Krynicznie.
9. Podpisano umowę z ProGeo Sp. z o.o. we Wrocławiu w sprawie wykonania projektu na
rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Krynicznie.
10. Zlecono firmie KOM-BŁYSK Sp. z o.o. czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na
terenie miasta Środa Śląska (Pl. Wolności, Kilińskiego, Św. Andrzeja, Legnicka, Wilcza,
Żwirki i Wigury, Kolejowa, Świdnicka, Białoskórnicza, Spokojna, Korwina, Flamandzka).
7
11. Zlecono firmie KOM-BŁYSK Sp. z o.o. uporządkowanie: parkingu przy ul. Spółdzielczej,
łącznika ul. Wilczej i Żwirki i Wigury, łącznik przy cmentarzu komunalnym, ul. Mleczarskiej.
12. Sprawy bieżące wydziału.
VII. SPRAWY LOKALOWE
1. Osobie oczekującej na przydział lokalu przydzielono lokal mieszkalny w budynku przy ul.
Świdnickiej 22 w Środzie Śląskiej ;
2. Społeczna Komisja ds. Mieszkaniowych rozpatrzyła 30 nowych wniosków o przydział w
2009 roku mieszkań z zasobu komunalnego. Ocenie komisji podlegały uzyskiwane
dochody wnioskodawców. Wstępną weryfikację przeszło 11 wniosków. Wykaz wniosków
rozpatrzonych negatywnie wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 14 dni.
3. Społeczna Komisja ds. Mieszkaniowych rozpatrzyła wnioski 21 rodzin ze „starej” listy osób
oczekujących na przydział lokalu z zasobu komunalnego. Ocenie komisji podlegały
uzyskiwane dochody wnioskodawców. Pozytywną weryfikację przeszło 11 wniosków.
Wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie wywieszony został do publicznej wiadomości
na okres 14 dni.
4. Zawarto 4 umowy o udzieleniu zwrotnej pomocy finansowej na łączna kwotę 19 410 zł
właścicielom lokali wykupionych od Gminy na sfinansowanie remontu budynku przy ul.
Plac Wolności 47, Plac Wolności 59, ul. Kolejowa 8 w Środzie Śląskiej. Pomoc udzielana
została w oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/478/02 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z
dnia 26.06.2002 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej właścicielom lokali
wykupionych od Gminy Środa Śląska;
5. W zakresie remontów, oprócz drobnych remontów i napraw:
● zakończono remont elewacji budynku przy Malczyckiej 4a w Środzie Śląskiej;
● zakończono remont elewacji północnej budynku przy Plac Wolności 51 w Środzie
Śląskiej;
● zakończono remont budynku i muru przy ul. Daszyńskiego 30 w Środzie Śląskiej
polegający na odnowie elewacji;
● wykonano remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Plac Solny w zakresie
wymiany pokrycia dachu i odnowy elewacji
VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM
Realizowane zadania:
1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (7 pojazdów).
2. Bieżące zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP.
3. Opracowanie komunikatów meteorologicznych i umieszczenie na stronie internetowej
gminy oraz tablicach ogłoszeniowych.
4. Opracowanie wzoru karty pracy piły spalinowej.
5. Podjęcie niezbędnych działań oraz zapewnienie dostawy wody pitnej dla mieszkańców wsi
Ciechów i Michałów, w związku z niezdatnością do spożycia wody w tych miejscowościach.
6. Wypisanie wezwań na rejestrację przedpoborowych rocznika 1990.
7. Założenie rejestru przedpoborowych rocznika 1990.
8. Wypisanie obwieszczeń o rejestracji przedpoborowych.
9. Wypisanie poświadczeń zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.
10. Organizacja, wspólnie z WKU Wrocław-2, uroczystego wręczenia nominacji na stopień
podporucznika dla pana Józefa Ostropolskiego.
11. Rozliczenie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminom
w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej.
12. Naliczanie ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bukówek.
13. Wszczęcie postępowania o uznaniu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki przez
poborowego nad członkiem rodziny.
14. Rozpowszechnianie plakatów o rekrutacji do armii zawodowej na terenie miasta i gminy
Środa Śląska.
8
15. Zakończenie postępowania w sprawie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad
członkiem rodziny.
16. Wykonanie zestawienia sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń na
terenie miasta i gminy Środa Śląska.
17. Przygotowanie i przekazanie dokumentów do archiwum zakładowego
IX. SPRAWY OBYWATELSKIE
1)
2)
3)
4)
5)
zameldowano na pobyt stały 54 osoby
wymeldowano z pobytu stałego 8 osób
wymeldowano z pobytu czasowego 6 osób
zameldowano na pobyt czasowy 34 osoby w tym 3 cudzoziemców
przyjęto 39 zgłoszeń zameldowania czasowego mieszkańców naszej gminy na terenie
innych gmin
6) zarejestrowano 12zgonów
7) zarejestrowano 18 urodzeń
8) zarejestrowano 26 małżeństw
9) przekazano 29 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób
podlegających obowiązkowi wojskowemu
10) złożono 20 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków
11) wydano 149 zaświadczeń
12) udzielono odpowiedzi na 30 wniosków o udostępnienie danych osobowych
13) prowadzono 11 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu
stałego, w tym 3 zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnej
14) przyjęto 90 wniosków o wydanie dowodu osobistego
15) wydano 96 dowodów osobistych
X. URZĄD STANU CYWILNEGO
1. Zarejestrowano:
● 34 urodzenia
● 20 małżeństw
● 19 zgonów
2. Wydano:
● 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego
● 352 odpisy z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych
● 1 postanowienie o niewłaściwości miejscowej
3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzje administracyjne:
● 3 decyzje prostujące akty stanu cywilnego
● 2 decyzje wpisujące zagraniczne dokumenty do polskich ksiąg
4. Zrealizowano 5 wyroków i postanowień sądowych oraz decyzji administracyjnych, które
odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym:
● 2 wyroki w sprawie rozwodu
● 1 postanowienie w sprawie uznania dziecka
● 2 oświadczenia o powrocie do nazwiska przed zawarciem małżeństwa
5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych:
● 8 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ślub cywilny)
● 11 oświadczeń o uznaniu dziecka
● 11 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego:
● 90 przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających
miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób
zarejestrowanych w USC Środa Śląska
● 20 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w
poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC
9
Środa Śląska.
7. Wysłano 84 powiadomienia do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie
całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska.
8. Naniesiono do bazy danych 766 aktów stanu cywilnego
XI. OŚWIATA
1. Wypłacono tzw. wyprawki szkolne dla uczniów klas 0 – III (wyprawkę stanowił komplet
podręczników). Liczba wyprawek szkolnych – 77. Wartość wypłaconych wyprawek - 10
972,20 zł.
2. Przygotowano wystąpienie do PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację
pilotażowego programu „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy
oraz gminy miejsko-wiejskie. Wystąpienie
obejmuje 11 uczniów na ogólną kwotę 24 000 zł.
3. Pozyskano kwotę 64 745 zł. na realizację projektu „EKS - edukacja, kultura, sport”
realizowanego w ramach programu „Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych w 2008 r.” Projekt, realizowany w okresie od 15 września do 15
grudnia 2008 r., obejmuje:
● wykłady (pokazy) na Politechnice Wrocławskiej,
● wykłady z matematyki (matematyka na wesoło) prowadzone przez pracowników
naukowych Politechniki Wrocławskiej,
● cykl 7 koncertów edukacyjnych „Muzyczna Unia Europejska” prowadzonych przez
Wrocławskich Kameralistów – Cantores Minores Wratislaviensis,
● dwa cykle po 7 koncertów (łącznie 14) „Muzyczny Elementarz” prowadzone przez
Wrocławskich Kameralistów,
● 15 wyjazdów do teatru,
● 400 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych i przeznaczonych
na koła zainteresowań,
● 400 godni dodatkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
4. Wydano 5 decyzji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego
pracowników młodocianych. Ogólny koszt dofinansowania - 32 135 zł.
5. W dniach od 5 do 11 października 2008 r. goszczono młodzież z Saterlandu.
6. Wszystkim szkołom przyznano godziny na zajęcia pozalekcyjne.
7. Przeprowadzono szkolenie wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie bhp.
8. Prowadzone są przeglądy szkół i przedszkoli w zakresie bhp.
XII. KULTURA
1. Święto Wina w Mieście Skarbów – Warsztaty Winiarskie połączone z degustacją wina
prowadzone przez redaktora naczelnego Miesięcznika „WINO” Tomasza PrangeBarczyńskiego oraz Pokaz Barmański w wykonaniu Mistrza Polski Barmanów Krzysztofa
Drabika. Inauguracja pleneru rzeźbiarskiego (13.09.2008 r.) – foyer Domu Kultury i Rynek
miasta
2. Święto Wina w Mieście Skarbów: korowód-polonez, toast z ariami operowymi „z winem” w
wykonaniu Mirosława Owczarka i Elżbiety Kłosińskiej przy akompaniamencie Andrzeja
Gąsieńca, gotowanie z winem w wykonaniu Roberta Sowy z towarzyszeniem Artura
Boguckiego, Tomasza Ćwiąkalskiego, Edwina Krasuckiego, Zbigniewa Wyrwisza i
Ryszarda Pastwy, taniec dawny w wykonaniu Teatru Tańca Campanella, muzyka
latynoamerykańska w wykonaniu zespołu Los Tranquillos, muzyka grecka w wykonaniu
zespołu Dimitris Zorbas, przeboje Beatlesów w wykonaniu zespołu The Postman, kabaret
Neo-Nówka, pokaz laserowy oraz prezentacje ulicznej grupy historycznej pod wezwaniem
św. Wita z dawnymi instrumentami i śpiewem, łucznictwo, kaletnictwo, kolczużnictwo,
szewstwo, dawna broń i swojskie jadło i napitki, a także katownia, foto-plansza, i rzemiosła
dawne tj. Skryba, Papiernictwo, Mincerstwo, Kowalstwo i dmuchanie szkła. Mieszkańcy
miasta mogli zmierzyć się w konkursach na najlepsze wino domowe, na najciekawszy
10
kostium historyczny, na najciekawszy toast i w wyborze na miss winnego grona - depcząc
winogrona, a także wziąc udział w zabawach i konkurencjach plebejskich. (14.09.2008 r.)
3. „Speed Race” – film przygodowo fantastyczny dla młodzieży prod. USA (20.09.2008 r.)
4. „Angielska Robota” – film akcji prod. Wielka Brytania (20.09.2008 r.)
5. „Sierociniec” – thriller prod. Hiszpania (20.09.2008 r)
6. Wrocławscy Kameraliści – koncert umuzykalniając dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych (25.09.2008 r.)
7. „Kung Fu Panda” – film animowany dla dzieci prod. USA (26.09.2008 r.)
8. „Kung Fu Panda” - film animowany dla dzieci prod. USA (27.09.2008 r.)
9. „Jak Zyć” – komedia romantyczna prod. Polskiej. (27.09.2008 r.)
10. „Kochanice Króla” – melodramat historyczny prod. USA (27.09.2008 r.)
11. Zjazd członków Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP (1.10.2008 r.)
12. „Mumia 3” – młodzież. film przygodowy prod. USA (4.10.2008 r.)
13. „Mumia 3” – młodzież. film przygodowy prod. USA (4.10.2008 r.)
14. „Rec” – horror prod. Hiszpania (4.10.2008 r.)
15. Narodowy Teatr Edukacji – spektakle dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum – „Brzechwolandia” i „W Krainie Mitów” (8.10.2008 r.)
16. „Co napisałem…” – autorski wieczór poezji Andrzeja Kopacza. Wykonawcy: Andrzej
Kopacz, Anna Basińska, Małgorzata Bogucka, Renata Proska, Andrzej Węgierski, Artur
Bogucki, Sebastian Stępniak. (10.10.2008 r.)
17. „Mamma mia” – romans muzyczny prod. USA (10.10.2008 r.)
18. „Mamma mia” – romans muzyczny prod. USA (11.10.2008 r.)
19. „Uprowadzona” – thriller prod Francja (11.10.2008 r.)
20. W okresie sprawozdawczym odbywały się ponadto zajęcia w Ogniskach Muzycznych,
Zajęcia Wokalne, Zajęcia Taneczne, zajęcia Ogniska Baletowego, zajęcia Kółek
Plastycznych, zajęcia Kółka Teatralnego dla dzieci i dorosłych, Warsztaty Rękodzielnicze
oraz kursy dla bezrobotnych i podopiecznych GOPS
21. W tym również okresie przeprowadzone zostały kursy BHP dla pracowników Urzędu
Miejskiego i pracowników Domu Kultury wraz z opiekunami świetlic.
22. W omawianym okresie łącznie w imprezach DK uczestniczyło ok. 5500 osób.
XIII. CZYTELNICTWO
1. 26.09.2008 r. - Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej świętowała jubileusz 60-lecia swojej
działalności. Z tej okazji zorganizowano spotkanie autorskie z udziałem Marka
Krajewskiego, prelekcję nt. historii papieru i papiernictwa zaprezentowaną przez
pracowników Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, program artystyczny w tym
koncert jubileuszowy w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
oraz wystawę okolicznościową zatytułowaną „60 lat minęło…”, na którą składały się galeria
zdjęć i materiały archiwalne, w tym dokumenty życia społecznego i wycinki prasowe.
Podczas części oficjalnej obchodów dyrektor i pracownicy BP uhonorowali kilkunastu
czytelników tytułem "Honorowego czytelnika średzkiej biblioteki" oraz przygotowali dla nich
dyplomy oraz upominki. Ponadto dla zaproszonych gości przygotowano dodatkowe
atrakcje tj. poczęstunek, tort urodzinowy, warsztaty czerpania papieru z dusznickim
filigranem, sprzedaż artykułów papierniczych oraz nowości wydawniczych z hurtowni
książek „Sezam Wiedzy” we Wrocławiu.
2. 26.09.2008 r. – w Sali Widowiskowej DK odbyło się spotkanie autorskie z Markiem
Krajewskim – pisarzem, autorem kryminałów. Wstęp na prelekcje był wolny.
3. Od 29.09.2008 r. – w Czytelni BP prezentowana jest wystawa okolicznościowa
zatytułowana „60 lat minęło…”. Galerię zdjęć i materiały archiwalne, w tym dokumenty
życia społecznego, wycinki prasowe można obejrzeć od poniedziałku do piątku w
godzinach udostępniania zbiorów.
4. 1 i 8.10.2008 – w filii BP w Krynicznie przeprowadzono selekcję zbiorów, w wyniku której
zostały zubytkowane woluminy zniszczone i zaczytane. Tym samym rozpoczęto
11
przygotowania do remontu kapitalnego pomieszczeń biblioteki.
5. 2.10.2008 r. – w Dziale Dziecięcym BP odbyła się lekcja biblioteczna wprowadzająca dla
klasy IV ze Szkoły Podstawowej z Lutyni.
6. 6-9.10.2008 r. – w Dziale Dziecięcym BP odbył się cykl zajęć czytelniczych zatytułowanych
"Pasowanie na Czytelnika Działu Dziecięcego". Akcja promująca czytelnictwo skierowana
była do wszystkich pierwszoklasistów i ich wychowawców ze szkół podstawowych na
terenie miasta i gminy Środa Śląska. W okresie sprawozdawczym w zajęciach
uczestniczyły 4 klasy ze szkół podstawowych w Środzie Śląskiej, Kostomłotach, Ciechowie
i Rakoszycach. Łączna ilość uczestników – 79 osób.
7. 6-10.10.2008 r. – w Czytelni BP odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów Gimnazjum w
Środzie Śląskiej połączone ze zwiedzaniem wystawy „60 lat minęło…”. W spotkaniach
udział wzięło 12 klas gimnazjalnych wraz z wychowawczyni (I A, I B, I C, I D, I F, II A, II B, II
F, III A, III B, III D, III F) – łącznie 295 osób.
8. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór):
● 17.09 - Dzień Sybiraka
● 22.09 – Europejski Dzień bez Samochodu
● 26.09 – Światowy Dzień Serca
● 27.09 – Międzynarodowy Dzień Turystyki
● 29.09 – 30. rocznica śmierci Jana Parandowskiego
● 30.09 – 100. rocznica śmierci Karola Estreichera
● 1.10 – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
● 4-11.10 – Światowy Tydzień Zwierząt
● 8.10 – Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych
9. W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło łącznie 1475 czytelników, wypożyczono
ogółem 3003 woluminy i udzielono 504 informacje na miejscu, w tym:
● Wypożyczalnię dla Dorosłych odwiedziło 841 osób, wypożyczono 1737 woluminów.
● Dział Dziecięcy odwiedziło 219 osób, wypożyczono 318 woluminów.
● Czytelnię dla Dorosłych odwiedziło 415 czytelników, wypożyczono 948 woluminów,
udzielono 504 informacje.
XIV. SPORT I REKREACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:
14.09.2008r. - zabawy plebejskie podczas Święta Wina w Mieście Skarbów.
26.09.2008r. - XII Edycja Dnia Sportu Osób Niepełnosprawnych.
26.09.2008r. - Turniej Radnych Powiatu Średzkiego.
30.09.2008r. - III Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych.
03.10.2008r. – „Piątek Lekkoatletyczny” w konkurencjach: bieg na 100m i skok w dal.
05.10.2008r. – VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
10.10.2008r. - „Piątek Lekkoatletyczny” w konkurencjach: pchnięcie kulą i bieg na 400m.
XV. POMOC SPOŁECZNA
1. Dodatki mieszkaniowe:
Wydano 11 decyzji administracyjnych (pozytywnych –
Dodatki mieszkaniowe pobrało 84 osoby, na kwotę 12.321,02 zł.
11,
odmownych
–
0).
II. Świadczenia rodzinne:
Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela poniżej:
lp
wyszczególnienie
1 Zasiłek rodzinny
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota
538
1049
62.880,00
2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:
12
lp
wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota
1 Urodzenia dziecka
13
13
13.000,00
2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
56
57
22.700,00
3 Samotnego wychowywania dziecka
46
62
11.260,00
4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia
17
19
1.140,00
5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku
życia
69
77
6.160,00
6 Rozpoczęcia roku szkolnego
412
727
72.700,00
7 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniadojazdy
87
105
5.250,00
8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
-internat
7
7
630,00
115
178
14.240,00
Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota
1 Zasiłek pielęgnacyjny
321
434
66.402,00
2 Świadczenie pielęgnacyjne
32
36
15.120,00
23
23
2.787,00
wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba zaliczek
kwota
wypłacone zaliczki alimentacyjne
87
107
42.040,00
9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Świadczenia opiekuńcze:
lp
wyszczególnienie
W tym:
Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne
III. Zaliczka alimentacyjna:
lp
1
Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka:
lp
1
wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba świadczeń
kwota
Jednorazowa zapomoga
14
14
14.000,00
Na ww. świadczenia we wrześniu 2008 r. wydano kwotę 350.309,00 zł.
Pomoc społeczna
1. We wrześniu 2008r. wpłynęło 100 wniosków o udzielenie świadczeń w formie zasiłków
pieniężnych i w naturze, opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług
opiekuńczych.
2. Wydano 101 decyzji administracyjnych.
3. 3. Usługi opiekuńcze – 14 osób objętych pomocą, w tym 12 osób samotnych, 2 osoby
zamieszkałe z rodziną
4. Zasiłki celowe i w naturze:
Rodzaj pomocy
Liczba osób, którym przyznano świadczenie
kwota
13
Rodzaj pomocy
Liczba osób, którym przyznano świadczenie
żywność
16
3
odzież,obuwie
kwota
4.400,00
1.100,00
leki
9
1.600,00
podręczniki
10
2.900,00
Opł. mieszkaniowe i remont
3
800,00
energia
1
600,00
pochówek
1
1.850,00
(leki, żywność, opł. mieszk)
7
900,00
zasiłki okresowe
22
2.205,00
Razem
72
16.355,00
Specjalne zasiłki celowe
5. Zakup Usług w Domu Pomocy Społecznej: 13 osób kwota - 21.056,77zł.
6. Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” - wypłacono dla 1 osoby na kwotę - 150,00 zł.
7. Wydano żywność pozyskaną ze zbiórki żywności w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem”,
przeprowadzonej w dniach od 26-27.09.2008r. w sklepach EKO - 358 kg żywności w sklepie
Dino.- 327 kg żywności – wydano dla 39 rodzin.
8.W ramach zadań zleconych udzielono pomocy w formie:
rodzaj pomocy
Liczba osób, którym przyznano świadczenie
kwota
Zasiłki stałe
79
26.625,00
Zasiłki okresowe
22
6.845,00
72
2.273,00
10
378,00
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały
tj. 9% od wypłaconego zasiłku stałego
składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne
9. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie użytecznych za sierpień 2008 r.
dla 6 osób na kwotę - 1.512,00 zł.
14
XVI. PROMOCJA
1. Aktualizacja oraz złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
wniosku aplikacyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach” w ramach wyższej kontraktacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2. Złożenie wniosku o płatność projektu pn. „Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku – wykonanie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej” w ramach Małej Odnowy Wsi nabór I.
3. Realizacja projektu pn. „Zakup strojów dla zespołu ludowego Kulinianie i instrumentu muzycznego dla kapeli Dolnoślązacy” zgłaszanego w ramach Małej Odnowy Wsi nabór II
4. Realizacja projektu pn. „Szkolny kompas ekologiczny” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
5. Złożenie raportu okresowego projektu pn. „„Dziedzictwo Ziemi Średzkiej” dofinansowanego
ze środków Programu Działaj Lokalnie VI.
6. Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Wojczyce oraz Planu Odnowy Miejscowości Michałów przyjętych następnie uchwałami Zebrań Wiejskich.
7. Przygotowanie materiałów promocyjnych: folder inwestycyjny, prezentacja multimedialna
na seminarium promującym LSSE i gminę Środa Śląska w Hiszpanii.
8. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania planu miasta w formie broszury
trójdzielnej.
9. Aktualizacja strony www,
10. Przygotowanie materiałów do Rolanda.
11. Wydanie 1 zezwolenia specjalnego na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy.
12. Wydanie 4 opinie na temat wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów
osób w krajowym transporcie drogowym.
13. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
● dokonano 15 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
● dokonano 9 zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji,
● wydano 7 decyzji o likwidacji działalności gospodarczej,
● wydano 14 wypisów z ewidencji działalności gospodarczej.
15

Podobne dokumenty